Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)

17.09.2021

Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов) – набуло чинності 31.03.2021 року 

Положення встановлює вичерпний перелік вимог для провадження діяльності з надання фінансових послуг, обов’язкових для виконання небанківською фінансовою установою, юридичною особою, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, але має право надавати послуги з фінансового лізингу, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, або особами, які мають намір провадити діяльність з надання фінансових послуг, що підлягає ліцензуванню, перелік документів, що подаються до Національного банку України для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, та порядок відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.03.2021  № 27
Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)

Відповідно до статей 71555-156 Закону України “Про Національний банк України”, статей 212728 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 2363738 Закону України “Про страхування”, статей 826 Закону України “Про кредитні спілки”, з метою вдосконалення порядку ліцензування та визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг небанківськими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов) (далі – Положення), що додається.

2. Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – ліцензія), видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та діючі на дату прийняття цієї постанови, є чинними та продовжують діяти після набрання чинності цією постановою.

3. Національний банк України розглядає пакети документів, подані юридичними особами для отримання ліцензії до набрання чинності цією постановою, згідно з вимогами та в порядку, що визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 913 (зі змінами).

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

ГоловаК. Шевченко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
30.03.2021  № 27
ПОЛОЖЕННЯ 
про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вичерпний перелік вимог для провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначених у пункті 4 розділу I цього Положення, обов’язкових для виконання небанківською фінансовою установою, юридичною особою, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, але має право надавати послуги з фінансового лізингу, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг (далі – ліцензіат), або особами, які мають намір провадити діяльність з надання фінансових послуг, що підлягає ліцензуванню (далі – заявник), перелік документів, що подаються до Національного банку України (далі – Національний банк) для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, та порядок відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг (далі – ліцензія).

2. Заявник для отримання ліцензії зобов’язаний відповідати вимогам, визначеним у пунктах 10 – 13 розділу I, підпунктах 5 – 71011141520 пункту 23 розділу III, пунктах 293132розділу V цього Положення.

Небанківська фінансова установа зобов’язана виконувати вимоги цього Положення протягом усього строку дії ліцензії.

Юридична особа, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, але має право надавати послуги з фінансового лізингу (далі – лізингодавець), зобов’язана виконувати вимоги, визначені в підпунктах 4 – 101417 – 20 пункту 23 розділу III та пунктах 34373840розділу V цього Положення, протягом усього строку дії ліцензії. Ділова репутація керівника лізингодавця повинна відповідати вимогам, установленим у пункті 20 розділу III цього Положення, протягом усього строку дії ліцензії.

3. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

1) внутрішні правила надання фінансових послуг – правила надання фінансових послуг, затверджені заявником/ліцензіатом, відповідно до яких укладаються договори надання фінансових послуг;

2) головний бухгалтер – головний бухгалтер, який очолює утворену бухгалтерську службу, штатний бухгалтер ліцензіата/заявника, якщо у ліцензіаті/заявнику не утворено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа – підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії або аудиторської фірми);

3) електронна копія оригіналу документа в паперовій формі (далі – електронна копія документа) – візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування оригіналу паперового документа, відповідність оригіналу якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом, що накладено з дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу (далі – КЕП) заявника (керівника заявника)/нотаріуса (крім випадків, коли накладення КЕП не вимагається цим Положенням);

4) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – фінансова послуга, яка передбачає залучення небанківською фінансовою установою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням небанківської фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк із виплатою вкладнику процентів (винагороди). Субординований борг, кошти, отримані з місцевих та державного бюджету юридичними особами публічного права, не належать до залучених коштів. Отримання кредитів від іншої фінансової установи та залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах не є фінансовою послугою;

5) звітні дані (дані звітності) – дані (крім фінансової та консолідованої фінансової звітності), що складаються небанківськими фінансовими установами та подаються Національному банку відповідно до вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

6) керівник – голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво заявником/ліцензіатом відповідно до законодавства України та установчих документів;

7) небанківська фінансова установа – фінансова установа, яка не є банком та набула в установленому порядку право надавати фінансові послуги на ринках фінансових послуг, державне регулювання щодо яких здійснює Національний банк;

8) окреме нежитлове приміщення – частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законах України“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі – Закон про звітність), “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги) та нормативно-правових актах України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

4. Національний банк відповідно до цього Положення видає заявникам ліцензії на:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання послуг з фінансового лізингу;

3) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

4) надання гарантій;

5) послуги у сфері страхування в частині проведення видів страхування, визначених статтями 67 Закону України “Про страхування” (далі – Закон про страхування);

6) надання послуг з факторингу.

