Проект Закону Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті)

14.12.2020

Проект Закону Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті)

В Верховній Раді зареєстровано проект Закону Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті) №4475 від 09.12.2020

Згідно пояснювальної записки до проекту він спрямований на захист позичальників (фізичних осіб), які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців. 

Також законопроект має на меті сприяти відновленню платоспроможності позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами. 


Законопроектом передбачено внести доповнення до Закону України «Про споживче кредитування» з тим, щоб:

– поширити норми законопроекту на усі споживчі кредити, надані у іноземній валюті, за якими грошові зобов’язання, виражені в іноземній валюті, повністю не погашено; 

– провести обов’язкову реструктуризацію на підставі закону (а не на підставі договору про реструктуризацію), умови реструктуризації визначити законом (а не договором); 

– за наслідками реструктуризації перерахувати усі грошові зобов’язання у гривні (без прив’язки до іноземної валюти) за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день реструктуризації;

– списати неустойку (штрафи, пеню), а сплачену до проведення реструктуризації неустойку зарахувати на погашення «тіла» кредиту та процентів за користування кредитом; адже, з огляду на вищевказані причини необхідності прийняття законопроекту, дохід кредитодавця у вигляді неустойки – це надмірний, недобросовісний, непропорційний, неспівмірний та необґрунтований дохід кредитодавця; і так далі.

ПРОЕКТ. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести такі зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради України, 2017, № 1, ст.2, із подальшими змінами):

1. У пункті 2 слово та цифру «пункту 6» замінити словами та цифрами «пунктів 6 і 7», а слово «якого» замінити словом «яких». 

2. Доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Зобов’язання за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, підлягають реструктуризації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом:

1) обов’язковій реструктуризації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом, підлягають зобов’язання за кожним договором (незалежно від дати укладення договору), відповідно до якого кредитодавцем було надано позичальнику споживчий кредит в іноземній валюті, у разі наявності станом на день набрання чинності цим пунктом не погашеного грошового зобов’язання (зокрема грошового зобов’язання, строк сплати якого не настав) перед кредитодавцем (в тому числі перед новим кредитором, до якого перейшли права кредитодавця, крім випадку переходу усіх прав кредитодавця до поручителя/заставодавця у зв’язку з виконанням ним зобов’язань позичальника). При цьому така обов’язкова реструктуризація зобов’язань не здійснюється за тими з цих договорів, зобов’язання за якими до дня набрання чинності цим пунктом реструктуризовано на умовах вираження усіх грошових зобов’язань виключно у грошовій одиниці України (гривні) без визначення грошового еквівалента будь-якого із зобов’язань в іноземній валюті;

2) зобов’язання, що підлягають обов’язковій реструктуризації, вважаються реструктуризованими з дня набрання чинності цим пунктом; днем проведення такої реструктуризації вважається день набрання чинності цим пунктом; 

обов’язкова реструктуризація зобов’язань здійснюється кредитодавцем (в тому числі новим кредитором, до якого станом на день проведення реструктуризації перейшли права кредитодавця, крім поручителя/заставодавця, до якого перейшли права кредитора у зв’язку з виконанням ним зобов’язань позичальника); необхідні обчислення та інші дії, спрямовані на визначення всіх наявних за результатами проведення обов’язкової реструктуризації зобов’язань позичальника (станом на день проведення реструктуризації), здійснюються таким кредитодавцем не пізніше 30 днів з дня проведення реструктуризації; 

3) усі виражені в іноземній валюті зобов’язання, не погашені до дня проведення реструктуризації, а також усі зобов’язання, щодо яких визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті та які при цьому не погашені до дня проведення реструктуризації, виражаються виключно у гривні згідно із офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації, без визначення грошового еквівалента будь-якого із зобов’язань в іноземній валюті;

4) виключний перелік зобов’язань, які покладаються на позичальника перед кредитодавцем (зокрема перед новим кредитором, до якого станом на день проведення реструктуризації перейшли права кредитодавця, крім грошових зобов’язань позичальника перед поручителем/заставодавцем, що виникли у зв’язку з виконанням ним зобов’язань позичальника до дня проведення реструктуризації) за результатами проведення реструктуризації:

