НБУ – розширено повноваження банків щодо ефективного управління операцій із запасами готівки 

27.09.2021

НБУ – розширено повноваження банків щодо ефективного управління операцій із запасами готівки 

Як зазначено на сайті НБУ – Національний банк України розширив можливості банків, уповноважених на зберігання запасів готівки регулятора та проведення операцій із ними, ефективніше здійснювати операції із запасами готівки.

Національний банк:

  • визначив відсоток присутності уповноважених банків в регіоні, що обумовлюється строком діяльності банку в статусі уповноваженого;
  • визначив вимоги та зобов’язання для уповноважених банків щодо встановлення лімітів готівки на зберіганні;
  • удосконалив підходи до порядку переміщення запасів готівки на зберіганні між підрозділами уповноваженого банку;
  • посилив вимоги до перевезень уповноваженими банками запасів готівки великовантажним оперативним автотранспортом (з 01 січня 2023 року); 
  • удосконалив форму надання інформації про технічний стан сховищ та приміщень касового вузла уповноважених банків.

Для забезпечення контролю за організацією касової роботи уповноваженими банками Національний банк проводитиме перевірки уповноважених банків з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядку їх зберігання та використання для організації готівкового грошового обігу під час обслуговування  банків.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95 “Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та  проведення операцій з ними” (далі – Положення № 95).

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А
17 вересня 2021 рокум. Київ № 95
Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення порядку зберігання банками України запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (далі – Положення), що додається.

2. Банкам, уповноваженим на зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій із запасами готівки Національного банку України (далі – уповноважені банки):

1) до 15 лютого 2022 року привести у відповідність до вимог Положення договори про зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними (далі – договір про зберігання) та внутрішні документи щодо порядку проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядку їх зберігання у сховищах і відображення в бухгалтерському обліку,  порядку обліку та врегулювання недостач та надлишків у запасах готівки на зберіганні між своїми відокремленими підрозділами, порядку контролю за дотриманням вимог Положення;

2)  до 15 лютого 2022 року укласти додаткові договори до договорів про зберігання  щодо переказу наданих у заставу державних облігацій України з рахунку в цінних паперах уповноваженого банку, відкритого в депозитарній установі уповноваженого банку, на рахунок у цінних паперах, відкритий ним у депозитарній установі Національного банку України;

3) з  01 січня 2023 року забезпечити ліміт запасів готівки Національного банку України, що зберігаються в уповноважених банках, у сумі не менше трьох мільярдів гривень у цілому на банк;

4) з 01 січня 2025 року забезпечити  ліміт запасів готівки Національного банку України, що зберігаються в уповноважених банках, у сумі не менше пʼяти мільярдів гривень у цілому на банк;

5) протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою надати  плани заходів щодо виконання вимог підпункту 2 пункту 4 розділу І Положення.

3. Національний банк України за договорами про зберігання здійснює станом на 15 лютого 2022 року переказ наданих у заставу державних облігацій України з рахунку в цінних паперах уповноваженого банку, відкритого в депозитарній установі уповноваженого банку, на рахунок у цінних паперах, відкритий ним у депозитарній установі Національного банку України. 

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року № 408 “Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків”;

2) постанову Правління Національного банку України від 01 вересня 2017 року № 86 “Про внесення Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків”;

3) постанову Правління Національного банку України від 30 листопада 2017 року № 122 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”;

4) постанову Правління Національного банку України від 23 жовтня 2018 року № 112 “Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків”;

5) постанову Правління Національного банку України від 03 грудня 2019 року № 145 “Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків”.  

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:

  1. пунктів 1 та 4 цієї постанови, які набирають чинності з 15 лютого 2022 року;
  • підпункту 3 пункту 38 розділу ІІ Положення, який набирає чинності з 01 січня 2024 року;
  •  підпункту 7 пункту 38 розділу ІІ та пункту 68 розділу V Положення, які набирають чинності з 01 січня 2023 року.
Голова                                                                                                             Кирило ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України

17 вересня 2021 року № 95                                               

Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України та здійснення операцій з ними, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389 (зі змінами) (далі – Положення № 389), Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі – Правила № 63), нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк) з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні та про ведення касових операцій банками в Україні.

2. До зберігання запасів готівки Національного банку  залучаються банки, яким надано статус уповноваженого банку на зберігання запасів готівки та проведення операцій з ними (далі – уповноважений банк) відповідно до Положення № 389.

3. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

1) відокремлений підрозділ уповноваженого банку – філія (відділення) уповноваженого банку, яка(яке) відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань  ліцензування банків та організації захисту приміщень банків в Україні, перелік яких унесено до додатка до договору про зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій з ними, в яких зберігаються запаси готівки Національного банку та проводяться операції із запасами готівки на зберіганні від імені уповноваженого банку (далі – відокремлений підрозділ);

2) договір про зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними – домовленість у письмовій формі між Національним банком та уповноваженим банком, в якому обумовлюються права, обов’язки, зобов’язання, відповідальність сторін, порядок розрахунків, внутрішній контроль та аудит, забезпечення виконання зобов’язань (застава) (далі – забезпечення зобов’язань), відповідно до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій банками в Україні, захисту приміщень банків в Україні, критеріїв та порядку відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку та здійснення операцій з ними (далі – договір про зберігання);

3) дозвіл – документ Національного банку, підписаний працівником Національного банку відповідно до делегованих йому повноважень за розпорядчим актом Національного банку (далі – уповноважена особа Національного банку), який надає право уповноваженому банку на проведення операцій із запасами готівки на зберіганні та  на обслуговування Національним банком уповноваженого банку готівкою;

4) запаси готівки на зберіганні – банкноти і монети національної валюти (далі – готівка), які є власністю Національного банку, що передані Національним банком уповноваженому банкуна зберігання відповідно до вимог цього Положення та договору про зберігання, і використовуються уповноваженим банком на підставі дозволу Національного банку до моменту їх повернення Національному банку; 

5) індекс – умовне цифрове позначення банкнот і монет, за яким вони обліковуютьсязасобами системи автоматизації залежно від виду, призначення та зразків грошових знаків;

6) керівник відокремленого підрозділу – особа, яка діє на підставі довіреності та несе повну юридичну відповідальність за зобов’язаннями, що виникають в діяльності її відокремленого підрозділу;

7) коригуючий коефіцієнт – коефіцієнт, множення якого на справедливу вартість наданих банком активів для забезпечення зобов’язань за договором про зберігання дорівнює максимальній сумі запасів готівки, що може зберігатися в уповноваженому банку під ці активи; 

8) ліміт запасів готівки на зберіганні – максимальна сума запасів готівки, що може бути на зберіганні в цілому на уповноважений банк з урахуванням наданого забезпечення, класу опору, площі/об’єму та технічного стану сховищ у розрізі кожного відокремленого підрозділу уповноваженого банку;

9) обслуговування Національним банком уповноваженого банку готівкою – видача готівки Національним банком для підкріплення запасів готівки на зберіганні в уповноваженому банку/приймання готівки уповноваженим банком для підкріплення запасів готівки на зберіганні від Національного банку; видача готівки уповноваженим банком із запасів готівки на зберіганні, для вивезення до Національного банку/приймання готівки Національним банком від уповноваженого банку, вивезеної із запасів готівки на зберіганні;

10) операції із запасами готівки на зберіганні – видача готівки із запасів готівки на зберіганні в операційну касу уповноваженого банку (далі – зменшення готівки із запасів готівки на зберіганні); приймання готівки до запасів готівки на зберіганні (включаючи  готівку, що підлягає перерахуванню) з операційної каси уповноваженого банку (далі – збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні); перенесення готівки з індексу на індекс у запасах готівки на зберіганні; переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами одного уповноваженого банку (далі – переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні);

11) система автоматизації – програмно-технологічний комплекс автоматизації готівкового обігу та система автоматизації депозитарію Національного банку, до яких підключено уповноважений банк; 

12) уповноважений банк – банк, щодо якого Правління Національного банку відповідно до вимог Положення № 389 прийняло рішення про надання йому повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій із запасами готівки Національного банку.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні та питань ведення касових операцій банками в Україні.

4. Уповноважений банк зобов’язаний забезпечити:

1) зберігання запасів готівки Національного банку в сумі не менше одного мільярда гривень у цілому на банк до кінця першого року з дати отримання статусу уповноваженого банку. У подальші роки діяльності у статусі уповноваженого банку в сумі не менше одного мільярда гривень у цілому на банк, яка розраховується як мінімальна середньомісячна сума залишку запасів готівки на зберіганні протягом календарного року;

2) наявність щонайменше одного відокремленого підрозділу уповноваженого банку в регіоні для зберігання запасів готівки не менше ніж у 30% областей протягом двох років діяльності у статусі уповноваженого банку, у 60% областей протягом чотирьох років діяльності у статусі уповноваженого банку, у 80−100% областей протягом шести років діяльності у статусі уповноваженого банку.

5. Це Положення встановлює:

1) умови передавання Національним банком власних запасів готівки в національній валюті України (далі – національна валюта) на зберігання до уповноважених банків під забезпечення зобов’язань;

2) порядок зберігання переданих запасів готівки Національного банку в національній валюті уповноваженими банками;

3) порядок проведення Національним банком та уповноваженим банком ревізій запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігається в одному сховищі із запасами готівки на зберіганні у власних або орендованих сховищах свого банку  та/або у власних сейфах уповноваженого банку, що використовуються як сховища для зберігання готівки (далі – сховища);

4) порядок проведення Національним банком перевірок зберігання запасів готівки на зберіганні та дотримання уповноваженим банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо проведення операцій із запасами готівки на зберіганні , а також відповідності вимогам нормативно-правових актів Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій банками в Україні, захисту приміщень банків в Україні  внутрішніх документів уповноваженого банку, упроваджених згідно з вимогами цього Положення;

5) перелік операцій, які здійснює уповноважений банк із запасами готівки на зберіганні.

6. Національний банк розпорядчими актами встановлює:

1) порядок проведення операцій з передавання готівки із запасів готівки на зберіганні до/від уповноважених банків, який передбачає строки виконання операцій, послідовність дій підрозділів Національного банку, форми документів, що використовуються для проведення операцій із запасами готівки на зберіганні;

2) ліміти запасів готівки на зберіганні в цілому на уповноважений банк;

3) розмір коригуючих коефіцієнтів;

4) порядок проведення ревізій/перевірок в уповноважених банках у розрізі відокремлених підрозділів.

7. Уповноважений банк для встановлення ліміту запасів готівки на зберіганні в цілому на банк у розрізі кожного відокремленого підрозділу протягом п’яти робочих днів після отримання рішення Правління Національного банку про надання статусу уповноваженого банку надсилає Національному банку:

    1) лист з інформацією про ліміт запасів готівки на зберіганні, що планується встановити за кожним відокремленим підрозділом уповноваженого банку, із зазначенням їх адреси;

    2) інформаційну довідку уповноваженого банку (додаток 1) (далі – інформаційна довідка) за кожним відокремленим підрозділом уповноваженого банку, якому встановлюється ліміт запасів готівки на зберіганні;

    3) розпорядчий акт уповноваженого банку за кожним відокремленим підрозділом, яким визначені сховища для зберігання запасів готівки (із зазначенням реєстраційного номера, який визначено в паспорті сховища,  класу опору сховищ) та спосіб зберігання запасів готівки для кожного сховища (виключно для зберігання запасів готівки  або для спільного зберігання запасів готівки та готівки операційної каси та інших цінностей).

8. Уповноважений банк для збільшення ліміту запасів готівки на зберіганні надсилає Національному банку лист з інформацією про зміну ліміту запасів готівки на зберіганні, що планується зберігати за кожним відокремленим підрозділом уповноваженого банку, із зазначенням їх адреси та інформаційну довідку для кожного сховища.

Уповноважений банк додає до листа належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження особи/осіб на підписання договору/додаткового договору про зберігання (крім випадків,  якщо повноваження підписанта та раніше надані на нього підтвердні документи в межах договору про зберігання не змінювалися, про що уповноважений банк зазначає в листі).

9. Уповноважений банк у разі зменшення ліміту запасів готівки на зберіганні надсилає Національному банку лист з інформацією про зміну  ліміту запасів готівки на зберіганні, що планується зберігати за кожним відокремленим підрозділом уповноваженого банку.

10. Національний банк у разі встановлення або збільшення ліміту запасів готівки на зберіганні здійснює обстеження сховищ на відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні (далі – обстеження). 

Обстеження здійснюється шляхом розгляду документів, передбачених у пункті 7 розділу І цього Положення.

Національний банк має право прийняти рішення про здійснення обстеження з виїздом до місцезнаходження відокремленого підрозділу уповноваженого банку, про що письмово повідомляє уповноважений банк.

11. Національний банк установлює/збільшує/зменшує та затверджує ліміт запасів готівки на зберіганні в цілому на уповноважений банк у розрізі відокремлених підрозділів протягом 30 календарних днів із дня отримання  документів, передбачених у пунктах 7–9 розділу І цього Положення, від уповноваженого банку.

12. Уповноважений банк для здійснення розподілу лімітів запасів готівки на зберіганні між  його  відокремленими підрозділами в межах установленого ліміту запасів готівки на зберіганні в цілому на уповноважений банк надсилає до Національного банку інформаційну довідку та лист про розподіл лімітів запасів готівки на зберіганні, який має містити перелік діючих відокремлених  підрозділів уповноваженого банку відповідно до договору про зберігання, їх  адресу, суму встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні та суму ліміту запасів готівки на зберіганні, що пропонується встановити після розподілу, номери відповідних рахунків для перерахування коштів (IBAN).

13. Національний банк не пізніше 30 календарних днів із дня отримання листа про розподіл лімітів запасів готівки на зберіганні розглядає та затверджує розподіл лімітів запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами, на підставі розпорядчого акта Національного банку, підписаного уповноваженою особою Національного банку (далі – розпорядчий акт про розподіл лімітів), та надсилає уповноваженому банку копію розпорядчого акта про розподіл лімітів або письмово інформує його про відмову в задоволенні  такого розподілу із зазначеними причинами відмови.

Розпорядчий акт про розподіл лімітів є невід’ємною частиною договору про зберігання та має містити посилання на цей договір (з урахуванням останніх змін до договору про зберігання та листів, які є невід’ємною частиною цього договору щодо зміни найменувань відокремлених підрозділів та/або діючих рахунків відокремлених підрозділів уповноваженого банку).

14. Початок дії ліміту запасів готівки на зберіганні –  день після закінчення п’яти робочих днів із дня набрання чинності змінами до договору про зберігання.

15. Уповноважений банк та Національний банк укладають письмовий  договір про  зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними  за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення. Зміст договору про зберігання не передбачає внесення змін до його тексту сторонами, за винятком інформації про місцезнаходження сторін, платіжних реквізитів та даних таблиці додатка до договору про зберігання.

Строк зберігання запасів готівки на зберіганні визначається відповідно до умов договору про зберігання.

16. Уповноважений банк для укладення договору про зберігання  протягом п’яти робочих днів після отримання розпорядчого акта про встановлення ліміту запасів готівки на зберіганні  надсилає до Національного банку пакет документів, який містить належним чином засвідчені копії документів (статуту, протокольних рішень компетентних органів управління банку, наказів на призначення на посади та довіреностей), що підтверджують повноваження особи/осіб на підписання договору про зберігання, і в яких обов’язково зазначає дату їх засвідчення.  

Зазначені документи подаються до Національного банку з листом, підписаним від імені уповноваженого банку особою, повноваження якої оформляються в порядку, визначеному законодавством України.

17. Уповноважений банк подає Національному банку список осіб, уповноважених на підписання всіх документів за договором про зберігання [заявок щодо забезпечення зобов’язань за договором про зберігання, заявок на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні, заявок на зменшення/збільшення готівки із (до) запасів готівки на зберіганні, заявок на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами, заявок на перенесення готівки з індексу на індекс в запасах готівки на зберіганні, реєстрів відомостей про залишки банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, інших документів, які подаються уповноваженими банками на виконання вимог цього Положення] шляхом унесення інформації щодо повноважень підписантів документів уповноваженого банку до системи автоматизації. 

Уповноважений банк подає Національному банку оформлені в установленому законодавством України порядку документи, що підтверджують повноваження уповноважених осіб, показники фінансової звітності (уключаючи загальну вартість активів банку, статутний капітал банку). 

Уповноважений банк у разі внесення змін до списку осіб, уповноважених на підписання всіх документів за договором про зберігання та/або документів, що підтверджують повноваження цих осіб, зобов’язаний інформувати про це Національний банк у день унесення відповідних змін.

18. Уповноважений банк одночасно з копією довіреності (якщо вона не є внутрішньобанківською) надає витяг з Єдиного реєстру довіреностей датований тією датою, що і супровідний лист або максимально наближеною датою до дати супровідного листа уповноваженого банку, яким вони передаються.

Національний банк після отримання повного пакета документів для договору про зберігання та, якщо немає зауважень за результатами перевірки цього пакета документів, письмово повідомляє уповноважений банк про те, що немає зауважень та про готовність Національного банку укласти договір/додатковий договір про зберігання.  