5. Вимоги цього Положення щодо страховиків поширюються на філії страховиків-нерезидентів з урахуванням положень статей 2303143 Закону про страхування.

6. Небанківським фінансовим установам, яким відповідно до абзацу другого частини другої статті 5 Закону про фінансові послуги заборонено залучати кошти фізичних осіб, ліцензія на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення видається Національним банком з обмеженням щодо залучення фінансових активів від фізичних осіб. Інформація про таку заборону відображається в ліцензії.

7. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитними спілками на підставі ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

8. Надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою, якщо така послуга надана на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначено статтею 1054 Цивільного кодексу України.

9. Наявність рішення про внесення заявника до Державного реєстру фінансових установ або до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Національний банк, є однією з обов’язкових умов, виконання якої надає Національному банку право прийняти рішення про видачу ліцензії.

10. У заявника на дату подання пакета документів для отримання ліцензії та протягом строку розгляду пакета документів не повинно бути невиконаних заходів впливу (незалежно від того чи настав строк виконання заходу впливу), застосованих Національним банком, Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

11. Заявник на дату подання документів для отримання ліцензії на обов’язкові види страхування повинен провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж два роки (вісім звітних кварталів).

12. Заявник на дату подання документів для отримання ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів додатково до вимог, установлених у пункті 2 розділу I цього Положення, повинен відповідати таким вимогам:

1) дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика на останню звітну дату, що передує даті подання документів для отримання ліцензії, та мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн євро за офіційним валютним курсом на останню звітну дату;

2) провадити страхову діяльність з укладення договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів) та мати досвід врегулювання страхових випадків і виплати страхового відшкодування щонайменше за 10 такими договорами.

13. Заявник на дату подання документів для отримання ліцензії на обов’язкове страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, повинен додатково до вимог, установлених у пункті 2 розділу I цього Положення, відповідати таким вимогам:

1) провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж три роки (12 звітних кварталів);

2) провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування будь-якої відповідальності в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів).

II. Порядок подання документів для отримання ліцензії

14. Заявник для отримання ліцензії з надання послуг, зазначених у пункті 4 розділу I цього Положення, подає до Національного банку заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, складену згідно з додатком 1 до цього Положення (далі – заява).

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Національним банком та підписом відповідальної особи.

Датою подання заяви є дата її реєстрації в Національному банку. Національний банк протягом 10 робочих днів з дати подання заяви має право залишити її без розгляду в разі:

1) подання документів для отримання ліцензії не в повному обсязі;

2) оформлення заяви або хоча б одного з документів, що додаються до заяви, із порушенням вимог Закону про фінансові послуги та/або цього Положення.

Національний банк у письмовій формі повідомляє заявника про залишення заяви без розгляду із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. Заявник має право повторно подати заяву після усунення причин, що стали підставою для залишення його заяви без розгляду.

15. Заявник додає до заяви такі документи:

1) фінансову звітність, складену відповідно до Закону про звітність та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття Національним банком заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством України, висловлено немодифіковану думку, оформлену відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів аудиту. Якщо заявник був унесений до Державного реєстру фінансових установ, що веде Національний банк, у тому звітному кварталі, в якому такий заявник подає заяву, фінансова звітність подається станом на будь-яку дату такого звітного кварталу. Фінансова звітність не подається заявником, який має намір здійснювати діяльність лізингодавця;

2) звітні дані (дані звітності) заявника щодо діяльності з надання фінансових послуг станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття Національним банком заяви, упевненість щодо яких надана аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством України, та в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту. Звітні дані (дані звітності) не подаються заявником, який не має/не мав ліцензій;

3) анкету керівника/головного бухгалтера заявника (подається окремо керівником та головним бухгалтером заявника ліцензії) (додаток 2);

4) опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3);

5) копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника заявника (або його уповноваженого представника) або копію паспорта керівника заявника (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган).

