Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб)

20.11.2020

18.11.2020 зареєстровано проект Закону № 4399 від 18.11.2020 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб)


Метою прийняття Закону є підтримка громадян України, які мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті (валютними кредитами). У зв’язку з цим завданням законопроекту є збалансування оподаткування щодо цієї категорії громадян шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України

Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Голос України від 04.12.2010 – № 229, / № 229-230 /) такі зміни:

1) Підпункт 14.1.11. пункту 14.1 статті 14 доповнити новим підпунктом «и)» такого змісту: «и) заборгованість фізичних осіб, що залишилася непогашеною після задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.».

2) Абзац перший підпункту “д” підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164  викласти в такій редакції: «д) основної суми боргу (кредиту), процентів та неустойки платника податку, який є пов’язаною особою з кредитором, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку – боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом.».

3) Підпункт «е» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164  після слів «,..зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.» доповнити наступним реченням: «Не є додатковим благом сума знижки звичайної ціни (вартості) при продажу (відчуженні) на користь платника податків житлової нерухомості, набутої  у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно за  договорами  іпотеки, що  забезпечує кредит, наданий в іноземній валюті.».

4) Підпункт 165.1.55. пункту 165.1 статті 165 викласти в такій редакції: «основна сума боргу (кредиту), процентів та неустойки платника податку за кредитним договором платника податку, який не є пов’язаною особою з кредитором,  прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства до закінчення строку позовної давності;».

5) Підпункт 165.1.59 пункту 165.1. викласти в такій редакції: «165.1.59. основна сума боргу (кредиту), процентів та неустойки за кредитним договором платника податку, прощена (анульована) кредитором у порядку, передбаченому законом про реструктуризацію зобов’язань за кредитом в іноземній валюті та/або Кодексом України з процедур банкрутства.». 

6) Пункт 172.1 статті 172 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: «Дохід, отриманий платником податку від відчуження житлової нерухомості  внаслідок звернення стягнення банками на таке майно за  договорами  іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті, не оподатковується.».  

7) Доповнити абзац перший пункту 172.2 після слів: «…більш як одного з об’єктів нерухомості» словами «(крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті),».

8) Доповнити Підрозділ 10. «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» новим пунктом шістдесят другим наступного змісту: «На період дії Закону України щодо реструктуризації кредитів фізичних осіб у іноземній валюті, що забезпечені іпотекою, та Кодексу України з процедур банкрутства, банки, які здійснюють  реструктуризацію на вказаних в цих законах умовах, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативних документів Національного банку України не здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку):

– на суму згортання резервів з валовою балансовою сумою, за такими діючими кредитами;

– на суму часткового прощення кредиту, який підлягає реструктуризації.».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування