Проєкт Закону – Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо забезпечення перевірки актуальності даних та інформації про клієнта)

11.12.2020

07.12.2020 – зареєстровано Проєкт Закону щодо забезпечення перевірки актуальності даних та інформації про клієнта

Як зазначено в пояснювальній записці до Проєкту, метою законопроєкту є виправлення помилок та прогалин при прийнятті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якою пожиттєво національних публічних діячів визначено всіх, хто коли-небуть виконував в Україні визначні публічні функції, до яких застосовуються визначені Законом обмеження


Проєкт Закону Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (щодо забезпечення перевірки актуальності даних та інформації про клієнта)

ПРОЕКТ 

вноситься народними депутатами України

В.О. ГРИБ

Д.Ю. ШПЕНОВИМ

С.В. МАГЕРОЮ

М.С. МАГОМЕДОВИМ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (щодо забезпечення перевірки актуальності даних та інформації про клієнта)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Голос України, 28.12.2019, № 251 із наступними змінами):
  2. у частині першій статті  1 перший абзац пункту 37 викласти у такій редакції:

«37) національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували останній календарний рік в Україні визначні публічні функції, а саме:..»

  •  у статті 11:

а) частину третю доповнити новим абзацем: «Банк може не здійснювати належну перевірку фінансових операцій клієнтів, які проводять між собою розрахунки які мають регулярний характер та попередньо вже були перевірені банком, або, якщо банк може самостійно визначити джерело таких доходів, виходячи з результатів попереднього моніторинга клієнтів та їх контрагентів, що є також клієнтами такого банку. Банк може не здійснювати належну перевірку таких операцій, або ж здійснювати її без затребування додаткових документів від клієнтів та державних органів»

б) частину п’яту викласти у наступній редакції: «З метою забезпечення перевірки актуальності даних та інформації про клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу направляє запит, а державні органи, державні реєстратори зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується здійснення належної перевірки. Зазначена інформація подається безоплатно. Порядок подання інформації визначається Кабінетом Міністрів України».

в) частину 13 викласти в наступній редакції: «13. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний додатково під час належної перевірки здійснювати стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, такі заходи:

1) мати належну систему управління ризиками з метою виявлення факту належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до зазначеної категорії;

2) одержувати дозвіл керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону (незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою);

3) вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції з такими особами;

4) здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг операцій, які безпосередньо пов’язані з діловими відносинами.

Обсяг дій суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини, має бути пропорційним ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.

У разі якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний продовжувати протягом дванадцяти місяців враховувати її триваючі ризики та вживати заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини.

Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, крім заходів, передбачених цією частиною, здійснюють також заходи для встановлення факту про те, чи є політично значуща особа вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кінцевим бенефіціарним власником вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя. У разі встановлення факту про те, що така особа є вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кінцевим бенефіціарним власником вигодоодержувача (вигодонабувача), до здійснення страхової виплати за таким договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) про це інформується керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу та проводиться на постійній основі моніторинг ділових відносин з держателем такого договору (страхового полісу, свідоцтва, сертифіката) з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, за результатами якого приймається рішення щодо інформування спеціально уповноваженого органу.»

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

  1. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  2. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Національному банку України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Джерело інформації офіційний сайт Верховної ради http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70608