НКЦПФР – проєкт Ліцензійних умов провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку

01.02.2021

На сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщено проект Ліцензійних умов провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку 

Ліцензійні умови встановлюють умови провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – професійної діяльності на фондовому ринку (далі – професійної діяльності на фондовому ринку)

ПРОЕКТ

Ліцензійні умови провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку 

І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють умови провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – професійної діяльності на фондовому ринку (далі – професійної діяльності на фондовому ринку), а саме:

1) діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

2) діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі – адміністратор) – юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) на умовах Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

відокремлений підрозділ ліцензіата – філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

власний капітал – різниця між сукупною вартістю активів та вартістю зобов’язань перед іншими особами;

керівні посадові особи – особи, які здійснюють виконавчі функції та особи, які здійснюють наглядові функції;

ліцензіат – юридична особа, яка має ліцензію(ї) на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку (далі – ліцензія), отриману(і) в установленому законодавством порядку;

місцезнаходження юридичної особи – адреса юридичної особи, зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

опосередкована істотна участь – володіння у ліцензіаті, яке настає, якщо особа або група осіб прямо або опосередковано володіє часткою (акціями) в статутному капіталі юридичної особи – власника істотної участі у структурі власності ліцензіата, та/або частками (акціями) в статутних капіталах юридичних осіб – прямих власників у структурі ліцензіата, у такому розмірі, який забезпечує можливість контролювати через цю особу (цих осіб) 10 і більше відсотків статутного капіталу ліцензіата;

особа, яка здійснює виконавчі функції – голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю юридичної особи, та підзвітна з цього питання особам, які здійснюють наглядові функції, зокрема в частині виконання юридичною особою та її фахівцями внутрішніх документів (правил положень, регламентів тощо) щодо провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

особи, які здійснюють наглядові функції – голова та члени наглядової ради, інші особи,які мають повноваження на визначення стратегії, цілей і загального напряму діяльності юридичної особи, наглядають за процесом прийняття управлінських рішень та контролюють цей процес;

порушення вимог законодавства – порушення ліцензіатом вимог законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення або у системі фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю, зокрема нормативно-правових актів НКЦПФР щодо регулювання професійної діяльності на фондовому ринку, у тому числі цих Ліцензійних умов;

приміщення – частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

прямий власник юридичної особи – особа, яка є власником акцій/частки у статутному капіталі такої юридичної особи;

публічна компанія – це:

публічне акціонерне товариство;

іноземна юридична особа, що є емітентом акцій, які допущені до торгів на хоча б одній з наступних фондових бірж:

New York Stock Exchange (NYSE);

Hong Kong Exchanges and Clearing;

фондовій біржі, що входить до Nasdaq, Inc.;

фондовій біржі країни, що входить до Європейського Cоюзу;

іноземній фондовій біржі, яка входить до Світової федерації бірж;

сертифікований фахівець – фізична особа, на ім’я якої виданий сертифікат на право здійснення дій, які безпосередньо пов’язані з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, відповідно до Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13 серпня 2013 року № 1464, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  11 вересня 2013 року за № 1572/24104 (із змінами), термін дії якого не закінчився;

спеціалізований структурний підрозділ – департамент, управління, відділ, сектор тощо, що є невід’ємною частиною внутрішньої організаційної структури ліцензіата, який є банком, або його відокремленого підрозділу та має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ;

стаж роботи на фондовому ринку – загальний стаж роботи фізичної особи:

на керівнних посадах та як фахівця у професійному учаснику фондового ринку за будь-яким видом професійної діяльності;

як посадової особи в саморегулівній організації чи об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів;

на посаді державної служби в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або НКЦПФР та/або на посаді Голови або члена цієї комісії;

на посаді державної служби в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України/Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та/або на посаді Голови або члена цієї Комісії;

стаж роботи на керівних посадах – стаж роботи: 

як голови або члена колегіального виконавчого органу (голови одноосібного виконавчого органу або його заступника) та/або як керівника або заступника керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку, 

на посаді державної служби не нижче категорії Б в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або НКЦПФР, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та/або Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та/або на посаді Голови або члена цих комісій;

управитель – фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, правилами фонду фінансування будівництва, правилами  фонду операцій з нерухомістю та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», та отримала в установленому законодавством порядку ліцензію на здійснення визначеної цим Законом діяльності.

Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», та «структура власності» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Терміни «резидент» та «нерезидент» вживаються у значеннях, визначених Податковим кодексом України.

Термін «форс-мажорні обставини» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Термін «публічне акціонерне товариство» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Терміни «бездоганна ділова репутація», «кінцевий бенефіціарний власник» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Інші терміни, які вживаються в цих Ліцензійних умовах, використовуються у значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами НКЦПФР.

3. Умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку, установленим цими Ліцензійними умовами, повинні відповідати:

ліцензіат протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку, ліцензію(ї) на здійснення якої(их) ним отримано;

юридична особа, яка подала до НКЦПФР заяву та відповідні документи для отримання ліцензії, станом на дату її подання.  В цілях цього пункту та Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення (далі – Порядок) така юридична особа, прирівнюється до ліцензіата.

Ліцензіат повинен виконувати вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

ІI. Умови провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку

1. Загальні вимоги

1. Ліцензіат, який є професійним учасником фондового ринку має право проваджувати професійну діяльність на фондовому ринку на всій території України за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників фондового ринку та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку (за винятком Національного банку України).