16. Заявник додатково до документів, визначених у пункті 15 розділу II цього Положення, до заяви додає такі документи:

1) для провадження діяльності у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством України, – правила страхування для кожного добровільного виду страхування, який зазначається заявником ліцензії в заяві.

Філія страховика-нерезидента також подає копії документів про освіту та документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером філії страховика-нерезидента підвищення кваліфікації.

Для отримання ліцензії на провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів також подаються такі довідки із зазначенням дати їх складення:

довідка заявника про підтвердження забезпечення заявником можливості опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України (з метою підтвердження виконання вимог, передбачених у підпункті 4 пункту 60 розділу VI цього Положення);

довідка від об’єднання страховиків країни місцезнаходження страховика-нерезидента, членство в якому є обов’язковим для страховиків, що провадять обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (подається тільки страховиком-нерезидентом);

2) для провадження кредитною спілкою діяльності із залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, – положення про фінансові послуги кредитної спілки та примірні договори про надання фінансових послуг, що є додатками до положення;

3) для провадження діяльності з надання фінансових послуг, інших, ніж визначені в підпунктах 1 та 2 пункту 16 розділу II цього Положення:

внутрішні правила надання фінансових послуг;

примірні договори про надання фінансових послуг.

17. Документи, що подаються заявником, мають бути подані до Національного банку виключно в один із таких способів:

1) у паперовій формі із власноручним підписом керівника заявника з одночасним обов’язковим поданням електронних копій цих документів (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах). Сторінки документів на паперових носіях мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені підписом керівника заявника;

2) в електронній формі з накладенням КЕП електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку – nbu@bank.gov.ua.

18. Електронні документи та електронні копії документів (з накладеним КЕП та без КЕП) повинні мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа.

Електронні копії документів (з накладеним КЕП та без КЕП) створюються шляхом сканування з документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:

1) документ сканується у файл формату pdf;

2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

3) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

4) роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.

19. Документи, що подаються заявником відповідно до цього Положення, повинні містити всю інформацію, передбачену цим Положенням, та не повинні містити розбіжності між відомостями, викладеними в документах, та/або отриманими з офіційних публічних джерел.

Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються заявником, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних заявника).

III. Кадрові та організаційні вимоги

20. Професійні якості керівника, головного бухгалтера ліцензіата повинні відповідати професійним вимогам, передбаченим нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

21. Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю у ліцензіаті, повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законодавством України порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за злочини у сфері господарської та службової діяльності;

3) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання ліцензії у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі в разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів України, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

4) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього періоду було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років із дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

5) наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (крім санкцій, застосованих державою-агресором), у встановленому законодавством України порядку.

22. Небанківська фінансова установа зобов’язана дотримуватися вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.

23. Небанківська фінансова установа, а у випадках, визначених у пункті 2 розділу I цього Положення, – лізингодавець, зобов’язані:

1) здійснювати корпоративне управління відповідно до вимог законів з питань діяльності господарських товариств з урахуванням вимог Закону про фінансові послуги та інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2) дотримуватися внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких визначено законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

3) дотримуватися затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які повинні відповідати вимогам законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, та укладати договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил. Фінансові установи – юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів із споживачами фінансових послуг можуть використовувати нормативно-правові акти України, що визначають порядок надання ними фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади;

4) розміщувати внутрішні правила надання фінансових послуг на власному вебсайті (вебсторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати;

5) використовувати у внутрішніх правилах поняття, які відповідають поняттям, визначеним законодавством України. У разі застосування понять, не визначених законодавством України, потрібно дати їх визначення;

6) викладати положення внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне і те саме слово не може вживатися для вираження різних понять. Різні слова не можуть вживатися для вираження одного і того самого поняття;

