НКЦПФР – проєкт рішення «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду»

01.12.2020

17 листопада 2020 року НКЦПФР схвалила проєкт рішення «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду». Рішення НКЦПФР №686 від 17.11.2020 року


Згідно пояснювальної записки, – проєктом передбачено затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду, яким визначається механізм передачі ФФБ або ФОН від одного управителя в управління іншому управителю, що відповідає вимогам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та нормативно-правових актів НКЦПФР, за відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили і прийнято за зверненням довірителів відповідного ФФБ або власників сертифікатів відповідного ФОН, або НКЦПФР у зв’язку з порушенням управителем ФФБ або управителем ФОН законодавства про фінансові послуги.

ПОРЯДОК передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду

1. Цей Порядок визначає механізм передачі фонду фінансування будівництва (далі – ФФБ) або фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН) від одного управителя (далі – управитель ФФБ або управитель ФОН відповідно) в управління іншому управителю, що відповідає вимогам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі – Закон) та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), (далі – новий управитель ФФБ або новий управитель ФОН відповідно) за відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили і прийнято за зверненням довірителів відповідного ФФБ або власників сертифікатів відповідного ФОН, або НКЦПФР у зв’язку з порушенням управителем ФФБ або управителем ФОН законодавства про фінансові послуги.

2. Після набрання законної сили рішенням суду про передачу певного ФФБ або ФОН в управління новому управителю ФФБ або новому управителю ФОН (далі – рішення суду):

 • управитель ФФБ (управитель ФОН) має припинити виконання функцій управителя відповідного фонду та передати новому управителю ФФБ (новому управителю ФОН) інформацію, документи та майно такого фонду, визначені цим Порядком, в установлені ним строки та порядку;
 • до нового управителя ФФБ переходять усі права та обов’язки щодо довірителів відповідного ФФБ та забудовника;
 • до нового управителя ФОН переходять усі права та обов’язки за відповідним випуском сертифікатів ФОН, щодо власників сертифікатів ФОН цього випуску та інших осіб, які виникли в управителя ФОН під час здійснення ним управління відповідним ФОН;
 • новий управитель ФФБ (новий управитель ФОН) має:
 • протягом трьох робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду оприлюднити на власному вебсайті та через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про прийняте рішення суду;
 • протягом п’яти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду письмово повідомити НКЦПФР (крім випадку, коли рішення суду прийнято за зверненням НКЦПФР), банк, в якому відкрито рахунок(ки) відповідного фонду, Центральний депозитарій цінних паперів (якщо рішення суду прийнято за зверненням власників сертифікатів відповідного ФОН), страхову компанію, з якою управителем ФФБ (управителем ФОН) укладений договір страхування, а також органи, що здійснюють нагляд та регулювання діяльності забудовника, та забудовника (у випадку ФОН – у разі наявності укладеного управителем ФОН договору з забудовником) про прийняте рішення суду з додаванням копії такого рішення;
 • протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта приймання-передавання, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, письмово повідомити довірителів відповідного ФФБ (власників сертифікатів відповідного ФОН) про прийняте рішення суду з додаванням копії такого рішення суду.

Повідомлення нового управителя ФФБ (нового управителя ФОН) про прийняте рішення суду обов’язково повинно містити його реквізити (повне та скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для поштових повідомлень, телефон та реквізити власного вебсайту).

3. Управитель ФФБ (управитель ФОН) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання законної сили рішенням суду має письмово повідомити нового управителя ФФБ (нового управителя ФОН) щодо реквізитів банку, у якому відкрито рахунок(ки) відповідного фонду, забудовника (у випадку ФОН – у разі наявності укладеного управителем ФОН договору з забудовником) та страхової компанії, якщо управителем ФФБ (управителем ФОН) укладений із страховою компанією договір страхування, (повне та скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження відповідної юридичної особи).

4. НКЦПФР у разі надходження від нового управителя ФФБ (нового управителя ФОН) письмового запиту щодо надання інформації про забудовника, банк, в якому відкрито рахунок(ки) відповідного фонду, та страхову компанію надає наявну в неї інформацію протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту.

5. Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду управитель ФФБ (управитель ФОН) повинен передати, а новий управитель ФФБ (новий управитель ФОН) повинен прийняти за відповідним актом приймання-передавання, підписаним їх керівниками або уповноваженими ними особами, майно, що входить до складу активів відповідного ФФБ (ФОН) та перебуває в довірчій власності управителя ФФБ (управителя ФОН), та документи, зазначені в пункті 6 (7) цього Порядку, із забезпеченням переказу коштів, що обліковуються на рахунках ФФБ (ФОН) у банку, відкритих на ім’я управителя ФФБ (управителя ФОН), на рахунки ФФБ (ФОН) у банку, відкритих на ім’я нового управителя ФФБ (нового управителя ФОН).

