Положення про реєстрацію колекторських компаній – набуло чинності 14.07.2021

20.09.2021

Положення про реєстрацію колекторських компаній – набуло чинності 14.07.2021

Положення розроблено відповідно до вимог Законів України “Про Національний банк України” та “Про споживче кредитування” з метою визначення порядку та умов включення до реєстру колекторських компаній (далі – Реєстр), внесення змін до відомостей, які подавалися для включення особи до Реєстру, а також порядку та умов виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру

14.07.2021 набуло чинності і НБУ станом на 20.09.2021 вже зареєстрував перші колекторські компанії

Національний банк включає заявника до Реєстру в разі дотримання таких умов:

  1. ділова репутація заявника, його власників істотної участі, його керівників відповідає вимогам до бездоганної ділової репутації, визначеним у розділі III Положення;

(Ділова репутація юридичної або фізичної особи є бездоганною, якщо щодо такої особи немає ознак небездоганної ділової репутації, визначених у главах 1011 розділу III цього Положення, а також, якщо Національним банком не визнано ділову репутацію юридичної або фізичної особи небездоганною з інших підстав відповідно до глави 12 розділу III цього Положення).

  1. працівники заявника та залучені особи відповідають вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку;
  2. структура власності заявника, який не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, відповідає вимогам цього Положення;
  3. структура власності заявника, який є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку, що визначає вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг;
  4. керівник заявника відповідає вимогам щодо професійної придатності, установленим у пункті 144 глави 19 розділу V цього Положення;

Колекторська компанія перед призначенням особи на посаду керівника колекторської компанії повинна перевірити, чи така особа відповідає кваліфікаційним вимогам щодо:

– професійної придатності – має достатній рівень знань законодавства України у сфері споживчого кредитування, про захист прав споживачів [вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)], про захист персональних даних для належного виконання своїх посадових обов’язків та попередження порушень колекторською компанією вимог законодавства України;

– ділової репутації, установленим цим Положенням.

6. умови та порядок надання послуг із врегулювання простроченої заборгованості, взаємодії заявника із споживачами, захисту персональних даних, організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників відповідають вимогам законів України та нормативно-правових актів Національного банку з питань етичної поведінки колекторських компаній;

7. відсутність протягом року, що передує даті надходження документів:

  • фактів порушення заявником установлених вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку та/або
  • застосованих до нього заходів впливу за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку;

8) місцезнаходженням заявника відповідно до Єдиного державного реєстру не є тимчасово окупована територія України або територія проведення операції Об’єднаних сил.

/var/folders/j6/8b4kphmj1sbbd9qpjxxzzbm00000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/gerb.gif
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.07.2021  № 75
Про затвердження Положення про реєстрацію колекторських компаній

Відповідно до статей 71556 Закону України “Про Національний банк України”, статей 52224 Закону України “Про споживче кредитування”, з метою встановлення порядку реєстрації колекторських компаній та ведення реєстру колекторських компаній Національним банком України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про реєстрацію колекторських компаній, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Кирила Шевченка.

3. Постанова набирає чинності з 14 липня 2021 року. 

В.о. ГоловиЮ. Гелетій
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління
Національного банку України 
09.07 2021  № 75

ПОЛОЖЕННЯ 
про реєстрацію колекторських компаній

I. Загальні положення

1. Вступні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України “Про Національний банк України” та “Про споживче кредитування” (далі – Закон про споживче кредитування) з метою визначення порядку та умов включення до реєстру колекторських компаній (далі – Реєстр), внесення змін до відомостей, які подавалися для включення особи до Реєстру, а також порядку та умов виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру.

2. Вимоги цього Положення поширюються на осіб, які мають статус колекторської компанії відповідно до вимог Закону про споживче кредитування або мають намір набути статус колекторської компанії відповідно до вимог Закону про споживче кредитування.

Вимоги цього Положення до структури власності, порядку подання відомостей про структуру власності до Національного банку України (далі – Національний банк), контролю за дотриманням вимог щодо структури власності, порядку розгляду питання про визнання структури власності непрозорою, визначені в розділі IV цього Положення, не поширюються на заявників, які мають статус небанківської фінансової установи, яка має право надавати фінансові послуги з факторингу та/або надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту (далі – кваліфікована небанківська фінансова установа) та колекторські компанії, які мають статус кваліфікованої небанківської фінансової установи.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) бездоганна ділова репутація – ділова репутація заявника / колекторської компанії, власників істотної участі заявника / колекторської компанії, керівників заявника / колекторської компанії, працівників заявника / колекторської компанії або осіб, залучених заявником / колекторською компанією на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами (далі – залучені особи), яка відповідає вимогам цього Положення та нормативно-правового акта з питань установлення кваліфікаційних вимог до працівників колекторських компаній;

2) бенефіціарне право власності в трастовій конструкції – право на отримання будь-якої вигоди та/або доходу від трастової конструкції;

3) дата подання повного пакета документів – дата реєстрації в Національному банку пакета документів, поданого в повному обсязі відповідно до переліку документів для здійснення процедури, передбаченої цим Положенням;

4) заявник – особа, яка відповідно до законодавства України має право звернутися до Національного банку з метою включення до Реєстру в порядку, визначеному цим Положенням;

5) електронна копія оригіналу документа в паперовій формі – візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування оригіналу паперового документа, відповідність оригіналу якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом, що накладено на документ із дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу (далі – КЕП) заявника/нотаріуса (крім випадків, коли таке засвідчення не вимагається цим Положенням) (далі – електронна копія документа);

6) електронні джерела – бази і банки даних або будь-які інші сервіси, які надають користувачам інформацію в електронному вигляді;

7) іноземна колекторська компанія – юридична особа, яка має право врегульовувати прострочену заборгованість відповідно до законодавства іноземної держави;

8) іноземна юридична особа – юридична особа, головний офіс якої зареєстровано в іноземній країні;

9) керівник – одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної – за наявності) заявника / колекторської компанії;

10) ключовий учасник у структурі власності заявника / колекторської компанії (далі – ключовий учасник колекторської компанії) – це будь-яка:

фізична особа, яка володіє часткою (акціями) у статутному капіталі такого заявника / колекторської компанії, юридична особа, яка володіє часткою (акціями) у статутному капіталі в розмірі двох і більше відсотків у статутному капіталі такого заявника / колекторської компанії, і водночас:

якщо заявник / колекторська компанія має більше ніж 20 учасників – фізичних осіб, то ключовими учасниками заявника / колекторської компанії вважаються 20 учасників – фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному капіталі заявника / колекторської компанії належать більше ніж 20 учасникам – фізичним особам, то ключовими учасниками заявника / колекторської компанії вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному капіталі такого заявника / колекторської компанії;

уважається, що публічна компанія не має ключових учасників;

11) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи – інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;

12) міжнародна фінансова установа – установа, з якою Уряд України уклав угоду про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети;

13) остаточні ключові учасники заявника / колекторської компанії – це ключові учасники – фізичні особи, а також ключові учасники – юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників.

Остаточними ключовими учасниками є держава (в особі відповідного державного органу), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія, якщо вони володіють двома і більше відсотками корпоративних прав заявника / колекторської компанії або ключового учасника в структурі власності заявника / колекторської компанії;

14) публічна компанія – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;

15) трастова конструкція – заснований на договорі або іншому правочині режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам);

16) уповноважена особа Національного банку – Голова Національного банку, перший заступник та заступники Голови, керівники підрозділів Національного банку та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку передбачених цим Положенням, керівник із ліцензування (керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за реєстрацію колекторських компаній, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їх обов’язки);

17) уповноважений представник – фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій від імені заявника / колекторської компанії на підставі закону, статуту, довіреності або іншого документа щодо надання таких повноважень відповідно до законодавства України;

18) циклічна структура власності – структура власності заявника / колекторської компанії, у якій:

заявник / колекторська компанія є власником істотної участі в юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в заявнику / колекторській компанії, та/або

власники істотної участі заявника / колекторської компанії одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях / ланцюгах володіння корпоративними правами, прямо та/або опосередковано, в сукупному розмірі не менше 25 %.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі про споживче кредитуванняЗаконі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та інших законодавчих актах України.

4. Національний банк під час вчинення дій, передбачених цим Положенням, керується такими принципами:

1) рівноцінності сутності та форми (оцінювання правочинів, операцій, обставин та подій із точки зору їх суті та форми);

2) обґрунтованого сумніву (здійснення додаткової/поглибленої перевірки / аналізу правочинів, операцій, обставин та/або подій за наявності обґрунтованого сумніву щодо них);

3) комплексного аналізу (дослідження всіх обставин та умов конкретної ситуації під час прийняття відповідного рішення).

2. Загальні вимоги до документів, що подаються Національному банку

5. Заявник подає Національному банку документи в межах здійснення процедур за цим Положенням згідно з визначеними цим Положенням переліками та вимогами.

6. Заявник має право подати Національному банку додаткові документи щодо його звернення з письмовим обґрунтуванням доцільності їх подання.

7. Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, що містяться в поданих Національному банку документах.

8. Документи, що подаються Національному банку відповідно до цього Положення, мають оформлюватись українською мовою, не містити виправлень і неточностей.

9. Документи, складені іноземною мовою, для подання Національному банку мають бути перекладеними українською мовою (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Документи, складені іноземною мовою, не перекладаються українською мовою в разі одночасного наведення їх тексту українською мовою.

10. Документи, видані в іноземній країні, для подання Національному банку мають легалізуватися в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

11. Заявник подає Національному банку обґрунтовані пояснення в разі неможливості дотримання визначених у пункті 10 глави 2 розділу I цього Положення вимог щодо оформлення документів, виданих в іноземній країні, з незалежних від нього причин. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній країні, оформлені без дотримання визначених у пункті 10 глави 2 розділу I цього Положення вимог, якщо визнає пояснення заявника обґрунтованими та не матиме сумнівів щодо достовірності документів і викладеної в них інформації (відповідне рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

12. Копії документів щодо юридичної особи, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом керівника або іншого уповноваженого представника юридичної особи.

Копії документів щодо фізичної особи, видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом фізичної особи або її уповноваженого представника.

13. Документи, отримані з електронних джерел, засвідчуються підписом:

1) фізичної особи, щодо якої такі документи видані або її уповноваженого представника;

2) уповноваженого представника юридичної особи, щодо якої такі документи видані.

14. Заявник має право подати до Національного банку копію документа (електронну копію документа), якщо цим Положенням не встановлено обов’язку щодо подання оригіналу документа, яка засвідчена в такому порядку:

1) копія документа (електронна копія документа), виданого уповноваженим державним органом та засвідчена підписом (КЕП для електронних копій документів) заявника (його уповноваженого представника) або нотаріусом;

2) копія документа (електронна копія документа) фізичної особи засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) такої особи, її уповноваженого представника або заявника;

3) копія документа (електронна копія документа) юридичної особи засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) її уповноваженого представника або заявника;

4) копія документа (електронна копія документа), виданого в іноземній країні, засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) заявника (його уповноваженого представника) або нотаріуса.

15. Пакет документів, що подається Національному банку відповідно до цього Положення, має включати оригінал документа (електронний документ) або його копію (електронну копію документа), засвідчену відповідно до пункту 14 глави 2 розділу I цього Положення, що підтверджує повноваження уповноваженого представника (крім керівника юридичної особи) на подання та підпис документів від імені заявника.

16. Пакет документів, що подається Національному банку згідно з цим Положенням, має супроводжуватися:

1) супровідним листом з описом усіх документів у пакеті з назвами, датами видачі, органами (особами), що їх видали, який підписується особисто заявником – фізичною особою або уповноваженим представником заявника або з накладанням на опис КЕП відповідної особи;

2) згодою заявника на обробку персональних даних особи (осіб), зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України отриманих від особи інформації та документів. Згода підписується особисто заявником – фізичною особою або керівником заявника – юридичної особи;

3) запевненням заявника, що він отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Документи, визначені в підпунктах 2, 3 пункту 16 глави 2 розділу I цього Положення, не подаються у випадках, коли надання відповідної інформації вимагається згідно з документами, складеними за формами, розміщеними в додатках до цього Положення.

17. Документи, передбачені цим Положенням, подаються Національному банку:

1) у формі електронного документа, підписаного уповноваженим представником заявника / колекторської компанії або відповідальною особою за надання інформації про структуру власності Національному банку (далі – відповідальна особа) шляхом накладення КЕП через вебпортал Національного банку у вигляді файлів звітності OS1, OS2, OS3, вимоги до формування яких розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників звітності небанківських фінансових установ”, – для документів, передбачених у підпунктах 23 пункту 120 глави 16 розділу IV цього Положення;

2) у паперовій формі з власноручним підписом заявника або його уповноваженого представника / відповідальної особи з одночасним обов’язковим поданням електронних копій цих документів без накладання КЕП на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах) або на поштову скриньку Національного банку (nbu@bank.gov.ua);

3) у формі електронного документа або електронної копії документа, підписаного заявником або його уповноваженим представником / відповідальною особою шляхом накладання КЕП, електронного повідомлення на поштову скриньку Національного банку (nbu@bank.gov.ua) або іншими засобами електронного зв’язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.

18. Електронні документи та копії документів повинні мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа.

Сторінки документів в паперовій формі мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені підписом відповідної особи.

19. Електронні копії документів створюються шляхом сканування з документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:

1) документ сканується у файл формату PDF;

2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

3) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

4) роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.

20. Національний банк перевіряє на цілісність та автентичність даних отриманих електронних документів та/або електронних копій документів. Національний банк повідомляє заявника про неприйняття документів протягом п’яти робочих днів із дня отримання Національним банком документів, якщо перевірка таких документів не пройшла успішно.

21. Документи в окремих випадках, визначених у цьому Положенні, та на вимогу Національного банку подаються в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі, визначеному Національним банком.