19. Уповноважений банк протягом 15 календарних днів із дня отримання листа Національного банку про те, що немає  зауважень до пакета наданих документів для укладення договору про зберігання, заповнює обов’язкові реквізити договору про зберігання. Два примірники договору про зберігання, підписані головою правління уповноваженого банку або уповноваженою головою правління уповноваженого банку особою, яка діє на підставі нотаріально засвідченої довіреності, передаються в роздрукованому вигляді до Національного банку для підписання.

Національний банк протягом трьох робочих днів після підписання договору про зберігання надсилає один примірник договору про зберігання до уповноваженого банку.

20. Національний банк для забезпечення зобов’язань  за договором про зберігання приймає від уповноваженого банку визначені уповноваженим банком облігації внутрішньої державної позики України (далі – державні облігації України) за справедливою вартістю, порядок визначення якої встановлюється Національним банком, а також ураховує можливу зміну справедливої вартості наданих державних облігацій України із застосуванням коригуючих коефіцієнтів і здійснює їх блокування/розблокування.

Державні облігації України, які заблоковані  уповноваженим банком під забезпечення зобов’язань  за договором про зберігання, є власністю уповноваженого банку. 

Національний банк у разі невиконання уповноваженим банком зобов’язань  за договором про зберігання, що призвело до його розірвання, має право:

1) відповідно до пункту 140 розділу X цього Положення здійснити заходи щодо переведення у свою власність заставлених  державних облігацій України;

2) задовольнити свої вимоги за договором про зберігання за рахунок грошових коштів, що надходитимуть за заставленими державними облігаціями України та на підставі окремого розпорядження Національного банку перераховуватимуться депозитарною установою Національного банку на окремі рахунки для обліку коштів, відкриті в Національному банку.

21. Національний банк здійснює перевірку державних облігацій України, які пропонуються уповноваженим банком у забезпечення зобов’язань за договором про зберігання, щодо обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (далі – ДРОРМ) та вносить до ДРОРМ відомості про обтяження/припинення обтяження державних облігацій України та щодо застави майнових прав на будь-які грошові кошти, що надходитимуть за заставленими державними облігаціями України в разі невиконання уповноваженим банком зобов’язань за договором про зберігання, що призвело до розірвання цього договору.

22. Національний банк під час перевірки обмежень на укладання правочинів із надання державних облігацій України в забезпечення зобов’язань за договорами про зберігання враховує їх справедливу вартість на дату надання банком заявки щодо забезпечення зобов’язань за договором про зберігання (додаток 3) (далі − заявка щодо забезпечення зобов’язань). 

Національний банк засобами системи автоматизації обмежує можливість створення заявки щодо забезпечення зобов’язань за умови невиконання уповноваженим банком пункту 17 розділу І цього Положення.

Блокування повноважень відбувається автоматично в разі закінчення строку повноважень, наданих уповноваженій особі довіреністю або наказом.

23. Документи, що подаються за допомогою системи автоматизації, підписуються електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку з попереднім наданням до Національного банку копій документів, що підтверджують її повноваження, крім документів щодо виконання депозитарних операцій, порядок надання яких установлюється нормативно-правовим актом Національного банку про депозитарну діяльність Національного банку.

24. Уповноважений банк здійснює бухгалтерський облік операцій із запасами готівки на зберіганні відповідно до своїх внутрішніх документів та  нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами в банках України.

25. Уповноважений банк зобов’язаний використовувати готівку із запасів готівки на зберіганні для організації готівкового грошового обігу обслуговування банків, які внесені до довідника банків України,  та інкасаторських компаній (уключаючи видачу уповноваженим банком готівки банкам/інкасаторським компаніям та приймання уповноваженим банком готівки від банків/інкасаторських компаній) на договірних умовах та відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні.

Уповноважений банк зобов’язаний здійснювати обмін фізичним і юридичним особам банкнот і монет, які вилучаються з обігу відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань вилучення з готівкового обігу банкнот і монет із залученням своїх філій (відділень).

26. Національний банк у будь-який час у разі потреби має право ініціювати вивезення всіх запасів готівки, що зберігаються в уповноваженому банку згідно з дозволом на вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні, який  надається на підставі розпорядчого акта Національного банку.

Уповноважений банк забезпечує вивезення всіх запасів готівки на зберіганні з дотриманням вимог пункту 27 розділу І цього Положення. У разі неможливості забезпечення вивезення всіх запасів готівки на зберіганні уповноваженим банком, вивезення здійснює Національний банк з урахуванням наявної технічної, іншої можливості за тарифами на послуги з перевезення валютних цінностей, що  надаються Національним банком.

27. Уповноважений банк організовує перевезення запасів готівки на зберіганні від (до) Національного банку та між відокремленими підрозділами і відповідає за збереження запасів готівки на зберіганні під час їх перевезень відповідно до умов договору про зберігання.

Перевезення запасів готівки на зберіганні здійснюється відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні. Уповноважений банк має право застрахувати суму готівки, яка перевозиться власним підрозділом інкасації. 

Уповноважений банк має право на договірних умовах залучити до перевезення запасів готівки на зберіганні підрозділ інкасації іншого банку або юридичну особу, яка отримала від Національного банку ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.

28. Уповноважений банк у разі здійснення перевезення запасів готівки від (до) Національного банку зобов’язаний надавати Національному банку заявку з інформацією відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні. 

Уповноважений банк зобов’язаний в разі внесення змін до складу бригади інкасації, інкасатора-водія або заміни оперативного автомобіля надавати заявку з інформацією про новий склад  бригади інкасації, інкасатора-водія,  марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту, додаткову кількість охоронників та марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту супроводження (у разі потреби здійснення супроводження), а також номер і дату доручення на перевезення валютних цінностей та час приїзду бригади інкасації не пізніше 09.15 дня здійснення операції.

Уповноважений банк зобов’язаний надавати Національному банку копії службових посвідчень інкасаторів, інкасаторів-водіїв, які здійснюватимуть перевезення запасів готівки від (до) Національного банку відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

29. Керівник уповноваженого банку, керівник відокремленого підрозділу уповноваженого банку, а також відповідальні особи сховища в разі незабезпечення схоронності запасів готівки на зберіганні несуть відповідальність згідно із законами України та умовами договору про зберігання.

Уповноважений банк несе відповідальність, передбачену законодавством України, якщо Національний банк виявить факти недостовірності даних, наданих уповноваженим банком  у системах автоматизації, щодо залишків запасів готівки на зберіганні, порушення правил проведення операцій з ними, розголошення відомостей, пов’язаних із ними.

Працівники уповноваженого банку несуть матеріальну відповідальність за повноту вкладення готівки в касети, пачки, мішечки в непошкодженій упаковці уповноваженого банку та в пошкодженій упаковці Національного банку під час зберігання в запасах готівки.

Бригада інкасації несе матеріальну відповідальність, якщо під час отримання відповідальними особами сховища готівки від бригади інкасації виявлена недостача в пошкоджених касетах, мішках, мішечках, блоках з роликами, у пачках із пошкодженою упаковкою, що зберігалися в пошкодженій касеті, мішку.

Відповідальні особи сховища уповноваженого банку несуть матеріальну відповідальність,якщо під час проведення ревізії запасів готівки на зберіганні в сховищі виявлено факти недостачі запасів готівки в пошкоджених касетах, мішечках, блоках з роликами, у пачках з пошкодженою упаковкою, що зберігалися в пошкодженій касеті.

30. Для захисту інформації, крім інформації, що містить державну таємницю, у системах автоматизації,  до яких підключено уповноважений банк, використовуються засоби захисту інформації Національного банку. До засобів захисту інформації належать також засоби електронного підпису, що використовуються для підписання документів та ідентифікації підписувачів та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Захист інформації, що містить державну таємницю, здійснюється уповноваженим банком у встановленому порядку відповідно до законодавства України.

31. Уповноважений банк, Національний банк у разі виникнення нестандартної ситуації щодо роботи системи автоматизації має забезпечити виконання операцій відповідно до вимог Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 22 липня 2014 року № 435 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24 червня 2016 року № 349) (зі змінами), з оформленням/обробленням документів у ручному режимі (за потреби) з подальшим відображенням у бухгалтерському обліку після відновлення роботи системи автоматизації.

32. Уповноважений банк, Національний банк мають право розірвати договір про зберігання  в односторонньому  порядку на підставі письмового повідомлення іншої сторони, надісланого не пізніше ніж за 45 календарних днів до закінчення строку дії договору про зберігання.

33. Уповноважений банк протягом 15 календарних днів із дня відправлення Національному банку повідомлення про розірвання договору про зберігання зобов’язаний видати готівку із запасів готівки на зберіганні в операційну касу та/або вивезти готівку із запасів готівки на зберіганні до Національного банку згідно з наданими уповноваженим банком заявками та отриманими від Національного банку дозволами.

Національний банк протягом 45 календарних днів із дня отримання письмового повідомлення про розірвання договору про зберігання організовує роботу щодо:

1) поаркушного (за кружками) перерахування отриманої готівки, яка перебувала на зберіганні в уповноваженому банку;

2) погашення уповноваженим банком касових прорахунків (за наявності);

3) прийняття рішення Правління Національного банку про вирішення питань щодо скасування статусу уповноваженого банку, установленого ліміту запасів готівки на зберіганні в уповноваженому банку, розірвання договору про зберігання з уповноваженим банком;

4) підписання акта про повне виконання зобов’язань за договором про зберігання та про те, що немає претензій з боку Національного банку та уповноваженого банку;

5) розблокування в системі депозитарного обліку та зняття обтяження в ДРОРМ державних облігацій України, наданих уповноваженим банком у забезпечення виконання зобов’язань за договором про зберігання, на підставі наданого Національним банком розпорядження про розблокування державних облігацій України та підписаного акта про повне виконання зобов’язань за договором про зберігання.

34. Національний банк має право ініціювати розірвання договору про зберігання в разі настання хоча б однієї з таких обставин:

1) виявлення фактів надання уповноваженим банком недостовірної інформації (включаючи звітної), що вплинула на прийняття рішення щодо зберігання запасів готівки та щодо повноважень осіб, які від імені уповноваженого банку підписують усі документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення;

2) неприведення уповноваженим банком у відповідність до встановлених вимог обсягу заблокованих державних облігацій України, що надані  в забезпечення зобов’язань за договором про зберігання (у разі зменшення їх справедливої вартості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), до суми ліміту запасів готівки на зберіганні;

3) порушення та/або невиконання уповноваженим банком умов договору про зберігання, вимог цього Положення, а також невиконання взятих на себе зобов’язань для отримання статусу уповноваженого банку;

4) невідповідності уповноваженого банку критеріям, визначеним у пункті 1 Положення № 389, та якщо до нього, до його керівників або до власників істотної участі в них застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

5) визнання уповноваженого банку таким, що проводить ризикову діяльність, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

6) визнання структури власності уповноваженого банку непрозорою;

7) уповноважений банк віднесено до категорії проблемних;

8) уповноважений банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

35. Національний банк не пізніше наступного робочого дня за днем відправлення письмового повідомлення уповноваженому банку про розірвання договору про зберігання ініціює перед уповноваженим банком вивезення запасів готівки на зберіганні відповідно до пункту 26 розділу І цього Положення. 

36. Національний банк має право на умовах, визначених у Законі України “Про оренду державного та комунального майна”, на підставі розпорядчого акта Національного банку передавати в оренду уповноваженому банку нерухоме майно, що закріплене на праві господарського відання за Національним банком, для використання за цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій з ними для організації готівкового грошового обігу.

Приміщення касового вузла, визначені в пункті 46 розділу V Правил № 63, інші приміщення, що розташовані поза межами касового вузла, призначені  для розміщення працівників, які здійснюють процеси/функції забезпечення роботи із запасами готівки на зберіганні (підрозділів інформаційного та юридичного супроводження, економістів, безпеки, обслуговуючого персоналу), приміщення для розміщення оперативного автотранспорту (гаражі або бокси інкасації), які належать до нерухомого майна, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або в комунальну власність та передане в орендне користування уповноваженому банку, має використовуватись уповноваженим банком для організації готівкового грошового обігу за цільовим призначенням для зберігання запасів готівки та проведення операцій з ними.

II. Умови  для початку роботи у статусі уповноваженого банку

37. Уповноважений банк упродовж двох місяців із дня отримання статусу уповноваженого банку зобов’язаний:

1) розробити на підставі вимог цього Положення та нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій банками в Україні, захисту приміщень банків в Україні внутрішні документи, що визначають порядок проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядок їх зберігання у сховищах і відображення в бухгалтерському обліку, порядок обліку та врегулювання недостач та надлишків у запасах готівки на зберіганні між своїми відокремленими підрозділами, порядок контролю за дотриманням вимог цього Положення (далі – внутрішні процедури);

2) розробити план дій щодо безперервної організації роботи із запасами готівки на зберіганні в умовах настання непередбачуваних обставин та/або надзвичайних ситуацій (далі – План) та подати його в електронному вигляді на погодження Національному банку;

3) відкрити окремі рахунки уповноваженого банку в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів  у разі невиконання уповноваженим банком зобов’язань  за договором про зберігання, що призвело до його розірвання (далі – окремі рахунки уповноваженого банку в Національному банку); 

4) відкрити рахунок у цінних паперах власника (депонента) у Національному банку (за умови, що такий рахунок не був відкритий раніше), що провадить депозитарну діяльність депозитарної установи (далі – депозитарна установа Національного банку) та занести до анкети рахунку в цінних паперах інформацію про відкриті окремі рахунки уповноваженого банку в Національному банку.

38. Уповноважений банк має забезпечити:

1) щорічне (протягом календарного року) тестування Плану на базі, щонайменше, одного відокремленого підрозділу, в якому зберігаються запаси готівки, та протягом трьох робочих днів після завершення тестування в письмовій формі повідомити Національний банк про дату проведення тестування та висновки за результатами тестування;  

2) подання на погодження Національному банку оновленого за результатами тестування Плану (за потреби) протягом 30 календарних днів після завершення тестування; 

3) наявність в кожному відокремленому підрозділі боксу інкасації та приміщення для приймання-передавання цінностей бригаді інкасації, технічний стан яких відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні;

4) безпеку операцій із завантаження/розвантаження запасів готівки на зберіганні з оперативного автотранспорту організаційно-технічними заходами (під час проведення вантажних робіт забезпечити захист периметра зони проведення вантажних робіт посиленою охороною, відсутність доступу сторонніх осіб до цієї зони та можливість стороннього спостереження за процесом завантаження/розвантаження запасів готівки на зберіганні з оперативного автотранспорту та інших заходів охорони), якщо немає боксу інкасації;

5) відповідність приміщень касового вузла, уключаючи сховища, в яких зберігатимуться запаси готівки, нормативно-правовим актам Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні;

6) наявність власного відокремленого приміщення касового вузла для кожного відокремленого підрозділу уповноваженого банку в разі його розташування за однією адресою з філією (відділенням) уповноваженого банку;

7) наявність великовантажного автотранспорту (оперативний автотранспорт, панцерований за класом захисту не нижче 3 згідно з  вимогами Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги”, затвердженого наказом Державного стандарту України від 07 липня 2000 року № 429,  з можливістю перевезення не менше 8 напівєвропалет розміром 800×600 мм, середня вага однієї з яких близько 400 кг);

8) приймання заліків на знання вимог цього Положення та внутрішніх процедур від працівників, до функціональних обов’язків яких входить забезпечення зберігання запасів готівки на зберіганні та проведення операцій з ними,  щорічно та в разі внесення змін до цього Положення з оформленням відповідного протоколу;

9) щорічне, станом на 01 січня кожного календарного року, надання інформації про підтвердження щодо використання орендованого нерухомого майна, визначеного відповідно до рішень Національного банку та спільних рішень з балансоутримувачами, за цільовим призначенням для забезпечення готівкового обігу в регіоні.

39. Уповноважений банк зобов’язаний надсилати Національному банку інформаційну довідку (додаток 1) щодо відокремлених підрозділів, для яких затверджені ліміти запасів готівки на зберігання в разі зміни будь-якого показника, зазначеного в інформаційній довідці. Оновлена інформаційна довідка надсилається Національному банку протягом 15 календарних днів після проведення таких змін.

III. Вимоги до забезпечення зобов’язань за договором про зберігання

40. Обов’язковою умовою фактичного отримання уповноваженим банком запасів готівки на зберігання є блокування державних облігацій України на користь Національного банку відповідно до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні, на строк дії договору про зберігання, для забезпечення зобов’язань за цим договором, а також застава майнових прав на будь-які грошові кошти, що надходитимуть за цими заставленими державними облігаціями України в разі невиконання уповноваженим банком зобов’язань за цим договором, що призвело до його розірвання.   

Зазначене блокування/обтяження державних облігацій України здійснюється на рахунку в цінних паперах, завчасно відкритому уповноваженим банком у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку, та виконується за допомогою системи автоматизації на підставі розпоряджень уповноваженого банку та Національного банку, договору про зберігання, заявки щодо забезпечення зобов’язань та повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов’язань за договором про зберігання (додаток 4) (далі – повідомлення про задоволення заявки). 

Уповноважений банк здійснює переказ державних облігацій України на завчасно відкритий рахунок у депозитарній установі Національного банку до моменту подання заявки щодо забезпечення зобов’язань за договором про зберігання до Національного банку.

41. Обслуговування операцій з державними облігаціями України, наданими в заставу за договором про зберігання, а також їх облік здійснюються виключно депозитарною установою Національного банку в порядку, визначеному нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.