а) сплатити суму наданого кредиту в частині, що вважається не погашеною за результатами проведення реструктуризації, рівними частками щомісяця (починаючи з тридцятого дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний місяць) протягом десяти років з дня проведення реструктуризації, а якщо договором, відповідно до якого надано кредит, встановлено пізніший строк повного погашення суми кредиту – протягом такого строку; при цьому позичальник має право погасити суму кредиту (повністю або частково) раніше встановлених строків, а покладання на позичальника у зв’язку з реалізацією цього права будь-яких додаткових грошових чи інших майнових обов’язків забороняється; після проведення реструктуризації встановлений строк погашення суми кредиту не може бути зменшено за згодою сторін, але може бути збільшено; 

б) сплатити проценти за користування кредитом, які до дня проведення реструктуризації нараховані, але не погашені; 

в) сплатити проценти за користування кредитом, нараховані починаючи з дня проведення реструктуризації на непогашений залишок суми кредиту у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який проводиться реструктуризація), збільшеного на один процент; 

надалі розмір процентів за користування кредитом змінюється через кожен календарний рік з дня проведення реструктуризації та встановлюється у такому розмірі: розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який здійснюється зміна розміру процентів за користування кредитом), збільшений на один процент; 

проценти за користування кредитом нараховуються та сплачуються щомісяця (починаючи з тридцятого дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний місяць); 

г) сплатити пеню за кожен день прострочення виконання грошового зобов’язання, починаючи із дев’яностого дня після дня проведення реструктуризації, у розмірі половини облікової ставки Національного банку України;

ґ) оплачувати здійснення страхування згідно із обов’язками, передбаченими договором про споживчий кредит на момент проведення реструктуризації;

5) усі інші зобов’язання позичальника перед кредитодавцем (зокрема перед новим кредитором, до якого перейшли права кредитодавця станом на день проведення реструктуризації, крім грошових зобов’язань позичальника перед поручителем/заставодавцем, що виникли у зв’язку з виконанням ним зобов’язань позичальника до дня проведення реструктуризації), не передбачені підпунктом 4 цього пункту, за результатами проведення реструктуризації вважаються погашеними;

6) погашена до дня проведення реструктуризації сума неустойки (крім суми неустойки, що була погашена шляхом прощення) зараховується на погашення існуючого станом на день, що передує дню проведення реструктуризації, непогашеного залишку суми кредиту (в першу чергу) та процентів за користування кредитом, які до дня проведення реструктуризації нараховані, але не погашені (в другу чергу); 

7) після проведення реструктуризації встановлені підпунктом 4 цього пункту розмір процентів за користування кредитом та розмір пені не можуть бути збільшені за згодою сторін договору, але можуть бути зменшені;

8) якщо до дня проведення реструктуризації застосовувався розмір процентів за користування кредитом, що перевищував половину розміру українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у іноземній валюті, у якій відповідно до договору було виражено грошові зобов’язання у період застосування цього розміру процентів (а в разі визначення у договорі грошового еквівалента будь-якого із зобов’язань в іноземній валюті –  половину розміру українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у іноземній валюті, в якій було визначено грошовий еквівалент будь-якого із зобов’язань у період застосування цього розміру процентів), то при проведенні реструктуризації сума грошових зобов’язань позичальника зменшується на суму такого перевищення у такій черговості:

а) у першу чергу погашається сума кредиту; 

б) у другу чергу погашаються проценти за користування кредитом; 

для обчислення суми перевищення застосовується останнє значення індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у відповідній іноземній валюті, встановлене у році, що передує року застосування розміру процентів за користування кредитом; якщо у році, що передує року застосування розміру процентів за користування кредитом, індекс ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у відповідній іноземній валюті не встановлювався, то для обчислення суми перевищення (замість розміру українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у відповідній іноземній валюті) застосовується розмір облікової ставки Національного банку України, що діяла у період нарахування процентів за користування кредитом;

сума перевищення, обчислена в іноземній валюті, перераховується у гривні згідно із офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації;