7) використовувати внутрішні правила, які не суперечать законодавству України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених законодавством України;

8) включати до договорів про надання фінансових послуг обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг;

9) надавати фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6Закону про фінансові послуги, статей 11 і 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, статті 1056-1 Цивільного кодексу України, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначених нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг, та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою установою. Якщо відповідно до вимог законодавства України додатком до внутрішніх правил надання фінансових послуг є типовий договір, то договори з надання фінансових послуг, що укладаються фінансовою установою, повинні відповідати такому типовому договору;

10) уносити інформацію про всі відокремлені підрозділи ліцензіата до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог законодавства України;

11) відповідно до статті 14 Закону про фінансові послуги вести облік, складати та подавати до Національного банку фінансову та фінансову консолідовану звітність, звітні дані (дані звітності), іншу інформацію та документи в порядку та на підставі вимог, визначених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

12) надавати клієнту інформацію відповідно до статті 12 Закону про фінансові послуги, а також розміщувати інформацію, визначену частиною першою статті 12 Закону про фінансові послуги, на власному вебсайті (вебсторінці) та забезпечувати її актуальність;

13) розкривати інформацію відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої статті 12-1 Закону про фінансові послуги шляхом розміщення її на власному вебсайті (вебсторінці);

14) мати та підтримувати в робочому стані власний вебсайт (вебсторінку) у мережі Інтернет, на якому розміщувати інформацію про свою діяльність, визначену законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

15) затвердити режим робочого часу ліцензіата (а також для його відокремлених підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, і розмістити зазначену інформацію на власному вебсайті (вебсторінці), забезпечувати її актуальність;

16) забезпечити відповідно до затвердженого режиму роботи присутність уповноваженої особи з роботи з клієнтами ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата та його відокремлених підрозділів;

17) дотримуватися вимог статей 4 – 18 Закону про фінансові послуги;

18) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до Національного банку разом із заявою; документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися заявником у документах, які подавалися до Національного банку разом із заявою;

19) повідомляти Національному банку про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви, протягом 30 календарних днів із дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності, звітних даних, загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера заявника);

20) відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону про звітність утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес).

IV. Технологічні вимоги

24. Небанківська фінансова установа повинна вести облік укладених договорів із надання фінансових послуг, які зобов’язана зберігати не менше ніж п’ять років після закінчення строку дії договору, якщо інше не встановлено законодавством України.

25. Небанківська фінансова установа зобов’язана мати облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які повинні відповідати вимогам, установленим нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг, і передбачати ведення обліку операцій з надання фінансових послуг клієнтам та подання звітності до Національного банку. Дані облікової та реєструючої систем ліцензіата на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.

26. Небанківська фінансова установа зобов’язана мати комп’ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо надання до Національного банку інформації, установленої законодавством України, та засоби зв’язку (телефон, Інтернет, електронну пошту).

27. Небанківська фінансова установа зобов’язана мати у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.

Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів, повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для маломобільних груп населення розміщується в місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом.

28. Небанківська фінансова установа зобов’язана забезпечити зберігання грошових коштів і документів та мати необхідні засоби безпеки (сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), а також дотримуватися вимог законодавства України щодо готівкових розрахунків.

V. Спеціальні вимоги

29. Статутний (складений) капітал заявника повинен бути сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про такого заявника до Державного реєстру фінансових установ у розмірі та спосіб, визначені законодавством України.

Якщо мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу визначений в іноземній валюті, то мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу в гривні визначається за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату подання заяви про внесення інформації про такого заявника до Державного реєстру фінансових установ, якщо інше не встановлено законодавством України.

30. Небанківська фінансова установа в разі зменшення статутного (складеного) капіталу повинна дотримуватися вимог у частині відповідності зменшеного розміру статутного (складеного) капіталу мінімальному розміру статутного (складеного) капіталу на дату державної реєстрації відповідних змін до статуту небанківської фінансової установи.

31. Формування або збільшення статутного (складеного) капіталу ліцензіата відбувається виключно в грошовій формі, якщо інше не передбачено законодавством України, за рахунок грошових коштів, джерела яких є підтвердженими.