Після надання об’єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку професійні учасники фондового ринку, які є членами інших професійних об’єднань, що зареєстровані НКЦПФР за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.

2. Ліцензіат при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку зобов’язаний дотримуватись вимог:

законодавства України, зокрема, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» або Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» в залежності від виду професійної діяльності на фондовому ринку, на яку ліцензіат отримав відповідну ліцензію;

Закону України «Про господарські товариства» у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства, Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в залежності від організаційно – правової  форми ліцензіата;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», зокрема, у частині призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та інформування НКЦПФР про такого суб’єкта;

порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правових актів НКЦПФР з питань регулювання провадження професійної діяльності на фондовому ринку, на яку ліцензіат отримав відповідну ліцензію;

внутрішніх документів ліцензіата.

3. Установчий документ ліцензіата (рішення про створення, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту) повинен передбачати провадження професійної діяльності на фондовому ринку з урахуванням обмежень щодо її поєднання, у тому числі з іншими видами діяльності, передбачених спеціальними законами щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, передбачати створення резервного фонду та враховувати особливості, установлені нормативно-правовими актами НКЦПФР, що регулюють провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

4. Ліцензіат повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу.

Статутний капітал ліцензіата повинен бути сплачений виключно за рахунок грошових коштів. 

На дату подання заяви на отримання ліцензії у юридичної особи, яка подала таку заяву, не може бути цінних паперів власних випусків, які знаходяться у процесі емісії.

5. Збільшення статутного капіталу ліцензіата повинно бути сплачено виключно за рахунок грошових коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

6. Ліцензіат (крім банку) протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен дотримуватись пруденційних нормативів, встановлених  для відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

7. Ліцензіат повинен дотримуватися наступних організаційних вимог:

створювати, впроваджувати та підтримувати процедури прийняття рішень та організаційну структуру, яка забезпечує функціонування чітко визначеного та документально оформленого розподілу функцій та обов’язків і порядку звітності;

забезпечувати, щоб його відповідальні особи знали про процедури, яких слід дотримуватися для належного виконання ними своїх обов’язків;

встановлювати, впроваджувати та підтримувати належні механізми внутрішнього контролю, призначені для забезпечення дотримання рішень та процедур на всіх своїх організаційних рівнях;

наймати персонал, який володіє навичками, знаннями та досвідом, необхідним для виконання покладених на нього обов’язків;

створювати, впроваджувати та підтримувати ефективну внутрішню звітність та передачу інформації на всіх своїх відповідних організаційних рівнях;

підтримувати точні та впорядковані записи про свою діяльність та внутрішню організацію.

При дотриманні вищенаведених вимог, ліцензіат повинен враховувати характер, масштаб та складність своєї професійної діяльності, а також вид і обсяг послуг та іншої діяльності, що здійснюється ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку.

8. У разі поєднання декількох видів професійної діяльності на фондовому ринку для  провадження кожного з них створюється окремий структурний підрозділ. Цей підрозділ повинен бути відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної особи та розташовуватися в окремій (окремих) кімнаті (кімнатах). Організація діяльності такого підрозділу повинна регламентуватись положенням про внутрішній структурний підрозділ.

9. Ліцензіат може здійснювати свою діяльність через відокремлені підрозділи або в складі спеціалізованих структурних підрозділів. Вимоги до матеріально-технічного, програмного та технологічного забезпечення, а також захисту інформації відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіата такі самі, як і до ліцензіата.

Відокремлений підрозділ ліцензіата, якому надаються повноваження здійснювати певний вид професійної діяльності на фондовому ринку, має право на її провадження за умови дотримання вимог для відокремлених підрозділів ліцензіата, встановлених цими Ліцензійними умовами.

Професійний учасник фондового ринку, за погодженням з НКЦПФР, може утворити відокремлений підрозділ, якому надаються повноваження на здійснення такого виду діяльності, за межами України.

10. Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16 грудня 2014 року № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за  № 1650/26427 (із змінами) (далі – Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів). 

11. Ділова репутація ліцензіата (крім банку), юридичної особи, яка є учасником (акціонером) з істотною участю у ліцензіата (крім банку) або через яку здійснюється опосередкований контроль ліцензіата (крім банку), або яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради учасника (акціонера) з істотною участю у ліцензіата (крім банку) або особи, через яку здійснюється опосередкований контроль ліцензіата (крім банку), за останні три роки повинна відповідати таким вимогам:

1) стосовно особи відсутні судові рішення, які набрали законної сили та не погашені у встановленому порядку, за вчинення кримінального правопорушення, за вчинення правопорушення на ринку фінансових послуг у порядку цивільного або адміністративного судочинства, у справах про банкрутство чи неплатоспроможність;

2) у особи не було відкликано, анульовано чи зупинено ліцензію, скасовано реєстрацію, припинено чи зупинено членство, анульовано сертифікат, дозвіл за правопорушення на ринку фінансових послуг відповідно до законодавства;

3) особу не було звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або позбавлено від виконання інших фідуціарних відносин;

4) у особи (крім ліцензіата) відсутній конфлікт інтересів щодо ліцензіата або є можливість усунення такого конфлікту інтересів;

5) до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» або Україною;

6) особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в установленому законодавством порядку у разі її набуття або збільшення;

7) особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

12. Ділова репутація фізичної особи, яка є учасником (акціонером) з істотною участю у ліцензіата (крім банку) або через яку здійснюється опосередкований контроль ліцензіата (крім банку), або яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради ліцензіата (крім банку), учасника (акціонера) з істотною участю у ліцензіата (крім банку) або особи, через яку здійснюється опосередкований контроль ліцензіата (крім банку), або яка є керівником служби внутрішнього аудиту (контролю) (окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль)) чи головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) ліцензіата (крім банку) за останні три роки повинна відповідати таким вимогам: 

2) у особи не було відкликано, анульовано чи зупинено ліцензію, скасовано реєстрацію, припинено чи зупинено членство, анульовано сертифікат, дозвіл за правопорушення на ринку фінансових послуг відповідно до законодавства;

3) особу не було звільнено з роботи на ринках фінансових послуг на вимогу державного органу (в тому числі іноземного), з ініціативи власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу (для резидента – на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 11, 2, 3 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України), на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу, звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або припинено інші фідуціарні відносини;

4) особа не була керівником, головним бухгалтером юридичної особи, визнаної банкрутом або підданої процедурі примусової ліквідації, або якій анульовано ліцензію за вчинення правопорушення на фінансовому ринку в період перебування особи на керівній посаді або протягом року, що передує прийняттю відповідного рішення;

5) у особи відсутній конфлікт інтересів щодо ліцензіата або є можливість усунення такого конфлікту інтересів;

6) до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» або Україною;

7) особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в установленому законодавством порядку у разі її набуття або збільшення;

8) особа не позбавлялась, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

9) особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення вимог законодавства на ринках фінансових послуг більше двох разів протягом року;

10) відсутній факт неявки особи (без поважних причин) на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання).

13. Структура власності ліцензіата, учасників (акціонерів) з істотною участю у ліцензіаті, осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль ліцензіата, має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

Структура власності ліцензіата є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб у структурі ліцензіата, що надає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь у ліцензіаті, у тому числі відносини контролю між ними.

Структура власності ліцензіата, є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо НКЦПФР встановлений факт контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за діяльністю ліцензіата резидентами інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Структура власності учасників (акціонерів) з істотною участю у ліцензіаті, осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль ліцензіата,  є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо НКЦПФР встановлений факт контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за діяльністю такої юридичної особи резидентами інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Структура власності ліцензіата (крім публічної компанії)  є непрозорою та такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо:

неможливо визначити всіх власників істотної участі у ліцензіаті через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного володіння часткою статутного капіталу (зустрічні інвестиції) однієї особи в іншій, та/або

неможливо визначити всіх власників істотної участі у ліцензіаті через наявність у його структурі власності трасту, про якого не розкрита інформація відповідно до додатку 6 до Порядку, та/або повіреним (управителем) якого не погоджено НКЦПФР наміру набуття або збільшення істотної участі, у разі якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачене законодавством, та/або

неможливо визначити всіх власників істотної участі у ліцензіаті через наявність у структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників, та/або 

структура власності ліцензіата складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі ліцензіата у розмірі менше 10%, що не дає можливості встановити хоча б одну особу, що володіє істотною участю у ліцензіаті, і в ліцензіаті відсутня особа, яка незалежно від формального володіння, здійснює значний вплив на управління або діяльність ліцензіата, та/або 

власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством.

Структура власності учасника (акціонера) з істотною участю у ліцензіаті, особи, через яку здійснюється опосередкований контроль ліцензіата (крім публічної компанії) є непрозорою та такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо:

структура власності такої юридичної особи складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі такої юридичної особи у розмірі менше 10%, що не дає можливості встановити хоча б одну особу, що володіє істотною участю у такій юридичній особіі в такій юридичній особі відсутня особа, яка незалежно від формального володіння здійснює значний вплив на її управління або діяльність.

14. Керівник ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник ліцензіата повинен мати сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням певного виду професійної діяльності на фондовому ринку. У разі провадження ліцензіатом декількох видів  професійної діяльності у випадках, передбачених законодавством, керівник ліцензіата повинен мати сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних із безпосереднім провадженням кожного виду професійної діяльності ліцензіата. Ця вимога не поширюються на ліцензіата – банк за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком професійної діяльності на фондовому ринку. У такому разі такий заступник керівника банку або член виконавчого органу повинен мати сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням певного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Керівник ліцензіата на дату призначення його на цю посаду або керівник юридичної особи на дату подання до НКЦПФР заяви на отримання ліцензії (крім юридичної особи – одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, яка прийняла рішення про самостійне здійснення адміністрування цього фонду) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах не менше одного року. Ця вимога не поширюються на ліцензіата – банк за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком професійної діяльності на фондовому ринку. У такому разі такий заступник керівника банку або член виконавчого органу повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах не менше одного року.

Керівник структурного підрозділу з адміністрування одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, що прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, повинен мати загальний стаж роботи не менше п’яти років.

На час тимчасової відсутності керівника (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов’язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, і має приступити до виконання обов’язків керівника ліцензіата з першого дня його відсутності.

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня після дати звільнення керівника ліцензіата призначити особу, що виконуватиме його обов’язки, яка має сертифікат за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку, що провадить ліцензіат, або нового керівника.

Особа, яка виконує обов’язки керівника ліцензіата, може бути призначена на строк не більше ніж три місяці. 

Уповноважений орган ліцензіата не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка виконує обов’язки керівника, повинен призначити на посаду нового керівника, крім випадку тимчасової відсутності керівника. Такий керівник повинен відповідати вимогам до керівника, установленим цими Ліцензійними умовами.

15. Здійснювати дії (операції), які пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до внутрішніх документів (правил, положень тощо) ліцензіата, що визначають порядок провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, мають право тільки сертифіковані фахівці.

16. Фахівці ліцензіата, керівник та заступник керівника структурного підрозділу ліцензіата і керівники та фахівці її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів (у разі наявності таких підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють певний вид професійної діяльності на фондовому ринку, мають бути сертифіковані і не можуть одночасно працювати в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності на фондовому ринку, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Мінімально необхідна кількість сертифікованих фахівців ліцензіата встановлюється ліцензіатом самостійно, але повинна бути не менше трьох, і повинна бути такою, щоб забезпечити безперервність провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку факту зменшення встановленої ним кількості сертифікованих фахівців, йому необхідно протягом трьох місяців відновити потрібну їх кількість та повідомити про це НКЦПФР в установленому порядку.

У разі зменшення кількості сертифікованих фахівців у ліцензіата – банка при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами, що пов’язане із введенням тимчасової адміністрації, такий ліцензіат повинен відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців після припинення тимчасової адміністрації та повідомити про це НКЦПФР в установленому порядку.

17. Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), а в разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу – особа, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку ліцензіата в цій юридичній особі, повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325, з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Власник ліцензіата, керівник ліцензіата не може бути особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата.

Ліцензіат (крім банку) у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох робочих днів призначити особу, на яку будуть покладені зазначені функції, або укласти відповідний договір з юридичною особою.

Якщо у особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), а в разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу – у особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку ліцензіата у цій юридичній особі, закінчилась дія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна завчасно пройти підвищення кваліфікації, отримати нове кваліфікаційне посвідчення та протягом двадцяти робочих днів подати до НКЦПФР його копію, засвідчену підписом керівника ліцензіата. Проміжок часу між датою закінчення дії кваліфікаційного посвідчення та датою отримання нового кваліфікаційного посвідчення не повинен бути більшим за 1 місяць.

18. Спеціалізовані програмні продукти, програмне забезпечення автоматизованих, інформаційних систем, програмне забезпечення спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних систем, які створюються та/або використовуються професійними учасниками фондового ринку при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку, для формування форм подання до НКЦПФР адміністративних даних різних видів та інформації, а також при обміні інформацією в електронному вигляді між професійними учасниками фондового ринку та/або Центральним депозитарієм, повинні відповідати вимогам законодавства, у тому числі вимогам, встановленим НКЦПФР.

19. Ліцензіат створює необхідну структуру та необхідні механізми для виконання своїх зобов’язань відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

20. Ліцензіат організовує корпоративне управління, яке безпосередньо пов’язане з проведенням професійної діяльності на фондовому ринку, з урахуванням особливостей своєї діяльності, характеру й обсягів фінансових послуг та ризиків, які властиві її професійній діяльності.

21. Ліцензіат може провадити певний вид професійної діяльності на фондовому ринку за умови, що його внутрішні документи відповідають вимогам законодавства, яке регулює питання провадження такого виду професійної діяльності на фондовому ринку.

22. Ліцензіат для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати затверджені відповідним органом управління внутрішні документи (правила, положення, регламенти тощо), які відповідають вимогам нормативно-правових актів НКЦПФР, зокрема:

положення про виконавчий орган; 

положення про наглядову раду (у разі її створення);

положення про комітети наглядової ради (у разі їх створення);

положення (політику) з питань винагороди;

положення про систему управління ризиками (для банків –враховуючи вимоги, встановлені Національним банком України);

визначають порядок провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

визначають порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);

визначають порядок запобігання та усунення конфлікту інтересів; 

визначають порядок розгляду скарг.

При розробці документів, зазначених у цьому пункті, ліцензіат повинен брати до уваги економічну суть, обсяг та складність операцій, які будуть ним здійснюватися, та перелік послуг, які будуть надаватися в рамках такої діяльності.

23. Ліцензіат щодо своїх відокремлених та спеціалізованих структурних підрозділів (у разі їх створення) повинен розробити та затвердити відповідним органом управління Положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, який провадить певний вид діяльності на фондовому ринку.

Положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, який провадить певний вид діяльності на фондовому ринку, має містити, зокрема:

основні види діяльності, повноваження;

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців;

вимоги до наявності комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення;

вимоги до приміщення;

умови ліквідації.

24. Ліцензіат повинен підтримувати внутрішні документи в актуальному стані.

25. За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління ліцензіата (крім банку) створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів ліцензіата.

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), повинен(на) організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940 (у редакції рішення НКЦПФР
від 29 квітня 2014 року № 577) (із змінами).

26. Для забезпечення роботи системи управління ризиками ліцензіат (крім банку) зобов’язаний створити структурний підрозділ або призначити відповідального працівника, до повноважень якого має належати реалізація функцій системи управління ризиками. Такий підрозділ (працівник) з управління ризиками має бути відокремленим (незалежним) від підрозділів, з діяльністю яких пов’язано виникнення ризиків.

Працівники підрозділу з управління ризиками (працівник з управління ризиками) не мають (не має) права здійснювати дії, які безпосередньо пов’язані з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Ліцензіат у разі звільнення керівника структурного підрозділу (працівника) з управління ризиками, повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені функції.

27. Ліцензіат для забезпечення розгляду скарг повинен створити відповідний структурний підрозділ або призначити окрему посадову особу, або визначити працівника, відповідального за розгляд скарг.

Керівник та працівники структурного підрозділу (окрема посадова особа) або працівник, відповідальний за розгляд скарг, під час розгляду скарги повинні спілкуватися зі скаржником чітко, простою та зрозумілою мовою, та відповідати на скаргу без зайвої затримки.

Ліцензіат повинен повідомляти скаржника про своє рішення стосовно скарги. Прийняте за результатами розгляду скарг рішення ліцензіата може бути оскаржене в судовому порядку.

28. Власники з істотною участю у ліцензіата повинні відповідати таким вимогам. 

Власник з прямою істотною участю у ліцензіата, власник з опосередкованою істотною участю, який є контролером ліцензіата, зобов’язаний у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку ліцензіату в розмірі, пропорційному його участі.

Власник з прямою істотною участю у ліцензіата, власник з опосередкованою істотною участю, який є контролером ліцензіата, спроможний забезпечити погашення своїх зобов’язань або вести прибуткову діяльність.

Джерела походження коштів власників з істотною участю у ліцензіата, які внесено такими власниками при прямому набутті істотної участі у ліцензіата та за рахунок яких формується його статутний капітал, є підтвердженими, якщо на момент такого набуття чинним законодавством вимагалось підтвердження джерел походження коштів.

29. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи зобов’язані протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, ліцензіат зобов’язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і НКЦПФР про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.

30. Ліцензіат зобов’язаний мати програмно-технічний комплекс, який відповідає вимогам щодо його професійної діяльності на фондовому ринку та обсягам інформації, що ним обробляється.

31. Ліцензіат для забезпечення здійснення професійної діяльності на фондовому ринку повинен:

впроваджувати та підтримувати системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, беручи до уваги характер відповідної інформації;

використовувати системи та засоби, які забезпечують безперервність, постійність надання послуг та захист інформації, яка обробляється в програмно-технічному комплексі.

32. Ліцензіат зобов’язаний мати власний вебсайт, та засоби зв’язку (телефон, електронна пошта).

33. Ліцензіат, зобов’язаний на власному вебсайті оприлюднювати:

1) в актуальному стані у вільному доступі у цілодобовому режимі:

повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження ліцензіата та графік його роботи;

перелік фінансових послуг, що надаються ліцензіатом;

відомості про склад наглядової ради (у разі її створення) та виконавчого органу ліцензіата;

відомості про відокремлені підрозділи ліцензіата;

відомості про наявні ліцензії;

інформацію про умови та порядок діяльності ліцензіата, яка повинна, зокрема, включатиперелік фінансових послуг, що надаються ліцензіатом, порядок та умови їх надання, вартість/тарифи за надання цих послуг, про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг;

документ(и) (правила, положення, регламенти тощо), що визначає(ють) порядок провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

2) у строки, передбачені частиною третьою статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (у разі складання), які мають бути складені відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, разом з копією аудиторського звіту, складеного відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», міжнародних стандартів аудиту та з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами НКЦПФР. 

Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності) можуть надавати ліцензіату тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення ними аудиту фінансової звітності  ліцензіата, до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до розділу цього Реєстру, що включає суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вільному цілодобовому доступі українською мовою у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження, копіювання у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

34. Ліцензіат (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід’ємною частиною її внутрішньої організаційної структури, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Приміщення вважається повністю відокремленим, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами, крім використання приміщення адміністратора радою НПФ, з якою адміністратором укладений договір про адміністрування цього фонду, або наглядовою радою корпоративного НПФ, з якою укладений договір про управління активами цього фонду – в разі поєднання адміністратором діяльності з адміністрування НПФ з діяльністю з управління активами інституційних інвесторів, а саме – діяльністю з управління активами.

Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися в цьому приміщенні.

Приміщення ліцензіата (його відокремленого підрозділу) повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони у разі, якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності), а також графіка роботи.

Така вивіска повинна бути розташована біля входу в приміщення, яке займає ліцензіат (його відокремлений підрозділ), та/або в холі будівлі, в якій воно знаходиться. 

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити особам з інвалідністю та маломобільним категоріям населення доступ до приміщення для забезпечення доступності послуг, які надаються згідно з ліцензією.

35. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб НКЦПФР до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв’язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства України.

Ліцензіат зобов’язаний надавати документи та іншу інформацію на вимогу уповноважених осіб НКЦПФР у терміни, встановлені запитами.

36. Ліцензіат зобов’язаний надавати до НКЦПФР адміністративні дані відповідно до нормативно-правового акту, який встановлює порядок складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо виду професійної діяльності на фондовому ринку, яку провадить ліцензіат,  самостійно або через особу, яка провадить діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Для подання до НКЦПФР звітності та/або адміністративних даних самостійно програмно-технічний комплекс ліцензіата повинен забезпечувати виконання вимог, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

2. Спеціальні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку –  діяльності з адміністрування НПФ

 

1. Адміністратор зобов’язаний підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому, ніж 2,5 мільйона гривень.