9) якщо до дня проведення реструктуризації було здійснено заміну кредитора на нового внаслідок відступлення права вимоги та при цьому сукупна сума усіх грошових зобов’язань, право вимоги за якими відступлено, перевищує суму, що сплачена новим кредитором за відступлення права вимоги, грошові зобов’язання позичальника перед таким новим кредитором зменшуються на суму такого перевищення у такій черговості:

а) у першу чергу погашається сума кредиту;

б) у другу чергу погашаються проценти за користування кредитом; 

сума перевищення, обчислена в іноземній валюті, перераховується у гривні згідно із офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації;

10) якщо за результатами проведення реструктуризації грошове зобов’язання, передбачене підпунктом 4 цього пункту, має від’ємне значення, то таке від’ємне значення заокруглюється до нуля;

11) за результатами проведення реструктуризації, а також після проведення реструктуризації збільшення суми кредиту на суму простроченого зобов’язання зі сплати процентів за користування кредитом та/або на суму пені забороняється;

у разі прострочення виконання грошового зобов’язання позичальником після проведення реструктуризації суми сплачених боржником платежів зараховуються відповідно до черговості, що передбачена статтею 19 цього Закону;

 12) в разі проведення реструктуризації відповідно до вимог цього пункту кредитодавець (в тому числі новий кредитор, до якого перейшли права кредитодавця, крім поручителя/заставодавця, до якого перейшли права кредитора у зв’язку з виконанням ним зобов’язань позичальника) зобов’язаний протягом 30 днів з дня набрання чинності цим пунктом направити позичальнику, поручителю та іншим зобов’язаним за договором особам поштою рекомендований лист з інформацією про зміну зобов’язань за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі наявні зобов’язання позичальника за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації);

13) кредитодавець (в тому числі новий кредитор, до якого перейшли права кредитодавця) після проведення реструктуризації не може вимагати (зокрема у випадку допущення позичальником прострочення виконання грошового зобов’язання) здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення в повному обсязі споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав;

14) протягом трьох років з дня набрання чинності цим пунктом забороняється:

а) примусове звернення стягнення (відчуження без згоди власника) на житлове нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, інше жиле приміщення), об’єкт незавершеного житлового будівництва боржника для забезпечення виконання простроченого зобов’язання за договором, зобов’язання за яким реструктуризовано відповідно до цього пункту;

б) набуття іпотекодержателем на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі у власність предмету іпотеки, який є житловим нерухомим майном (житловим будинком, квартирою, іншим жилим приміщенням), об’єктом незавершеного житлового будівництва, якщо такою іпотекою забезпечено зобов’язання за договором, зобов’язання за яким реструктуризовано відповідно до цього пункту (крім випадків надання іпотекодавцем після проведення реструктуризації нотаріально засвідченої згоди на це);

в) продаж іпотекодержателем третій особі на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі предмету іпотеки, який є житловим нерухомим майном (житловим будинком, квартирою, іншим жилим приміщенням), об’єктом незавершеного житлового будівництва, якщо такою іпотекою забезпечено зобов’язання за договором, зобов’язання за яким реструктуризовано відповідно до цього пункту (крім випадків надання іпотекодавцем після проведення реструктуризації нотаріально засвідченої згоди на це);

15) вимоги цього пункту щодо обов’язкової реструктуризації зобов’язань поширюються, зокрема, на зобов’язання позичальника перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

 передбачені цим пунктом обов’язки кредитодавця поширюються, зокрема, на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (у разі переходу до нього прав кредитодавця станом на день проведення реструктуризації);  

16) норми цього пункту мають пріоритет перед іншими нормами цього та інших законів;

проведення реструктуризації зобов’язань відповідно до цього пункту не може бути підставою для не проведення в подальшому реструктуризації зобов’язань за процедурою неплатоспроможності фізичної особи відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства (крім випадку відмови позичальника від проведення реструктуризації зобов’язань за договором про споживчий кредит за процедурою неплатоспроможності фізичної особи відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства у зв’язку з проведенням реструктуризації зобов’язань за таким договором відповідно до цього пункту).». 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 15 днів з дня його опублікування, крім пунктів 2 та 3 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону. 

2. Кабінету Міністрів України упродовж 15 днів з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Національному банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб упродовж 15 днів з дня опублікування цього Закону: 

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Джерело інформації сайт Верховної Ради http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70617