32. Небанківська фінансова установа зобов’язана на дату подання заяви та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір власного капіталу (за винятком субординованого боргу) у розмірі, установленому законодавством України.

33. Небанківська фінансова установа зобов’язана на будь-яку дату дотримуватися обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, установлених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також вимог законодавства України щодо формування резервного капіталу та інших обов’язкових резервів.

34. Ліцензіат під час укладання, виконання та припинення дії договорів з надання фінансових послуг зобов’язаний дотримуватися вимог, визначених книгою п’ятою Цивільного кодексу України та законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

35. Небанківська фінансова установа, що має ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, передбачену в пункті 4 розділу I цього Положення, щорічно протягом усього строку дії ліцензії подає до Національного банку аудиторський звіт (його копію) суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ, за результатами обов’язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно складати консолідовану фінансову звітність) до 01 червня року, наступного за звітним.

Небанківська фінансова установа подає до Національного банку аудиторський звіт у порядку, визначеному в пункті 17 розділу II цього Положення.

36. Ліцензіат зобов’язаний:

1) виконувати:

вимоги цього Положення;

обов’язкові до виконання розпорядження та рішення Національного банку про усунення порушень законодавства України про фінансові послуги та захист прав споживачів фінансових послуг;

2) подавати на вимогу Національного банку копії документів, звітність, а також письмові пояснення з питань діяльності ліцензіата, у встановлений Національним банком строк, але не менше ніж п’ять робочих днів.

37. Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності.

Фінансові послуги, які не можуть суміщатися з іншими фінансовими послугами:

1) послуги у сфері страхування. Водночас страховики, які мають право провадити страхову діяльність зі страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування;

2) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, крім випадків суміщення з наданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитною установою;

3) інші фінансові послуги, визначені законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

38. Над ліцензіатом не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному в статті 1Закону України “Про захист економічної конкуренції” (далі – Закон про економічну конкуренцію), резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України (далі – держави-агресори).

39. Кредитна спілка має право провадити діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення виключно після отримання відповідної ліцензії. Іншим небанківським фінансовим установам забороняється залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

40. Небанківська фінансова установа (крім страховика) не має права укладати зі споживачами фінансових послуг договори щодо надання фінансових послуг, зобов’язання яких визначені як грошовий еквівалент в іноземній валюті.

41. Закон України “Про електронну комерцію” застосовується до фінансових послуг, щодо яких є спеціальне законодавство, лише в частині правочинів, вчинених в електронній формі, яка не суперечить спеціальному законодавству України, що регулює здійснення фінансових послуг.

42. Над особою, яка є заявником/ліцензіатом, не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону про економічну конкуренцію, резидентами держав-агресорів, якщо:

1) один або кілька суб’єктів господарювання, які зареєстровані в державі-агресорі, та/або одна або кілька фізичних осіб – громадян держави-агресора разом або окремо, прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків;

2) одна або кілька фізичних осіб – громадян держави-агресора є керівником та/або заступником керівника виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб’єкта господарювання;

3) одна або кілька фізичних осіб – громадян держави-агресора складають більше половини виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб’єкта господарювання та/або мають більше половини голосів у виконавчому та/або наглядовому органі (наглядовій/спостережній раді) суб’єкта господарювання;

4) суб’єкт господарювання, який зареєстрований у державі-агресорі, та/або фізична особа – громадянин держави-агресора прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які дають змогу визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання.

VI. Додаткові вимоги до страховиків

43. Загальний розмір внесків страховика до статутних капіталів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного капіталу, у тому числі розмір внеску до статутного капіталу окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування, інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного капіталу страховика, який здійснює страхування життя.

44. Страховик зобов’язаний дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика.

45. Страховик має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію.

46. Керівниками страховика (головою виконавчого органу) та головним бухгалтером страховика є дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого органу страховика або його перший заступник повинен мати вищу економічну або юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика – вищу економічну освіту.