Адміністратор (крім юридичної особи – одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, яка прийняла рішення про самостійне здійснення адміністрування цього фонду), повинен мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів до НКЦПФР для отримання відповідної ліцензії.

Адміністратор у разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу зобов’язаний:

повідомити про це НКЦПФР протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір власного капіталу у відповідність із обов’язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтверджуючі документи НКЦПФР.

2. У разі створення корпоративного пенсійного фонду одноосібним засновником рішення про здійснення адміністрування самим засновником або про залучення адміністратора приймається вищим органом управління або власником такого засновника.

У разі прийняття рішення про самостійне адміністрування корпоративного пенсійного фонду його засновником такий засновник повинен утворити відповідний структурний підрозділ.

3. Керівником структурного підрозділу з адміністрування пенсійних фондів компанії з управління активами, керівником структурного підрозділу одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, можуть бути лише особи, які:

не мають обмежень щодо виконання покладених на них функцій, які виникають через їх пов’язаних осіб; 

протягом останніх семи років не були керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації в період перебування цієї особи на керівній посаді.

4. Адміністратор може утворюватися фізичними та/або юридичними особами, в тому числі особами, що є засновниками НПФ будь-якого виду, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Зберігач НПФ не може бути засновником адміністраторів тих НПФ, з радами яких він уклав договори про обслуговування пенсійних фондів. 

5. Адміністратор, який є компанією з управління активами або юридичною особою – одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, що прийняла рішення про самостійне здійснення адміністрування цього фонду, зобов’язаний мати окремий структурний підрозділ, утворений для провадження діяльності з адміністрування НПФ, який розташований за місцезнаходженням адміністратора, підпорядковується безпосередньо керівнику такого адміністратора та провадить діяльність з адміністрування НПФ на підставі положення про структурний підрозділ.

6. Адміністратор для провадження діяльності з адміністрування НПФ крім документів, зазначених у пунктах 23 та 24 глави 1 розділу ІІ цих Ліцензійних вимог, повинен мати та затвердити відповідним органом управління наступні внутрішні документи:

документація щодо організації та забезпечення захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

регламент ведення архіву інформації персоніфікованого обліку;

регламент ведення обліку вхідної та вихідної кореспонденції;

регламент резервного копіювання бази даних системи персоніфікованого обліку;

облікову політику адміністратора;

регламенти інформаційної безпеки, накази щодо надання прав доступу до інформації із системи персоніфікованого обліку, архіву та до приміщень з обмеженим доступом.

Адміністратор повинен мати у користуванні актуальну технічну документацію автоматизованої системи персоніфікованого обліку (інструкції користувача та адміністратора системи), а також облікову політику недержавного пенсійного фонду, що обслуговується адміністратором.

Положення кожного із зазначених в абзацах другому – четвертому, сьомому цього пункту внутрішніх документів адміністратора можуть визначатися як в окремому документі, так і входити до складу документу (правил, положення, регламенту тощо), що визначає порядок провадження професійної діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду.

7. Програмне забезпечення, яке використовується адміністратором, повинно: 

передбачати можливість нарощування функціональних характеристик, а також адаптації в разі змін нормативно-правової бази щодо персоніфікованого обліку; 

мати механізм обробки незавершених трансакцій та забезпечувати реєстрацію всіх операцій системи персоніфікованого обліку. Помилки в роботі програмного забезпечення або аварійне завершення роботи програми не повинні спричиняти втрату, часткове або повне порушення бази даних програмного продукту;

передбачати можливість створення резервних копій інформації та механізм відновлення інформації з резервних копій незалежно від того, в якій з попередніх версій програми ця резервна копія була створена;

забезпечувати можливість виконання всіх функцій адміністратора в частині ведення персоніфікованого обліку. 

8. Адміністратор зобов’язаний забезпечити безперебійність роботи інформаційної системи персоніфікованого обліку та захист даних персоніфікованого обліку.

Інформаційна система персоніфікованого обліку учасників НПФ, що використовується адміністратором, має відповідати вимогам до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників НПФ, встановленим законодавством.

9. Голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу та його заступник) адміністратора, керівники його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо адміністрування  НПФ, визначені нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці ліцензіата, його відокремлених структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють адмініструванняНПФповинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом НКЦПФР за спеціалізацією «Адміністрування НПФ».

Керівник структурного підрозділу з адміністрування одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, що прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, а також фахівці, які безпосередньо здійснюють адміністрування, повинні бути сертифіковані згідно з нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку за спеціалізацією «Адміністрування НПФ».

10. Загальна площа приміщення для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування НПФ, повинна становити не менше ніж 30 кв. м, а його відокремленим структурним підрозділом – не менше ніж 20 кв. м відповідно.

Загальна площа приміщення для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування НПФ ліцензіатом, що є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування цього фонду, повинна становити не менше ніж 20 кв. м.

Ліцензіат (крім банку), що поєднує діяльність з адміністрування НПФ з діяльністю зуправління активами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 50 кв. м.

3. Спеціальні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

1. Статутний капітал управителя майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю має становити не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами до початку залучення коштів від установників управління майном.

Управитель зобов’язаний протягом строку дії ліцензії підтримувати власний капітал у розмірі, не меншому ніж мінімальний розмір статутного капіталу.

