Зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування» №5711 від 25.06.2021

01.07.2021

Зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування» №5711 від 25.06.2021

Згідно пояснювальної записки Законопроект спрямований на забезпечення балансу прав та обов’язків сторін кредитних правовідносин та захист від нарахування у період карантину  штрафів і пені за кредитами (позиками) сумлінних позичальників (фізичних осіб і суб’єктів господарювання), які реально потребують державної підтримки в умовах карантину, зокрема, тих, що на сьогодні втратили доходи з об’єктивних причин. 

З цією метою у законопроекті пропонується внесені зміни до норм прикінцевих та перехідних положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про споживче кредитування», Закону України «Про банки і банківську діяльність», які були змінені Законами України від 17.03.2020 № 533-IX та від 04.07.2020 № 691-IX. Зокрема, пропонується: 

1) обмежити випадки, коли позичальник звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення та встановити строк прострочення по кредиту, коли можливе застосування умов вищезазначених Законів про незастосування штрафів, а саме визначити, що позичальник у період карантину звільняється від сплати неустойки, штрафу, пені за прострочення, якщо таке прострочення триває не більше, ніж 30 календарних днів поспіль; 

2) надати сторонам кредитних правовідносин можливість за домовленістю змінювати процентну ставку в період карантину для випадків, коли зміна розміру процентної ставки відбувається шляхом укладення додаткової угоди до кредитного договору (тобто, договір чи додаткова угода укладаються в період дії карантину і сторони підтверджують свою згоду на це), або коли договором передбачена змінювана  процентна ставка.

Крім того, пропонується внести зміни до підпунктів 7, 10, 16 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» щодо надання позичальником при зверненні з заявою про реструктуризацію копій платіжних документів по кредиту. 

Проект Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1.  У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР),  2003 р., № № 40-44, ст. 356 із наступними змінами):

1) Пункт 13 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

  «Ця заборона не поширюється:

1) на кредитні договори, що були укладені після набуття чинності  Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування»;

2) на зобов’язання, які виникли за кредитними договорами, що були укладені до 12 березня 2020 року, але є чинними на дату набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування»;    

3) на кредитні договори, в яких передбачена змінювана за своїм типом процента ставка;

4) на випадки, коли збільшення розміру процентної  ставки за кредитним договором відбувається шляхом укладення сторонами угоди про внесення змін до кредитного договору».

2) Пункт 15 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:

«15. У разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину, виконання грошового зобов’язання за договором,що був укладений до 12 березня 2020 року, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), і таке прострочення триває менш ніж 30 календарних днів поспіль, позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення».

2. У Господарському кодексі України ((Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144 із наступними змінами):

1) Пункт 8 Розділу ІХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:  

«8. У разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину, виконання грошового зобов’язання за договором,що був укладений до 12 березня 2020 року, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), і таке прострочення триває менш ніж 30 календарних днів поспіль, позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення».

3. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017  р., №  1, ст. 2  із наступними змінами):

1) У підпункті 11 частини першої статті 1 після слів «найманого працівника.» додати нове речення такого змісту: «Не є споживчим кредитом грошові кошти, що надаються фізичній особі для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення під заставу таких земельних ділянок.»;

2) Пункт 6 Розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:   

«6. У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року до дня завершення дії карантину або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у цей період виконання зобов’язань зі сплати платежів), що був укладений до 12 березня 2020 року, і якщо таке прострочення триває менш ніж 30 календарних днів поспіль, споживач звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) за таке прострочення. 

У період з 01 березня 2020 року до дня завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину, забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором про споживчий  кредит. Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону.

Положення абзацу другого пункту 6 не поширюються:

1) на кредитні договори про споживчі кредити, а також на договори про надання кредитів, визначені частиною другою статті 3 цього Закону, що були укладені починаючи з дати набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування»;

2) на зобов’язання, які виникли за кредитними договорами про споживчі кредити, що були укладені до 12 березня 2020 року, й є чинними на дату набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування»; 

 3)  на кредитні  договори  в  яких  передбачена змінювана за своїм типом  процента ставка;

 4) на випадки, коли збільшення розміру процентної ставки за кредитним договором відбувається шляхом укладення сторонами угоди про внесення змін до кредитного договору.»;

3) Пункт 4 частини 7 Розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити абзацом дев’ятим у такій редакції: 

«У випадку, якщо у договорі, зобов’язання за яким підлягають реструктуризації, було здійснено заміну кредитора внаслідок відступлення права вимоги, позичальником до заяви також долучаються копії всіх платіжних документів, що підтверджують виконання зобов’язань за договором первинному кредитору та наступним кредиторам, до яких переходили права кредитора.»;

У зв’язку з цим, абзаци дев’ятий – десятий вважати відповідно абзацами десятим – одинадцятим.

4) Абзац другий пункту 16 частини 7 Розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» вилучити.

4. У Законі України «Про банки і банківську діяльність»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):

1) Пункт 9 Розділу VII «Прикінцеві положення» доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

Ця заборона не поширюється:

1) на кредитні договори, що були укладені після набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування»;

2) на зобов’язання, які виникли за кредитними договорами, що були укладені до 12 березня 2020 року, але є чинними на дату набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування»; 

3) на кредитні договори в яких передбачена змінювана за своїм типом процента ставка;

4) на випадки, коли збільшення розміру процентної ставки за кредитним договором відбувається шляхом укладення сторонами угоди про внесення змін до кредитного  договору.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

  1. Внести таку зміну до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 17, ст.106):

У пункті 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» додати новий абзац третій такого змісту:

«за діяльністю банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, які здійснюють діяльність із надання фінансових послуг, в межах компетенції органів державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг.