Вступило в силу Постановление НБУ О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине

14.12.2020

Вступило в силу Постановление НБУ О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине

На сайте Национального банка официально обнародовано Постановление НБУ О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, от 8 декабря 2020 №155 (официально опубликовано 14.12.2020)

Принятие постановления Правления Национального банка Украины от 8 декабря 2020 No 155 «О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» обусловлено необходимостью приведения нормативно-правового акта в соответствие с требованиями законодательных актов Украины.

Как указано на сайте НБУ, — Национальный банк Украины упрощает физическим лицам — предпринимателям ведение кассовых операций в национальной валюте

Так, Законом Украины от 14.07.2020 No 786-IX внесены изменения в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения работы физических лиц-предпринимателей, а именно отменено ведения книги учета доходов физическими лицами-предпринимателями, которые будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной) путем помесячного отражения полученных доходов.

Законом Украины от 14.07.2020 № 776-их внесены изменения, в частности, в Закон Украины «О металлоломе», которыми определены требования к оформлению заготовки металлолома и операций с металлоломом.

Порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков определен Инструкцией по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 31 марта 2017 No 29 (с изменениями), в которое постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05 .2020 № 64 внесены изменения по документальному оформлению операций по инкассации средств.

Таким образом, нормы Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 № 148 (с изменениями) приведена в соответствие с вышеуказанными законодательными актами Украины.Положення Національного банку Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, від 08 грудня 2020 року №155 (офіційно опубліковано 14.12.2020)

Постановление НБУ О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, от 8 декабря 2020 №155 (официально опубликовано 14.12.2020)

Відповідно до статей 7, 15, 33, 40, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України постановляє: 

1. Унести до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року No 148 (зі змінами), такі зміни: 

1) підпункти 13, 14, 18 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції: 

“13) книга обліку – касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій (у разі її використання), книга обліку доходів і витрат; 

14) книга обліку доходів і витрат – документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форма відповідної книги обліку доходів і витрат затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог Податкового кодексу України;”; 

“18) оприбуткування готівки – проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/фіскальному звітному чеку/електронному фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції;”; 

2) в абзаці шостому пункту 11 розділу ІІ слова “(або книгах обліку доходів)” замінити словами “/у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів”; 

3) у розділі ІІI:
пункт 26 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюється згідно із Законом України “Про металобрухт”.”; 

підпункт 3 пункту 29 викласти в такій редакції:
“3) супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями;”. 

2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам – до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана. 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпунктів 1, 2 пункту 1, які набирають чинності з 01 січня 2021 року. 


Джерело інформації сайт Національного банку https://bank.gov.ua/ua/news/all/sproscheno-vedennya-kasovih-operatsiy-u-natsionalniy-valyuti