22. Національний банк розміщує на сторінці свого офіційного Інтернет-представництва форми документів, які згідно з цим Положенням подаються Національному банку в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі, визначеному Національним банком.

23. Заявник / колекторська компанія в межах процедур, визначених цим Положенням, має право не подавати документи в паперовій формі за умови подання всіх потрібних документів Національному банку у вигляді електронних документів або електронних копій документів із накладеним КЕП заявника / уповноваженого представника або нотаріуса згідно з вимогами цього Положення.

24. Дані, наведені в документах у паперовій формі, мають перевагу в разі наявності розбіжностей між даними, що містяться в документах у паперовій формі і електронних копіях документа без накладення КЕП. Національний банк має право вимагати від заявника надання пояснень щодо розбіжностей між документами в паперовій формі та електронними копіями без накладання КЕП, а також усунення цих розбіжностей.

25. Національний банк протягом п’яти робочих днів із дня отримання Національним банком документів надає заявнику копію опису з відміткою про дату прийняття пакета документів Національним банком та підписом службовця Національного банку, відповідального за прийняття документів.

Національний банк надсилає заявнику підтвердження про одержання електронного повідомлення з документами в разі подання заявником пакета документів шляхом, передбаченим у підпункті 3 пункту 17 глави 2 розділу I цього Положення, протягом п’яти робочих днів, що для цілей цього Положення вважається копією опису з відміткою про дату прийняття документів Національним банком та підписом службовця Національного банку, відповідального за прийняття документів. Пакет документів, поданий у такий спосіб, уважається не одержаним Національним банком, якщо до заявника / уповноваженого представника не надійшло повідомлення про одержання електронного повідомлення з документами.

26. Заявник має право не подавати Національному банку документи, що раніше подавалися, за умови, що такі документи є дійсними та оформленими згідно з вимогами цього Положення, а інформація, яка в них міститься, є актуальною. Заявник із метою врахування таких документів під час розгляду пакета документів подає Національному банку клопотання, у якому наводить перелік раніше поданих документів із зазначенням їх назв, дат видачі, органів (осіб), що їх видали, інформацію про те, у складі якого пакета документів документи раніше подавалися Національному банку, а також запевнення, що ці документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

27. Вимоги пункту 26 глави 2 розділу I цього Положення не поширюються на документи, що підтверджують статус особи на певну дату, а також на документи, строк дії яких закінчився.

28. Національний банк має право вимагати від заявника подання документів, які не подані заявником згідно з пунктом 26 глави 2 розділу I цього Положення, якщо строк зберігання раніше поданих документів закінчився, документи передані до архівної установи та/або якщо доступ до таких документів є ускладненим з інших причин.

29. Документ, що не має визначеного строку дії, може подаватися до Національного банку, якщо він був виданий не раніше ніж за один місяць до дати подання Національному банку, якщо документ виданий в Україні, або за три місяці до дати подання, якщо документ виданий в іноземній країні.

30. Заявник надає до Національного банку обґрунтоване пояснення в разі неможливості подання документа стосовно юридичних осіб нерезидентів та/або фізичних осіб – нерезидентів, визначеного цим Положенням, з незалежних від нього причин. Національний банк має право розглянути пакет документів без такого документа, якщо визнає пояснення заявника обґрунтованим (відповідне рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

31. Національний банк в особі уповноваженої особи Національного банку має право здійснювати офіційну комунікацію із заявником / колекторською компанією щодо самого заявника / колекторської компанії, власників істотної участі заявника / колекторської компанії, керівників, працівників заявника / колекторської компанії та залучених осіб засобами корпоративної електронної пошти під час розгляду пакета документів у межах процедур, визначених цим Положенням, а також під час здійснення моніторингу за відповідністю вимогам цього Положення. Така комунікація може включати:

1) вимогу надати додаткову інформацію, документи (доопрацьовані документи), пояснення, потрібні для прийняття рішення згідно з цим Положенням;

2) вимогу щодо усунення виявлених порушень вимог цього Положення;

3) отримання від заявника або його уповноваженого представника інформації, пояснень, додаткових документів;

4) надсилання повідомлень про рішення, прийняті Національним банком відповідно до цього Положення.

32. Заявник зобов’язаний надати Національному банку інформацію про свою адресу електронної пошти та адресу електронної пошти уповноваженого на комунікацію представника для здійснення офіційної комунікації з Національним банком.

Такі адреси електронної пошти вважаються офіційною електронною адресою для комунікації Національного банку з заявником.

Заявник письмово повідомляє Національний банк про зміну електронної пошти для офіційної комунікації з Національним банком.

33. Колекторська компанія зобов’язана повідомити Національний банк про зміну адреси електронної пошти для здійснення офіційної комунікації в разі призначення (обрання) нового уповноваженого на комунікацію представника протягом 10 робочих днів із дня такого призначення (обрання).

Колекторська компанія разом із повідомленням про призначення (обрання) уповноваженого на комунікацію представника надає документи, що підтверджують повноваження уповноваженого на комунікацію представника діяти від імені колекторської компанії.

Національний банк має право вимагати від заявника колекторської компанії заміни такого уповноваженого представника в разі встановлення факту невиконання уповноваженим на комунікацію представником заявника колекторської компанії обов’язку, визначеного в пункті 34 глави 2 розділу I цього Положення, у встановлений Національним банком строк.

34. Уповноважений представник заявника / колекторської компанії:

1) отримує інформацію, потрібну для дотримання заявником / колекторською компанією вимог цього Положення;

2) повідомляє Національний банк про обставини або події відповідно до вимог цього Положення;

3) забезпечує комунікацію заявника / колекторської компанії, а також його/її власників істотної участі та керівників щодо питань, які можуть виникати в Національного банку, у зв’язку з процедурами, передбаченими цим Положенням.

35. Заявник / колекторська компанія або уповноважений представник зобов’язаний протягом одного робочого дня після отримання листа Національного банку в електронній формі надіслати у відповідь електронне повідомлення, яке підтверджує отримання такого листа.

36. Національний банк має право здійснювати комунікацію з заявником / колекторською компанією в паперовому вигляді. Національний банк здійснює комунікацію із заявником / колекторською компанією в паперовому вигляді в разі недотримання заявником / колекторською компанією строку, визначеного в пункті 35 глави 2 розділу I цього Положення.

3. Порядок та визначення строків розгляду документів, що подаються Національному банку

37. Національний банк здійснює розгляд поданого заявником пакета документів протягом строку, визначеного цим Положенням для відповідної процедури.

38. Перебіг строку розгляду пакета документів починається з дня, наступного за днем подання заявником Національному банку повного пакета документів, визначеного цим Положенням.

39. Національний банк має право залишити пакет документів без розгляду протягом 10 робочих днів із дня подання пакета документів із зазначенням у рішенні, що надсилається заявникові, підстав залишення пакета документів без розгляду в разі:

1) подання документів у межах процедури, передбаченої цим Положенням, не в повному обсязі;

2) подання документів у межах процедури, передбаченої цим Положенням, оформлених із недотриманням вимог законодавства України та/або цього Положення.

40. Заявник має право повторно подати пакет документів, який був залишений без розгляду лише після усунення причин, що стали підставою для залишення його без розгляду.

41. Заявник зобов’язаний повідомити Національний банк про будь-які зміни в документах, передбачених переліком за цим Положенням, що сталися протягом строку розгляду пакета документів протягом п’яти робочих днів із дня виникнення таких змін.

42. Національний банк під час розгляду поданого заявником пакета документів має право вимагати від заявника, який оцінюється або перевіряється, додаткову інформацію, документи, пояснення, потрібні для встановлення достовірності відомостей, щодо самого заявника, а також учасників, власників істотної участі, уповноважених представників, керівників, працівників, інших осіб, що містяться в поданому заявником пакеті документів.

43. Національний банк протягом строку розгляду пакета документів має право надати заявникові зауваження до поданого пакета документів, якщо документи не відповідають вимогам цього Положення та/або законодавства України, з одночасним повідомленням про потребу їх усунення та подання виправлених документів.

44. Національний банк установлює строк надання/подання заявником, визначених у пункті 42 та 43 глави 3 розділу I цього Положення, інформації/документів і пояснень.

Перебіг строку розгляду пакета документів, визначений у пункті 72 глави 6 розділу II цього Положення, зупиняється з дати надсилання заявникові вимоги/повідомлення Національним банком у випадках, визначених у пунктах 42, 43 глави 3 розділу I цього Положення, та поновлюється після отримання всіх додаткових/виправлених документів, інформації та пояснень.

Документи, які подані для включення особи до Реєстру, у разі неотримання вичерпної відповіді протягом 30 робочих днів із дня надсилання вимоги/повідомлення Національним банком залишаються без розгляду та в порядку, передбаченому в пункті 46 глави 3 розділу I цього Положення, повертаються заявнику (відповідне рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

45. Національний банк має право зупинити строк розгляду пакета документів, поданого відповідно до цього Положення, але не більше ніж на 30 робочих днів у разі потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, потрібних для прийняття рішення. Національний банк повідомляє заявника про зупинення строку розгляду пакета документів і строк, на який його зупинено, протягом трьох робочих днів із дня такого зупинення строку.

46. Національний банк повертає заявнику пакет документів, що був поданий у паперовій формі, у разі залишення такого пакета документів без розгляду поштою з повідомленням про вручення протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення.

47. Національний банк надсилає заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо розгляду пакета документів протягом п’яти робочих днів після прийняття відповідного рішення, крім випадків, коли цим Положенням установлені інші строки.

48. Уповноважена особа Національного банку відповідно до вимог цього Положення приймає рішення про:

1) залишення пакета документів без розгляду;

2) припинення розгляду пакета документів за клопотанням заявника.

49. За розгляд Національним банком поданого заявником пакета документів у межах окремих процедур, визначених цим Положенням, справляється плата в розмірі, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку. Заявник подає копію платіжного документа про здійснення такої плати у визначених цим Положенням випадках разом із поданням Національному банку пакета документів.

50. Повторне подання заявником пакета документів, залишеним Національним банком без розгляду, не потребує здійснення заявником повторної оплати за послугу з розгляду пакета документів, якщо повторне подання здійснюється протягом трьох місяців із дня залишення попереднього пакета документів без розгляду.

51. Національний банк повертає заявнику сплачені ним кошти за послугу з розгляду пакета документів, якщо заявником протягом трьох місяців із дня залишення пакета документів без розгляду не було повторно подано пакет документів або в разі надходження від заявника клопотання про повернення коштів, сплачених заявником за послугу, із зазначенням актуального номера банківського рахунку заявника, якщо послуга не була надана. Послуга з розгляду пакета документів, що надається Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за таку послугу не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком не було прийняте рішення про залишення пакета документів без розгляду (крім випадків припинення розгляду пакета документів за клопотанням заявника).

4. Документи для ідентифікації фізичних і юридичних осіб

52. Національний банк здійснює ідентифікацію фізичних і юридичних осіб на підставі визначених цим Положенням документів.

53. Ідентифікація громадянина України, який постійно проживає в Україні, здійснюється на підставі таких документів:

1) копій сторінок паспорта громадянина України, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, реєстрацію місця її проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав (якщо паспорт оформлено у вигляді книжечки), або копій обох сторін паспорта громадянина України (якщо його оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій);

2) щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у вигляді книжечки, – копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копії сторінки паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого реєстраційного номера (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомила про це контролюючий орган);

3) щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, – копії документа з інформацією про реєстрацію місця проживання фізичної особи.

54. Ідентифікація громадянина України, який виїхав на постійне місце проживання за кордон, здійснюється на підставі таких документів:

1) копій сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, ім’я, дату народження, номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, строк дії паспорта, а також відмітку про виїзд особи на постійне місце проживання за кордон;

2) копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

3) копії документа з інформацією про місце постійного місця проживання фізичної особи;

4) копії документа, що підтверджує правові підстави постійного місця проживання фізичної особи на території іноземної країни.

55. Ідентифікація іноземного громадянина, який постійно проживає в іноземній країні, здійснюється на підставі таких документів:

1) копій сторінок паспорта фізичної особи, що містять її фотографію, а також інформацію про її прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце постійного проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, а також строк дії паспорта (за наявності);

2) копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків або податковий номер (за наявності);

3) копії документа з інформацією, що підтверджує місце постійного проживання фізичної особи (якщо такої інформації в паспорті немає).

56. Ідентифікація іноземного громадянина, який постійно/тимчасово проживає в Україні, здійснюється на підставі таких документів:

1) копій усіх сторінок посвідки на постійне/тимчасове проживання фізичної особи в Україні;

2) копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні (за наявності);

3) копій сторінок паспорта іноземного громадянина, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, строк дії паспорта, а для осіб, які постійно проживають в Україні, – також відмітку про виїзд особи на постійне місце проживання (якщо така відмітка проставляється згідно із законодавством країни, громадянином якої є особа).

57. Ідентифікація юридичної особи, зареєстрованої згідно із законодавством України, здійснюється на підставі:

1) копії установчого документа, засвідченої у встановленому порядку;

2) копії реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) компанії, яка є акціонерним товариством, засвідченої у встановленому порядку.

58. Копія установчого документа юридичної особи, зареєстрованої згідно з законодавством України, може не подаватися, якщо:

1) установчий документ оприлюднений на порталі електронних сервісів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний держаний реєстр). Національному банку надається інформація про розміщення установчого документа на цьому порталі;

2) юридична особа створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Національному банку подається копія рішення про створення або провадження діяльності юридичною особою на підставі модельного статуту, підписаного її засновниками, засвідчена в установленому порядку.

59. Ідентифікація іноземної юридичної особи здійснюється Національним банком на підставі таких документів:

1) витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, виданого уповноваженим органом іноземної країни, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, і містить інформацію про ідентифікаційний/реєстраційний номер/код і адресу юридичної особи, її учасників (акціонерів) і керівників;

2) копії установчих документів.

