Подання звітності фінансовою компанією, подання звітності лізинговою компанією

24.02.2021

Подання звітності фінансовою компанією, подання звітності лізинговою компанією

Відповідно до статті 14 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом

Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації. Підприємства зобов’язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Аудиторський звіт – документ, підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог цього Закону

Надання звітності фінансовою компанією, лізинговою компанією регламентовано «ПОРЯДОКОМ надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу»

Порядком визначено наступні види та терміни (строки) подання фінансовими компаніями та лізингодавцями

Фінансові компанії – управителі та фінансові компанії – адміністратори подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності:

  • місячна;
  • квартальна;
  • річна

Фінансові компанії (крім фінансових компаній – управителів та фінансових компаній – адміністраторів), фінансові установи – юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності:

  • квартальна;
  • річна

Лізингодавці подають до Нацкомфінпослуг квартальну звітність

Звітність, що складається відповідно до цього Порядку (крім звітності лізингодавців), подається у такі терміни:

  • за місяць – до 25 числа включно місяця, наступного за звітним;
  • квартальну та річну – у терміни, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419. 

Лізингодавці подають квартальну звітність до 20 числа включно місяця, наступного за звітним кварталом