42. Державні облігації України мають перебувати у власності уповноваженого банку. Кількість державних облігацій України, запропонована уповноваженим банком до блокування, не може бути обтяжена будь-якими іншими зобов’язаннями (у разі продовження строку дії договору про зберігання/зміни ліміту запасів готівки на зберіганні та надання в забезпечення зобов’язань тих самих державних облігацій України, ці державні облігації України можуть бути заблоковані на користь Національного банку за відповідним договором).

43. Державні облігації України за 45 календарних днів до настання строку їх погашення не враховуються у вартості забезпечення за договорами про зберігання.         

Державні облігації України, погашення номінальної вартості яких здійснюється окремими частинами згідно з графіком їх погашення, за 45 календарних днів до погашення наступної частини номінальної вартості починають ураховуватись у вартості забезпечення за договорами про зберігання за справедливою вартістю з урахуванням коригуючих коефіцієнтів без урахування тієї частини номінальної вартості, яка сплачуватиметься емітентом у найближчу дату погашення згідно з умовами їх випуску.

44. Обсяг заблокованих державних облігацій України з урахуванням їх справедливої вартості та  коригуючих коефіцієнтів не повинен бути меншим, ніж ліміт запасів готівки на зберіганні.

45. Уповноважений банк у разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), які надані в забезпечення зобов’язань за договором про зберігання, якщо процентне співвідношення справедливої вартості державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів до ліміту запасів готівки на зберіганні стає меншим, ніж 100 %, не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні (додаток 5), надісланого засобами системи автоматизації, здійснює приведення обсягу заблокованих державних облігацій України у відповідність до ліміту запасів готівки на зберіганні згідно з вимогами пунктів 20 та 21 розділу I цього Положення.

46. Уповноважений банк у разі неможливості приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до норм, передбачених у пункті 44 розділу III цього Положення, не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку надає заявку на вивезення  готівки із запасів готівки на зберіганні згідно з вимогами розділу V цього Положення або заявку на зменшення готівки із запасів готівки на зберіганні відповідно до вимог розділу ІХ цього Положення.

47. Національний банк на підставі звернення уповноваженого банку зменшує ліміт запасів готівки на зберіганні, якщо уповноважений банк не має змоги привести обсяг заблокованих державних облігацій України до норм, передбачених у пункті 44 розділу III цього Положення, та за умови виконання ним вимог пункту 46 розділу III цього Положення.

IV. Порядок блокування  державних облігацій України, що надаються уповноваженим банком у забезпечення зобов’язань за договором про зберігання

48. Уповноважений банк подає до 11.00 засобами системи автоматизації заявку щодо забезпечення зобов’язань, в якій зазначаються кількість та характеристика наданих державних облігацій України (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, номінальна вартість із зазначенням валюти розміщення, справедлива вартість, дата погашення).

Уповноважений банк у разі відхилення Національним банком його заявки щодо забезпечення зобов’язань має право протягом дня, але не пізніше 11.00, подати іншу заявку щодо забезпечення зобов’язань, змінивши за потреби кількість, характеристику державних облігацій України, що надаються в забезпечення зобов’язань за договором про зберігання. 

Уповноважений банк має право один раз на день здійснювати заміну, наданих у забезпечення зобов’язань державних облігацій України, на умовах договору про зберігання, ураховуючи те, що обсяг наданих до блокування державних облігацій України не повинен бути меншим, ніж ліміт запасів готівки на зберіганні.

49. Національний банк відповідно до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні та на підставі наданої уповноваженим банком заявки щодо забезпечення зобов’язань здійснює:

1) перевірку запропонованих уповноваженим банком державних облігацій України на відповідність вимогам пунктів 42–44 розділу III цього Положення за допомогою відповідної системи автоматизації з урахуванням справедливої вартості державних облігацій України та коригуючих коефіцієнтів на день блокування; 

2)  перевірку  наявності/відсутності в ДРОРМ відомостей про обтяження/ накладання арешту щодо державних облігацій України, запропонованих уповноваженим банком.

50. Кількість обтяжених  у ДРОРМ (іншими обтяжувачами або за іншими договорами з Національним банком) державних облігацій України відповідного міжнародного ідентифікаційного номера (номерів) цінних паперів, що пропонуються уповноваженим банком, не повинна перевищувати ту кількість державних облігацій України за таким міжнародним ідентифікаційним номером (номерами) цінних паперів, яка вже заблокована в системі депозитарного обліку Національного банку на момент подання заявки щодо забезпечення зобов’язань.

Заявка щодо забезпечення зобов’язань уповноваженого банку задовольняється лише за умови наявності необтяженої необхідної кількості цих державних облігацій України будь-якими іншими зобов’язаннями. Для здійснення такої перевірки Національний банк має право використовувати необхідну інформацію із системи депозитарного обліку Національного банку, за державними облігаціями України відповідно до заявки щодо забезпечення зобов’язань. 

Національний банк  відхиляє заявку щодо забезпечення зобов’язань уповноваженого банку, якщо немає вільної від інших обтяжень необхідної кількості запропонованих державних облігацій України.

51. Національний банк повідомляє уповноважений банк про результати задоволення заявки щодо забезпечення зобов’язань шляхом надсилання засобами системи автоматизації повідомлення про задоволення заявки, в якому зазначаються обсяг, кількість та характеристика відібраних для блокування державних облігацій України.

Державні облігації України починають ураховуватись як забезпечення зобов’язань за договором про зберігання з моменту їх блокування на користь Національного банку в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку та їх обтяження в ДРОРМ. 

52. Блокування (доблокування) державних облігацій України відбувається шляхом надання за допомогою системи автоматизації уповноваженим банком та Національним банком розпоряджень щодо блокування (доблокування) державних облігацій України.

Розпорядження про блокування (доблокування) державних облігацій України надаються в день надання повідомлення про задоволення заявки.

Розблокування/зняття обтяження заблокованих за договором про зберігання державних облігацій України здійснюється в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку у випадках, передбачених цим Положенням, на підставі розпорядження Національного банку, договору про зберігання, заявки щодо забезпечення зобов’язань та  повідомлення про задоволення заявки. При цьому уповноважений банк одночасно без надання окремого розпорядження надає згоду на розблокування/зняття обтяження державних облігацій України на підставі розпорядження Національного банку як заставодержателя.

53. Уповноважений банк у разі продовження строку дії договору про зберігання має здійснити заміну державних облігацій України, що є забезпеченням зобов’язань за договором про зберігання, і подати до Національного банку не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня завершення строку дії договору про зберігання за допомогою системи автоматизації заявку щодо забезпечення зобов’язань.

54. Уповноважений банк у разі продовження строку дії договору про зберігання та/або зміни ліміту запасів готівки на зберіганні має право надати в забезпечення зобов’язань за договором про зберігання ті самі державні облігації України, якщо вони відповідають вимогам пунктів 42–44 розділу ІІІ цього Положення. Водночас ураховується справедлива вартість державних облігацій України, коригуючі коефіцієнти на день заміни державних облігацій України, а державні облігації України не потребують розблокування/блокування та залишаються заблоковані.

55. Уповноважений банк у разі зміни ліміту запасів готівки на зберіганні/продовження строку дії договору повинен надати засобами системи автоматизації заявку щодо забезпечення зобов’язань на заміну/збільшення/зменшення обсягу забезпечення зобов’язань за договором про зберігання за умови дотримання обсягу забезпечення зобов’язань, достатнього для задоволення вимог Національного банку в повному обсязі.

56. Національний банк здійснює заміну предмета забезпечення зобов’язань за договором про зберігання відповідно до заявки щодо забезпечення зобов’язань. Збільшення/зменшення обсягу державних облігацій України здійснюється шляхом блокування насамперед  наданих банком нових державних облігацій України та за їх рахунок збільшення обсягу забезпечення зобов’язань із подальшим розблокуванням державних облігацій України, що підлягають вивільненню. Розблокування державних облігацій України здійснюється наступного робочого дня за днем, з якого зменшено ліміт, або в перший робочий день продовженого строку дії договору.

Заміна/збільшення/зменшення обсягу забезпечення зобов’язань за договором про зберігання здійснюється за умови надання банком достатнього обсягу державних облігацій України для задоволення вимог Національного банку за цим договором.

57. Заявка щодо забезпечення зобов’язань та повідомлення Національного банку про задоволення заявки є підставою для здійснення Національним банком та уповноваженим банком заходів щодо заміни/збільшення/зменшення обсягу забезпечення зобов’язань (державних облігацій України). Заявка щодо забезпечення зобов’язань та повідомлення про задоволення заявки (додатки 3, 4) подаються за допомогою системи автоматизації.

58. Національний банк в останній робочий день завершення строку дії договору (якщо немає  залишків запасів готівки на зберіганні та за умови повного виконання уповноваженим банком умов договору) здійснює вивільнення державних облігацій України  шляхом надання розпорядження про розблокування державних облігацій України та одночасного ініціювання вилучення їх обтяжень з ДРОРМ.

59. Національний банк та уповноважений банк мають право ініціювати розірвання договору про зберігання після виконання ними всіх зобов’язань за цим договором. 

Розблокування державних облігацій України здійснюється в системі депозитарного обліку на підставі розпорядження Національного банку за умови виконання  всіх своїх зобов’язань за договором про зберігання.

V. Обслуговування Національним банком уповноваженого банку та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні

         60. Національний банк до 20 числа поточного місяця інформує уповноважений банк про структуру готівки в обігу станом на перше число цього місяця.

Уповноважений банк здійснює аналіз потреби в готівці банків (клієнтів) та, ураховуючи надану Національним банком щомісячну інформацію щодо структури готівки в обігу, до 25 числа поточного місяця надає Національному банку інформацію щодо орієнтовних обсягів отримання готівки для вкладання в запаси готівки на зберіганні на місяць, що настає за наступним місяцем після поточного, в розрізі номіналів і сум, а також підрозділів Національного банку, в яких планують здійснювати підкріплення готівкою запасів готівки, централізовано засобами системи автоматизації.

61. Плата за обслуговування Національним банком уповноваженого банку та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні здійснюються відповідно до затверджених тарифів Національного банку.

62. Уповноважений банк для приймання готівки для підкріплення  запасів готівки на зберіганні від Національного банку та/або  видачі готівки із запасів готівки на зберіганні для вивезення до Національного банку подає Національному банку за допомогою системи автоматизації заявку на підкріплення/вивезення готівки до (із) запасів готівки на зберіганні (додаток 6) (далі – заявка на підкріплення/вивезення) у розрізі кожного відокремленого підрозділу. 

63. Уповноважений банк для проведення операції з приймання готівки для підкріплення запасів готівки на зберіганні від Національного банку з урахуванням фактичної наявності банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні в межах установлених лімітів запасів готівки на зберіганні має попередньо до 14.00 шляхом надсилання інформаційного повідомлення про обсяги підкріплення готівкою засобами системи автоматизації погодити інформацію щодо індексів, номіналів та сум із підрозділом Національного банку за місцем отримання запасів готівки на зберігання.

Заявка на підкріплення готівки до запасів готівки на зберіганні формується автоматично відповідно до погодженого підрозділом Національного банку  та обробленого уповноваженим банком інформаційного повідомлення про обсяги підкріплення готівкою і коригуванню не підлягає. 

64. Заявки на підкріплення/вивезення подаються за кожним видом операцій окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум із зазначенням кількості упаковок із вкладеними банкнотами та монетами [касета, мішок, мішечок (двошаровий поліетиленовий пакет), блок з роликами] (далі – місце), що використовуватимуться для перевезення банкнот і монет, та засвідчуються електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку.

Заявки на підкріплення/вивезення на наступний (наступні) день (дні) надаються напередодні до 15.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 14.00.

Національний банк у передостанній робочий день місяця не приймає від уповноважених банків заявки на підкріплення/вивезення.

65. Національний банк розглядає заявки уповноваженого банку на підкріплення/вивезення і, ураховуючи встановлений ліміт запасів готівки на зберіганні та фактичні залишки запасів готівки в Національному банку, визначає суму, індекси, номінали та обсяги готівки, на які буде надано дозвіл на підкріплення/вивезення готівки до (із) запасів готівки на зберіганні (додаток 7) (далі – дозвіл на підкріплення/вивезення).

66. Національний банк за допомогою системи автоматизації надає уповноваженому банку дозвіл на підкріплення/вивезення в розрізі кожного відокремленого підрозділу окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум із зазначенням кількості місць, що використовуватимуться для перевезення банкнот і монет, до 17.00 (час надання може бути продовжено до 18.00), у п’ятницю та передсвяткові дні ‒ до 16.00.

67. Національний банк має право надати дозвіл на приймання готівки уповноваженим банком для підкріплення  запасів готівки на зберіганні від Національного банку та  видачу готівки уповноваженим банком із запасів готівки на зберіганні для вивезення до Національного банку в розрізі відокремлених підрозділів у межах загального ліміту запасів готівки на зберіганні, який уповноважений банк зобов’язаний прийняти до виконання. 

68. Національний банк має право надати дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками  з урахуванням фактичних залишків запасів готівки на зберіганні та в межах лімітів відокремлених підрозділів уповноважених банків, який уповноважені банки зобов’язані прийняти до виконання.

69. Уповноважений банк, якщо немає потреби в  проведенні операції з приймання готівки для підкріплення запасів готівки на зберіганні від Національного банку та/або видачі готівки із запасів готівки на зберіганні, вивезеної до Національного банку, або в разі виявлення помилок надає Національному банку листи з обґрунтуванням/поясненням необхідності анулювання наданих дозволів на підкріплення/вивезення на повну суму за кожним із дозволів. 

Національний банк розглядає листи та надає уповноваженому банку анульований дозвіл на підкріплення/вивезення готівки до (із) запасів готівки на зберіганні (додаток 8) за допомогою системи автоматизації. 

Національний банк за потреби самостійно ініціює анулювання невиконаних дозволів на підкріплення/вивезення на підставі розпорядчих актів  Національного банку, про що письмово повідомляє уповноважений банк.

70. Уповноважений банк має попередньо погодити засобами системи автоматизації з Національним банком дату, суму та обсяги готівки, що приймається для підкріплення  запасів готівки на зберіганні, та готівки, що вивозиться із запасів готівки на зберіганні від (до) Національного банку.

Національний банк надає уповноваженому банку засобами системи автоматизації інформацію про погодження дати, суми та обсягів готівки, що приймається для підкріплення  запасів готівки на зберіганні, та готівки, що видається із запасів готівки на зберіганні від (до) Національного банку, з урахуванням вимог нормативно-правових актів з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах в Україні.

71. Уповноважений банк зобов’язаний забезпечити в останній робочий день місяця відсутність залишків запасів готівки на зберіганні за рахунками, на яких обліковується готівка в дорозі. 

72. Відокремлений підрозділ здійснює вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні до Національного банку лише в упаковці цього відокремленого підрозділу, повними касетами, мішками, мішечками.

73. Відповідальні особи сховища приймають готівку до запасів готівки на зберіганні від бригади інкасації та перевіряють доставлену готівку (до її зарахування до запасів готівки) за кількістю та цілісністю касет (мішків), мішечків (блоків з роликами), наявністю і цілісністю ярликів та пломб до мішків (мішечків), самоклеювальних етикеток до блоків з роликами, супровідного ярлика до касети з банкнотами, їх відповідність даним опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться (далі – опис цінностей).

74. Уповноважений банк у разі виявлення розбіжностей між описом цінностей та фактичною сумою доставленої готівки в запаси готівки на зберіганні складає акт про розбіжності, форма якого визначена нормативно-правовим актом Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні.  Сканована копія акта про розбіжності разом із супровідним листом (з поясненням обставин, що призвели до розбіжностей) у той самий день надсилається засобами електронного документообігу до Національного банку.

Недостачі/надлишки готівки, виявлені відповідальними особами сховища під час приймання запасів готівки від інкасаторів, мають відображатися в бухгалтерському обліку уповноваженого банку та врегульовуватися за рахунок операційної каси  в день їх виявлення або не пізніше наступного робочого дня.

Уповноважений банк зобов’язаний до кінця наступного операційного дня повідомити Національний банк про врегулювання прорахунку, виявленого в запасах готівки на зберіганні, шляхом надсилання сканованих копій підтверджувальних документів про врегулювання прорахунку разом із супровідним листом.

Національному банку та уповноваженому банку в разі виявлення прорахунків під час здійснення операцій з  видачі/приймання запасів готівки на зберіганні необхідно вжити заходів щодо їх найшвидшого врегулювання.

75. Відповідальні особи сховища приймають від бригади інкасації:

1) банкноти, доставлені в касетах, за відповідністю номерів індикаторних пломб номерам, зазначеним на супровідному ярлику, відсутністю пошкоджень на корпусі касети та індикаторних пломбах, правильністю оформлення реквізитів і наявністю підписів пакувальників на супровідному ярлику;

2) банкноти, доставлені в мішках, за пачками з перевіркою цілісності упаковки, наявності на верхніх накладках (самоклеювальних етикетках) реквізитів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні, відповідності кількості корінців написам на верхніх накладках (самоклеювальних етикетках), а також відповідності суми вкладених пачок даним ярлика від мішка;

3) обігові та розмінні монети за мішечками або блоками з роликами з перевіркою правильності та цілісності упаковки, наявності на ярликах мішечків, самоклеювальних етикетках блоків з роликами реквізитів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні, цілісності та чіткості відбитків пломбірів на пломбах мішечків.