5. Порядок ведення Реєстру

60. Національний банк веде Реєстр. Ведення Реєстру передбачає:

1) одержання, накопичення, зберігання, використання та поширення інформації про колекторські компанії;

2) включення особи до Рестру, виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру, змін до відомостей, що подавалися для включення особи до Реєстру;

3) надання інформації з Реєстру на запити державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб і поширення інформації шляхом її оприлюднення в порядку, передбаченому цим Положенням.

61. Формування Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються заявниками / колекторськими компаніями відповідно до цього Положення.

Національний банк включає відомості про колекторську компанію до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення шляхом унесення даних про колекторську компанію і присвоєння їй реєстраційного номеру колекторської компанії.

62. Національний банк протягом 15 робочих днів із дати надходження від колекторської компанії, яка не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, повідомлення про виникнення змін до відомостей, які міститься в Реєстрі, вносить відповідні зміни до Реєстру за таких умов:

1) відомості в повідомленні подані в повному обсязі;

2) повідомлення оформлене відповідно до вимог цього Положення;

3) повідомлення містить достовірні відомості.

63. Національний банк вносить зміни до відомостей про колекторську компанію, яка є небанківською фінансовою установою, що містяться в Реєстрі, одночасно з внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру фінансових установ на підставі інформації, що надається небанківською фінансовою установою відповідно до нормативно-правового акта з питань реєстрації надавачів фінансових послуг та цього Положення.

Національний банк виключає з Реєстру відомості про колекторську компанію не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення.

64. Національний банк на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку оприлюднює таку інформацію з Реєстру:

1) повне найменування колекторської компанії;

2) скорочене найменування колекторської компанії;

3) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

4) дата включення колекторської компанії до Реєстру;

5) реєстраційний номер колекторської компанії;

6) місцезнаходження колекторської компанії;

7) наявність у колекторської компанії статусу небанківської фінансової установи;

8) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) голови виконавчого органу колекторської компанії або іншої особи, яка здійснює управління колекторською компанією;

9) контактні дані колекторської компанії: телефон/телефони та адреса електронної пошти.

65. Національний банк забезпечує вільний цілодобовий безоплатний доступ до інформації з Реєстру, визначеної в пункті 64 глави 5 розділу I цього Положення. Такий доступ включає можливість перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування цієї інформації.

Національний банк надає на запити державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформацію з Реєстру, визначену в пункті 64 глави 5 розділу I цього Положення.

66. Національний банк на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку оприлюднює інформацію про юридичні особи, відомості про яку виключено з Реєстру, а саме:

1) повне найменування юридичної особи;

2) скорочене найменування юридичної особи;

3) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

4) дата включення колекторської компанії до Реєстру;

5) реєстраційний номер колекторської компанії;

6) дата виключення відомостей про особу з Реєстру;

7) підстава виключення відомостей про юридичну особу з Реєстру (зазначене посилання на відповідні пункти частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування).

67. Національний банк надає колекторській компанії витяг з Реєстру протягом п’яти робочих днів із дня:

1) включення особи до Реєстру;

2) внесення змін до відомостей з Реєстру, відображених у витягу з Реєстру, що заповнюється згідно з формою, установленою додатком 1 до цього Положення;

3) отримання заяви колекторської компанії, складеної в довільній формі, про отримання витягу з Реєстру.

Витяг з Реєстру підписується уповноваженою особою Національного банку та надсилається у формі електронного документа, оформленого за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

II. Реєстрація колекторської компанії

6. Порядок реєстрації колекторської компанії

68. Заявник має право звернутися до Національного банку з пакетом документів, передбаченим у пункті 77 глави 7 розділу II цього Положення, або заявою, передбаченою в пункті 79 глави 7 розділу II цього Положення, з метою отримання статусу колекторської компанії та включення особи до Реєстру.

69. Національний банк включає заявника до Реєстру в разі дотримання таких умов:

1) ділова репутація заявника, його власників істотної участі, його керівників відповідає вимогам до бездоганної ділової репутації, визначеним у розділі III цього Положення;

2) працівники заявника та залучені особи відповідають вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку;

3) структура власності заявника, який не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, відповідає вимогам цього Положення;

4) структура власності заявника, який є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку, що визначає вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг;

5) керівник заявника відповідає вимогам щодо професійної придатності, установленим у пункті 144 глави 19 розділу V цього Положення;

6) умови та порядок надання послуг із врегулювання простроченої заборгованості, взаємодії заявника із споживачами, захисту персональних даних, організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників відповідають вимогам законів України та нормативно-правових актів Національного банку з питань етичної поведінки колекторських компаній;

7). відсутність протягом року, що передує даті надходження документів:

фактів порушення заявником установлених вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку та/або

застосованих до нього заходів впливу за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку;

8) місцезнаходженням заявника відповідно до Єдиного державного реєстру не є тимчасово окупована територія України або територія проведення операції Об’єднаних сил.

70. Колекторська компанія зобов’язана дотримуватись умов, визначених у пункті 69 глави 6 розділу II цього Положення, крім умови, установленої в підпункті 7 пункту 69 глави 6 розділу II цього Положення, протягом усього строку перебування в Реєстрі.

71. Заявник зобов’язаний внести плату за розгляд пакета документів щодо включення до Реєстру в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

72. Національний банк приймає рішення про включення заявника до Реєстру або про відмову у включенні протягом 30 робочих днів із дня подання повного пакета документів, визначених у пункті 77 або 79 глави 7 розділу II цього Положення [відповідне рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з нагляду)].

73. Національний банк повідомляє заявника про прийняття рішення про включення до Реєстру шляхом надсилання витягу з Реєстру в порядку, передбаченому в пункті 67 глави 5 розділу I цього Положення. Датою включення заявника до Реєстру є дата прийняття Національним банком рішення про включення заявника до Реєстру.

74. Національний банк відмовляє у включенні заявника до Реєстру, якщо:

1) подані документи містять неповну або недостовірну інформацію чи не відповідають вимогам закону або цього Положення;

2) заявник, керівник (керівники) заявника, працівники заявника, залучені особи заявника або власники істотної участі заявника не відповідають вимогам, установленим Законом про споживче кредитування та/або нормативно- правовими актами Національного банку;

3) заявник не відповідає вимогам, визначеним у пункті 69 глави 6 розділу II цього Положення.

75. Національний банк письмово повідомляє заявника про прийняття рішення про відмову у включенні до Реєстру протягом п’яти робочих днів із дати прийняття відповідного рішення із зазначенням підстав для відмови та надає копію відповідного рішення.

76. Заявник має право подати до Національного банку нову заяву про включення до Реєстру та оновлені документи в разі отримання відмови у включенні до Реєстру після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

7. Вимоги до пакета документів, що подаються до Національного банку для реєстрації

77. Юридична особа, яка має намір набути статусу колекторської компанії (крім кваліфікованої небанківської фінансової установи), подає Національному банку такі документи:

1) заяву про включення юридичної особи до Реєстру за формою, установленою в додатку 2до цього Положення;

2) анкету заявника з описом його бізнес-намірів, яка включає письмове запевнення про відповідність керівників, працівників заявника, залучених осіб заявника кваліфікаційним вимогам за формою, установленою в додатку 3 до цього Положення.

Анкета заявника з описом його бізнес-намірів додатково подається в електронній формі у форматі XLSX або у форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку;

3) анкету заявника щодо політик та внутрішніх положень щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників (яка включає письмове запевнення про проходження працівниками заявника, залученими особами заявника навчання з питань, установлених законодавством України вимог щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), захисту прав споживачів та обробки персональних даних) за формою, установленою в додатку 4 до цього Положення.

Анкета заявника щодо політик та внутрішніх положень щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників додатково подається в електронній формі у форматі XLSX або у форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку;

4) документи, що містять відомості про залучених осіб заявника, які включають письмове запевнення про їх відповідність кваліфікаційним вимогам, за формою, установленою в додатку 5 цього Положення;

5) документи, що містять відомості про структуру власності заявника, за формами, установленими в додатках 6-8 до цього Положення, та з урахуванням  параметрів  заповнення, наведених у додатку 9 до цього Положення.

Документи, що містять відомості про структуру власності заявника, додатково подаються в електронній формі у форматі PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення). Відомості про остаточних ключових учасників та відомості про власників істотної участі додатково подаються в електронній формі у форматі XLSX, розміщеній на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

6) документи для ідентифікації заявника, його власників істотної участі та керівників, визначені в розділі I цього Положення;

7) довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства керівників заявника та його власників істотної участі – фізичних осіб про наявність/відсутність в особи судимості;

8) документ, що підтверджує внесення заявником установленої Національним банком плати за розгляд пакета документів.

78. Заявник зобов’язаний подати Національному банку одночасно всі документи та інформацію, визначені Законом про споживче кредитування та цим Положенням.

79. Кваліфікована небанківська фінансова установа, яка має намір набути статусу колекторської компанії, подає Національному банку заяву про включення небанківської фінансової установи до Реєстру за формою, установленою в додатку 10 до цього Положення.

Заява додатково подається в електронній формі у форматі XLSX або в форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

8. Порядок оновлення відомостей про колекторську компанію та внесення змін до Реєстру

80. Колекторська компанія, яка не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, подає Національному банку анкету з описом її бізнес- намірів за формою, установленою в додатку 3 до цього Положення, щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року (таблиця анкети, що містить інформацію про бізнес-наміри не заповнюється).

Колекторська компанія, яка є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, подає Національному банку витяг із заяви за формою, установленою в додатку 10 до цього Положення, щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року (заповнюються таблиці 1, 2 заяви).

Анкета колекторської компанії з описом її бізнес-намірів та витяг із заяви додатково подаються в електронній формі у форматі XLSX або у форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

81. Колекторська компанія зобов’язана подати Національному банку протягом 10 робочих днів після:

1) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в таблицях 4-7 анкети з описом бізнес-намірів, за формою, установленою додатком 3 до цього Положення:

оновлену анкету з описом бізнес-намірів;

письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв’язку з якими виникли такі зміни;

2) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в таблицях 1, 2, 4-6 заяви кваліфікованої небанківської фінансової установи про включення до Реєстру:

витяг із заяви про включення до Реєстру за формою, установленою в додатку 10 до цього Положення;

письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв’язку з якими виникли такі зміни;

3) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в анкеті заявника щодо політик та внутрішніх положень заявника щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників та залучених осіб, передбаченій у підпункті 3 пункту 77 глави 7 розділу II цього Положення:

письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв’язку з якими виникли такі зміни;

оновлену анкету заявника щодо політик та внутрішніх положень заявника щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників.

Анкета колекторської компанії з описом її бізнес-намірів, витяг із заяви, анкета заявника щодо політик та внутрішніх положень заявника щодо взаємодії із споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників додатково подаються в електронній формі у форматі XLSX або в іншому форматі, визначеному Національним банком, за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

82. Колекторська компанія, яка не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, у разі внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі, подає Національному банку повідомлення про такі зміни за формою, наведеною в додатку 11 цього Положення.

83. Колекторська компанія, яка не є кваліфікованою небанківською фінансовою установою, має подати Національному банку повідомлення, передбачене в пункті 82 глави 8 розділу II цього Положення, якщо зміни, передбачені в пункті 81 глави 8 розділу II цього Положення, відбулися до інформації, яка вноситься до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, протягом 10 робочих днів після внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

84. Національний банк у разі недотримання умов, передбачених у пункті 81 глави 8 розділу II цього Положення, повідомляє колекторську компанію про недотримання умов, передбачених у пункті 81 глави 8 розділу II цього Положення, та має право вимагати від заявника подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком.

III. Оцінювання відповідності вимогам законодавства щодо ділової репутації

9. Оцінювання ділової репутації юридичних і фізичних осіб

85. Оцінювання ділової репутації здійснюється Національним банком у разі:

1) подання заявником пакета документів для включення до Реєстру, визначених у пункті 77або 79 глави 7 розділу II цього Положення, – щодо заявника, керівника (керівників) заявника, власників істотної участі заявника, працівників заявника, залучених осіб;

2) внесення змін до структури власності, пов’язаних зі зміною власників істотної участі або збільшення розміру їх участі, – щодо фізичних і юридичних осіб, які набувають або збільшують істотну участь у колекторській компанії, а також керівників зазначених юридичних осіб;

3) отримання повідомлення про призначення нового керівника;

4) здійснення контролю за відповідністю вимогам законодавства України колекторської компанії, її власників істотної участі, її керівників, працівників та залучених осіб колекторської компанії.

86. Ділова репутація юридичної або фізичної особи є бездоганною, якщо щодо такої особи немає ознак небездоганної ділової репутації, визначених у главах 1011 розділу III цього Положення, а також, якщо Національним банком не визнано ділову репутацію юридичної або фізичної особи небездоганною з інших підстав відповідно до глави 12 розділу III цього Положення.

10. Ознаки небездоганної ділової репутації фізичної особи

87. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

1) наявність в особи судимості за кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи, громадської безпеки, кримінальні правопорушення проти власності, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку;

2) застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

3) включення особи до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом п’яти років після її виключення з нього);

4) позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);

5) надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації).

88. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з виконанням фінансових зобов’язань, є:

1) неналежне виконання особою обов’язків зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів на загальну суми несплати, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі – несуттєве порушення податкових зобов’язань) (застосовується протягом строку цього порушення);

2) неналежне виконання особою обов’язків зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів на загальну суму несплати, що дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі – суттєве порушення податкових зобов’язань) (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);

3) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов’язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України, на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років. Ознака не застосовується, якщо фізична особа (боржник) надає запевнення від кредитора щодо відсутності спору щодо зобов’язань або інші підтвердження);

4) особу визнано банкрутом у справі про неплатоспроможність щодо фізичної особи (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом).

89. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з професійною діяльністю, є:

1) звільнення особи протягом останніх п’яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов’язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення чи відсторонення особи від роботи як керівника та/або працівника колекторської компанії у зв’язку з покладенням Національним банком обов’язку щодо такого відсторонення на колекторську компанію;

2) застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, якій анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця (застосовується протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення);

3) звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності (застосовується протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення).

90. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з обійманням посад або володінням істотною участю в колекторських компаніях, є:

1) володіння істотною участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв’язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

2) перебування більше шести місяців на посаді керівника колекторської компанії  / іноземної колекторської компанії протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв’язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

3) можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії / іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв’язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення).

91. Ознака небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язана з правопорушеннями: щодо особи набрало законної сили рішення суду за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги (застосовується протягом трьох років з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду).

11. Ознаки небездоганної ділової репутації юридичної особи

92. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

1) застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

2) включення особи до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом п’яти років після її виключення з нього);

3) надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації).

93. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаними з виконанням фінансових зобов’язань, є:

1) несуттєве порушення податкових зобов’язань (застосовується протягом строку цього порушення);

2) суттєве порушення податкових зобов’язань (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);

3) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов’язання фінансового характеру, сума якого перевищує 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України протягом періоду, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 90 днів поспіль, перед будь – яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років. Ознака не застосовується, якщо юридична особа (боржник) надає запевнення від кредитора про те, що немає спору стосовно зобов’язань або інші підтвердження;

4) особу визнано банкрутом (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом).

94. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаною з господарською діяльністю, є:

1) особу внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків (застосовується протягом строку перебування в цьому списку);

2) щодо акцій, емітентом яких є юридична особа або випуск яких здійснила юридична особа, наявні публічні обмеження (обтяження), включаючи арешти та інші публічні обтяження або інші обмеження розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або зупинено розміщення акцій у зв’язку з визнанням емісії недобросовісною або застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [застосовується протягом усього строку існування обмеження (обтяження)].

95. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаними з володінням істотною участю в колекторських компаніях, є:

1) володіння істотною участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв’язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

2) можливість незалежно від володіння участю в колекторській компанії / іноземній колекторській компанії надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої колекторської компанії / іноземної колекторської компанії станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни (крім виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином у зв’язку з нездійсненням колекторської діяльності) (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення).

96. Ознакою небездоганної ділової репутації юридичної особи також є наявність у її керівника та/або власника істотної участі в цій особі ознак небездоганної ділової репутації, визначених цим Положенням.

12. Додаткові підстави для визнання ділової репутації юридичних і фізичних осіб небездоганною

97. Ділова репутація юридичної або фізичної особи може бути визнана небездоганною, якщо немає визначених у главах 1011 розділу III цього Положення ознак, за наявності в Національного банку відомостей, які свідчать про небездоганність ділової репутації особи.

98. Відомостями, які свідчать про небездоганність ділової репутації особи, є інформація:

1) про істотні та/або суттєві, та/або систематичні порушення особою вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок, про захист прав споживачів, вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачем під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки); або про те, що дії/бездіяльність особи могли вплинути на / призвести до відкликання (анулювання) ліцензії у фінансової установи / іноземної фінансової установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду / уповноваженого органу іноземної країни чи застосування до неї інших заходів впливу або до неплатоспроможності / ліквідації фінансової установи / іноземної фінансової установи;

2) про невиконання особою інших фінансових зобов’язань (крім фінансових зобов’язань, визначених у главах 1011 розділу III цього Положення), невідповідність діяльності особи стандартам ділової практики та/або професійної етики;

3) про наявність в особи судимості, не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку (крім судимості за злочини, передбачені в підпункті 1 пункту 87 глави 10 розділу III цього Положення);

4) щодо фізичної особи триває судове провадження у справі про її неплатоспроможність щодо фізичної особи;

5) щодо юридичної особи триває судове провадження у справі про банкрутство, ініційоване за рішенням самої юридичної особи.

13. Документи, що подаються Національному банку для оцінювання ділової репутації юридичних і фізичних осіб

99. Оцінювання ділової репутації здійснюється на підставі:

1) анкети з описом бізнес-намірів за формою, розміщеною в додатку 3 до цього Положення;

2) довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про відсутність або наявність судимості;

3) заяви / витягу з заяви кваліфікованої небанківської фінансової установи за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення.

100. Фізична або юридична особа має право додатково подати Національному банку, крім документів, визначених у пункті 99 глави 13 розділу III цього Положення, документи, що на її думку підтверджують бездоганну ділову репутацію.

101. Національний банк має право під час розгляду поданих документів, визначених у пункті 99 глави 13 розділу III цього Положення, витребовувати інформацію, документи, пояснення щодо відомостей, що містяться в поданих заявником документах.

14. Оцінювання Національним банком ділової репутації юридичних і фізичних осіб

102. Національний банк визнає ділову репутацію особи небездоганною в разі виявлення під час оцінювання ділової репутації фізичної або юридичної особи ознаки небездоганної репутації, визначеної в пункті 87 глави 10 розділу III або пункті 92 глави 11 розділу III цього Положення.

103. Фізична або юридична особа, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в пунктах 88-91 глави 10 розділу III або пунктах 93-95 глави 11 розділу III цього Положення, має право подати Національному банку клопотання про незастосування до неї виявленої ознаки.

Клопотання повинно містити пояснення щодо причин виникнення відповідної ознаки та обґрунтування щодо її незастосування. До клопотання додаються копії документів, які підтверджують викладені особою аргументи, засвідчені у встановленому порядку. До клопотання можуть додаватися запевнення фізичних і/або юридичних осіб щодо належної ділової репутації особи.

104. Національний банк під час розгляду клопотання стосовно відповідності вимогам щодо ділової репутації аналізує подані відповідно до цього Положення документи, інформацію, уключаючи отриману під час здійснення регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг інформацію від інших державних органів, а також з офіційних джерел.

105. Клопотання про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації та документи, визначені в абзаці другому пункту 103 глави 14 розділу III цього Положення, можуть бути подані заявником у складі пакета документів на включення до Реєстру.

Строк розгляду пакета документів, під час розгляду якого виявлено ознаку небездоганної ділової репутації, визначену в пунктах 88-91 глави 10 розділу III або пунктах 93-95 глави 11 розділу III цього Положення, та подано клопотання про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, починається з дати прийняття рішення за результатами розгляду такого клопотання згідно з пунктом 104 глави 14 розділу III цього Положення. Строк розгляду пакета документів, визначений в пункті 72 глави 6 розділу II цього Положення, у такому разі починається не раніше дати прийняття рішення за результатами розгляду такого клопотання.

106. Національний банк під час оцінювання ділової репутації фізичної або юридичної особи, щодо якої виявлено ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пунктах 88-91 глави 10 розділу III або пунктах 93-95 глави 11 розділу III цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень:

1) про визнання ділової репутації особи небездоганною (якщо особа не надала пояснення та/або документи, визначені в пункті 103 глави 14 розділу III цього Положення, або якщо клопотання є необгрунтованим);

2) про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації (якщо надане особою клопотання є обґрунтованим).

107. Обов’язковою умовою для розгляду клопотання про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 3 пункту 88 глави 10 або підпункті 3пункту 93 глави 11 розділу III цього Положення, є подання Національному банку запевнення кредитора за 33 фінансовим зобов’язанням, що він не має претензій до особи за поточним станом виконання нею фінансового зобов’язання (якщо станом на дату подання Національному банку клопотання таке зобов’язання є невиконаним), або документа, що підтверджує виконання особою фінансового зобов’язання перед кредитором (якщо станом на дату подання Національному банку клопотання таке зобов’язання є виконаним).

108. Національний банк приймає рішення про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в пункті 90 глави 10 розділу III цього Положення або пункті 95 глави 11 розділу III цього Положення, з урахуванням:

1) можливості особи вплинути на обставини, що призвели до виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни, документального підтвердження невиконання особою своїх посадових обов’язків у період, що передував такому рішенню (у зв’язку з усуненням від виконання обов’язків, відпусткою, хворобою), утримання особою від голосування на засіданнях колегіальних органів управління та/або від прийняття рішень із відповідних питань;

2) інформації Національного банку / уповноваженого органу країни реєстрації іноземної колекторської компанії та/або іншого уповноваженого органу щодо наявності/відсутності в діях/бездіяльності особи порушень вимог законодавства України, що призвели до виключення відомостей про колекторську компанію / іноземну колекторську компанію з Реєстру або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни;

3) інформації, що може свідчити про те, що немає причинно-наслідкового зв’язку між діями/бездіяльністю особи та виключенням відомостей про колекторську компанію / іноземну колекторську компанію з Реєстру або позбавлення її права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни.

109. Національний банк розглядає повторне звернення, яке передбачає оцінювання ділової репутації особи, щодо якої Національний банк прийняв рішення про визнання ділової репутації особи небездоганною, не раніше ніж через один рік після прийняття рішення, визначеного в підпункті 1 пункту 106 глави 14 розділу III цього Положення.

110. Національний банк письмово повідомляє особу про виявлення щодо неї обставин, визначених у главі 12 розділу III цього Положення. Особа має право подати Національному банку пояснення щодо цих обставин (спростувати або пояснити їх настання) та клопотання про визнання її ділової репутації такою, що відповідає вимогам щодо ділової репутації. До пояснень і клопотання особи додаються документи, які підтверджують викладені нею аргументи.

111. Національний банк під час розгляду визначених у пункті 110 глави 14 розділу III цього Положення пояснень і клопотання особи аналізує подані документи, інформацію, уключаючи отриману під час здійснення регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг інформацію від інших державних органів, а також з офіційних джерел.

112. Національний банк під час оцінювання ділової репутації фізичної або юридичної особи, щодо якої виявлена інформація, визначена в главі 12 розділу III цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень:

1) про визнання ділової репутації особи небездоганною (якщо особа не надала пояснення та/або документи, визначені в пункті 110 глави 13 розділу III цього Положення, або якщо клопотання/пояснення є необгрунтованим);

2) про відсутність підстав для визнання ділової репутації особи небездоганною (якщо надане особою клопотання/пояснення є обґрунтованим з урахуванням глави 12 розділу III цього Положення).

113. Національний банк не здійснює оцінювання ділової репутації:

1) держави;

2) міжнародної фінансової установи;

3) територіальної громади;

4) публічної компанії (її керівників), якщо публічна компанія надала Національному банку запевнення, що вона (її керівники) має (мають) бездоганну ділову репутацію відповідно до стандартів та вимог, які застосовуються до її діяльності. Ділова репутація публічної компанії та її керівників оцінюється в загальному порядку, передбаченому цим Положенням, у разі необґрунтованості такого запевнення.

IV. Оцінювання відповідності вимогам законодавства України щодо структури власності

15. Вимоги до структури власності заявника / колекторської компанії

114. Структура власності заявника / колекторської компанії, який/яка не має статусу кваліфікованої небанківської фінансової установи, повинна відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним цим Положенням.

Структура власності заявника / колекторської компанії, який/яка має статус кваліфікованої небанківської фінансової установи, повинна відповідати вимогам нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

115. Структура власності заявника / колекторської компанії є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності заявника / колекторської компанії дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику / колекторській компанії або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність заявника / колекторської компанії;

усіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами заявника / колекторської компанії;

характер взаємозв’язків між заявником / колекторською компанією та/або особами, зазначеними вище;

2) документи про структуру власності заявника / колекторської компанії відповідають вимогам цього Положення;

3) у структурі власності заявника / колекторської компанії відсутні особи, яким відповідно до законодавства України заборонено бути власниками істотної участі колекторської компанії.

116. Структура власності заявника / колекторської компанії є непрозорою, якщо:

1) структура власності заявника / колекторської компанії не відповідає вимогам, визначеним у пункті 115 розділу 15 глави IV цього Положення;

2) у структурі власності є трастова конструкція, інститут спільного інвестування, іноземні фонди або інші подібні правові утворення і водночас не дотримано вимог пункту 117, 118 глави 15 розділу IV цього Положення;

3) структура власності заявника / колекторської компанії є циклічною;

4) документи про структуру власності містять недостовірну інформацію;

5) неможливо встановити особу/осіб, яка/які здійснює/здійснюють значний вплив на управління або діяльність заявника / колекторської компанії;

6) є обставини, визначені в пункті 167 глави 22 розділу VI цього Положення.

117. Заявник / колекторська компанія має право використовувати в своїй структурі власності:

1) трастову конструкцію або інші подібні правові утворення виключно за умови розкриття Національному банку повної та достовірної інформації про всіх осіб, які мають юридичне право власності та бенефіціарне право власності в такій конструкції, а також інших осіб, які входять до складу трастової конструкції або іншого правового утворення (включаючи через ланцюг контролю/володіння);

2) пайовий інвестиційний фонд виключно за умови розкриття Національному банку повної та достовірної інформації, визначеної в підпункті 1 пункту 115 глави 15 розділу IV цього Положення, щодо компанії з управління активами, яка діє в інтересах відповідного пайового інвестиційного фонду, а також інших осіб у разі здійснення ними значного або вирішального впливу на діяльність відповідного пайового інвестиційного фонду;

3) корпоративний інвестиційний фонд виключно за умови розкриття Національному банку повної та достовірної інформації, визначеної в підпункті 1 пункту 115 глави 15 розділу IV цього Положення, щодо такого фонду, а також компанії з управління активами, інших осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на управління чи діяльність колекторської компанії;

4) іноземні фонди або інші подібні правові утворення виключно за умови розкриття Національному банку повної та достовірної інформації, визначеної в підпункті 1 пункту 115 глави 15 розділу IV цього Положення, про такий фонд або інше подібне правове утворення, а також про управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення та інших осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на діяльність іноземного фонду або іншого подібного правового утворення.

118. Структура власності колекторської компанії є непрозорою в разі неповного розкриття або відмови в розкритті, або надання недостовірної/неповної інформації про пайовий інвестиційний фонд, корпоративний інвестиційний фонд (далі – інститут спільного інвестування), трастову конструкцію, іноземний фонд або інші подібні правові утворення.