47. Страховик зобов’язаний розробляти та затверджувати правила страхування окремо для кожного виду добровільного страхування, на який він отримує ліцензію, та реєструвати такі правила в Національному банку, а також реєструвати в Національному банку нові редакції правил страхування, зміни та/або доповнення до правил страхування в разі їх затвердження страховиком.

Правила страхування є внутрішніми правилами надання фінансових послуг страховиком та повинні відповідати вимогам розділу II Закону про страхування, а також характеристиці та класифікаційним ознакам видів добровільного страхування, визначеним нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

48. Страховик має право здійснювати обов’язкове страхування виключно за умови дотримання визначених Кабінетом Міністрів України порядку та правил його проведення, форми типового договору, особливих умов ліцензування, розмірів страхових сум та максимальних розмірів страхових тарифів або методики актуарних розрахунків, якщо інше не визначено законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

49. Перестрахування в страховика/перестраховика-нерезидента здійснюється згідно з вимогами статті 12 Закону про страхування.

50. Страховик зобов’язаний здійснювати реєстрацію договорів перестрахування в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

51. Страховик зобов’язаний формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, установлених статтею 31 Закону про страхування, станом на кожен день.

52. Страховик зобов’язаний забезпечити виконання вимог до організації і функціонування системи управління ризиками в страховика, установлених нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

53. Страховик зобов’язаний вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо здійснення страхових виплат або страхового відшкодування у спосіб, який забезпечує отримання інформації, необхідної для виконання вимог законодавства України щодо формування страхових резервів.

54. Страховик, що надає послуги зі страхування життя, зобов’язаний вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

55. Вартість чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про страховика до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика.

56. Страховики, що мають ліцензію на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов’язані утворити ядерний страховий пул та/або бути його членами.

57. Страховики, що мають ліцензію на здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, зобов’язані утворити аграрний страховий пул та/або бути його членами.

58. Страховик, що має ліцензію на обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, зобов’язаний бути зареєстрованим в уповноваженому органі виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

59. Страховик, що має ліцензію на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зобов’язаний:

1) бути членом Моторного (транспортного) страхового бюро та виконувати свої обов’язки як його члена;

2) формувати та вести облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов’язковому порядку;

3) дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика, а також на будь-яку дату після отримання ліцензії мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;

4) забезпечити можливість опрацювання претензій (урегулювання страхових випадків) на всій території України, а саме забезпечити прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення й надання учасникам дорожньо-транспортних пригод інформації про порядок урегулювання збитків та вжиття страховиком необхідних заходів. Телефонне повідомлення фіксується страховиком в електронному вигляді та є підтвердженням повідомлення про страховий випадок і підлягає довгостроковому зберіганню.

VII. Додаткові вимоги до кредитних спілок, що надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту

60. Кредитна спілка зобов’язана виконувати визначені статтею 11 Закону України “Про кредитні спілки” (далі – Закон про кредитні спілки) права членів кредитної спілки.

61. Кредитна спілка зобов’язана під час прийняття членів до своєї спілки дотримуватися ознаки членства, визначеної її статутом відповідно до статей 67 Закону про кредитні спілки.

62. Кредитна спілка скликає загальні збори в строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік, з дотриманням вимог статті 14 Закону про кредитні спілки.

63. Кредитна спілка зберігає протягом її діяльності документи, що підтверджують дотримання кредитною спілкою порядку повідомлення членів кредитної спілки про скликання загальних зборів.

64. Кредитна спілка провадить свою діяльність виключно в межах, визначених її статутом та статтею 21 Закону про кредитні спілки, а також відповідно до положення про фінансові послуги кредитної спілки та інших внутрішніх положень кредитної спілки, розроблених та затверджених кредитною спілкою згідно з вимогами нормативно-правових актів України з питань регулювання ринків фінансових послуг. Положення про фінансові послуги кредитної спілки є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитною спілкою.

65. Кредитна спілка дотримується правил залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, визначених нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

66. Кредитна спілка формує капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки та визначає порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених статтею 20 Закону про кредитні спілки та нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

VIII. Додаткові вимоги до фінансових установ, що надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення або надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту

67. Небанківська фінансова установа формує капітал, резерви, фонди та визначає порядок покриття збитків відповідно до вимог законодавства України.