76. Відповідальні особи сховища в разі виявлення під час приймання від бригади інкасації опломбованої касети невідповідностей в оформленні супровідного ярлика, пошкодження індикаторної пломби, корпусу та/або кришки касети здійснюють приймання банкнот за пачками. Для цього така касета розкривається, а всі вкладені в неї пачки банкнот виймаються і ретельно перевіряються відповідальними особами сховища під наглядом бригади інкасації.

Відповідальні особи сховища (визначений працівник уповноваженого банку)  за наявності недоліків в оформленні чи пошкодженні упаковки пачок банкнот, мішечків (блоків з роликами) монет суцільно поаркушно і за кружками  перераховують готівку в приміщенні для приймання-передавання цінностей в присутності бригади інкасації.

77. Акт про розбіжності оформляється в разі:

1) встановлення невідповідності вкладення готівки даним супровідного ярлика за результатами перевірки пачок банкнот, вкладених у касети;

2) виявлення недостач чи надлишків під час приймання готівки за корінцями, пачками та мішечками або суцільного перерахування готівки поаркушно і за кружками з пошкодженої чи з недоліками в оформленні готівки.

Загальна сума прийнятої готівки зазначається в описі цінностей  з урахуванням акта про розбіжності.

78. Відповідальні особи сховища після приймання від бригади інкасації готівки до запасів готівки на зберіганні оформляють опис цінностей відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

79. Суми виявленої недостачі готівки поповнюються з операційної каси уповноваженого банку за прибутково-видатковим касовим ордером, оформленим згідно з актом про розбіжності. Уповноважений банк виставляє претензію на відшкодування суми недостач відповідно до визначеної відповідальності. Відшкодування Національним банком сум недостач здійснюється на підставі акта про розбіжності в порядку, визначеному розпорядчими актами Національного банку.

80. Виявлені надлишки готівки незалежно від суми зараховуються до операційної каси уповноваженого банку згідно з актом про розбіжності. Уповноважений банк перераховує Національному банку суму надлишку, виявлену в упаковці Національного банку, у триденний строк.

81. Уповноважений банк здійснює зарахування отриманої готівки до запасів готівки на зберіганні в сумах, зазначених в описах цінностей. 

82. Відповідальні особи сховища видають готівку із запасів готівки на зберіганні бригаді інкасації за описом цінностей відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Опис цінностей оформляється окремо на кожен індекс згідно з дозволом на підкріплення/вивезення.

83. Уповноважений банк надсилає Національному банку в день зарахування готівки до запасів готівки на зберіганні за допомогою системи автоматизації підтвердження (додаток 9), у якому зазначаються дата і номер виконаного дозволу на підкріплення запасів готівки на зберіганні, підписане електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00.

84. Уповноважений банк надсилає Національному банку в день вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні до Національного банку за допомогою системи автоматизації повідомлення (додаток 9), в якому зазначаються дата і номер виконаного дозволу на вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні, підписане електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 15.00, а в п’ятницю та передсвяткові дні до 14.00.

VI. Облік і контроль за здійсненням уповноваженим банком операцій із запасами готівки на зберіганні

85. Уповноважений банк веде облік операцій із запасами готівки на зберіганні за індексами і номіналами.

Уповноважений банк здійснює облік готівки в запасах готівки на зберіганні за індексами. Індекси, за якими обліковується готівка в запасах готівки на зберіганні, визначені в додатку 10 до цього Положення. 

86. Відповідальні особи сховища (у кінці кожного операційного дня, робочого часу до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00) формують за допомогою системи автоматизації відомість про залишки банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні (додаток 11) (далі – відомість про залишки банкнот і монет) у розрізі  індексів, номіналів та сум і звіряють з фактичними залишками запасів готівки на зберіганні у відокремленому підрозділі та з даними бухгалтерського обліку відокремленого підрозділу. Правильність сум залишків, зазначених у відомості про залишки банкнот і монет, підтверджується підписами відповідальних осіб сховища. 

87. Відомість про залишки банкнот і монет в кінці дня не формується, якщо операції із запасами готівки на зберіганні не проводилися.

88. Відокремлений підрозділ підшиває відомості про залишки банкнот і монет в окремі папки з формуванням за місяцями і зберігає їх у сховищі. Відповідальність за зберігання відомостей про залишки банкнот і монет покладається на одного з відповідальних осіб сховища. Відомості про залишки банкнот і монет за попередній рік передаються до архіву уповноваженого банку після проведення ревізії запасів готівки на зберіганні станом на 01 січня кожного календарного року.

89. Уповноважений банк у кінці кожного робочого дня формує реєстр відомостей про залишки банкнот і монет у цілому по банку в розрізі відокремлених підрозділів за підписом уповноваженої особи уповноваженого банку.

90. Відомість про залишки банкнот і монет в електронному вигляді мають бути засвідчені електронними підписами відповідальних осіб сховища за  умови впровадження в уповноваженому банку електронного документообігу.

Застосування електронного підпису в уповноваженому банку здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування електронного підпису  та електронної печатки в банківській системі України та законодавства України.

VII. Переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами уповноваженого банку

91. Уповноважений банк за потреби здійснює переміщення придатної готівки із запасів готівки на зберіганні з одного свого відокремленого підрозділу до іншого. Переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні здійснюється з дотриманням встановлених лімітів запасів готівки на зберіганні для кожного відокремленого підрозділу уповноваженого банку. Готівка переміщується між відокремленими підрозділами уповноваженого банку повними  касетами (мішками), мішечками (блоками з роликами).

92. Уповноважений банк за допомогою системи автоматизації надає заявку на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами (додаток 12) (далі – заявка на переміщення) у розрізі кожного відокремленого підрозділу окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум із зазначенням кількості місць, що використовуватимуться для перевезення банкнот і монет, яка підписується електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку в день, що передує дню (дням) здійснення операції переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні. 

Заявки на  переміщення на наступний (наступні) день (дні) надаються напередодні до 15.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 14.00.

Національний банк у передостанній робочий день місяця не приймає від уповноважених банків заявки на переміщення.

93. Національний банк відповідно до заявки на переміщення надає уповноваженому банку дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами (далі – дозвіл на переміщення) (додаток 13) у розрізі кожного відокремленого підрозділу окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості місць, що використовуватимуться для перевезення банкнот і монет, до 17.00 (час надання може бути продовжено до 18.00), у п’ятницю та передсвяткові дні ‒ до 16.00 в автоматизованому режимі.

94. Уповноважений банк надсилає Національному банку в день відправлення готівки  із запасів готівки на зберіганні з одного відокремленого підрозділу до іншого відокремленого підрозділу за допомогою системи автоматизації повідомлення про переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні (додаток 14), в якому зазначає дату і номер дозволу на переміщення, підписане електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 15.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 14.00.

95. Уповноважений банк надсилає Національному банку в день зарахування готівки до запасів готівки на зберіганні з одного відокремленого підрозділу до іншого відокремленого підрозділу за допомогою системи автоматизації підтвердження про переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні (додаток 14), у якому зазначає дату і номер  виконаного дозволу на переміщення, підписане електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00.

96. Уповноважений банк, якщо немає потреби в проведенні операції з переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами та/або в разі виявлення помилок, зобов’язаний надати Національному банку лист з обґрунтуванням/поясненням необхідності анулювання наданих дозволів на переміщення на повну суму за кожним із дозволів до моменту відправлення повідомлення про переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні. 

97. Національний банк розглядає лист та надає уповноваженому банку анульований дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами (додаток 15).

Національний банк за потреби  самостійно ініціює анулювання невиконаних дозволів на переміщення. 

98. Переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами уповноваженого банку здійснюється протягом одного робочого дня, але не більше ніж протягом двох робочих днів. В останній робочий день місяця переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами не здійснюється. 

Готівка із запасів готівки на зберіганні, що була переміщена між відокремленими підрозділами уповноваженого банку, зберігається в сховищах уповноваженого банку без перерахування.

VIIІ. Порядок зберігання готівки, що є в запасах готівки на зберіганні в сховищах уповноваженого банку

99. Уповноважений банк зобов’язаний зберігати запаси готівки у визначених ним сховищах відокремленого підрозділу, що розташований за адресою, зазначеною в додатку до договору/додаткового договору про зберігання.  

100. Уповноважений банк зберігає запаси готівки в окремому сховищі або в одному сховищі з готівкою операційної каси та іншими цінностями за умови дотримання вимог, визначених цим Положенням.

Уповноважений банк зобов’язаний зберігати запаси готівки окремо від готівки операційної каси та інших цінностей, якщо вони зберігаються в одному сховищі.

101. Банкноти  вкладаються до  запасів  готівки на зберіганні:

1) придатні банкноти – повними касетами;

2) придатні банкноти, що підлягають перерахуванню, – повними пачками банкнот, повними касетами;

3) зношені банкноти – повними пачками банкнот, повними касетами;

4) значно зношені банкноти – повними пачками банкнот, повними касетами.

Монети  вкладаються до  запасів  готівки на зберіганні повними мішечками (блоками з роликами).

102. Готівка, що є в запасах готівки на зберіганні, має зберігатися в розрізі індексів.

Пачки банкнот в опломбованих касетах зберігаються в сховищі окремими стосами (рядами) на підлозі, піддонах або стелажах без дверей відповідно до вимог, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні.

Пачки банкнот без касет зберігаються на стелажах, обладнаних дверима, у візках, сейфах, шафах або на окремих полицях сейфів, шаф та стелажів, обладнаних дверима, що замикаються на ключ.

Мішечки (блоки з роликами) з монетами дозволяється зберігати в сховищі на окремих стелажах без дверей або на окремих піддонах.

103. Готівку, що є в запасах готівки на зберіганні, різних номіналів одного індексу дозволяється зберігати на окремій(их) полиці(ях) стелажа, обладнаного дверима, шафи, сейфа з розмежуванням їх простором.

104. Опис цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах) (додаток 16), із зазначенням у ньому дати, індексу, номіналу і суми фактичного залишку складається за кожною окремою шафою, стелажем, візком, сейфом або за окремими полицями сейфів, шаф, стелажів, у яких розміщені банкноти та монети запасів готівки на зберіганні, за касетами в стосах, на підлозі, піддоні.

Описи  цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах), складаються та підписуються однією з відповідальних осіб сховища (визначеною внутрішнім порядком уповноваженого банку) і зберігаються в хронологічному порядку в окремій папці в сховищі. 

Закінчені описи цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах), зберігаються в сховищі до проведення ревізії запасів готівки на зберіганні станом на 01 січня, але не менше ніж 12 місяців. 

105. Відповідальні особи сховища зобов’язані після кожного фактичного вилучення/вкладення банкнот та/або монет із/до запасів готівки на зберіганні шляхом перерахування готівки впевнитися, що фактичний залишок готівки у шафах, візках, на стелажах, піддонах  сховища, за якими відбувся рух готівки, відповідає даним описів цінностей, що зберігаються в шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах).

106. Одна з відповідальних осіб сховища відповідно до розподілу обов’язків, що визначені в посадовій інструкції, може, крім замикання на ключ, додатково опломбувати шафи, стелажі, візки, у яких зберігаються запаси готівки (для  забезпечення в сховищі контролю за фактичною наявністю запасів готівки на зберіганні без їх щоденного перерахування наприкінці робочого дня).

В описі цінностей, що зберігаються в шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах), робиться відмітка із зазначенням дати пломбування, перевірки фактичної наявності запасів готівки на зберіганні та підпису відповідальної особи сховища відповідно до розподілу посадових обов’язків.

107. Уповноважений банк має право зберігати розмінну монету, що є в запасах готівки на зберіганні, у передсховищі відокремленого підрозділу в опломбованих мішечках у шафах, сейфах, на стелажах, що замикаються на ключ. Розмінна монета, що вилучається Національним банком з обігу, може зберігатися як у мішечках, так і в двошарових поліетиленових пакетах.

 Уповноважений банк згідно з наказом призначає відповідальних осіб сховища, на яких покладаються обов’язки щодо зберігання розмінної монети в межах передсховища відокремленого підрозділу.

108. Одна з відповідальних осіб сховища після завершення операцій з запасами готівки на зберіганні забезпечує зберігання ключів від сейфів, шаф, стелажів та візків, в яких зберігаються запаси готівки, в металевій шафі, що розташована в сховищі та закріплена внутрішнім порядком уповноваженого банку за цією відповідальною особою сховища відповідно до розподілу посадових обов’язків.

109. Готівка, що зберігається в запасах готівки, може виноситися (повертатися) із (до) сховища для перерахування [(уключаючи поаркушне (за кружками) перерахування під час ревізії)] протягом одного робочого дня.

Готівка, що зберігається в запасах готівки, виноситься (повертається) із (до) сховища для перерахування відповідно до внутрішнього порядку уповноваженого банку.

110. Уповноважений банк для проведення вантажних робіт із запасами готівки на зберіганні в сховищі та інших приміщеннях касового вузла має право залучати за потреби працівників банку, які мають допуск до сховищ відповідно до розроблених внутрішніх положень банку та посадових обов’язків, обов’язково в присутності відповідальних осіб сховища.

ІХ.  Видача готівки із запасів готівки на зберіганні в операційну касу уповноваженого банку та приймання готівки до запасів готівки на зберіганні з операційної каси уповноваженого банку

111. Уповноважений банк для здійснення видачі готівки із запасів готівки на зберіганні в операційну касу та/або приймання готівки до запасів готівки на зберіганні (уключаючи  готівку, що підлягає перерахуванню) з операційної каси подає Національному банку за допомогою системи автоматизації заявку на зменшення/збільшення готівки із (до) запасів готівки на зберіганні (додаток 17) (далі – заявка на зменшення/збільшення) за кожним відокремленим підрозділом окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості місць для банкнот і монет. 

         112. Уповноважений банк одночасно із надсиланням заявки на зменшення готівки із запасів готівки на зберіганні перераховує кошти за готівку на відповідні рахунки Національного банку до 15.00 у день здійснення операції, а в п’ятницю та передсвяткові дні – до 14.00. 

113. Уповноважений банк надсилає заявку на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні за кожним відокремленим підрозділом окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості місць для банкнот і монет.

114. Уповноважений банк для банкнот, які підлягають перерахуванню, надсилає окрему заявку на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні за кожним відокремленим підрозділом окремо для банкнот у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості місць.

115. Уповноважений банк надсилає заявки на зменшення/збільшення, підписані електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку, в день здійснення операції до 15.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 14.00.

116. Національний банк розглядає заявку на зменшення готівки із запасів готівки на зберіганні, ураховуючи інформацію щодо фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, отримання коштів за готівку, та надає уповноваженому банку дозвіл на зменшення готівки із запасів готівки на зберіганні (дозвіл на зменшення/збільшення готівки із (до) запасів готівки на зберіганні) (додаток 18) за кожним відокремленим підрозділом окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості  місць.

117. Національний банк розглядає заявку на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні, ураховуючи інформацію щодо встановлених лімітів запасів готівки на зберіганні, фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, та надає уповноваженому банку дозвіл на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні (дозвіл на зменшення/збільшення готівки із (до) запасів готівки на зберіганні) (додаток 18) за кожним відокремленим підрозділом окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості місць для банкнот і монет.

118. Національний банк для  банкнот, які підлягають перерахуванню, надає уповноваженому банку окремий дозвіл на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні за кожним відокремленим підрозділом окремо для банкнот у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості місць.

119. Національний банк надає уповноваженому банку дозволи на зменшення/збільшення готівки із (до) запасів готівки на зберіганні до 16.30. 

Національний банк здійснює перерахування коштів уповноваженому банку на суму вкладеної готівки до запасів готівки на зберіганні до 18.00, у п’ятницю та передсвяткові дні ‒ до 16.30.

120. Уповноважений банк зобов’язаний здійснити оброблення готівки, що підлягає перерахуванню, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні протягом 15 робочих днів із дня надання Національним банком дозволу на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні. 

121. Уповноважений банк за результатами оброблення готівки формує відомість про результати перерахування готівки (додаток 19) за кожним дозволом окремо на відповідні індекси за кожним відокремленим підрозділом та надає її Національному банку до 15.00 у день здійснення операції за допомогою системи автоматизації.

Уповноважений банк підшиває відомості про результати перерахування готівки в окремі папки з формуванням за місяцями. Відомості про результати перерахування готівки за попередній рік передаються в архів уповноваженого банку після проведення ревізії запасів готівки на зберіганні станом на 01 січня кожного календарного року.

122. Уповноважений банк у разі виявлення факту помилкового зарахування готівки на інший індекс за результатами виконання операції приймання готівки до запасів готівки на зберіганні з операційної каси зобов’язаний подати Національному банку заявку на перенесення готівки з індексу на індекс у запасах готівки на зберіганні (додаток 20) за кожним відокремленим підрозділом окремо для банкнот і монет із зазначенням:

1) номера та дати дозволу на збільшення готівки із запасів готівки на зберіганні, на підставі якого відбулося помилкове зарахування готівки на інший індекс; 

2) помилкового та правильного індексів готівки в розрізі номіналів і сум;

3) письмового пояснення, надісланого засобами електронного зв’язку.  