6. Управитель ФФБ зобов’язаний передати новому управителю ФФБ щодо відповідного фонду такі документи:

 • договори про участь у ФФБ;
 • Правила ФФБ;
 • договір між забудовником та управителем ФФБ;
 • перелік об’єктів будівництва;
 • перелік об’єктів інвестування в кожному об’єкті будівництва;
 • іпотечний договір, укладений між управителем ФФБ та забудовником;
 • договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, з відкладальними умовами;
 • договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю ФФБ у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, зокрема шляхом передоручення таких функцій іншим особам;
 • укладений між управителем ФФБ та банком договір про відкриття рахунка(ків), на якому(их) обліковуються кошти фонду;
 • засвідчені забудовником копії документів, які забудовник зобов’язаний подати управителю відповідно до укладеного між забудовником та управителем ФФБ договору, у тому числі в обов’язковому порядку – копії документів, що визначені частиною четвертою статті 16 Закону;
 • графік фінансування будівельних робіт та звітність забудовника за кожним об’єктом будівництва, що подається управителю ФФБ відповідно до частини восьмої статті 16 Закону, а також (за наявності) інші документи, що підтверджують використання забудовником коштів, отриманих від управителя;
 • зведену інформацію про майно, передане довірителями ФФБ в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням суду;
 • складений на день набрання законної сили рішенням суду перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об’єктів інвестування, інші документи, на підставі яких створено систему обліку прав вимоги довірителів фонду.

Управитель ФФБ зобов’язаний передати новому управителю ФФБ щодо відповідного фонду усю інформацію з облікової та реєструючої системи, за допомогою якої ним забезпечувався облік та реєстрація договорів управління майном (журнал обліку укладених і виконаних договорів управління майном та картки обліку укладених та виконаних договорів).

7. Управитель ФОН зобов’язаний передати новому управителю ФОН щодо відповідного фонду такі документи:

 • реєстр власників сертифікатів ФОН, складений Центральним депозитарієм цінних паперів станом на дату набрання законної сили рішенням суду;
 • договори про придбання сертифікатів ФОН, укладені управителем ФОН з першими власниками під час розміщення сертифікатів ФОН;
 • Правила ФОН;
 • договір між забудовником та управителем ФОН (у разі його укладення) та договори, укладені відповідно до статті 10 Закону;
 • протокол про прийняте управителем ФОН рішення про випуск сертифікатів ФОН;
 • рішення про емісію сертифікатів ФОН / проспект емісії сертифікатів ФОН / проспект сертифікатів ФОН;
 • інвестиційну декларацію ФОН;
 • свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;
 • договір управителя ФОН з Центральним депозитарієм цінних паперів;
 • договір управителя ФОН з банком про відкриття рахунку(ків), на якому(ких) обліковуються кошти ФОН;
 • документи, що засвідчують право власності на нерухомість управителя ФОН або управителя системи ФОН – ФФБ;
 • документи, на підставі яких управитель ФОН проводив операції передачі нерухомості у платне користування третім особам, її продаж, інші операції, не заборонені законодавством;
 • договір страхування нерухомості, набутої у результаті здійснення управління ФОН;
 • зведену інформацію про майно, передане власниками сертифікатів фонду в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням суду;
 • довідку про вартість чистих активів ФОН на день набрання законної сили рішенням суду.

8. Новий управитель ФФБ (новий управитель ФОН) після підписання акта приймання-передавання майна, що входить до складу активів відповідного ФФБ (ФОН) та перебуває в довірчій власності управителя ФФБ (управителя ФОН), та документів, зазначених в пункті 6 (7) цього Порядку, має:

 • протягом трьох робочих днів письмово повідомити НКЦПФР про це з додаванням копії зазначеного акта приймання-передавання;
 • оформити зміни до договорів, укладених управителем ФФБ (управителем ФОН) із забудовником, довірителями ФФБ, страховою  компанією, пов’язані із заміною сторони за договором на нового управителя ФФБ (нового управителя ФОН), шляхом укладання додаткових договорів до зазначених договорів;
 • укласти договір про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм цінних паперів (укладає новий управитель ФОН у разі відсутності такого договору між ним та Центральним депозитарієм цінних паперів), забезпечити внесення змін до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, яке оформлено на відповідний випуск сертифікатів ФОН, оформити новий глобальний сертифікат на цей випуск та депонувати його в Центральному депозитарії цінних паперів.

9. Новий управитель ФФБ (новий управитель ФОН) протягом року з дня підписання акта приймання-передавання майна, що входить до складу активів відповідного ФФБ (ФОН) та перебуває в довірчій власності управителя ФФБ (управителя ФОН), має привести показники, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, у відповідність до вимог, встановлених нормативно-правовими актами НКЦПФР.


Джерело інформаці: сайт НКЦПФР document