Проект Закону про внесення змін до статті 17 Закону України “Про страхування” щодо додаткового захисту прав споживачів страхових послуг та протидії дискримінації у сфері страхування

28.01.2021

В Верховній раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до статті 17 Закону України “Про страхування” щодо додаткового захисту прав споживачів страхових послуг та протидії дискримінації у сфері страхування №4630 від 22.01.2021

Згідно пояснювальної записки по проекту, – законопроектом пропонується внести зміни до статті 17 Закону України «Про страхування» з метою законодавчого закріплення обов’язку страховиків дотримуватися законодавства, зокрема, щодо запобігання та протидії дискримінації, а також посилити  контролюючі функції уповноваженого органу, що займається ліцензуванням страхової діяльності, встановивши для нього обов’язковість перевірки правил страхування та визначивши міру відповідальності за порушення вимог до їх складання

Текст проекту Закону про внесення змін до статті 17 Закону України “Про страхування” щодо додаткового захисту прав споживачів страхових послуг та протидії дискримінації у сфері страхування для ознайомлення

Проект вноситься народним депутатом України Гривком С.Д. (посв. №110)

ЗАКОН УКРАЇНИ. Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про страхування» щодо додаткового захисту прав споживачів страхових послуг та протидії дискримінації у сфері страхування

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до статті 17 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст.78) такі зміни:

1)        частину четверту викласти в такій редакції:

«Уповноважений орган відмовляє у видачі ліцензії та реєстрації правил чи змін та (або) доповнень до них, а в разі видачі ліцензії – призупиняє її дію, якщо подані на реєстрацію або вже зареєстровані Уповноваженим органом правила страхування, або зміни чи доповнення до них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не відповідають вимогам цієї статті, до повного їх усунення.»;

2)        доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:

«Пряме або непряме обмеження прав громадян щодо добровільного або обов’язкового страхування за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками не допускається. В разі виявлення таких порушень Уповноважений орган зобов’язаний призупинити дію виданої ліцензію до повного усунення виявлених недоліків.»;

3)        доповнити новою частиною шостою такого змісту:

«Під час страхування різних категорій громадян залежно від їх стану здоров’я страховики мають право використовувати окремі розміри страхових тарифів та окремі методики актуарних розрахунків.».

ІІ. Прикінцеві положення:

1.         Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2.         Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити розроблення та перегляд нормативно-правових актів з урахуванням положень цього Закону;

            привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


Джерело інформації сайт Верховної ради – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70884