Операція перенесення готівки з індексу на індекс у запасах готівки на зберіганні здійснюється окремо для індексів банкнот і монет.

123. Національний банк на підставі заявки на перенесення готівки з індексу на індекс у запасах готівки на зберіганні та письмового пояснення уповноваженого банку надає дозвіл на перенесення готівки з індексу на індекс у запасах готівки на зберіганні (додаток 21).

Х. Ревізія у сховищах уповноваженого банку, в яких зберігаються запаси готівки, перевірка порядку зберігання запасів готівки на зберіганні

124. Ревізія запасів готівки на зберіганні та перевірка порядку їх зберігання (далі – ревізія) проводиться водночас з ревізією готівки операційної каси уповноваженого банку в національній валюті, якщо вона зберігається в одному сховищі із запасами готівки на зберіганні, згідно з розпорядженням (наказом) уповноваженого банку/відокремленого підрозділу:

1) станом на 01 січня кожного календарного року (проводиться обов’язково і не залежить від проміжку часу між ревізіями);

2) не менше ніж один раз на квартал (одна з ревізій, проведених протягом кварталу в разі зміни відповідальних осіб сховища, може вважатися квартальною).

Уповноважений банк/відокремлений підрозділ має попередньо в письмовій формі, але не пізніше дня проведення ревізії інформувати Національний банк про проведення квартальної ревізії.

Квартальні ревізії повинні мати фактор раптовості та мають проводитись у відокремлених підрозділах у різні періоди кварталу.

125. Національний банк здійснює ревізію на підставі розпорядчого акта Національного банку про проведення ревізії водночас із ревізією готівки операційної каси уповноваженого банку в національній валюті, якщо вона зберігається в одному сховищі із запасами готівки на зберіганні.

Ревізія згідно з розпорядчим актом Національного банку про проведення ревізії проводиться без попередження.

126. Ревізія не проводиться, якщо запаси готівки на зберіганні в сховищі уповноваженого банку протягом усього кварталу не розміщувалися. Уповноважений банк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надсилає письмове повідомлення Національному банку з переліком сховищ, в яких не розміщувалися запаси готівки на зберіганні протягом кварталу.

127. У розпорядженні (наказі)/розпорядчому акті Національного банку про проведення ревізії зазначається доручення комісії щодо перерахування в повному обсязі запасів готівки за касетами, пачками, мішечками, блоками з роликами з перевіркою їх цілісності та правильності пакування та обсяги у відсотковому розмірі поаркушного (за кружками) перерахування банкнот і монет запасів готівки на зберіганні.

128. Ревізію проводить комісія (у складі не менше двох осіб), що призначається згідно з розпорядженням (наказом) уповноваженого банку/відокремленого підрозділу, за вказівкою якого проводиться ревізія, або розпорядчим актом Національного банку про проведення ревізії.

Керівник уповноваженого банку/відокремленого підрозділу, який призначив ревізію, несе відповідальність за організацію і дотримання встановленого порядку проведення ревізій.

Уповноважений банк залучає до складу ревізійної комісії для проведення ревізії працівників банку, які склали заліки на знання вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні, цього Положення та впроваджених уповноваженим банком внутрішніх процедур (один із них призначається керівником ревізійної комісії).

Працівники (особи, які їх заміщують), які згідно з посадовими обов’язками виконують операції з готівкою та іншими цінностями (приймання, видача, обмін, оброблення, зберігання), не можуть залучатися до проведення ревізії як керівники та члени ревізійної комісії. 

Керівник ревізійної комісії організовує та контролює проведення ревізії, приймає рішення з усіх питань, що виникають під час ревізії та впливають на визначення її результатів.

129. Організація та контроль за проведенням заліків на знання вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні, цього Положення, внутрішніх процедур (уключаючи проведення заліків у разі внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні, цього Положення) покладається на керівника банку/керівника відокремленого підрозділу. 

130. Уповноважений банк зобов’язаний надати ревізійній комісії Національного банку, створеній на підставі розпорядчого акта Національного банку про проведення ревізії, безперешкодний доступ до сховищ, в яких зберігаються запаси готівки, а члени ревізійної комісії мають пред’явити розпорядчий акт Національного банку про проведення ревізії та службові посвідчення.

131. Ревізія проводиться обов’язково в присутності відповідальних осіб сховища. Якщо з будь-яких причин відповідальна особа сховища не може бути присутньою під час проведення ревізії, то про це окремо зазначається в акті про ревізію за підписами членів ревізійної комісії.

132. Керівник ревізії перед її початком опломбовує індикаторною пломбою всі сховища, в яких зберігаються запаси готівки на зберіганні. 

Відкриття/закриття сховищ здійснюється з дотриманням вимог внутрішнього положення уповноваженого банку.

133. Відповідальні особи сховища під час ревізії проводять вкладення/ вилучення готівки до (із) сховища під контролем керівника ревізійної комісії. Доступ до сховища до закінчення ревізії (ревізія вважається закінченою після підписання акта про ревізію) дозволяється лише в присутності керівника ревізійної комісії. Керівник ревізійної комісії після закінчення робочого дня (якщо за один день неможливо здійснити ревізію) разом із відповідальними особами сховища опломбовує сховище(а) індикаторною пломбою і здає його (їх) під  охорону з дотриманням вимог внутрішнього положення уповноваженого банку про порядок відкриття/закриття сховищ.

134. Банкноти, що зберігаються в запасах готівки на зберіганні, під час проведення ревізії перераховуються в повному обсязі за пачками, корінцями та написами на верхніх накладках (самоклеювальних етикетках) з перевіркою цілісності упаковки та відповідності формування пачок вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні, а монети – за написами на ярликах, прикріплених до мішечків (на самоклеювальних етикетках, прикріплених  до блоків з роликами), з перевіркою цілісності упаковки та пломб.

Опломбовані касети з банкнотами перевіряються за їх кількістю та за написами на супровідних ярликах до касет без їх відкриття.

135. Керівник ревізійної комісії відбирає із запасів готівки на зберіганні пачки банкнот і упаковки з монетами для поаркушного (за кружками) перерахування в розмірі, визначеному в  розпорядженні (наказі)/розпорядчому акті Національного банку, відповідно до якого проводиться ревізія.

Поаркушному (за кружками) перерахуванню може підлягати будь-яка готівка в національній валюті, яка зберігається в запасах готівки на зберіганні (у візках, шафах, на стелажах, на полицях та в опломбованих касетах). Поаркушне (за кружками) перерахування готівки в касі перерахування (ручного та автоматизованого оброблення) здійснюється обов’язково в присутності одного або кількох членів ревізійної комісії.

Здійснювати поаркушне (за кружками) перерахування готівки касовими працівниками, які її формували, не дозволяється. 

Готівка в пошкодженій упаковці та з накладками (ярликами), які оформлені з порушенням вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні, підлягає обов’язковому поаркушному (за кружками) перерахуванню.

136. Відповідальні особи сховища в разі зберігання уповноваженим банком в одному сховищі готівки операційної каси із запасами готівки на зберіганні здійснюють під контролем членів ревізійної комісії перерахування готівки операційної каси в національній валюті за написами на супровідних ярликах до опломбованих касет, накладках до пачок банкнот (уключаючи неповні пачки), ярликах до мішків з банкнотами та мішечків з монетами, самоклеювальних етикетках до блоків з роликами та написами на пакетах і роликах [(без поаркушного (за кружками) перерахування)].

Перерахування пам’ятних та інвестиційних монет у національній валюті, сувенірної продукції, яка має гривневий номінал та обліковується в операційній касі, не здійснюється, а враховується сума їх залишку на дату проведення ревізії згідно з даними обліку уповноваженого банку.

137. Члени ревізійної комісії після перерахування готівки, що зберігається в запасах готівки на зберіганні, звіряють суму наявної готівки з даними описів цінностей, що зберігаються в шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах), з даними відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, з даними книг обліку (відомостей), оборотно-сальдового балансу (оборотно-сальдової відомості), з даними бухгалтерського обліку уповноваженого банку та з даними обліку Національного банку і, крім того, перевіряється, чи вся вилучена для поаркушного перерахування готівка повернена до сховищ.

Готівка операційної каси уповноваженого банку в національній валюті, що зберігається в одному сховищі із запасами готівки на зберіганні, після перерахування згідно з пунктом 136 розділу Х цього Положення звіряється з даними бухгалтерського обліку уповноваженого банку.

138. Недостачі або надлишки банкнот (монет), виявлені в запасах готівки на зберіганні, оформляються актом про розбіжності відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні. Сканована копія акта про розбіжності в той самий день надсилається уповноваженим банком (його відокремленим підрозділом) засобами захищеного зв’язку Національному банку.

Виявлені недостачі/надлишки банкнот (монет) у запасах готівки на зберіганні протягом операційного часу уповноваженого банку мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку уповноваженого банку в день їх виявлення.

139. Сума надлишку, виявленого в запасах готівки на зберіганні, урегульовується в день виявлення надлишку шляхом переміщення банкнот (монет) відповідного номіналу на суму надлишку із запасів готівки на зберіганні до операційної каси уповноваженого банку. 

Сума недостачі, виявленої у запасах готівки на зберіганні, компенсується в день виявлення недостачі шляхом:

1) поповнення з операційної каси в день виявлення недостачі;

2) підкріплення операційної каси в установленому порядку на суму упаковки банкнот (монет), в якій виявлено недостачу.

Сума недостачі має бути врегульована уповноваженим банком (його відокремленим підрозділом) до кінця наступного операційного дня уповноваженого банку з дня її виявлення, якщо відповідного номіналу в операційній касі немає або в разі виявлення недостачі в післяопераційний час.

Уповноважений банк зобов’язаний до кінця наступного за днем виявлення недостачі операційного дня повідомити Національний банк про врегулювання прорахунку, виявленого в запасах готівки на зберіганні, шляхом надсилання сканованих копій підтвердних документів про врегулювання прорахунку разом із супровідним листом.

140. Національний банк, якщо  на коррахунку уповноваженого банку немає достатніх коштів, згідно з відповідним рішенням Правління Національного банку переводить у власність Національного банку державні облігації України, що є забезпеченням зобов’язань за договором про зберігання, з метою покриття збитків за рахунок їх продажу або визнання за справедливою вартістю, визначеною на дату такої операції, включаючи майнові права за майбутніми надходженнями грошових коштів від погашених державних облігацій України.

141. Національний банк у разі одержаної від продажу державних облігацій України суми коштів, що перевищує суму недостачі, перераховує суму перевищення  на коррахунок уповноваженого банку протягом трьох робочих днів із дня одержання коштів від продажу державних облігацій України.

Національний банк має право звернутися про стягнення іншого майна уповноваженого банку в порядку, передбаченому Законом України “Про виконавче провадження”, якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, є недостатньою для покриття недостачі. 

142. Ревізійна комісія за результатами проведеної ревізії складає акт про ревізію (додаток 22) за підписами всіх членів ревізійної комісії, відповідальних осіб сховища і керівника відокремленого підрозділу. В акті про ревізію зазначається інформація про результати проведеної ревізії та здійсненої перевірки порядку зберігання запасів готівки на зберіганні згідно з вимогами розпорядження (наказу) уповноваженого банку/відокремленого підрозділу або розпорядчого акта Національного банку про проведення ревізії та/або перевірки.

Перевірка порядку зберігання запасів готівки на зберіганні здійснюється за період часу від початку дії договору про зберігання (під час проведення першої ревізії)/від закінчення попередньої ревізії запасів готівки на зберіганні до моменту закінчення поточної ревізії.

143. Ревізійна комісія складає акт про ревізію, проведену згідно з розпорядчим актом Національного банку про проведення ревізії, у двох примірниках. Другий примірник надається відокремленому підрозділу уповноваженого банку/уповноваженому банку.

144. Уповноважений банк зобов’язаний надіслати Національному банку протягом десяти робочих днів після закінчення ревізії засобами захищеного зв’язку скановану копію акта про ревізію, яка проводилася відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 124 розділу X цього Положення.

145. Відповідно до розпорядчого акта Національного банку про проведення перевірки та затвердженої програми перевірки (переліку питань) працівниками Національного банку (далі – група перевірників) може проводитися перевірка з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядку їх зберігання та виконання уповноваженими банками функцій касового обслуговування банків, дотримання вимог нормативно-правового акта Національного банку щодо захисту приміщень банку (далі – перевірка).

Розпорядчим актом Національного банку про проведення перевірки  визначається група перевірників та її керівник.

146. Перевірка може бути проведена фахівцями Департаменту грошового обігу Національного банку дистанційно за рішенням керівництва Національного банку (уключаючи виникнення надзвичайних обставин), на підставі надісланого уповноваженому банку розпорядчого акта Національного банку про проведення перевірки. 

Дистанційна перевірка проводиться шляхом отримання від уповноваженого банку інформації та документів (уключаючи копії/скановані копії, архіви даних, відеоархіви) в електронній та паперовій формі, надісланих Департаменту грошового обігу Національного банку на підставі письмового запиту на отримання документів та інформації (додаток 23).

147. Перевірка може здійснюватися членами ревізійної комісії, яка проводить ревізію згідно з розпорядчим актом Національного банку про проведення ревізії, або окремою групою перевірників відповідно до розпорядчого акта Національного банку про проведення перевірки та програми перевірки, що надаються керівнику уповноваженого банку/відокремленого підрозділу перед початком перевірки/ревізії. 

148. Уповноважений банк під час проведення перевірки на письмовий запит на отримання документів та інформації зобов’язаний надати інформацію, документи та їх копії, письмові пояснення з питань, що підлягають перевірці, в установлені в письмовому запиті терміни. Письмовий запит складається у двох примірниках та підлягає реєстрації із зазначенням дати та часу отримання, про що робиться відповідна відмітка на другому примірнику письмового запиту, що залишається в керівника групи перевірників/керівника ревізійної комісії.

149. Група перевірників/ревізійна комісія Національного банку мають право виносити за межі приміщення уповноваженого банку інформацію у формі документів або їх копій (виготовлених методом сканування або створення фотокопій), що свідчать/можуть свідчити про факти порушення уповноваженим банком або його відокремленим підрозділом нормативно-правових актів Національного банку з питань, що підлягали перевірці/ревізії. Ці документи можуть передаватися керівнику ревізійної комісії (керівнику групи перевірників) на підставі акта про приймання-передавання документів під час проведення Національним банком ревізії/перевірки (додаток 24).

150. Результати перевірки оформляються довідкою про перевірку у двох примірниках за підписами всіх перевірників (членів ревізійної комісії) та керівника уповноваженого банку/відокремленого підрозділу (або особи, яка виконує його обов’язки).

Другий примірник довідки про перевірку надається відокремленому підрозділу, про що на останній сторінці першого примірника довідки про перевірку проставляється відмітка про отримання відокремленим підрозділом другого примірника цієї довідки з проставленням дати отримання та підпису керівника уповноваженого банку/відокремленого підрозділу (або особи, яка виконує його обов’язки).

Керівник уповноваженого банку/відокремленого підрозділу (або особа, яка виконує його обов’язки) не пізніше другого (наступного) робочого дня з дня отримання довідки про перевірку повертає керівникові групи перевірників підписаний ним перший примірник довідки.

151. Національний банк здійснює моніторинг фактів порушень уповноваженим банком порядку зберігання запасів готівки на зберіганні/організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, виявлених за результатами ревізії/перевірки згідно з розпорядчим актом Національного банку про проведення ревізії/перевірки.

152. Уповноважений банк зобов’язаний вжити заходів щодо усунення порушень, виявлених у його відокремленому підрозділі за результатами ревізії/перевірки. 

153. Уповноважений банк протягом строку, зазначеного в листі про усунення порушень, що надсилається за результатами ревізії/перевірки згідно з розпорядчим актом Національного банку про проведення ревізії/перевірки, надає Національному банку інформацію щодо врахованих рекомендацій та/або план заходів щодо врахування наданих рекомендацій із визначенням відповідальних осіб уповноваженого банку та строків виконання рекомендацій.

Уповноважений банк у разі незгоди з наданими за результатами ревізії/перевірки рекомендаціями має листом за підписом керівника уповноваженого банку або уповноваженої ним особи поінформувати Національний банк про незгоду з наданням обґрунтованих пояснень.

154. Уповноважений банк сплачує штраф, визначений умовами договору про зберігання, протягом п’яти робочих днів із дня отримання від Національного банку електронного розрахункового повідомлення в разі повторного допущення одним і тим самим відокремленим підрозділом уповноваженого банку суттєвого порушення, визначеного  цим Положенням та умовами договору про зберігання.

