Вимоги до керівника, директора, голови товариства фінансової компанії та ломбарду

18.02.2021

Вимоги до керівника, директора, голови товариства фінансової компанії та ломбарду

Витяг з проєкту (Закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії» №5065 від 15.02.2021 року) яким встановлено вимоги до керівника, директора, голови товариства фінансової компанії та ломбарду

Національним банком розроблено проєкт Закону Про фінансові послуги та фінансові компанії – який має стати основоположними нормативним актом щодо регулювання надання фінансових послуг небанківськими фінансовими компаніями

Витяг з Проєкту Закону 

Стаття 40. Вимоги до керівників фінансової компанії та ломбарду

1. Керівники фінансової компанії та ломбарду протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності, визначеним нормативно-правовими актами Регулятора.

Незалежні члени наглядової ради (далі – незалежні директори), у разі їх призначення, повинні відповідати вимогам щодо незалежності, встановленим законами з питань регулювання діяльності господарських товариств та юридичних осіб інших організаційно-правових форм.

2. Фінансова компанія та ломбард зобов’язані здійснювати перевірку керівників на відповідність кваліфікаційним вимогам, а незалежних директорів (за наявності) – також і на відповідність вимогам щодо незалежності, в тому числі перед призначенням таких осіб на посади керівників та забезпечувати контроль такої відповідності.

Фінансова компанія або ломбард несе відповідальність за дотримання порядку перевірки керівника фінансової компанії або ломбарду на відповідність кваліфікаційним вимогам та вимогам щодо незалежності (за необхідності).

3. Керівники фінансової компанії та ломбарду вступають на посаду з дня їх призначення (обрання).

4. Фінансові компанії та ломбарди зобов’язані повідомляти Регулятора у порядку, встановленому його нормативно-правовими актами, про зміну своїх керівників, в тому числі про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень), протягом п’яти робочих днів з дня такої зміни.

6. Фінансова компанія або ломбард у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Регулятора, зобов’язані повідомити Регулятора про призначення особи на посаду керівника та надати документи, що підтверджують проведену перевірку відповідності такої особи кваліфікаційним вимогам та вимогам щодо незалежності (за необхідності).

6. У разі виявлення фінансовою компанією та ломбардом чи Регулятором невідповідності керівника (кандидата на посаду керівника) кваліфікаційним вимогам, керівник (кандидат на посаду керівника) може звернутися до Регулятора у встановленому його нормативно-правовими актами порядку з клопотанням про незастосування до нього виявленої ознаки небездоганної ділової репутації та/або надати додаткові документи/пояснення про його відповідність вимогам професійної придатності.

Регулятор має право запросити керівника (кандидата на посаду керівника) на розгляд питання щодо його відповідності кваліфікаційним вимогам для надання пояснень.

У разі прийняття Регулятором під час оцінки ділової репутації та професійної придатності керівника фінансової компанії або ломбарду рішення про визнання ділової репутації керівника небездоганною та/або рішення про невідповідність керівника фінансової компанії або ломбарду вимогам щодо професійної придатності, Регулятор має право вимагати заміни такого керівника.

Регулятор має право вимагати припинення повноважень керівника фінансової компанії та/або ломбарду, якщо за результатами здійснення нагляду виявлено, що такий керівник:

1) не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або

2) не забезпечує належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення вимог законодавства України.

Фінансова компанія та/або ломбард зобов’язані на вимогу Регулятора вжити заходів щодо припинення повноважень такого керівника, а також обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається законодавством України.

8. Керівник фінансової компанії та/або ломбарду, щодо якого Регулятор висунув вимогу про припинення повноважень, зобов’язаний утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання покладених на нього посадових обов’язків з дня наступного за днем отримання такої вимоги Регулятора.

9. Нормативно-правовими актами Регулятора можуть встановлюватись обмеження щодо обіймання керівниками фінансової компанії та/або ломбарду посад в інших юридичних особах або надання ними послуг (виконання робіт) іншим юридичним особам на підставі цивільно-правового договору.

10. Керівники фінансових установ зобов’язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню такими особами своїх посадових обов’язків в інтересах фінансової компанії та/або ломбарду.