16. Порядок подання відомостей про структуру власності колекторської компанії та розміщення інформації про структуру власності колекторської компанії в мережі Інтернет та на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку

119. Колекторська компанія (крім кваліфікованої небанківської фінансової установи) подає Національному банку документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.

120. Колекторська компанія подає Національному банку такі документи про структуру власності (далі – документи про структуру власності):

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності колекторської компанії, складене за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення;

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності колекторської компанії, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 7 до цього Положення (далі – відомості про остаточних ключових учасників);

3) відомості про власників істотної участі в колекторській компанії, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 8 до цього Положення (далі – відомості про власників істотної участі);

4) схематичне зображення структури власності колекторської компанії, складене відповідно до параметрів підготовки/заповнення схематичного зображення структури власності колекторської компанії, наведених у додатку 9 до цього Положення (далі – схема).

Документи про структуру власності повинні містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності колекторської компанії на дату їх подання. Інформація, зазначена у схемі, повинна повністю відповідати інформації, зазначеній у відомостях про остаточних ключових учасників та відомостях про власників істотної участі.

121. Повідомлення про подання відомостей про структуру власності колекторської компанії та схема подаються у формі та способом, що передбачені в підпункті 2 пункту 17 глави 2 розділу I цього Положення. Відомості про остаточних ключових учасників та відомості про власників істотної участі подаються у формі та способом, що передбачені в підпункті 1 пункту 17 глави 2 розділу I цього Положення.

122. Документи про структуру власності вважаються поданими Національному банку з дати подання повного пакета документів про структуру власності, визначених цим Положенням, заповнених із дотриманням вимог цього

Положення. Датою подання Національному банку повного пакета документів про структуру власності є дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, визначених у пункті 120 глави 16 розділу IV цього Положення.

123. Колекторська компанія протягом 15 робочих днів із дня отримання інформації про зміни в складі відомостей про структуру власності (переходу права власності на корпоративні права колекторської компанії, переходу права власності на корпоративні права особи, яка має пряму та/або опосередковану участь у колекторській компанії, видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в разі збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків) або з дня, коли така інформація мала стати відомою колекторській компанії, зобов’язана подати Національному банку документи про структуру власності станом на дату таких змін, якщо такі зміни стосуються:

1) складу власників істотної участі в колекторській компанії або розміру їх участі в колекторській компанії за умови, що зміна розміру участі власника істотної участі в структурі власності колекторської компанії перевищує п’ять відсотків статутного капіталу колекторської компанії;

2) складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності колекторської компанії або розміру їх участі в колекторській компанії за умови, що зміна розміру участі остаточного ключового учасника в структурі власності колекторської компанії перевищує п’ять відсотків статутного капіталу колекторської компанії;

3) збільшення або зменшення особою участі в колекторській компанії, унаслідок чого зазначений розмір участі особи становитиме відповідно більше або менше 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такої колекторської компанії;

4) трастової конструкції, інституту спільного інвестування, іноземного фонду або інших подібних правових утворень у структурі власності колекторської компанії;

5) появи публічного діяча в структурі власності колекторської компанії.

У повідомленні про подання відомостей про структуру власності колекторської компанії, яке подається разом із документами про структуру власності у зв’язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов’язково зазначається короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

124. Власники істотної участі та ключові учасники в структурі власності колекторської компанії зобов’язані надати колекторській компанії оригінали або нотаріально засвідчені копії правочинів, унаслідок виконання яких відбудуться зміни, передбачені в пункті 123 глави 16 розділу IV цього Положення, а також іншу інформацію, потрібну для виконання колекторською компанією вимог, передбачених цим Положенням.

125. Національний банк протягом 30 робочих днів із дня включення колекторської компанії до Реєстру або подання колекторською компанією повного пакета документів про структуру власності розміщує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відомості про остаточних ключових учасників, про власників істотної участі та схему з урахуванням вимог пункту 120 глави 16 розділу IV цього Положення (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх місця проживання, реєстраційних номерів облікових карток платників податків) та за обов’язкової наявності такої примітки: “Ця інформація опублікована на підставі наданих колекторською компанією відомостей”.

126. Колекторська компанія повинна забезпечити розміщення відомостей про остаточних ключових учасників, відомостей про власників істотної участі та схеми на вебсайті колекторської компанії в мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх місця проживання та реєстраційних номерів облікових карток платників податків) у файлі формату PDF.

Інформація, яку колекторська компанія розміщує на власному вебсайті в мережі Інтернет, повинна підтримуватися колекторською компанією в актуальному стані, не суперечити документам про структуру власності, поданим Національному банку, та бути доступною на безоплатній основі всім заінтересованим особам.

127. Національний банк має право відмовити колекторській компанії в розміщенні інформації про її структуру власності на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі:

1) подання неповного пакета документів про структуру власності та/або якщо подані документи містять неповну інформацію або інформацію, що суперечить інформації, яка є в Національного банку;

2) невідповідності документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення і складання, визначеним цим Положенням та додатками до нього.

17. Розрахунок розміру участі особи в заявнику / колекторській компанії

128. Розмір участі особи в заявнику та колекторській компанії розраховується шляхом додавання її прямого та опосередкованого володіння часткою (пакетом акцій) у статутному капіталі заявника / колекторської компанії за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в заявнику / колекторській компанії.

129. Розмір опосередкованої участі особи в заявнику / колекторській компанії розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику / колекторській компанії за такою формулою:

/var/folders/j6/8b4kphmj1sbbd9qpjxxzzbm00000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/vZ0I62tKdN7Wpb+9rYzra2ZRIQADs=

деРОУрозмір опосередкованої участі в заявнику / колекторській компанії;
Урозмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;
nкількість рівнів володіння корпоративними правами в заявнику / колекторській компанії.

130. Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в заявнику / колекторській компанії, визначений в пункті 129 глави 17 розділу IV цього Положення, не поширюється на розрахунок участі в заявнику / колекторській компанії особи, яка прямо або опосередковано через осіб здійснює контроль за учасником/учасниками заявника / колекторської компанії. Розмір опосередкованої участі такої особи в заявнику / колекторській компанії дорівнює розміру прямої участі в заявнику / колекторській компанії учасника/учасників заявника / колекторської компанії, якого/яких вона контролює.

131. Розмір опосередкованої участі в заявнику / колекторській компанії групи осіб, які спільно володіють істотною участю в заявнику / колекторській компанії та здійснюють контроль за особою, яка прямо та/або опосередковано володіє участю в заявнику / колекторській компанії, дорівнює розміру участі в заявнику / колекторській компанії особи, щодо якої здійснюється контроль.

132. Розмір опосередкованої участі в заявнику / колекторській компанії особи, якій учасник/учасники заявника / колекторської компанії передав/передали за довіреністю/довіреностями права голосу за корпоративними правами, дорівнює розміру частки, яку такі корпоративні права становлять у статутному капіталі заявника / колекторської компанії.

133. Розмір опосередкованої участі в заявнику / колекторській компанії особи, якій передано в управління корпоративні права заявника / колекторської компанії, дорівнює розміру частки, яку такі корпоративні права становлять у статутному капіталі заявника / колекторської компанії.

134. Розмір опосередкованої участі в заявнику / колекторській компанії особи, якій передано в управління акції / частку в статутному капіталі юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику / колекторській компанії, розраховується в порядку, передбаченому в пунктах 130-131 глави 17 розділу IV цього Положення.

135. Розмір опосередкованої участі в заявнику / колекторській компанії особи, яка незалежно від формального володіння має можливість значного впливу на управління чи діяльність заявника / колекторської компанії, прирівнюється до 10 відсотків.

136. Розмір опосередкованої участі в заявнику / колекторській компанії особи, яка незалежно від формального володіння має можливість вирішального впливу на управління чи діяльність заявника / колекторської компанії, прирівнюється до 100 відсотків.

137. Розмір часток (пакетів акцій), які належать учасникам (акціонерам) заявника / колекторської компанії та/або юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику / колекторській компанії, прирівнюється до 100 %, якщо одночасно є інша частина нерозподілених часток [викуплених або іншим чином набутих у заявнику  / колекторській компанії юридичною особою в ланцюгу володіння корпоративними правами заявника / колекторської компанії часток (акцій) у власному статутному капіталі та/або неоплачених часток (акцій) заявника / колекторської компанії та/або юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами заявника / колекторської компанії].

18. Контроль колекторської компанії за дотриманням вимог щодо структури власності

138. Колекторська компанія зобов’язана здійснювати постійний контроль за відповідністю своєї структури власності вимогам цього Положення щодо структури власності.

139. Колекторська компанія зобов’язана своєчасно та в повному обсязі повідомляти Національному банку про зміни в структурі власності в порядку, передбаченому цим Положенням, а також про будь-яку інформацію, яка може свідчити про невідповідність структури власності колекторської компанії вимогам цього Положення щодо структури власності.

Колекторська компанія зобов’язана повідомити Національний банк про встановлення обставин або подій, що можуть свідчити про порушення вимог цього Положення щодо структури власності, протягом 10 робочих днів із моменту виявлення відповідних обставин або подій.

140. Колекторська компанія зобов’язана забезпечити отримання інформації від своїх власників істотної участі та ключових учасників, потрібної для виконання колекторською компанією вимог цього Положення щодо структури власності.

Колекторська компанія зобов’язана повідомити Національний банк у разі неможливості отримання від власників істотної участі та ключових учасників у структурі власності колекторської компанії інформації, потрібної для виконання колекторською компанією вимог цього Положення щодо структури власності, протягом 10 робочих днів із моменту виявлення відповідних обставин.

141. Колекторська компанія має право визначити фізичну особу (яка не є керівником колекторської компанії) відповідальною особою за надання інформації про структуру власності Національному банку, а також здійснення постійного контролю за її відповідністю вимогам цього Положення щодо структури власності (далі – відповідальна особа).

142. Колекторська компанія зобов’язана повідомити Національному банку про призначення (обрання) відповідальної особи протягом 10 робочих днів із дня такого призначення (обрання).

Колекторська компанія разом із повідомленням у довільній формі про призначення (обрання) відповідальної особи подає документи, що підтверджують повноваження відповідальної особи діяти від імені колекторської компанії.

Національний банк має право вимагати від колекторської компанії заміни такої відповідальної особи в разі встановлення факту невиконання відповідальною особою колекторської компанії обов’язку, визначеного в пункті 143 глави 18 розділу IV цього Положення, у встановлений Національним банком строк.

143. Відповідальна особа колекторської компанії (а в разі її відсутності – керівник колекторської компанії) зобов’язана:

1) отримувати інформацію, потрібну для дотримання колекторською компанією вимог цього Положення щодо структури власності;

2) повідомляти Національному банку про обставини або події, що можуть свідчити про невідповідність структури власності колекторської компанії вимогам цього Положення щодо структури власності;

3) забезпечувати комунікацію власників істотної участі, ключових учасників колекторської компанії щодо всіх питань, які можуть виникати в Національного банку у зв’язку з розкриттям структури власності колекторської компанії;

4) отримувати потрібну для виконання вимог цього Положення щодо структури власності інформацію про інститут спільного інвестування, трастову конструкцію, іноземний фонд або інші правові утворення в структурі власності колекторської компанії.

V. Призначення (обрання) на посаду керівника колекторської компанії

19. Порядок призначення (обрання) на посаду керівника колекторської компанії

144. Колекторська компанія перед призначенням особи на посаду керівника колекторської компанії повинна перевірити, чи така особа відповідає кваліфікаційним вимогам щодо:

1) професійної придатності – має достатній рівень знань законодавства України у сфері споживчого кредитування, про захист прав споживачів [вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)], про захист персональних даних для належного виконання своїх посадових обов’язків та попередження порушень колекторською компанією вимог законодавства України;

2) ділової репутації, установленим цим Положенням.

145. Колекторська компанія під час перевірки відповідності кандидата на посаду керівника колекторської компанії зобов’язана:

1) отримати від кандидата документи та/або інформацію, що підтверджують/підтверджує його відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим у пункті 144 глави 19 розділу V цього Положення;

2) провести перевірку достовірності поданих кандидатом документів та/або інформації;

3) провести перевірку відповідності кандидата вимогам щодо ділової репутації;

4) провести перевірку відповідності кандидата вимогам щодо професійної придатності, визначеним цим Положенням, шляхом проведення співбесіди та/або тестування та аналізу інформації, наданої кандидатом.

146. Колекторська компанія перевіряє відповідність кандидата на посаду керівника колекторської компанії на підставі таких документів:

1) документів для ідентифікації особи (визначені в главі 4 розділу I цього Положення) або їх копій, засвідчені у встановленому порядку;

2) документів для оцінювання ділової репутації особи, уключаючи довідки компетентного органу країн постійного місця проживання та/або громадянства фізичної особи про наявність або відсутність у такої особи судимості;

3) документів для оцінювання відповідності особи вимогам щодо професійної придатності, визначеним у підпункті 1 пункту 144 глави 19 розділу V цього Положення.

147. Колекторська компанія повинна визначити особу або структурний підрозділ, відповідальний за перевірку кандидатів на посаду керівника колекторської компанії кваліфікаційним вимогам.

148. Колекторській компанії забороняється призначати керівником (виконувачем обов’язки керівника) колекторської компанії особу, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим цим Положенням.

149. Колекторська компанія несе відповідальність за належну перевірку відповідності керівника (виконувача обов’язки керівника) колекторської компанії вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим цим Положенням, та достовірність інформації, яка надається Національному банку щодо таких осіб.

150. Колекторська компанія повинна повідомляти Національний банк про призначення (обрання) особи на посаду керівника колекторської компанії в порядку, передбаченому в пункті 152 глави 19 розділу V цього Положення.

