Перелік документів які надаються до НБУ для отримання ліцензії на фінансову послугу

18.02.2021

Перелік документів які надаються до НБУ для отримання ліцензії на фінансову послугу

Витяг з проєкту (Закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії» №5065 від 15.02.2021 року) щодо переліку документів які надаються до Національного банку для отримання ліцензії на фінансову послугу

Національним банком розроблено проєкт Закону Про фінансові послуги та фінансові компанії – який має стати основоположними нормативним актом щодо регулювання надання фінансових послуг небанківськими фінансовими компаніями

Перелік документів які подаються до НБУ для отримання ліцензії на фінансові послуги 

Проєкт Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (проєкт №5065 від 15.02.2021 року) 

ВИТЯГ 

Стаття 33. Ліцензування діяльності фінансової компанії та ломбарду

1. Юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність фінансової компанії або ломбарду, набуває статусу фінансової установи і права на здійснення діяльності з надання фінансових послуг після отримання відповідної ліцензії.

2. У ліцензії зазначаються всі фінансові послуги, які дозволяється надавати фінансовій компанії або ломбарду на підставі такої ліцензії.

3. Ліцензія не може відступатися чи передаватися іншій особі будь-яким іншим чином, окрім випадків, передбачених статтею 47 цього Закону. Не є передачею ліцензії передача функцій та/або процесів за договором аутсорсингу відповідно до цього Закону.

Стаття 34. Документи для видачі ліцензії на діяльність фінансової компанії або ломбарду

1. Юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність фінансової компанії або ломбарду (далі – заявник), подає Регулятору відповідно до вимог, в порядку та за формою, що встановлені нормативно-правовими актами Регулятора:

 1. заяву про видачу ліцензії;
 2. документи, які містять загальний опис бачення започаткування, організації та подальшого розвитку бізнесу заявника;
 3. документи, необхідні для ідентифікації та оцінки відповідності засновників та/або учасників (для засновника або учасника – юридичної особи також членів її виконавчого органу та/або наглядової ради) заявника, вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Регулятора;
 4. документи, необхідні для ідентифікації та оцінки відповідності власників істотної участі (для власника істотної участі – юридичної особи також і членів її виконавчого органу та/або наглядової ради) та всіх осіб, які здійснюють опосередковане володіння істотною участю у заявнику вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Регулятора;
 5. документи, необхідні для перевірки джерел походження коштів для формування статутного капіталу заявника;
 6. документи, необхідні для ідентифікації та оцінки відповідності керівників заявника (а у разі передачі на аутсорсинг функції з ведення бухгалтерського обліку та/або функції з управління ризиками, якщо Регулятором встановлені вимоги до системи управління ризиками, – також осіб, які відповідатимуть за здійснення відповідної функції) кваліфікаційним вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Регулятора, а також документи, що підтверджують проведену заявником перевірку відповідності його керівників кваліфікаційним вимогам;
 7. документи, що містять відомості про структуру власності заявника;
 8. документи, що містять інформацію про систему управління заявником, в тому числі систему корпоративного управління, систему внутрішнього контролю, організаційну структуру заявника;
 9. документи, що підтверджують наявності затверджених політик та внутрішніх положень заявника, визначених законом та нормативно-правовими актами Регулятора або копії таких політик та положень;
 10. висновок та/або дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України;
 11. копії зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (у випадку, якщо заявник є акціонерним товариством);
 12. документи, що підтверджують відповідність заявника умовам провадження відповідного виду діяльності з надання фінансових послуг, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Регулятора;
 13. документи, що містять інформацію щодо комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів та послуг), веб-сайту (-ів) (за наявності);
 14. копію зареєстрованого статуту або іншого установчого документу (далі в цьому Розділі – статут) заявника та інформацію про дату та номер державної реєстрації статуту, крім випадку наявності такого статуту в повному обсязі та актуальному стані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Заявник, що створений та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про його створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;
 15. документ, що підтверджує внесення заявником плати за розгляд пакету документів, розмір якої встановлюється Регулятором.

2. Для отримання ліцензії заявник зобов’язаний подати Регулятору всі документи та інформацію, визначені цим Законом.

3. Регулятор протягом строку розгляду документів, зазначених у частині першій цієї статті, має право вимагати від заявника:

1) подати додаткову інформацію, документи та пояснення, що є необхідними для уточнення або перевірки відомостей, наданих відповідно до вимог цієї статті та/або нормативно-правових актів Регулятора та/або

2) виправити недоліки у поданих документах.

Заявник зобов’язаний надати Регулятору на його вимогу та у встановлені ним строки таку інформацію, документи та пояснення та/або виправити такі недоліки.

У разі, якщо заявник не виправив такі недоліки та/або не подав додаткової інформації, документів та пояснень у визначений Регулятором строк, документи, подані для видачі ліцензії, вважаються такими, що містять неповну інформацію.