155. Суттєве порушення уповноваженим банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо роботи із запасами готівки на зберіганні – будь-яке з таких порушень:

1) перевищення фактичного обсягу готівки в сховищі, в якому зберігаються запаси готівки на зберіганні, максимального обсягу готівки/цінностей, що може/можуть зберігатися в сховищі відповідно до класу опору цього сховища;

2) невідповідність фактичної наявності запасів готівки на зберіганні даним бухгалтерського обліку уповноваженого банку та даним обліку Національного банку;

3) недотримання вимог щодо якості сортування придатних до обігу банкнот гривні, що зберігаються в запасах готівки на зберіганні та відсортовані автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот;

  1. недотримання вимог щодо порядку та умов зберігання запасів готівки на зберіганні, а також їх аналітичного обліку в сховищі(ах) [стосовно зберігання запасів готівки на зберіганні не у визначених уповноваженим банком сховищах; запаси готівки на зберіганні зберігаються у сховищі на/в одному(ій) стелажі, шафі, полиці, візку, касеті з готівкою операційної каси та іншими цінностями уповноваженого банку; визначення та облаштування місць зберігання готівки в запасах готівки на зберіганні; складання та ведення описів цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах); відображення фактичного залишку запасів готівки на зберіганні протягом операційного/робочого часу]; 

5) недотримання строку перерахування готівки, що підлягає перерахуванню, яка зарахована до запасів готівки на зберіганні.

156. Підрозділ внутрішнього аудиту уповноваженого банку зобов’язаний здійснювати контроль за дотриманням керівниками та відповідальними працівниками уповноваженого банку вимог цього Положення та нормативно-правових актів Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій банками в Україні, захисту приміщень банків в Україні і внутрішніх процедур.

Додаток 1

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (підпункт 2 пункту 7 розділу I)

Інформаційна довідка уповноваженого банку

№ з/пПитанняВідповіді
123
1Загальна інформація про відокремлений підрозділ:повне найменування відокремленого підрозділу;скорочене найменування відокремленого підрозділу;адреса місцезнаходження відокремленого підрозділу;внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу в Державному реєстрі банків;ліміт запасів готівки Національного банку, що пропонується до зберігання (грн) 
2Інформація про розташування приміщень касового вузла в будівлі:майнові права;власне, орендоване (№ договору), термін оренди, орендодавець;на яких поверхах розташовані;інша інформація 
3Інформація про кількість та назви приміщень касового вузла та боксів інкасації:передсховище (кв. м);приміщення, у якому розташовані робочі місця касирів (кв. м);приміщення для перерахування банкнот і монет (кв. м);приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам (кв. м);приміщення завідувача каси (кв. м);приміщення для зберігання пакувальних і допоміжних матеріалів (кв. м);інші приміщення (кв. м);бокс інкасації (кв. м);якщо немає боксу інкасації – відокремлена територія у внутрішньому дворі (кв. м) 
4Інформація про місця зберігання виключно запасів готівки Національного банку 
5Інформація про сховища:заводський № дверей сховища;клас опору дверей сховища;заводський № оболонки сховища;клас опору оболонки сховища;внутрішні розміри (мм):довжина (мм);ширина (мм);висота (мм);площа (кв. м);інша інформація, що стосується цього питання 
6Інформація про облаштування сховищ:наявність систем кондиціонування та вентиляції повітря;площа під стелажами, шафами (кв. м);кількість пачок банкнот, що можуть зберігатися в пачках на стелажах (од.);кількість пачок банкнот, що можуть зберігатися в касетах окремо на підлозі (од.);інша інформація, що стосується цього питання 
7Інформація про сейфи, що використовуються як сховища:заводський №;клас опору;внутрішні розміри сейфа:довжина(мм);ширина (мм);висота (мм);площа (кв. м);кількість пачок банкнот, що можуть зберігатися в сейфі (од.);інша інформація, що стосується цього питання 
8Інформація про місця зберігання виключно цінностей уповноваженого банку 
9Інформація про сховища:заводський № дверей сховища;клас опору дверей сховища;заводський № оболонки сховища;клас опору оболонки сховища;внутрішні розміри (мм):довжина (м);ширина (м);висота (м);площа (кв. м);інша інформація, що стосується цього питання 
10Інформація про облаштування сховищ:наявність систем кондиціонування та вентиляції повітря; площа під стелажами, шафами (кв. м);кількість пачок банкнот, що можуть зберігатися в пачках на стелажах (од.);кількість пачок банкнот, що можуть зберігатися в касетах окремо на підлозі (од.); інша інформація, що стосується цього питання 
11Інформація про сейфи, що використовуються як сховища:заводський №;клас опору;внутрішні розміри сейфа:довжина (мм);ширина (мм);висота (мм);площа (кв. м);кількість пачок банкнот, що можуть зберігатися у сейфі (од.);інша інформація, що стосується цього питання 
12Інформація про місця спільного зберігання запасів готівки Національного банку та цінностей уповноваженого банку 
13Інформація про сховища:заводський № дверей сховища;клас опору дверей сховища;заводський № оболонки сховища;клас опору оболонки сховища;внутрішні розміри (мм);довжина (м);ширина (м);висота (м);площа (кв. м);відсоток від загального об’єму сховища, що займатимуть запаси готівки Національного банку (%);відсоток від загального об’єму сховища, що займатимуть  цінності уповноваженого банка (%);інша інформація, що стосується цього питання 
14Інформація про облаштування сховищ:є системи кондиціонування та вентиляції повітря;площа під стелажами, шафами (кв. м);кількість пачок банкнот, що можуть зберігатися в пачках на стелажах (од.);кількість пачок банкнот, що можуть зберігатися в касетах окремо на підлозі (од.);інша інформація, що стосується цього питання 
15Інформація про сейфи, що використовуються як сховища:заводський №;клас опору;внутрішні розміри сейфа;довжина (мм);ширина (мм);висота (мм);площа (кв. м);кількість пачок банкнот, що можуть зберігатися в сейфі (од.);відсоток від загального об’єму сейфа, що займатимуть запаси готівки Національного банку (%);відсоток від загального об’єму сейфа, що займатимуть  цінності банка (%);інша інформація, що стосується цього питання 
16Інформація про приміщення приймання-передавання (кількість окремих приміщень):площа приміщень (кв. м);обладнання відгороджувальними конструкціями, їх клас тривкості, номери сертифікатів відповідності;відповідність маркування відгороджувальних конструкцій наданим сертифікатам;внутрішні розміри шлюзу (ДхШхВ) (мм);оцінка можливості приймання/передавання цінностей у касетах, мішках та сумках;визначення можливості обслуговування інших банків та уповноважених банків та орієнтовний час, що може бути виділений для обслуговування інших банків;інша інформація, що стосується цього питання 
17Інформація про бокс інкасації:розташування боксу (прибудова/будинок поруч із касовим вузлом тощо);внутрішні розміри боксу (ДхШхВ) (м);заїзд до боксу (з вулиці або з внутрішнього двору);можливість обслуговування типів автомобілів (середньо та/або великовантажних);облаштування засобами механізації;у разі відсутності боксу інкасації – надати інформацію про відокремлену територію у внутрішньому дворі;інша інформація, що стосується цього питання 
18Інформація про шляхи транспортування цінностей (починаючи від оперативного автомобіля до сховища):наявність сходів/ліфтів для транспортування цінностей;планувальні рішення коридорів та дверних прорізів, перепади висот підлоги;забезпечення виключення спостереження за роботою з цінностями та перетинання шляхів транспортування цінностей 
19Інформація про організацію охорони приміщень:вид охорони, розташування постів охорони, наявність та чинність  договорів фізичної охоронипослуги з охорони за допомогою пульта централізованого спостереження та технічного обслуговування засобів сигналізації, чинність договорів;визначений у хвилинах час реагування на спрацювання засобів тривожної сигналізації;інша інформація, що стосується цього питання 
20Повідомлення про відповідність приміщень відокремленого підрозділу вимогам нормативно-правового акта Національного банку, що визначає вимоги до організації захисту приміщень банків в Україні 
21Кількість касет, закріплених за відокремленим підрозділом (шт.) 

Пояснення щодо заповнення таблиці

1. Ця таблиця заповнюється на кожний відокремлений підрозділ банку у форматі Microsoft Excel та надсилається до Національного банку.

2. У рядку 2 зазначаються майнові права (власне або орендоване), документ, що підтверджує власність/оренду, поверхи, на яких у будівлі розташовуються приміщення касового вузла, та інша інформація, що може стосуватися цього питання, ураховуючи різні особливості. 

3. У рядку 3 зазначаються кількість та назви приміщень касового вузла та боксів інкасації. Якщо приміщень, що мають однакову назву, кілька, то до таблиці з правого боку додається відповідна кількість колонок  для заповнення.

4. Рядки 4–7 заповнюються для місць зберігання, що використовуються виключно для зберігання запасів готівки Національного банку.

5. Рядки 8–11 заповнюються для місць зберігання, що використовуються виключно для зберігання цінностей уповноваженого банку.

6. Рядки 12–15 заповнюються для місць зберігання, що використовуються для спільного зберігання запасів готівки Національного банку та цінностей уповноваженого банку.

Додаток 2

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 15 розділу I)

Договір

про  зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними___.___.20_ №_____                                                                                    м. Київ                                                                                                                                         

Національний банк України в особі ________________________________,

                                                               (прізвище, ім’я, по батькові, посада)

який (яка) діє на підставі довіреності Голови Національного банку України від ____ ________ 202____№ ___________ (далі – Замовник), з однієї сторони, та    ________________________ в особі голови правління 

           (найменування банку)  

(уповноважена головою правління уповноваженого банку особа) __________________________________________________, який  (яка)  діє  на 

                       (прізвище, ім’я, по батькові)

підставі Статуту (нотаріально засвідченої довіреності), з іншої сторони  (далі – Виконавець) (далі – Сторони), уклали договір про  зберігання запасів готівки Національного банку України (далі – Національний банк) та проведення операцій з ними (далі – Договір).

І. Загальні положення

1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник передає, а Виконавець приймає на зберігання готівку із запасів готівки Замовника (далі – запаси готівки Замовника) протягом строку дії цього Договору в сумі, визначеній в описі цінностей у національній валюті України, що перевозяться, та здійснює операції із запасами готівки Замовника.

Повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов’язань за  цим Договором, реєстри дозволів, реєстр відомостей про залишки банкнот і монет, що формуються Замовником за цим Договором за місяць, додаткові договори та обмін листами щодо виконання умов цього Договору, розпорядчий акт  про розподіл лімітів є невід’ємними частинами цього Договору.

2. Виконавець зберігає запаси готівки Замовника у визначених Виконавцем сховищах, розташованих у відокремленому підрозділі в регіоні, з урахуванням логістичних можливостей обслуговування цього та сусідніх регіонів готівкою, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні.

Сховища уповноваженого банку розташовані у відокремлених підрозділах у регіонах України за адресами, зазначеними в додатку до цього Договору.

Технічний стан сховищ, у яких зберігатимуться запаси готівки Замовника, має відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні.

3. Замовник передає Виконавцю на  зберігання запаси готівки  за умови надання в заставу та блокування облігацій внутрішньої державної позики України (далі – державні облігації України), що здійснюються на користь Замовника на рахунку в цінних паперах, відкритому Виконавцем у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку, а також надання в заставу майнових прав на будь-які грошові кошти, що надходитимуть за цими заставленими державними облігаціями України в разі невиконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором, що призвело до його розірвання.

Обслуговування операцій наданих у заставу державних облігацій України, а також їх облік здійснюються виключно в депозитарній установі Національного банку в порядку, визначеному нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.

Для блокування/обтяження державних облігацій України Виконавець здійснює їх переказ на завчасно відкритий рахунок  у депозитарній установі Національного банку до моменту подання заявки щодо забезпечення зобов’язань.

Блокування/обтяження державних облігацій України на користь Замовника в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку здійснюється на підставі розпоряджень Виконавця та Замовника, цього Договору, заявки щодо забезпечення зобов’язань за цим Договором та повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов’язань за цим Договором. 

Розблокування/зняття обтяження державних облігацій України, що були заблоковані на користь Замовника за цим Договором, здійснюється в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку у випадках, передбачених Положенням про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними  (далі – Положення) на підставі розпорядження Замовника, цього Договору, заявки щодо забезпечення зобов’язань за цим Договором та повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов’язань за цим Договором.

У разі розірвання цього Договору та/або врегулювання недостач відповідно до пункту 140 розділу Х Положення розблокування/зняття обтяження державних облігацій України здійснюється на підставі розпорядження Замовника та цього Договору. 

Водночас Виконавець цим Договором надає згоду на розблокування/зняття обтяження державних облігацій України в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку відповідно до розпорядження Замовника як заставодержателя без надання окремого розпорядження Виконавця.

4. Замовник за цим Договором діє як сторона проведення операцій зі зберігання запасів готівки, заставодержатель та депозитарна установа Національного банку, яка здійснює обслуговування депозитарних операцій за цим Договором.

Замовник уносить відомості про обтяження/припинення обтяження державних облігацій України, що надаються в заставу для забезпечення зобов’язань за цим Договором.

5. Державні облігації України мають бути у власності Виконавця на рахунку в цінних паперах, відкритому в депозитарній установі Національного банку. Кількість державних облігацій України, запропонована Виконавцем до блокування, не може бути обтяжена будь-якими іншими зобов’язаннями.

Державні облігації України за 45 календарних днів до настання строку їх погашення не враховуються у вартості забезпечення за цим Договором. 

Державні облігації України, погашення номінальної вартості яких здійснюється окремими частинами згідно з графіком їх погашення, за 45 календарних днів до погашення наступної частини номінальної вартості починають ураховуватись у вартості забезпечення за цим Договором за справедливою вартістю з урахуванням коригуючих коефіцієнтів та без урахування тієї частини номінальної вартості, яка сплачуватиметься емітентом у найближчу дату погашення згідно з умовами їх випуску.

6. Державні облігації України, надані для забезпечення зобов’язань за цим Договором, оцінюються за справедливою вартістю, порядок визначення якої встановлюється Замовником, а також ураховується можлива зміна їх справедливої вартості із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

7. Замовник здійснює перевірку державних облігацій України, які пропонуються Виконавцем для забезпечення зобов’язань за цим Договором, щодо обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (далі – ДРОРМ) та вносить до ДРОРМ відомості про обтяження/припинення обтяження активів за цим Договором та щодо застави майнових прав на будь-які грошові кошти, що надходитимуть за заставленими державними облігаціями України в разі невиконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором, що призвело до його розірвання.

8. Розміри коригуючих коефіцієнтів установлюються розпорядчими актами Національного банку.

Розмір коригуючих коефіцієнтів, що застосовується до державних облігацій України, наданих Виконавцем у забезпечення зобов’язань за цим Договором, змінюється щоденно.

9. Замовник, якщо процентне співвідношення справедливої вартості державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів до ліміту запасів готівки на зберіганні стає меншим, ніж 100 %, вимагає від Виконавця приведення обсягу заблокованих державних облігацій України у відповідність до норм Положення.

10. Виконавець у разі неприведення обсягу заблокованих державних облігацій у відповідність до норм Положення подає заявку на вивезення запасів готівки Замовника у відповідному обсязі до сховищ Замовника або заявку на зменшення запасів готівки Замовника.

11. Ліміт запасів готівки на зберіганні встановлено в розрізі сховищ відокремлених підрозділів у регіонах у сумах, зазначених у додатку до цього Договору.

12. Замовник на підставі звернення Виконавця зменшує ліміт запасів готівки на зберіганні, якщо Виконавець не має змоги привести обсяг заблокованих державних облігацій України до норм, передбачених Положенням.

13. Замовник із 01 січня 2023 року видає Виконавцю готівку для підкріплення запасів готівки на зберіганні виключно з Центрального сховища Національного банку.

ІІ. Предмет цього Договору

14. Предметом цього Договору є такі зобов’язання Сторін щодо зберігання запасів готівки Замовника Виконавцем у сховищах Виконавця та проведення операцій із ними:

1) приймання готівки Виконавцем для підкріплення запасів готівки на зберіганні від Замовника на підставі дозволу Замовника за заявкою Виконавця;

2) видача готівки Виконавцем із запасів готівки на зберіганні, вивезеної до Замовника на підставі дозволу Замовника за заявкою Виконавця;

3) зберігання Виконавцем запасів готівки Замовника у сховищах Виконавця окремо від готівки операційної каси та інших цінностей Виконавця; 

4) видача готівки із запасів готівки Замовника в операційну касу Виконавця на підставі дозволу Замовника за заявкою Виконавця;

5) приймання готівки до запасів готівки Замовника з операційної каси Виконавця на підставі дозволу Замовника за заявкою Виконавця;

6) переміщення запасів готівки Замовника між відокремленими підрозділами Виконавцяна підставі дозволу Замовника за заявкою Виконавця;

7) перенесення готівки з індексу на індекс у запасах готівки Замовника на зберіганні у Виконавця на підставі дозволу Замовника за заявкою Виконавця;

8) оброблення Виконавцем готівки, що підлягає перерахуванню та зберігається в запасах готівки (уключаючи автоматизоване оброблення);

9) забезпечення виконання зобов’язань відповідно до вимог Положення;

10) виконання Сторонами інших зобов’язань відповідно до умов цього Договору та Положення.

IІІ. Права та обов’язки

15. Замовник бере на себе зобов’язання:

1) виконувати належним чином умови цього Договору;

2) розглядати та обробляти подані Виконавцем заявки на підкріплення/вивезення, зменшення/збільшення, переміщення готівки із запасів готівки Замовника, перенесення з індексу на індекс готівки в запасах готівки Замовника і за результатами розгляду Заявки надсилати Виконавцю відповідний дозвіл на здійснення операцій із запасами готівки Замовника;

3) здійснювати оброблення банкнот і монет, що надійшли від Виконавця до сховищ Замовника;

4) складати відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з веденням касових операцій банками в Україні  акти про розбіжності (звіти розбіжності) в разі виявлення невідповідності вкладення банкнот (монет) (недостачі, надлишки, підроблені, неплатіжні), виявленої під час перерахування готівки в упаковці Виконавця, та надсилати їх Виконавцю протягом трьох робочих днів;

5) забезпечувати доступ працівникам Виконавця до приміщення для приймання-передавання цінностей Замовника згідно з установленими на об’єкті режимними обмеженнями;

6) надавати Виконавцю дозволи (включаючи анульовані дозволи) у порядку та в терміни, передбачені Положенням.