2. Управитель повинен забезпечити зберігання коштів, внутрішніх документів та документів, отриманих та/ або створених у процесі провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до вимог законодавства, дотримуватися вимог законодавства щодо готівкових та безготівкових розрахунків.

3. Управитель для кожного фонду фінансування будівництва (далі – ФФБ), фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН) розробляє й затверджує Правила ФФБ, Правила ФОН та інші необхідні внутрішні документи, що регламентують функціонування цих ФФБ та ФОН.

4. Управитель повинен мати програмне забезпечення, яке відповідає вимогам законодавства та забезпечує:

ведення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства, зокрема ведення журналу обліку укладених та виконаних договорів управителя з установниками та карток обліку виконаних договорів;

чітке розмежування обліку власних та залучених коштів, коштів оперативного резерву;

можливість оперативного відображення кредиту та дебету рахунків управителя;

ведення системи обліку прав вимог довірителів ФФБ щодо кожного утвореного фонду окремо та згідно з вимогами Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;

ведення обліку надходження і списання коштів, внесених довірителями до ФФБ, у розрізі установників управління, а також обліку коштів, спрямованих управителем із ФФБ на фінансування будівництва, у розрізі забудовників за кожним об’єктом будівництва, відокремлено від іншого майна управителя та від інших ФФБ;

можливість роздрукування будь-якої інформації із системи обліку на письмову вимогу державних органів, до компетенції яких належить проведення перевірок відповідних даних.

5. Голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу та його заступник) управителя, керівники його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, визначені нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці ліцензіата, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють управління, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом НКЦПФР за спеціалізацією «Управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю».

6. Загальна площа приміщення для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, ліцензіатом повинна становити не менше ніж 30 кв. м, а його відокремленим структурним підрозділом – не менше ніж 20 кв. м відповідно.

ІІІ. Відомості, які ліцензіат подає до НКЦПФР

1. Ліцензіат у разі створення ним у процесі провадження професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до НКЦПФР копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень відокремленому підрозділу цього ліцензіата, копію затвердженого в установленому порядку положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, який провадить певний вид діяльності на фондовому ринку, копії внутрішніх документів, зазначених у пункті 24 глави 1 розділу ІІ  цих Ліцензійних умов, затверджених в установленому порядку, та документи, передбачені підпунктами 2, 3, 5 – 9 пункту 6 цього розділу.

2. Ліцензіат у разі прийняття ним рішення про створення відокремленого підрозділу за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, повинен подати заяву та відповідні документи згідно з Порядком надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1999/22311 (зі змінами), для  отримання погодження НКЦПФР на створення такого відокремленого підрозділу.

3. Ліцензіат у разі ліквідації ним відокремленого підрозділу та/або припинення провадження таким підрозділом певного виду професійної діяльності на фондовому ринку зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати до НКЦПФР копію рішення відповідного органу ліцензіата, підписану керівником ліцензіата.

4. Ліцензіат у разі створення ним у процесі провадження професійної діяльності на фондовому ринку відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу, якому надаються повноваження провадити цю діяльність, повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до НКЦПФР:

довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами, у формі додатка 18 до Порядку;

інформацію про наявність приміщення, необхідного для провадження професійної діяльності на фондовому ринку:

засвідчені підписом керівника ліцензіата копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, в якому буде провадитись професійна діяльність на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та/або повідомлення в довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, в якому буде провадитись професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчену підписом керівника ліцензіата копію документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення зазначеної охорони приміщення, вказаний документ не надається;

для банку – довідка в довільній формі про наявність відокремленого приміщення для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника ліцензіата.

5. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати ті документи, передбачені пунктом 6 цього розділу, що змінились.

6. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів (якщо окремими підпунктами цього пункту не встановлений інший строк) повідомити НКЦПФР, а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни за такими змістом та формою:

1) повідомлення в довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення.

При внесенні змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, разом із повідомленням щодо внесення змін до статуту ліцензіат повинен подати копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує повну сплату збільшення статутного капіталу ліцензіата виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку);

2) довідку про керівних посадових осіб, фахівців ліцензіата та його відокремленого підрозділу, які безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку, з відповідними змінами, у формі додатка 19 до Порядку. При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються:

тільки зміни стажу роботи на ринках фінансових послуг сертифікованого фахівця, така довідка не подається;

отримання сертифікату на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, датою виникнення змін є дата його отримання сертифікованим фахівцем або уповноваженою ним особою;

3) засвідчену підписом керівника ліцензіата копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами;

4) відомості щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з відповідними змінами, у формі додатка 17 до Порядку;

5) засвідчені підписом керівника ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням, в якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом в інтересах цієї юридичної особи), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення та/або повідомлення в довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, в якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру).

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо зміни стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих підрозділів). 

Ліцензіат – банк надає інформацію в довільній формі про зміну місцезнаходження ліцензіата (його відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу);

6) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку  за її окремими видами, з відповідними змінами, у формі додатка 18 до Порядку.