151. Колекторська компанія покладає виконання обов’язків керівника колекторської компанії на іншу особу, яка відповідає вимогам, установленим цим Положенням, відповідно до умов, передбачених статутом та внутрішніми положеннями колекторської компанії.

152. Колекторська компанія повідомляє Національний банк протягом п’яти робочих днів про:

1) призначення (обрання) керівника колекторської компанії;

2) припинення повноважень та/або звільнення керівника колекторської компанії;

3) покладання виконання обов’язків керівника колекторської компанії на іншу особу, крім покладання виконання обов’язків на час тимчасової відсутності керівника колекторської компанії на строк, що не перевищує трьох місяців поспіль.

153. Колекторська компанія разом із повідомленням, визначеним у пункті 150 глави 19 розділу V цього Положення, подає Національному банку:

1) оновлену анкету з описом бізнес-намірів у формі, встановленій в додатку 3 до цього Положення (таблиця 8 додатка 3 до цього Положення з описом бізнес-намірів не заповнюється);

2) витяг із заяви за формою, встановленою в додатку 10 до цього Положення (таблиця 3 додатка 10 до цього Положення з описом бізнес-намірів не заповнюється);

3) копію рішення уповноваженого органу або витягу з нього про відповідні зміни, засвідчену у встановленому порядку;

4) документи для ідентифікації особи, визначені в главі 4 розділу I цього Положення, у разі призначення (обрання) нового керівника колекторської компанії;

5) письмове запевнення колекторської компанії про здійснення перевірки та відповідність призначеного (обраного) керівника колекторської компанії кваліфікаційним вимогам;

6) довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства призначеного (обраного) керівника колекторської компанії про наявність чи відсутність в такої особи судимості.

20. Дотримання вимог законодавства України щодо керівника колекторської компанії

154. Керівник колекторської компанії зобов’язаний протягом усього часу обіймання відповідної посади / виконання обов’язків відповідати вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації. Колекторська компанія постійно контролює відповідність керівника колекторської компанії вимогам законодавства України.

155. Керівник колекторської компанії повинен повідомляти колекторську компанію про інформацію та/або обставини, що можуть вплинути на його відповідність установленим вимогам, протягом трьох робочих днів із дня виявлення такої інформації та/або обставин.

156. Колекторська компанія письмово повідомляє Національний банк про інформацію та/або обставини, що можуть негативно вплинути на виконання керівником колекторської компанії своїх посадових обов’язків, про невідповідність керівника установленим вимогам протягом трьох робочих днів із дня виявлення/отримання такої інформації та про заходи, які будуть нею ужиті в зв’язку з виявленою невідповідністю.

VI. Порядок здійснення Національним банком контролю за дотриманням колекторською компанією вимог цього Положення

21. Здійснення Національним банком контролю за відповідністю колекторської компанії вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації

157. Національний банк постійно здійснює контроль за відповідністю колекторської компанії, власників істотної участі колекторської компанії вимогам щодо ділової репутації та відповідності керівника (керівників) колекторської компанії кваліфікаційним вимогам, визначеним цим Положенням.

158. Національний банк має право письмово вимагати надання інформації, документів, пояснень щодо колекторської компанії, її власників істотної участі, керівника (керівників) колекторської компанії для оцінювання їх відповідності вимогам цього Положення від колекторської компанії, самої особи.

Національний банк розглядає питання про відповідність колекторської компанії, її власників істотної участі, керівника (керівників) вимогам щодо ділової репутації та/або відповідність керівника (керівників) колекторської компанії вимогам щодо професійної придатності в разі:

1) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про те, що в особи немає бездоганної ділової репутації;

2) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про невідповідність керівника вимогам щодо професійної придатності;

3) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про недостовірність поданих Національному банку документів та інформації щодо особи;

4) виявлення в особи реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на належне виконання нею повноважень і обов’язків.

159. Національний банк має право проводити співбесіду з керівником колекторської компанії або власником істотної участі в разі розгляду клопотання про незастосування до нього / колекторської компанії ознак небездоганної ділової репутації, визначених цим Положенням (рішення про проведення співбесіди приймає уповноважена особа Національного банку, співбесіда проводиться Комітетом з нагляду).

160. Національний банк має право розглянути питання щодо відповідності колекторської компанії, керівника, власника істотної участі колекторської компанії вимогам щодо ділової репутації без проведення співбесіди, якщо він був на неї запрошений і без поважної причини не з’явився.

161. Національний банк за результатами розгляду наявних інформації та документів має право прийняти рішення про невідповідність колекторської компанії, керівника (керівників) колекторської компанії, власників істотної участі вимогам щодо ділової репутації та/або про невідповідність керівника (керівників) колекторської компанії кваліфікаційним вимогам (відповідне рішення приймає Комітет з питань нагляду).

Національний банк повідомляє колекторську компанію про прийняте рішення про невідповідність колекторської компанії, керівника (керівників) колекторської компанії, власників істотної участі вимогам щодо ділової репутації та/або про невідповідність керівника (керівників) колекторської компанії кваліфікаційним вимогам протягом п’яти робочих днів із дня його прийняття та надає їй копію такого рішення.

Національний банк має право вимагати від колекторської компанії усунення порушення в разі прийняття Національним банком рішення про невідповідність керівника колекторської компанії кваліфікаційним вимогам та/або якщо керівник колекторської компанії не забезпечує належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушень колекторською компанією вимог законодавства України, виявлених під час здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг.

Національний банк має право вимагати від колекторської компанії усунення порушення в разі прийняття Національним банком рішення про невідповідність колекторської компанії або власника істотної участі вимогам щодо ділової репутації.

Вимога про усунення порушення надсилається колекторській компанії одночасно з копією рішення, передбаченого першому абзаці пункту 161 глави 21 розділу VI цього Положення.

162. Керівник (керівники) колекторської компанії, щодо якого (яких) Національний банк висунув вимогу про відсторонення, зобов’язаний (зобов’язані) утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання покладених на нього (них) посадових обов’язків із наступного робочого дня за днем отримання колекторською компанією такої вимоги Національного банку.

163. Колекторська компанія забезпечує припинення повноважень такої особи протягом п’яти робочих днів і обирає/призначає іншу особу на цю посаду протягом двох місяців із дня отримання вимоги Національного банку про усунення порушення шляхом відсторонення такої особи.

22. Здійснення Національним банком контролю за дотриманням вимог законодавства України щодо структури власності колекторської компанії

164. Національний банк за наявності підстав уважати, що заявлена структура власності заявника / колекторської компанії (крім кваліфікованої небанківської фінансової установи) не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, має право здійснити повну перевірку структури власності заявника / колекторської компанії.

Повна перевірка структури власності заявника / колекторської компанії полягає в аналізі поданих документів про структуру власності та документів щодо їх підтвердження, співставлення з даними, отриманими Національним банком з інших джерел, запитуванні додаткових документів та пояснень для оцінювання відомостей про структуру власності.

165. Національний банк за наявності підстав уважати, що будь-яка особа, яка входить до складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності заявника / колекторської компанії, є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок іншої особи, або не відповідає вимогам, установленим у главі 15 розділу IV цього Положення, має право запитувати в таких осіб додаткові документи, а також установлювати строк для їх подання, але не менше п’яти робочих днів із дня отримання запиту Національного банку.

Форму та спосіб подання додаткових документів установлює Національний банк з урахуванням вимог глави 2 розділу I цього Положення.

166. Національний банк у разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності заявника / колекторської компанії відповідає вимогам, визначеним у главі 15 розділу IV цього Положення, або того, що будь-яка особа, яка входить до складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності колекторської компанії, не є номінальним (довірчим) власником, має право визнати таку структуру власності непрозорою в порядку, визначеному цим Положенням.

167. Національний банк з метою підтвердження або спростування підстав уважати, що структура власності колекторської компанії є непрозорою, враховує інформацію, отриману з офіційних джерел, від колекторської компанії, 49 будь-яких осіб у структурі власності колекторської компанії, державних органів України та інших держав та/або інших осіб, яка свідчить про:

1) наявність ознак невідповідності структури власності колекторської компанії вимогам цього Положення;

2) наявність інших власників істотної участі в колекторській компанії;

3) здатність особи впливати на призначення (обрання) керівників колекторської компанії;

4) можливість особи брати участь у прийнятті рішень з основних стратегічних напрямів діяльності колекторської компанії (вплив на бізнес-модель колекторської компанії, на порядок та умови надання послуг колекторською компанією) незалежно від того, чи обіймає ця особа посаду керівника та/або отримує винагороду чи іншу компенсацію за виконання таких функцій в колекторській компанії;

5) репутаційні критерії, перелік яких визначено в додатку 12 до цього Положення;

6) реєстраційні критерії, перелік яких визначено в додатку 13 до цього Положення;

7) операційні критерії, перелік яких визначено в додатку 14 до цього Положення;

8) економічні критерії, перелік яких визначено в додатку 15 до цього Положення.

23. Порядок розгляду питання про визнання структури власності колекторської компанії непрозорою

168. Національний банк у разі виявлення невідповідності вимогам до структури власності колекторської компанії, передбаченим у главі 15 розділу IV цього Положення, надсилає письмове повідомлення про це колекторській компанії та встановлює строк для приведення структури власності колекторської компанії у відповідність до вимог цього Положення, але не менше 15 робочих днів із дня отримання відповідного повідомлення. Національний банк має право зазначити в повідомленні перелік заходів, які колекторській компанії, власникам істотної участі в ній та ключовим учасникам у структурі власності колекторської компанії рекомендується вжити для приведення структури власності колекторської компанії у відповідність до вимог цього Положення.

169. Національний банк має право прийняти рішення про визнання структури власності колекторської компанії непрозорою. Відповідне рішення приймає Комітет з питань нагляду, якщо структуру власності колекторської компанії не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений Національним банком.

Національний банк повідомляє колекторську компанію про визнання її структури власності непрозорою та встановлює строк для приведення структури власності колекторської компанії у відповідність до вимог цього Положення. Відповідне повідомлення разом із копією такого рішення надсилається колекторській компанії протягом п’яти робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.

170. Колекторська компанія, структура власності якої визнана непрозорою, у разі приведення своєї структури власності у відповідність до вимог цього Положення протягом строку, установленого Національним банком відповідно до абзацу другого пункту 169 глави 23 розділу VI цього Положення, подає Національному банку відповідне клопотання, документи про структуру власності та підтверджуючі документи протягом п’яти робочих днів із моменту приведення структури власності у відповідність до вимог цього Положення.

171. Національний банк протягом 30 робочих днів із дня отримання повного пакета документів, визначених у пункті 170 глави 23 розділу VI цього Положення, має право прийняти рішення про:

1) визнання структури власності колекторської компанії прозорою (відповідне рішення приймає Комітет з питань нагляду);

2) відмову у визнанні структури власності колекторської компанії прозорою (відповідне рішення приймає Комітет з питань нагляду).

Національний банк повідомляє колекторську компанію про прийняте рішення та надсилає копію такого рішення протягом п’яти робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.

172. Структура власності колекторської компанії, яку визнано прозорою відповідно до пункту 171 глави 23 розділу VI цього Положення, може бути повторно визнана непрозорою в разі виникнення підстав, визначених у пункті 116 глави 15 розділу IV цього Положення.

173. Національний банк запрошує уповноваженого представника колекторської компанії в разі розгляду Комітетом з питань нагляду питань, визначених у пунктах 170, 172 глави 23 розділу VI цього Положення, для участі в засіданні з метою надання пояснень/заперечень стосовно структури власності колекторської компанії.

174. Уповноважений представник колекторської компанії має право брати участь у засіданні Комітету з питань нагляду особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-, візуального зв’язку. Національний банк визначає спосіб участі в засіданні Комітету з питань нагляду уповноваженого представника колекторської компанії у відповідному запрошенні, що надсилається колекторській компанії.

175. Національний банк надсилає колекторській компанії запрошення на засідання Комітету з питань нагляду одним із таких способів:

1) електронною поштою – не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання;

2) у паперовій формі засобами поштового зв’язку – не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення засідання.

176. Колекторська компанія для участі в засіданні Комітету з питань нагляду зобов’язана надати Національному банку інформацію про серію (за наявності) та номер паспорта, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника колекторської компанії (далі – дані для ідентифікації особи) у порядку, зазначеному в запрошенні Національного банку.

Уповноважений представник колекторської компанії зобов’язаний до початку засідання Комітету з питань нагляду пред’явити (особисто або в разі дистанційної участі – за допомогою засобів візуального зв’язку) свій паспорт працівнику структурного підрозділу Національного банку, відповідального за організацію діяльності Комітету з питань нагляду.

Відсутність (нез’явлення або невзяття участі дистанційно) або недопущення Національним банком із підстав, визначених у пункті 210 глави 28 розділу VII цього Положення, уповноваженого представника колекторської компанії до участі в засіданні Комітету з питань нагляду не є підставою для відкладення розгляду Комітетом з питань нагляду питання щодо визнання структури власності колекторської компанії непрозорою або прозорою.

177. Національний банк у разі неприведення структури власності колекторської компанії, яка була визнана непрозорою, у відповідність до вимог цього Положення або ненадання підтвердних документів протягом строку, установленого Національним банком, або в разі прийняття рішення про відмову у визнанні структури власності колекторської компанії прозорою має право прийняти рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру на підставі пункту 4 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування в порядку, визначеному в главі 27 розділу VII цього Положення.

24. Здійснення Національним банком контролю за відповідністю колекторської компанії вимогам цього Положення

178. Національний банк за результатами здійснення безвиїзного нагляду в разі виявлення ознак, що свідчать про порушення колекторською компанією вимог цього Положення (крім невідповідності структури власності колекторської компанії вимогам щодо прозорості, невідповідності керівників колекторської компанії кваліфікаційним вимогам, невідповідності власників істотної участі вимогам щодо ділової репутації, невиконання вимоги Національного банку про усунення порушень), повідомляє колекторську компанію про такі ознаки для вжиття нею заходів для усунення таких порушень або надання пояснень протягом строку, установленого Національним банком.