68. Небанківська фінансова установа здійснює реєстрацію договорів про фінансові послуги шляхом ведення журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг та карток обліку укладених та виконаних договорів, які повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій. Небанківська фінансова установа веде такий облік в електронному вигляді з обов’язковою можливістю роздруковування інформації на будь-який момент, а також забезпечує можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

69. Небанківська фінансова установа зобов’язана вести журнал обліку укладених і виконаних договорів у хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) з обов’язковим зазначенням такої інформації:

1) номер запису за порядком;

2) дата і номер укладеного договору в хронологічному порядку;

3) найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – споживача фінансових послуг;

4) ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, серія та номер паспорта);

5) розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дата зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок фінансової установи;

6) дата закінчення строку дії договору (дата анулювання або припинення дії договору).

70. У картках обліку виконання договорів обов’язково зазначається така інформація:

1) номер картки;

2) дата укладення та строк дії договору;

3) найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – споживача фінансових послуг;

4) ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, серія та номер паспорта);

5) вид фінансового активу, який є предметом договору;

6) відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:

дата отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;

сума грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;

сума винагороди;

сума інших нарахувань згідно з умовами договору;

загальна сума та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки.

IX. Додаткові вимоги до небанківських фінансових установ та лізингодавців

71. Ломбард зобов’язаний мати в наявності окреме нежитлове приміщення (на правах власності або користування), призначене для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна відповідно до вимог нормативно-правових актів України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

72. Ломбард провадить свою діяльність у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

73. Ліцензіат перед укладенням договору фінансового лізингу повинен надати споживачу таку інформацію:

1) попередження про можливі валютні ризики, що впливатимуть на договір фінансового лізингу, зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або умовами договору фінансового лізингу якого передбачена зміна вартості предмета фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових платежів залежно від офіційного курсу гривні до іноземної валюти;

2) наочні приклади зміни розміру періодичних платежів у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти.

Ліцензіат одержує від споживача письмове підтвердження про ознайомлення з наведеною інформацією.

X. Порядок відкликання (анулювання) ліцензії за ініціативою ліцензіата

74. Національний банк має право прийняти рішення про відкликання (анулювання) ліцензії за ініціативою ліцензіата за наявності підстав, передбачених пунктами 12 частини першої статті 38-1 Закону про фінансові послуги.

Національний банк приймає рішення про відкликання (анулювання) ліцензії протягом 30 днів із дня отримання:

1) заяви ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) копії рішення ліцензіата про припинення юридичної особи (крім перетворення).

75. Національний банк у разі прийняття рішення про відкликання (анулювання) ліцензії вносить до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, інформацію про відкликання (анулювання) ліцензії не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

76. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про відкликання (анулювання) ліцензії оприлюднює інформацію про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, а також у цей саме строк повідомляє про прийняте рішення ліцензіата шляхом надсилання копії такого рішення на електронну пошту ліцензіата (у разі наявності інформації про електронну пошту ліцензіата в Державному реєстрі фінансових установ) та/або рекомендованим листом із повідомленням про вручення.


Додаток 1 
до Положення 
про визначення умов 
провадження діяльності з надання 
фінансових послуг, здійснення яких 
потребує відповідної ліцензії 
(ліцензійних умов) 
(пункт 14 розділу II)
ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг
Додаток 2 
до Положення 
про визначення умов 
провадження діяльності з надання 
фінансових послуг, здійснення яких 
потребує відповідної ліцензії 
(ліцензійних умов) 
(підпункт 3 пункту 15 розділу II)
АНКЕТА
керівника/головного бухгалтера заявника
Додаток 3 
до Положення 
про визначення умов 
провадження діяльності з надання 
фінансових послуг, здійснення яких 
потребує відповідної ліцензії 
(ліцензійних умов) 
(підпункт 4 пункту 15 розділу II)
ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензі

Джерело інформації сайт Верховної ради – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0027500-21#Text