7) своєчасно та в повному обсязі перераховувати кошти за готівку, що надійшла з операційної каси в день її зарахування до запасів готівки на зберіганні, за рахунок збільшення Виконавцем запасів готівки Замовника; 

8) забезпечити Виконавцю доступ до програмно-технологічного забезпечення, яке супроводжуватиме проведення операцій із державними облігаціями України, відповідно до вимог цього Договору та Положення, у тому числі здійснюватиме в автоматизованому режимі розрахунок справедливої вартості заблокованих державних облігацій України відповідно до розпорядчого акта Національного банку з питань визначення справедливої вартості;

9) інформувати Виконавця про розмір коригуючого коефіцієнта для кожного міжнародного ідентифікаційного номера цінного папера;

10) приймати у випадках, передбачених цим Договором та Положенням, розпорядчі акти щодо блокування/доблокування/розблокування державних облігацій України;

11) перерахувати протягом трьох робочих днів із дня одержання коштів від продажу державних облігацій України на кореспондентський рахунок Виконавця суму перевищення коштів (різницю між сумою коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, та сумою недостачі готівки в разі вжиття Замовником заходів щодо покриття збитків  відповідно до умов цього Договору); 

12) забезпечувати точне виконання своїх зобов’язань як депозитарної установи Національного банку, передбачених цим Договором та законодавством України.

16. Виконавець бере на себе зобов’язання:

1) дотримуватися виконання вимог Положення, нормативно-правових актів Національного банку щодо критеріїв та порядку відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку, та інших нормативно-правових актів Національного банку;

2) відкрити окремі рахунки Виконавця у Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів  у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за договором про зберігання, що призвело до його розірвання;

3) виконувати належним чином умови цього Договору;

4) приймати на зберігання в сховища запаси готівки Замовника на підставі дозволів Замовника; 

5) не користуватися запасами готівки Замовника, крім випадків, визначених  Положенням і цим Договором;

6) не розпаковувати та не використовувати готівку із запасів готівки Замовника без отримання відповідного дозволу Замовника;

7) забезпечити дотримання умов для початку роботи в статусі уповноваженого банку та порядку зберігання запасів готівки Замовника, визначених в розділах ІІ, VIIІ Положення;

8) вивозити Замовнику готівку із запасів готівки на зберіганні в упаковці відокремленого підрозділу Виконавця;

9) уживати необхідних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди запасам готівки Замовника під час їх зберігання;

10) оперативно повідомляти Замовника про всі обставини, що загрожують  належному зберіганню запасів готівки Замовника;

11) перераховувати своєчасно та в повному обсязі кошти за готівку, яка береться Виконавцем із запасів готівки  Замовника на підставі дозволу;

12) дотримуватися установленого порядку оброблення готівки (уключаючи автоматизоване оброблення) згідно з вимогами  нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні;

13) надсилати заявки, підтвердження/повідомлення Замовнику з дотриманням порядку та термінів, передбачених Положенням;  

14) надсилати Замовнику відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку акти про розбіжності в разі виявлення невідповідності вкладення (недостачі, надлишки, сумнівні, неплатіжні) банкнот (монет) в упаковці Замовника в день виявлення прорахунку;

15) надсилати Замовнику скановану копію акта про розбіжності засобами захищеного зв’язку в разі виявлення недостач, надлишків банкнот (монет) у запасах готівки на зберіганні в день виявлення прорахунку;

16) реєструвати та відображати в регістрах бухгалтерського обліку Виконавця виявлені недостачі/надлишки банкнот (монет) у запасах готівки на зберіганні протягом операційного часу Виконавця, в день їх виявлення або не пізніше наступного робочого дня, якщо недостачі/надлишки банкнот (монет) виявлено після закінчення операційного часу (дня) Виконавця або у вихідні чи святкові дні; 

17) до кінця наступного операційного дня повідомити Замовника про врегулювання прорахунку, виявленого в запасах готівки на зберіганні, шляхом надсилання засобами захищеного зв’язку сканованих копій підтверджувальних документів про врегулювання прорахунку разом із супровідним листом;

18) надавати заявки та відомості про результати перерахування  в строк і в порядку, визначеному  цим Договором і Положенням;  

19) здійснити в разі продовження строку дії цього Договору заміну державних облігацій України, що є забезпеченням зобов’язань за цим Договором, відповідно до вимог Положення;

20) письмово інформувати Замовника перед продовженням строку дії цього Договору про незастосування іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до Виконавця, його керівників та/або до власників істотної участі в ньому;

21) не надавати жодних розпоряджень, що не обумовлені цим Договором або суперечать йому, для проведення операцій з державними облігаціями України, що є забезпеченням зобов’язань за цим Договором, а також не обтяжувати їх іншими зобов’язаннями;

22) не скасовувати повноваження Замовника щодо виконання операцій з державними облігаціями України за цим Договором та Положенням;

23) надавати депозитарній установі Національного банку всі документи та/або депозитарні розпорядження, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань провадження професійної діяльності на ринках капіталу, зокрема здійснення Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи, та необхідні для виконання зобов’язань за цим Договором;

24) привести обсяги заблокованих державних облігацій України до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні в разі, якщо процентне співвідношення справедливої вартості державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів до ліміту запасів готівки на зберіганні стає меншим, ніж 100 %, не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Замовника;

25) надати не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Замовника про неприведення обсягу заблокованих державних облігацій України  до ліміту запасів готівки на зберіганні заявку на вивезення запасів готівки  Замовника відповідно до вимог Положення або заявку на зменшення запасів готівки  Замовника;

26) не перешкоджати позасудовому зверненню стягнення на предмет застави за цим Договором та/або виконанню інших зобов’язань, передбачених цим Договором та нормативно-правовими актами Національного банку, не відкликати та не змінювати документи, подані за цим Договором протягом строку дії цього Договору, якщо інше не передбачено цим Договором;

27) забезпечувати дотримання працівниками Виконавця встановлених на об’єктах Замовника режимних обмежень, правил пожежної безпеки, визначених Замовником;

28) не розголошувати відомості про запаси готівки Замовника щодо їх наявності, умов зберігання, приймання, видачі, оброблення, перевезення, організації охорони банку, а також пов’язані з цим службові доручення;

29) завчасно інформувати Замовника про зміни місцезнаходження, реквізитів, реорганізації Виконавця, а також зміни, що можуть впливати на зберігання запасів готівки Замовника;

30) забезпечувати ревізійній комісії/групі перевірників Замовника, які діють на підставі розпорядчого акта Національного банку, безперешкодний доступ до сховищ, у яких зберігаються запаси готівки Замовника;

31) забезпечувати схоронність запасів готівки Замовника відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні;

32) здійснювати власними силами перевезення готівки із запасів готівки, отриманої у Замовника, до своїх відокремлених підрозділів для зберігання та проведення операцій із ними;

33) надавати Замовнику в передостанній день місяця заявки виключно на зменшення/збільшення та/або перенесення готівки з індексу на індекс у запасах готівки на зберіганні;

34) здійснювати перевезення запасів готівки на зберіганні  від (до) Національного банку з дотриманням вимог Положення.

17. Замовник має право:

1) здійснювати протягом дії цього Договору контроль за дотриманням Виконавцем нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку, а також виконанням умов цього Договору, включаючи контроль щодо відповідності обсягу заблокованих державних облігацій України встановленому ліміту запасів готівки на зберіганні;

2) надіслати Виконавцю вимогу про необхідність виконання зобов’язань за Договором у разі неприведення Виконавцем обсягу заблокованих державних облігацій України (зменшення їх справедливої вартості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів) у відповідність до встановленого  ліміту запасів готівки на зберіганні;

3) ужити заходів щодо задоволення вимог Замовника відповідно до умов цього Договору та Положення шляхом переведення у власність Замовника державних облігацій України, якщо немає коштів на кореспондентському рахунку Виконавця. Замовник у відповідному програмно-технологічному забезпеченні виконує операції для задоволення своїх вимог без необхідності надання розпоряджень/документів від Виконавця в порядку, передбаченому Положенням та нормативно-правовими актами Національного банку з питань провадження професійної діяльності на ринках капіталу, зокрема здійснення Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи;

4) задовольнити свої вимоги за рахунок застави майнових прав на будь-які грошові кошти, що надходитимуть за заставленими державними облігаціями України та їх перерахування на окремі рахунки для обліку коштів, відкриті Виконавцю в Замовника, у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором, що призвело до його розірвання;

5) продати або залишити отримані як забезпечення зобов’язань за цим Договором державні облігації України у своїй власності за справедливою вартістю, визначеною станом на дату їх визнання (із заокругленням до більшого цілого числа);

6) звернутися про стягнення іншого майна Виконавця в порядку, передбаченому законодавством України, якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, є недостатньою для покриття недостачі;

7) виконати операції з розблокування державних облігацій України, що є предметом забезпечення зобов’язань за цим Договором, у випадках, передбачених цим Договором, Положенням, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку;

8) відмовити в прийнятті заявки Виконавця на проведення операцій із запасами готівки Замовника, якщо заявка надійшла після терміну, визначеного Положенням;

9) здійснювати контроль за якістю сортування готівки, що надійшла від Виконавця, шляхом її перерахування;

10) здійснювати контроль за фактичною наявністю запасів готівки Замовника у Виконавця;

11) здійснювати відповідно до розпорядчого акта Замовника ревізію запасів готівки Замовника, яка зберігається у Виконавця, та готівки операційної каси в національній валюті, що перебуває в одному сховищі із запасами готівки Замовника, перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо умов зберігання запасів готівки Замовника та проведення операцій із ними згідно з Положенням;

12) припинити виконання своїх зобов’язань у разі невиконання Виконавцем умов цього Договору та вимог Положення;

13) розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення (рекомендованим листом з описом вкладень із повідомленням) щодо розірвання цього Договору в разі настання обставин, наведених у пункті 34 розділу I Положення, та за умови недотримання вимог пункту 3 розділу I Положення.

18. Виконавець має право:

1) здавати та отримувати готівку через приміщення для приймання-передавання готівки через інкасаторів, які залучаються Виконавцем для перевезення готівки, в опломбованих касетах без їх розкриття;

2) ініціювати перед Замовником розірвання цього Договору з обґрунтуванням причин;

3) припинити/призупинити  виконання своїх зобов’язань у разі невиконання Замовником умов цього Договору.

ІV. Порядок розрахунків

19. Плата за обслуговування Виконавця встановлюється Замовником відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які визначають перелік послуг Національного банку та тарифи на них (далі – Тарифи та послуги).

20. Перерахування коштів за готівку між Сторонами здійснюється в порядку та терміни, передбачені Положенням.

21. Тарифи та послуги можуть бути змінені в односторонньому порядку в разі внесення Національним банком  змін до Тарифів та послуг. Зміни набирають чинності  з дня набрання чинності постановою Правління Національного банку, якою затверджуються відповідні зміни.

V. Відповідальність Сторін

22. Виконавець несе відповідальність за незабезпечення схоронності запасів готівки на зберіганні під час їх перевезення відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні та законодавства України.

23. Виконавець несе відповідальність за незабезпечення схоронності запасів готівки Замовника під час їх зберігання відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні та законодавства України.

24. За встановленими фактами виявлення в непошкодженій упаковці Виконавця недостач та сумнівних банкнот, які визнані за результатами дослідження неплатіжними, підробленими, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів (далі – недостачі), Виконавець повністю відшкодовує Замовнику суми недостач.

Недостача готівки, виявлена Замовником під час перерахування в непошкодженій упаковці Виконавця, відшкодовується Виконавцем протягом трьох робочих днів із дня отримання акта про розбіжності (звіту розбіжності).

25. Виконавець зобов’язаний вжити заходи, необхідні для  усунення порушень, виявлених у своєму відокремленому підрозділі  за результатами  ревізії/перевірки, проведеної згідно з розпорядчим актом Національного банку. За кожне повторне порушення Виконавець сплачує штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у строки, встановлені Положенням.

Повторним порушенням вважається виявлене в одному й тому ж відокремленому підрозділі Виконавця повторне (друге або більше) суттєве порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо роботи із запасами готівки на зберіганні.

26. У разі виявлення Замовником фактів викривлення Виконавцем даних в інформаційних системах щодо залишків запасів готівки Замовника, незабезпечення з вини Виконавця збереження переданих на зберігання запасів готівки Замовника, порушення правил проведення операцій із ними, розголошення відомостей, пов’язаних із ними, визначення заподіяної Замовнику матеріальної шкоди та її відшкодування проводяться відповідно до законодавства України.

27. У разі встановлення Замовником під час проведення ревізії запасів готівки Замовника у сховищі Виконавця фактів недостачі запасів готівки Замовника, що підтверджується актом про розбіжності, сума недостачі компенсується шляхом:

1) поповнення з операційної каси;

2) підкріплення операційної каси в установленому порядку на суму упаковки банкнот (монет), у якій виявлено недостачу.

У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Виконавця державні облігації України, що є забезпеченням зобов’язань за цим договором, переводяться у власність Замовника з метою покриття збитків за рахунок їх продажу або визнання за справедливою вартістю, визначеною на дату такої операції.

Якщо немає необхідної суми в операційній касі, то на суму упаковки банкнот (монет), у якій виявлено недостачу, здійснюється підкріплення операційної каси в установленому порядку.

28. Якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, перевищує суму недостачі, то сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок Виконавця протягом трьох робочих днів із дня одержання коштів від продажу.

Якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, є недостатньою для покриття недостачі, то Замовник має право звернутися про стягнення іншого майна Виконавця в порядку, передбаченому законодавством України.

Депозитарна установа Національного банку не несе відповідальності за дії або бездіяльність, якщо вони були обумовлені виконанням вимог цього Договору, за винятком випадків, коли такі претензії, вимоги, позови, рішення суду та зобов’язання будь-якого виду виникають внаслідок невиконання або неналежного виконання депозитарною установою Національного банку своїх зобов’язань за цим Договором.

29. У разі встановлення Замовником в упаковці Виконавця фактів надлишків, недостач та сумнівних банкнот (які визнані за результатами дослідження неплатіжними, підробленими, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів) за кожен факт порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо сортування/формування/пакування готівки, виявлений Замовником та оформлений актом (у довільній формі), та в разі встановлення фактів пошкодження (втрати) касет із вини Виконавця він протягом п’яти робочих днів відшкодовує вартість пошкоджених (втрачених) касет на підставі виставленого Замовником рахунку, водночас Замовник застосовує заходи, передбачені Умовами надання послуг з касового обслуговування банків у національній валюті України Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

VI. Безпека та конфіденційність

30. Сторони зобов’язуються забезпечувати конфіденційність інформації, яка стосується їх діяльності щодо запасів готівки Замовника та зобов’язань.

31. Виконавець має забезпечити захист інформації щодо запасів готівки Замовника в своїх інформаційних системах та обмежити доступ до неї, а також забезпечити її повноту, актуальність та достовірність.

32. У разі виявлення фактів розголошення однією зі Сторін банківської таємниці та/або розголошення відомостей про запаси готівки Замовника визначення заподіяної шкоди здійснюється відповідно до законодавства України.

VIІ. Безперервна діяльність

33. Виконавець у разі виходу з ладу в сховищах замків, дверей, тривожної сигналізації повинен ужити оперативних заходів щодо відновлення їх працездатності в найкоротші терміни.

34. У разі виходу з ладу інформаційних систем, збою бази даних Виконавець має вживати заходів щодо здійснення резервного копіювання даних, які стосуються запасів готівки Замовника.

VIІІ. Обставини непереборної сили

35. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо таке невиконання стало наслідком пожежі, стихійного  лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

36. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених цим Договором, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів із дня виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній зі Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

37. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим на це державним органом або особою, уповноваженою на це згідно із законодавством України.

38. Обставинами непереборної сили не вважаються крадіжка/недостача/пошкодження запасів готівки Замовника з вини Виконавця, а також дії, що призвели до цього без підтвердних документів, наданих уповноваженим на це державним органом або особою, уповноваженою на це згідно із законодавством України. 

ІX. Внутрішній контроль та аудит

39. Виконавець зобов’язаний розробити та затвердити внутрішні документи (положення, інструкції, порядок) щодо внутрішнього контролю та аудиту за запасами готівки Замовника, в яких визначити внутрішні операційні процеси контролю, обліку, відповідальності, а також контролю за дотриманням вимог цього Положення.

40. Виконавець зобов’язаний проводити ревізію запасів готівки Замовника та готівки операційної каси в національній валюті, яка зберігається в одному сховищі із запасами готівки Замовника, у терміни та в порядку, установленими Положенням та внутрішніми документами Виконавця.

X. Порядок унесення змін та розірвання цього Договору

41. Усі зміни до цього Договору вносяться під час його дії письмово шляхом підписання  уповноваженими особами  Сторін відповідних додаткових договорів,  обміну листами, а також підписання інших документів, які визначені невід’ємними частинами цього Договору. 