У разі зміни місцезнаходження такого відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 5 та 7 цього пункту;

7) засвідчену підписом керівника ліцензіата (крім банку) копію документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, зі змінами, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) (надається в разі укладення окремого договору на охорону);

8) для банку – копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, що провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;

9) для банку – довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у відокремленого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника ліцензіата;

10) інформацію в довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або звільнення/зміни особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) – для фізичної особи та найменування, ідентифікаційний код юридичної особи – для юридичної особи, дати такого звільнення/зміни (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника ліцензіата;

11) у разі призначення особи на посаду головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата) (крім банку), або покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, з якою ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку – подається анкета фізичної особи (додаток 4 до Порядку), яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку, з доданням кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідченого підписом керівника ліцензіата.

У разі, якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), або особа, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку в разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, отримала нове кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа (ліцензіат – у разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, з якою ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку) повинна(повинен) протягом двадцяти робочих днів подати до НКЦПФР його копію, засвідчену підписом керівника ліцензіата.

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), або особа, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку в разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати до НКЦПФР його копію, засвідчену підписом керівника ліцензіата;

12) анкету щодо ділової репутації особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, голови та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) в юридичній особі, у формі додатка 11 до Порядку.

Зазначена анкета подається в разі змін щодо ідентифікації, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки (крім випадку тимчасової відсутності керівника);

13) довідку про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу, ревізійної комісії (у разі її обрання), служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі її створення), ревізора (у разі його обрання) та внутрішнього аудитора ліцензіата, з відповідними змінами, у формі додатка 16 до Порядку;

14) довідку щодо структури власності ліцензіата (крім Національного банку України), з відповідними змінами, у формі додатка 6 до Порядку, з доданням схематичного зображення такої структури;

15) перелік учасників групи компаній, до якої належить ліцензіат, у формі додатка 7 до Порядку, з доданням схематичного зображення структури групи компаній (у разі наявності такої групи).

Подається в разі зміни учасників групи компаній;

16) довідка про наявність (відсутність) фізичних осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, у формі додатка 20 до Порядку.

Подається щодо особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, голови та членів колегіального виконавчого органу, голови та членів наглядової ради, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окремої посадової особи, яка проводить внутрішній аудит (контроль)) у ліцензіаті, фізичних осіб, які мають пряму істотну участь у ліцензіаті, фізичних осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль щодо ліцензіата та кінцевих бенефіціарних власників ліцензіата.

Подається протягом 20 робочих днів з дати виникнення змін;

17) ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити НКЦПФР про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження, графіка роботи, а також терміну перебування за новим місцезнаходженням, посилання на вебсторінку, де оприлюднено таку інформацію (посилання має містити універсальний покажчик місцезнаходження – Universal Resource Locator (URL-адресу)), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла) та протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до НКЦПФР копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності.

Ліцензіат при зміні тимчасового місцезнаходження на місцезнаходження, зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це НКЦПФР;

18) довідки:

 про асоційованих осіб фізичної особи – власника з прямою істотною участю у ліцензіата, у формі додатка 15 до Порядку;

про юридичних осіб, в яких фізична особа – власник з істотною участю у ліцензіата є керівником та/або контролером, у формі додатка 14 до Порядку.

Подаються ліцензіатом (крім Національного банку України) протягом 20 робочих днів з дати отримання ліцензіатом інформації про зміни, що відбулися в зазначених довідках.

7. У всіх документах, визначених цим розділом, які подає ліцензіат у формі додатків до Порядку, слово «заявник» у всіх відмінках має бути замінено словом «ліцензіат» у відповідних відмінках.

8. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 6 цього розділу, зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів подати до НКЦПФР інформацію про:

арешт банківських рахунків ліцензіата;

зміну графіка роботи ліцензіата (крім зміни графіка роботи у зв’язку з перенесенням вихідних та робочих днів відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та Національного банку України), адреси вебсайту ліцензіата, зміну контактних даних (телефону, електронної адреси);

зміну банку, що обслуговує ліцензіата;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу ліцензіата, з доданням копії відповідного рішення.

9. У разі виключення із об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, ліцензіат повинен протягом трьох місяців стати членом об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності.

10. Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом із аудиторським звітом ліцензіат письмово в довільній формі повідомляє про це НКЦПФР із зазначенням посилання на вебсторінку власного вебсайту, де була оприлюднена зазначена інформація. Таке посилання має універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файлу, на який здійснюється посилання.

11. Усі відомості подаються до НКЦПФР складені українською мовою, із супровідним листом, засвідченим підписом керівника, в якому необхідно обов’язково зазначити серію, номер, дату видачі ліцензії та/або дату і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії. 

У документах, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується НКЦПФР до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.

Документи, що стосуються юридичної особи – нерезидента, фізичної особи – нерезидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають бути перекладені на українську мову, а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

Якщо окремі документи, передбачені цими Ліцензійними умовами, не можуть бути представлені юридичною особою або фізичною особою – нерезидентами, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів, яке підписується керівником юридичної особи – нерезидента або фізичною особою – нерезидентом та має дату підписання. 

12. Якщо інформація, яку необхідно надати згідно з вимогами цих Ліцензійних умов, вже є в результаті оприлюднення у вільному цілодобовому доступі українською мовою у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання на вебсайті юридичної особи та/або у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР чи в інших базах осіб, що надають інформаційні послуги на фондовому ринку, ліцензіат подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження цих документів з мережі Інтернет, що мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження цих документів засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), у форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator, ім’я файлу(ів) (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату).


Джерело інформації сайт НКЦПФР https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=11381499