179. Національний банк у разі неусунення колекторською компанією порушень, зазначених у повідомленні, або ненадання документів та/або пояснень, що спростовують наявність виявленого порушення або підтверджують його усунення в повному обсязі, протягом строку, установленого Національним банком, звертається до колекторської компанії з вимогою про усунення виявлених порушень та приведення її стану/діяльності у відповідність до вимог цього Положення, законодавства України, інших нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють колекторську діяльність.

180. Національний банк звертається до правоохоронних органів у разі виявлення ознак вчинення злочину чи адміністративного правопорушення.

181. Вимога про усунення порушення вимог законодавства України, цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють колекторську діяльність, повинна містити:

1) повне найменування та відомості про колекторську компанію;

2) опис/висновки щодо вчинених порушень;

3) строк, протягом якого колекторська компанія зобов’язана усунути виявлені порушення та привести свій стан/діяльність у відповідність до вимог законодавства України, цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють колекторську діяльність. Національний банк має право зазначити у вимозі перелік заходів, які колекторській компанії рекомендується вжити для приведення свого стану/діяльності у відповідність до вимог законодавства України, цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку.

182. Вимога про усунення порушення вимог законодавства України, цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють колекторську діяльність, складається у двох примірниках та підписується уповноваженою особою Національного банку.

183. Один примірник вимоги Національний банк протягом п’яти робочих днів із дня її складання надсилає колекторській компанії засобами поштового зв’язку або електронною поштою в порядку, передбаченому в пункті 31 глави 2 розділу I цього Положення.

184. Колекторська компанія має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов’язковим документальним підтвердженням протягом п’яти робочих днів із дня отримання вимоги.

185. Колекторська компанія до настання строку, зазначеного у вимозі, зобов’язана подати Національному банку:

1) звіт про усунення порушення;

2) документи / засвідчені копії документів, засвідчені у встановленому порядку, що підтверджують усунення порушень.

Національний банк має право вимагати від колекторської компанії надання додаткової інформації / документів щодо усунення порушень з метою підтвердження приведення діяльності колекторської компанії у відповідність до вимог законодавства України, цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють колекторську діяльність.

Колекторська компанія зобов’язана належним чином підтвердити усунення порушень, зазначених у вимозі, шляхом подання Національному банку всіх документів / копій документів, засвідчених у встановленому порядку, визначених у підпунктах 1, 2 пункту 185 глави 24 розділу VI цього Положення, які підтверджують усунення колекторською компанією порушень.

186. Неусунення колекторською компанією порушення та ненадання документів відповідно до пункту 185 глави 24 розділу VI цього Положення протягом строку, визначеного у вимозі, є підставою для виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру на підставі пункту 10 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування в порядку, визначеному в главі 27 розділу VII цього Положення.

187. Національний банк має право прийняти рішення про належність до здійснення діяльності із врегулювання простроченої заборгованості (колекторської діяльності) заходів, не визначених особою, якою вони здійснюються, як врегулювання простроченої заборгованості (колекторська діяльність) та які передбачають вчинення дій, спрямованих на погашення в позасудовому порядку заборгованості споживача фінансових послуг, який прострочив виконання грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим у частині другій статті 3 Закону про споживче кредитування.

Рішення про належність заходів до здійснення діяльності щодо врегулювання простроченої заборгованості приймаються Комітетом з нагляду.

VII. Припинення діяльності щодо врегулювання простроченої заборгованості та виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру

25. Загальні положення щодо припинення діяльності з врегулювання простроченої заборгованості колекторською компанією

188. Колекторська компанія має право припинити діяльність із врегулювання простроченої заборгованості без припинення юридичної особи.

189. Національний банк має право виключити відомості про колекторську компанію з Реєстру за наявності підстав, передбачених у частині другій статті 26 Закону про споживче кредитування.

190. Виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру у випадках, визначених у пункті 1 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування, здійснюється в порядку та на умовах, визначених у главі 26 розділу VII цього Положення.

191. Виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру у випадках, визначених у пунктах 2-468-11 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування, здійснюється в порядку та на умовах, визначених у главі 28 розділу VII цього Положення.

192. Виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру у випадках, визначених у пункті 5 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку про застосування заходів впливу до колекторських компаній.

193. Виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру у випадках, визначених у пункті 7 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування, здійснюється в порядку та на умовах, визначених у главі 27 розділу VII цього Положення.

194. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру:

1) письмово повідомляє колекторську компанію на поштову адресу, зазначену в Реєстрі, про її виключення з Реєстру (крім виключення на підставі пункту 7 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування);

2) надсилає колекторській компанії копію відповідного рішення (крім виключення на підставі пункту 7 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування), засвідчену у встановленому порядку;

3) розміщує інформацію про прийняте рішення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

195. Національний банк у разі виключення з Реєстру відомостей про колекторську компанію, яка має укладені договори про врегулювання простроченої заборгованості, протягом п’яти робочих днів із дня прийняття рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру письмово інформує про таке виключення відповідного кредитодавця / нового кредитора, який має укладений з такою установою договір про врегулювання простроченої заборгованості, шляхом надсилання кредитодавцю / новому кредитору листа на його електронну пошту або засобами системи електронної пошти Національного банку (за умови підключення кредитодавця / нового кредитора до системи електронної пошти Національного банку), підписаного КЕП уповноваженої особи Національного банку, із зазначенням інформації про:

1) дату прийняття рішення;

2) втрату колекторською компанією права здійснювати врегулювання простроченої заборгованості.

26. Виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру в разі отримання від колекторської компанії заяви про її виключення з Реєстру

196. Національний банк має право прийняти рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру в разі отримання заяви про виключення з Реєстру, підтвердженої рішенням вищого органу управління колекторської компанії про припинення діяльності з врегулювання простроченої заборгованості за договорами, передбаченими в статті 3 Закону про споживче кредитування, або про припинення юридичної особи.

197. Колекторська компанія для виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру подає Національному банку заяву про виключення з Реєстру за підписом керівника колекторської компанії (особи, яка тимчасово виконує його обов’язки) за формою, наведеною в додатку 16 до цього Положення. До заяви про виключення з Реєстру заявник додає копію рішення вищого органу управління колекторської компанії про припинення діяльності з врегулювання простроченої заборгованості за договорами, передбаченими в статті 3 Закону про споживче кредитування, або про припинення юридичної особи, засвідчену у встановленому порядку.

198. Національний банк на підставі документів, визначених у пункті 197 глави 26 розділу VII цього Положення, приймає рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру або про відмову в такому виключенні протягом 30 робочих днів із дня подання повного пакета документів, визначених цим Положенням.

199. Національний банк має право відмовити колекторській компанії у виключенні відомостей про колекторську компанію в разі отримання від неї відповідної заяви про виключення з Реєстру, якщо:

1) виявлено підстави, визначені в пунктах 2-11 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування;

2) заява та/або документи, подані колекторською компанією, не відповідають вимогам цього Положення;

3) подані документи містять недостовірну інформацію;

4) подано неповний пакет документів;

5) є невиконані колекторською компанією рішення Національного банку про застосування заходів впливу у вигляді штрафу за порушення вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність колекторських компаній.

200. Рішення про відмову у виключенні відомостей про колекторську компанію з Реєстру приймає Комітет з питань нагляду. У рішенні про відмову у виключенні відомостей про колекторську компанію з Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

201. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття ним рішення про відмову у виключенні відомостей про колекторську компанію з Реєстру:

1) письмово повідомляє колекторську компанію про відмову у виключенні відомостей про неї з Реєстру;

2) надсилає колекторській компанії копію відповідного рішення.

27. Виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру у зв’язку з припиненням відповідної юридичної особи, яка має статус колекторської компанії

202. Національний банк приймає рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру в разі виявлення чи отримання відомостей про державну реєстрацію припинення відповідної юридичної особи, яка має статус колекторської компанії, в Єдиному державному реєстрі.

203. Національний банк приймає рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру в разі наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію припинення відповідної юридичної особи, яка має статус колекторської компанії, протягом 30 робочих днів із дня виявлення або отримання інформації про це (відповідне рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

28. Виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру з інших підстав, передбачених Законом про споживче кредитування

204. Рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру у випадках, передбачених у пунктах 2-468-11 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування, приймає Комітет з питань нагляду.

205. Рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру у випадках, передбачених у пунктах 2-4, 6, 8-11 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування, повинно містити:

1) відомості про колекторську компанію: повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ;

2) посилання на пункт (пункти) частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування, на підставі якого (яких) приймається рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру;

3) опис порушення (події/факту), визначеного у відповідному пункті (пунктах) частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування, на підставі якого (яких) приймається рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру.

206. Національний банк запрошує уповноваженого представника колекторської компанії на засідання Комітету з питань нагляду в разі розгляду питання про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру у випадках, передбачених у пунктах 2-468-11 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування, з метою надання пояснень/заперечень стосовно допущених порушень / виявлених фактів.

207. Запрошена особа має право брати участь у засіданні особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-, візуального зв’язку. Національний банк визначає спосіб участі в засіданні Комітету з питань нагляду запрошеної особи у відповідному запрошенні, що надсилається колекторській компанії.

208. Національний банк надсилає колекторській компанії запрошення на засідання Комітету з питань нагляду одним із таких способів:

1) електронною поштою – не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання;

2) в паперовій формі засобами поштового зв’язку – не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення засідання.

209. Колекторська компанія для участі в засіданні Комітету з питань нагляду зобов’язана надати Національному банку дані для ідентифікації особи у порядку, зазначеному в запрошенні Національного банку.

Уповноважений представник колекторської компанії зобов’язаний до початку засідання Комітету з питань нагляду пред’явити (особисто або в разі дистанційної участі – за допомогою засобів візуального зв’язку) свій паспорт працівнику структурного підрозділу Національного банку, відповідального за організацію діяльності Комітету з питань нагляду.

210. Відсутність (нез’явлення або невзяття участі дистанційно) або недопущення Національним банком із підстав, визначених у пункті 211 глави 28 розділу VII цього Положення, уповноваженого представника колекторської компанії до участі в засіданні Комітету з питань нагляду не є підставою для відкладення розгляду Комітетом з питань нагляду питання про виключення відомостей про колекторську компанію з Реєстру.

211. Національний банк не допускає особу до участі в засіданні Комітету з питань нагляду в разі непред’явлення нею паспорта або ненадання колекторською компанією даних для ідентифікації особи відповідно до пункту 209 глави 28 розділу VII цього Положення або встановлення Національним банком на підставі пред’явленого особою паспорта невідповідності особи, яка прибула для участі / бере участь дистанційно в засіданні Комітету з питань нагляду, відповідно до абзацу другого пункту 209 глави 28 розділу VII цього Положення.


Додаток 1 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 2 пункту 67 глави 5 розділу I)

ВИТЯГ 
з реєстру колекторських компаній

Додаток 2 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 1 пункту 77 глави 7 розділу II)

ЗАЯВА 
про включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній

Додаток 3 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 2 пункту 77 глави 7 розділу II)

АНКЕТА 
з описом бізнес-намірів

Додаток 4 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 3 пункту 77 глави 7 розділу II)

АНКЕТА

Додаток 5 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 4 пункту 77 глави 7 розділу II)

ВІДОМОСТІ 
про особу, залучену заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами

Додаток 6 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 5 пункту 77 глави 7 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про подання відомостей про структуру власності заявника / колекторської компанії


Додаток 7 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 5 пункту 77 глави 7 розділу II)

ВІДОМОСТІ 
про остаточних ключових учасників у структурі власності заявника / колекторської компанії 
станом на ____________ 20__ року

______________________________________________________________________ 
___________________________________________________ (далі – заявник / колекторська компанія) 
(повне найменування заявника / колекторської компанії)

Таблиця 1

№ 
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування остаточного ключового учасникаТип особиЧи є особа власником істотної участі в заявнику / колекторській компаніїІнформація про особуУчасть особи в заявнику / колекторській компанії, %Опис взаємозв’язку особи із заявником / колекторською компанією
прямаопосередкованасукупна
123456789
1        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в заявнику / колекторській компанії (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

 № 
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиРозрахунок 
 123 
 2   
 3   
_______________ 
Назва посади
____________ 
Підпис
__________________ 
Ініціал (и), прізвище
____________ 
(дата)
______________________ 
(ім’я, прізвище 
виконавця)
_______________ 
(телефон виконавця)

Пояснення до заповнення таблиць 1 і 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності заявника / колекторської компанії.

2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я, прізвище англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо пайового інвестиційного фонду – повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;

5) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) “ІСІ” – для інституту спільного інвестування;

3) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

4) “ПК” – для публічної компанії;

5) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

6) “ФО” – для фізичної особи;

7) “ЮО” – для юридичної особи;

8) “І” – для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається “так”, якщо особа є власником істотної участі в заявнику / колекторській компанії, “ні” – якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;

дані щодо нерезидентів – фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

3) щодо іноземних юридичних осіб – місце – країна реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний номер із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в заявнику / колекторській компанії.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в заявнику / колекторській компанії.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7 таблиці 1.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначаються взаємозв’язки особи з заявником / колекторською компанією і власниками істотної участі та підстави, у зв’язку з якими особа є власником істотної участі, та остаточними ключовими учасниками заявника / колекторської в заявникові / колекторській компанії, а також дата і номер рішення Національного банку України / Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в заявникові / колекторській компанії, а також:

1) якщо особа має лише пряму участь у заявникові / колекторській компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника / колекторської компанії;

2) якщо особа має опосередковану участь у заявнику / колекторській компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику / колекторській компанії, та взаємозв’язки між ними – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в заявнику / колекторській компанії;

3) якщо серед власників істотної участі в заявнику / колекторській компанії зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та/або серед остаточних ключових учасників заявника / колекторської компанії є асоційовані особи та/або особи, пов’язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв’язок з остаточним ключовим учасником / юридичної особи;

якщо особа є власником істотної участі у зв’язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв’язку (строків дії правочину).

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в заявнику / колекторській компанії, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.


Додаток 8 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 5 пункту 77 глави 7 розділу II)

ВІДОМОСТІ 
про власників істотної участі в заявнику / колекторській компанії 
станом на ____________ 20__ року

____________________________________________ (далі – заявник / колекторська компанія) 
(повне найменування заявника / колекторської компанії)

Таблиця 1

 № 
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі в заявнику / колекторській компаніїТип особиІнформація про особуУчасть особи в заявнику / колекторській компанії, %Опис взаємозв’язку особи із заявником / колекторською компанією
 прямаопосередкованасукупна 
 12345678
 1       
_______________ 
Назва посади
____________ 
Підпис
__________________ 
Ініціал (и), прізвище
____________ 
(дата)
______________________ 
(ім’я, прізвище 
виконавця)
_______________ 
(номер телефону 
виконавця)

Параметри заповнення таблиці 1

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я і прізвище англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо пайового інвестиційного фонду – повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, що діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;

5) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) “ІСІ” – для інституту спільного інвестування;

3) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

4) “ПК” – для публічної компанії;

5) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

6) “ФО” – для фізичної особи;

7) “ЮО” – для юридичної особи;

8) “І” – для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

3. У колонці 4 зазначається:

1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;

дані щодо нерезидентів – фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

3) щодо іноземних юридичних осіб – країна реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в заявнику / колекторській компанії.

5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в заявнику / колекторській компанії.

6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.

7. У колонці 8 зазначаються взаємозв’язки особи з заявником / колекторською компанією та підстави, у зв’язку з якими особа є власником істотної участі в заявнику / колекторській компанії:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику / колекторській компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника / колекторської компанії та наводиться її частка в статутному капіталі заявника / колекторської компанії;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику / колекторській компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику / колекторській компанії, та взаємозв’язки між ними – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику / колекторській компанії із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в заявнику / колекторській компанії, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв’язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв’язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника / колекторської компанії / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв’язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.


Додаток 9 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 5 пункту 77 глави 7 розділу II)

ПАРАМЕТРИ 
підготовки / заповнення схематичного зображення структури власності заявника / колекторської компанії

1. Інформація, зазначена на схематичному зображенні структури власності заявника / колекторської компанії (далі – схема), повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та відомостей про власників істотної участі.

2. Найменування заявника / колекторської компанії наводиться в прямокутнику, що складається з нерозривних ліній, та розміщується по можливості у верхній частині аркуша.

3. Інформація щодо власників істотної участі в заявнику / колекторській компанії, остаточних ключових учасників заявника / колекторської компанії та ключових учасників юридичних осіб в усіх ланцюгах володіння участю в заявнику / колекторській компанії наводиться в окремих прямокутниках, які складаються з нерозривних ліній.

4. Інформація щодо власників істотної участі, ключових учасників та остаточних ключових учасників заявника / колекторської компанії наводиться в окремому прямокутнику щодо кожної відповідної особи:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – повне прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) українською мовою та назва країни громадянства (Україна);

2) щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства – повне прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) англійською мовою та їх транслітерація українською мовою, а також назва країни, громадянином якої є особа, або назва країни місцезнаходження (для осіб без громадянства) українською мовою. Якщо особа є громадянином кількох країн – наводяться назви всіх країн;

3) щодо юридичних осіб, країною реєстрації/місцезнаходження яких є Україна, – повне найменування українською мовою та назва країни реєстрації/місцезнаходження особи (Україна). Допускається скорочення назви організаційно-правової форми юридичних осіб;

4) щодо юридичних осіб та фондів, які зареєстровані / місцезнаходженням яких є іноземні країни, – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, а також назва країни реєстрації / місцезнаходження особи українською мовою. Допускається скорочення назви організаційно-правової форми юридичних осіб.

5. Інформація про повне найменування українською мовою та назва країни реєстрації/місцезнаходження особи (Україна) пайового інвестиційного фонду та компанію з управління активами, яка діє в інтересах такого фонду, наводиться в одному окремому прямокутнику, що складається з нерозривних ліній.

6. Інформація про учасників трастової конструкції [фізичних та/або юридичних осіб, які уклали трастову угоду, захисника трасту (за наявності), інших осіб, які здійснюють значний та/або вирішальний вплив на управління та діяльність фізичних і юридичних осіб у трастовій конструкції] наводиться в такому порядку:

1) інформація про кожного учасника трастової конструкції наводиться з урахуванням вимог, зазначених у пунктах 3, 4 цього додатка;

2) інформація про всіх учасників трастової конструкції обводиться прямокутником із пунктирних ліній та ставиться назва “Трастова конструкція”.

7. Відносини власності між особами, які відображені на схемі, зображуються у вигляді нерозривних стрілок.

Інші взаємозв’язки між особами, які відображені на схемі, зображуються у вигляді пунктирних стрілок.

8. Розмір участі осіб у ланцюгу володіння наводиться в прямокутнику, який складається з нерозривних ліній, що має бути розміщений на стрілці, яка поєднує відповідних осіб.

Особливості/характер взаємозв’язку між особами, відображеними на схемі, наводиться в прямокутнику з пунктирних ліній, який має бути розміщений на пунктирній стрілці, що зображує наявність такого взаємозв’язку.

9. Текст і всі лінії (фігури) мають бути чорного кольору. Заливка фігур має бути білого кольору. Допускається використання інших кольорів, якщо в структурі власності є понад п’ять рівнів володіння корпоративними правами заявника / колекторської компанії виключно для полегшення сприйняття взаємозв’язків між особами, зображеними на схемі.

10. Схема має бути розміщена на одному аркуші. Допускається використання кількох аркушів, якщо в структурі власності є понад п’ять рівнів володіння корпоративними правами заявника / колекторської компанії.

11. Якщо ключові учасники юридичної особи володіють менш ніж 100 % корпоративних прав такої особи, на схемі наводиться інформація щодо розміру частки, що належить особам, які не є ключовими учасниками такої юридичної особи.

12. Схема в електронному вигляді складається у форматі pdf та має забезпечувати можливість контекстного пошуку будь-якої розміщеної на ній інформації.


Додаток 10 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(geyrn 79 глави 7 розділу II)

ЗАЯВА 
про включення небанківської фінансової установи до реєстру колекторських компаній


Додаток 11 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(пункту 82 глави 7 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміни у відомостях у реєстрі колекторських компаній

Таблиця 1

№ 
з/п
Повідомлення подається у зв’язку зі змінамиВідповідь
123
1Повного найменуванняТак/ні
2Під час обрання зазначити нове повне найменування 
3Скороченого найменуванняТак/ні
4Під час обрання зазначити нове скорочене найменування 
5МісцезнаходженняТак/ні
6Під час обрання зазначити інформацію про нове місцезнаходження в таблиці 2
7Керівника (особа, що виконує функції одноособового виконавчого органу або голова колегіального виконавчого органу)Так/ні
8Під час обрання зазначити прізвище, ім’я, по батькові нового керівника 
9Контактних даних: номеру телефонуТак/ні
10Під час обрання “так” на попереднє питання зазначити новий номер телефону 
11Контактних даних: електронної поштиТак/ні
12Під час обрання “так” на попереднє питання зазначити нову електронну пошту 

Інформація про місцезнаходження колекторської компанії

Таблиця 2

№ 
з/п
Вид інформаціїВідповідь
123
1Поштовий індекс
2Область
3Населений пункт
4Район
5Район населеного пункту (за наявності)
6Вулиця
7Будинок
8Корпус (за наявності)
9Квартира, офіс (за наявності)

Інформацію підтверджую.

__________________ 
Назва посади
____________ 
Підпис
__________________ 
Ініціал (и), прізвище
“___” ____________ 20__ р.
Додаток 12 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 5 пункту 167 
глави 22 розділу VI)

ПЕРЕЛІК 
репутаційних критеріїв

1. Власник істотної участі заявника є учасником трьох і більше юридичних осіб, у яких є керівником та/або бухгалтером/підписантом (уповноваженим на підставі акта юридичної особи, договору та довіреності).

2. У статуті заявника наявні обмеження повноважень керівника, який є власником істотної участі.

3. Вчинення правочинів або звернення третьої особи за довіреністю у зв’язку з обмеженою дієздатністю власника істотної участі, позбавленням волі або проходженням військової служби.

4. Є інформація про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі або заявника, її керівників та/або представників.

5. Є інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень власником істотної участі стосовно господарської діяльності заявника.

6. Невизначеність, необізнаність власника істотної участі в питаннях планування подальшої господарської діяльності заявника, його стратегічних цілей, розподілу та використання дивідендів.

7. Є інформація про неодноразове обмеження прав власника істотної участі заявника та/або самого заявника щодо розпоряджання грошовими коштами, розміщеними на його рахунку(ах), виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта – юридичної особи, зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) клієнта – юридичної особи за ініціативою банків / спеціально уповноваженого органу.

8. Є інформація про належність власника істотної участі або юридичної особи до осіб, близьких або пов’язаних із публічними особами.


Додаток 13 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 6 пункту 167 
глави 22 розділу VI)

ПЕРЕЛІК 
реєстраційних критеріїв

1. Адреса місцезнаходження заявника збігається з адресою масової реєстрації платників податків (за винятком адрес розміщення бізнес-центрів).

2. Є факти неодноразової зміни власника істотної участі та/або керівника заявника, та/або зміни найменування заявника за відсутності ознак економічної доцільності таких змін.

3. Є інформація про реєстрацію заявника за викраденими, втраченими документами або документами осіб, які померли або яких не існує.

4. Керівником заявника / власником істотної участі є особа:

1) яка належить до соціально вразливих верств населення (студенти, пенсіонери, особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

2) зі специфічним соціальним статусом (малозабезпечені, бездомні особи);

3) молодого (до 20 років) чи похилого (після 75 років) віку;

4) яка зареєстрована на непідконтрольній Україні території (тимчасово окупована територія в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі) та не має статусу внутрішньо переміщеної особи.

5. Місцезнаходженням заявника є приміщення за адресою, що є місцезнаходженням іншої юридичної особи, учасник(ки) яких не є власниками або асоційованими особами власника такої квартири.

6. Є інформація, що власник істотної участі / контролер заявника не здійснював дій щодо реєстрації заявника та реєстрація заявника відбулася без його відома.

7. Місцезнаходженням заявника є вигадана або недійсна адреса.

8. Є факти зміни власника істотної участі або керівника заявника, який належав/належить до публічних осіб.

9. Більшість членів виконавчого органу або ради (спостережної/наглядової) або голова виконавчого органу (директор), які мають можливість керувати основними видами економічної діяльності, або їх асоційовані особи є працівниками або колишніми працівниками інших юридичних осіб, які мають спільного контролера.

10. Заявник є компанією, спеціально створеною для виконання завдань іншої юридичної особи.

11. Власник істотної участі, який є керівником та/або бухгалтером/підписантом заявника / колекторської компанії, проживає у віддаленій від місця відкриття банківського рахунку місцевості за умови, що відділень цього банку в регіоні проживання немає.

12. Місце реєстрації власника істотної участі розташоване в юрисдикціях, що визначені офшорними за законодавством України, або в законодавстві яких існує механізм “номінальної/довірчої” власності за умови нерозкриття структури власності таких компаній.


Додаток 14 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 7 пункту 167 
глави 22 розділу VI)

ПЕРЕЛІК 
операційних критеріїв

1. Юридична особа залежить від іншої особи в питаннях надання важливих послуг, технологій, матеріалів та/або не має (у власності або користуванні) виробничих потужностей / торговельно-складських приміщень, інших активів, потрібних для ведення задекларованої господарської діяльності, або обсяги господарської діяльності непорівняні з обсягами наявних активів.

2. Є інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів / органів статистики.

3. Кількість працівників (у тому числі таких, які працюють за цивільно-правовими угодами) юридичної особи не відповідає виду та обсягам її діяльності.

4. Юридичні особи, які зазначають, що мають різних власників істотної участі, керівників і різне місцезнаходження, проводять банківські платежі, використовуючи одну і ту саму IP-адресу (інтернет-протокол).

5. Юридична особа належить до групи осіб, пов’язаних між собою спільною господарською діяльністю.

6. Юридична особа здійснює свою господарську діяльність переважно з одними і тими ж особами, власники істотної участі яких належать до осіб, близьких або пов’язаних із публічними особами.


Додаток 15 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(підпункт 8 пункту 167 
глави 22 розділу VI)

ПЕРЕЛІК 
економічних критеріїв

1. Фінансовий стан власника істотної участі в заявнику / колекторській компанії є не співмірним/недостатнім для володіння корпоративними правами заявника / колекторської компанії та/або іншої юридичної особи в структурі власності заявника / колекторської компанії.

2. У власника істотної участі постійний мінімальний або нульовий залишок грошових коштів за наявності значних оборотів за рахунками (за даними виписок).

3. У власника істотної участі немає доходів або вони формуються переважно за рахунок непрофільних (неосновних) видів діяльності.

4. Операційні грошові потоки власника істотної участі від’ємні протягом останніх кількох років та/або бізнес фінансується переважно за рахунок фінансової допомоги, отриманої не від власників істотної участі.

5. Є значні зовнішні та/або внутрішні довгострокові запозичення від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків), які не входять до структури власності заявника / колекторської компанії.

6. Майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення коштів, виступають юридичні та/або фізичні особи, які не відображені в структурі власності заявника / колекторської компанії.


Додаток 16 
до Положення про реєстрацію 
колекторських компаній 
(пункту 197 глави 26 розділу VII)

ЗАЯВА 
про виключення з реєстру колекторських компаній


Джерело інформації сайт Верховної ради України – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-21#Text