42. Розірвання цього Договору можливе за письмовою згодою Сторін після виконання Сторонами всіх зобов’язань за цим Договором, крім випадків, передбачених  Положенням, цим Договором або за рішенням суду.

43. Замовник не відшкодовує витрати в разі розірвання цього Договору з причин невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.

XI. Строк дії Договору

44. Цей Договір укладений строком на шість років та набирає чинності з дня його підписання уповноваженими особами Сторін та скріплення відбитками печаток.

45. Цей Договір є автоматично продовженим на строк, установлений цим Договором, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 45 календарних днів до закінчення строку його дії не надішле іншій Стороні письмове повідомлення про свій намір припинити його дію надалі та за умови виконання всіх вимог Положення та цього Договору. У разі необхідності строк продовження дії цього Договору може бути змінено за письмовою домовленістю Сторін шляхом укладення додаткового договору або обміну листами, підписаними уповноваженими особами Сторін. Кількість разів продовження строку дії цього Договору не обмежується.

46. У разі зміни місцезнаходження, реквізитів, реорганізації Виконавця, а також інших змін, що можуть впливати на зберігання готівки Замовника Виконавцем, цей Договір розривається Сторонами до закінчення строку його дії.

47. Відповідальність Сторін за неналежне виконання умов цього Договору не обмежується строком його дії.

48. Усі спори за цим Договором, які не врегульовані Сторонами самостійно, передаються на розгляд до суду.

XII. Інші умови Договору

49. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

50. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

51. Для вирішення всіх питань, пов’язаних із виконанням умов цього Договору, уповноваженими особами є:

від Замовника ________________________________________

від Виконавця ________________________________________

XIІІ. Місцезнаходження (поштові адреси), платіжні реквізити і підписи Сторін

ЗамовникНаціональний банк  України                    Виконавець _______________ (найменування уповноваженого банку) 
Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;місцезнаходження Департаменту грошового обігу: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2б; Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість: _____________________;адреса для листування: _____________________________;
код банку 300001, код банку ____________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00032106,                                                                                           ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
рахунки Національного банку (IBAN):№ _______ для оплати за готівку; № _______ для відшкодування недостач, неплатіжних та/або підроблених банкнот; № _______ для перерахування надлишків готівки; рахунки (IBAN): _____________________________ (найменування уповноваженого банку)кореспондентський рахунок, відкритий в Національному банку України
номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ – 35482448, номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ
індивідуальний податковий номер – 000321026651 індивідуальний податковий номер
 ________(ініціали, прізвище) ________(ініціали, прізвище) 

Додаток  

до договору про зберігання запасів готівки Національного банку України та про проведення операцій з ними від “____” __________  ______ року № _____ 

Інформація щодо відокремлених підрозділів уповноваженого банку ________________________________,

                                                                                                                                     (найменування уповноваженого банку)

відповідно до рішення Правління Національного банку України від________________ №_______-рш 

та наказу Національного банку України від ________________ №______-но

№з/пНайме-нування відокрем-леного підроз-ділу Внутріш-ньобанків-ський реєстрацій-ний код відокрем-леного підрозділу в Державно-му реєстрі банківАдреса відокрем-леного підрозділу Скорочена назва відокремле-ного підрозділу для системи автоматиза-ціїІнформація про сховища, в яких зберігатимуться запаси готівки Національного банкуСума встанов-леного ліміту запасів готівки,       млн грнРахунок для перераху-вання коштів(IBAN)
місце збері-ганняспосіб збері-ганняклас опо-руреєстра-ційний №, зазначе-ний у паспорті сховища 
1234567891011
           
 Усього         

Замовник   ______________(ініціали, прізвище) 

Виконавець   ____________(ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 22  розділу I)

___________________________________               Національний банк України

(найменування уповноваженого банку)

“_____”____________ ____року     №_______

Заявка щодо забезпечення зобов’язань за договором про зберігання

У забезпечення виконання зобов’язань за договором про зберігання

№ ____ від “__” __________  _____ /додатковим договором № ____ від “__” __________ _____ пропонуємо такі державні облігації України:

Таблиця 1

№ з/пМіжнародний ідентифікацій-ний номер цінних  паперівКількість цінних паперівНомінальна вартість1 (валюта розміщення)Справед-лива вартість1(грн)Дата погашення1
123456

на загальну суму: ______________ грн.

З них раніше надані відповідно до пункту 52 розділу IV Положення про передавання    запасів   готівки   на   зберігання   до    уповноважених   банків та проведення операцій з ними2:

Таблиця 2

№ з/пМіжнародний ідентифікаційний номер ціннихпаперівКількість цінних паперівНомінальна вартість1(валюта розміщення)Справед-лива вартість1(грн)Дата пога-шення1Заяв-ка (№, дата)
1234567

на загальну суму: __________ грн.

Уповноважена особа

уповноваженого банку                           ___________              _________________

                                                                           (підпис)             (ініціали, прізвище)

1Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку.

2Текст уключається, якщо надається заявка на заміну забезпечення зобов’язань.

Додаток 4

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 40 розділу III)

Національний банк України                   __________________________________

                                                                                (найменування уповноваженого банку) 

“___”________ ___року  №__ 

Повідомлення

про задоволення заявки щодо забезпечення зобов’язань за договором про зберігання

            Національний банк України в забезпечення виконання зобов’язань за договором про зберігання № ____ від “__” __________  _____ /додатковим договором № ____ від “__” __________ _____ відібрав такі державні облігації України:

Таблиця 1

№ з/пМіжнародний ідентифікацій-ний номер цінних  паперівКількість цінних паперівНомінальна вартість1 (валюта розміщення)Справед-лива вартість1(грн)Дата погашення1
123456


на загальну суму: _________________ грн, у тому числі2:

раніше надані:

Таблиця 2

№ з/пМіжнародний ідентифікаційний номер ціннихпаперівКількі-сть цінних паперівНомінальна вартість1(валюта розміщення)Справед-лива вартість1(грн)Дата пога-шення1Заяв-ка (№, дата)
1234567

державні облігації України додатково відібрані:

Таблиця 3

№ з/пМіжнародний ідентифікацій-ний номер цінних  паперівКількість цінних паперівНомінальна вартість1 (валюта розміщення)Справед-лива вартість1(грн)Дата погашення1
123456

державні облігації України, що вивільняються:

Таблиця 4

№ з/пМіжнародний ідентифікаційний номер ціннихпаперівКількість цінних паперівНомінальна вартість1(валюта розміщення)Справед-лива вартість1(грн)Дата пога-шення1Заяв-ка (№, дата)
1234567

Уповноважена особа

Національного  банку України                       Підпис                 Ім’я ПРІЗВИЩЕ

1Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку.

2Текст уключається, якщо надається заявка на заміну забезпечення зобов’язань.

Додаток 5

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 45 розділу III)

Національний банк УкраїниДепартамент грошового обігу _________________________________(найменування уповноваженого банку)

“___”__________ _____ року                                

№____

Повідомлення 

про приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні

Національний банк України (далі – Національний банк) повідомляє про необхідністьприведення

________________________________________________________________________________

                                       (найменування уповноваженого банку)

(далі – Уповноважений банк) обсягу заблокованих державних облігацій України відповідно до ліміту запасів готівки на зберіганні згідно з вимогами Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (далі – Положення) та договором про зберігання запасів  готівки  Національного  банку України та проведення операцій з ними № _______ від “___”__________  _____ року, укладеного між Національним банком України та Уповноваженим банком (далі – Договір про зберігання).

Станом на “____”____________року:

справедлива вартість заблокованих державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів становить _______________ (____________) гривень;

ліміт запасів готівки – ________________(______________) гривень.

Таким чином, нестача обсягу забезпечення зобов’язань за Договором про зберігання становить ____гривень.

Додатково нагадуємо, що відповідно до пункту 45 розділу III Положення Уповноважений банк у разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), які надані в забезпечення зобов’язань за Договором про зберігання, якщо процентне співвідношення справедливої вартості державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів до ліміту запасів готівки на зберіганні стає меншим ніж 100 %, не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення Національного банку, що надсилається засобами системи автоматизації, здійснює приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні.

Крім того, відповідно до підпункту 2 пункту 34 розділу I Положення в разі неприведення Уповноваженим банком у відповідність до встановлених вимог обсягу державних облігацій України, наданих у забезпечення зобов’язань за Договором про зберігання, Національний банк ініціює розірвання Договору про зберігання та вивезення запасів готівки.

 Уповноважена особа Національного банку України
Підпис

 Ім’я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 6 

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 62 розділу V)

__________________________

(найменування уповноваженого банку,

адреса та найменування відокремленого                 Національний банк України

підрозділу)                                                                           Департамент грошового обігу

“___” __________ ____ року

№ ________        

Заявка на підкріплення/вивезення1 готівки до (із) запасів готівки на зберіганні

Прошу надати дозвіл на підкріплення/вивезення1 готівки до (із) запасів готівки на зберіганні на загальну суму _______________________________________________________________грн,

                                                        (цифрами і словами)

уключаючи:

____________________________________________________________________________,

(індекс2, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами)

усього за індексом ___________ грн,     усього місць  ______________________. (сума цифрами)                          (кількість цифрами, назва місця3)

Загальна кількість місць   _____________________шт.

                                         (назва місця3, кількість цифрами)

Уповноважена особа

уповноваженого банку      _________           _________________

                                              (підпис)               (ініціали, прізвище)

Зазначається за призначенням.

Зазначається за наявності.

Для монет не зазначається.

Додаток 7

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 65 розділу V)

Національний банк України 
Департамент грошового обігу
___________________________________
(назва підрозділу Національного банку/найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)1
“___” ________  ____ року
№ ________
 (на заявку №____ від ______________)                                      (дата)

Дозвіл

на підкріплення/вивезення1 готівки до (із) запасів готівки на зберіганні

          Дозволяємо підкріпити/вивезти1 готівку до (із) ____________________________________________________________________________(назва підрозділу Національного банку/найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)1
запасів готівки на зберіганні на загальну суму________________________ грн,                                                                                       (цифрами і словами)уключаючи:___________________________________________________________________________,(індекс2, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами) усього за індексом __________ грн,         усього місць_____________________. (сума цифрами)                         (кількість цифрами, назва місця3)  Загальна кількість місць     _________________________шт.                                            (назва місця3, кількість цифрами)
Уповноважена особа Національного банку  України
Підпис

   Ім’я ПРІЗВИЩЕ

Зазначається за призначенням.

Зазначається за наявності.

Для монет не зазначається.

Додаток 8

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 69 розділу V)

Національний банк України 
Департамент грошового обігу
___________________________________
(назва підрозділу Національного банку/ найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)1
 
“___” ________  ____ року                        (на заявку №____ від ____________)                                                                                                                 (дата)
№ ____
 
АНУЛЮВАТИДозвіл на підкріплення/вивезення1 готівки до (із) запасів готівки на зберіганні Дозволяємо підкріпити/вивезти1 готівку до (із)________________________________________________________________(назва підрозділу Національного банку/найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)1
запасів готівки на зберіганні на загальну суму ___________________грн,                                                                                       (цифрами і словами)уключаючи:_____________________________________________________________________________,(індекс2, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами) усього за індексом ___________ грн,       усього місць _______________________.                                                                                                                                              (сума цифрами)                              (кількість цифрами, назва місця3)        Загальна кількість місць    ________________________шт.                                         (назва місця3, кількість цифрами)
Уповноважена особа Національного банку  України  
 Підпис             
 Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

Зазначається за призначенням.

Зазначається за наявності.

Для монет не зазначається.

Додаток 9

до Положення про передавання

запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 83 розділу V)

___________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)
Національний банк України 
   Департамент грошового обігу
“___” ____________ ____ року
№ ________
 

Підтвердження (повідомлення)1

    Згідно з дозволом № __ від _________ ____ р.

отримана від /відправлена до1_________________________________________________________________________________
(назва підрозділу Національного банку/найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)1
готівка до (із) запасів готівки на зберіганні в сумі ________________________грн.
                                                                                                             (цифрами і словами)уключаючи:
________________________________________________________________________________,
  (індекс2, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами)

усього за індексом ___________ грн,       усього місць ______________________.                                                                                                                                                    (сума цифрами)                             (кількість цифрами, назва місця3)Загальна кількість місць   ________________________ шт.
                                      (назва місця3, кількість цифрами)Уповноважена особа уповноваженого банку        ______________          _______________
                                                    (підпис)                (ініціали, прізвище)  Зазначається за призначенням.Зазначається за наявності.Для монет не зазначається.

                                    Додаток 10

                                                                       до Положення про передавання 

                                                                       запасів готівки на зберігання до 

                                                       уповноважених банків

                                                                     та проведення операцій з ними

                                                    (пункт 85 розділу VІ)

Індекси, за якими обліковується готівка в запасах готівки на зберіганні

1. “21” – емісійні та придатні банкноти зразків 2003–2007 років.

2. “22”– зношені банкноти зразків до 2007 року.

3. “24” – значно зношені банкноти зразків до 2007 року.

4. “29” – банкноти зразків 2003–2007 років, що підлягають перерахуванню.

5. “41” – емісійні та придатні банкноти зразка 2014 та наступних років випуску.

6. “42” – зношені банкноти зразка 2014 та наступних років випуску.

7. “44” – значно зношені банкноти зразка 2014 та наступних років випуску.

8. “49” – банкноти зразка 2014 та наступних років випуску, що підлягають перерахуванню.

9. “5” – придатні розмінні, обігові монети (уключаючи пам’ятні монети звичайної якості) зразка до 2018 року.

10. “6” – зношені розмінні, обігові монети (уключаючи пошкоджені пам’ятні монети звичайної якості) та з дефектом виробника зразка до 2018 року.

11. “10” – розмінні, обігові монети (уключаючи пам’ятні монети звичайної якості) зразка до 2018 року, що підлягають перерахуванню.

12. “45” – обігові монети зразка 2018 та наступних років випуску.

13. “46” – зношені обігові монети зразка 2018 та наступних років  випуску.

14. “50” – обігові монети зразка 2018 та наступних років випуску, що підлягають перерахуванню.

                                     Додаток 11

                                                                             до Положення про передавання 

                                                                       запасів готівки на зберігання до 

                                                       уповноважених банків

                                                                    та проведення операцій з ними

                                                     (пункт 86 розділу VI)

 ________________________________                              Національний банк України

(найменування уповноваженого банку,                       Департамент грошового обігу адреса та найменування відокремленого 

підрозділу)                                                

Відомість про залишки банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні

за позабалансовим рахунком _______

станом на кінець звітного дня “_____”_____________  ___ року

ІндексНоміналСума (грн)
123
   
   
     Усього за  індексом: 
   
   
     Усього за  індексом: 
   
   
Разом 

Відповідальні  особи сховища  уповноваженого  банку:

                                                                          ______________              ____________________;

                                                                    (підпис)                   (ініціали, прізвище)

                                                                          _______________            ____________________;

                                                                                (підпис)                  (ініціали, прізвище)

                                                                           ______________               ___________________.

                                                                               (підпис)                  (ініціали, прізвище)

                                     Додаток 12

                                                                             до Положення про передавання 

                                                                       запасів готівки на зберігання до 

                                                       уповноважених банків

                                                                    та проведення операцій з ними

                                                       (пункт 92 розділу VII)

____________________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)
Національний банк України 
Департамент грошового обігу
“___” ____________ _____ року№ ____ 

Заявка на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами

Прошу надати дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні до__________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу) у сумі ______________________________________________________________грн,
                                                                     (цифрами і словами)уключаючи:________________________________________________________________________, 
(індекс1, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами) усього за індексом ___________ грн,   усього місць  ____________________.                                                                                                                                               (сума цифрами)                           (кількість цифрами, назва місця2)Загальна кількість місць _____________________________________ шт.
                                                   (назва місця2, кількість цифрами)

Уповноважена особа 

уповноваженого банку        ______________          _______________
                                               (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

Зазначається за наявності.

Для монет не зазначається.

Додаток 13

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ним (пункт 93 розділу VII)

Національний банк України 
Департамент грошового обігу
__________________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)
“___” ____________ _____ року№  ____ 
Дозволяємо здійснити переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні до _____________________________________________________________________________
 (найменування уповноваженого банку,  адреса та найменування відокремленого підрозділу)у сумі ____________________________________________________________ грн,
                                                                                            (цифрами і словами)уключаючи:_____________________________________________________________________________, 
(індекс2, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами) усього за індексом ________ грн,       усього місць _________________________.                                                                                                                                                                                           (сума цифрами)                             (кількість цифрами, назва місця3)Загальна кількість місць      ___________________________________  шт.
                                                      (назва місця3, кількість цифрами)               

Дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами1

   

Формується в автоматизованому режимі.

Зазначається за наявності.

Для монет не зазначається.

 Додаток 14

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до  уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункти 94 розділу VII)

_____________________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)
Національний банк України 
Департамент грошового обігу
“___” ____________ _____ року№ ____ 

Підтвердження (повідомлення)1
про переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні згідно з дозволом № ____ від ____________ ____ року

Отримана від/відправлена до1 відокремленого підрозділу__________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)готівка до (із) запасів готівки на зберіганні в сумі _________________________грн,                                                                                             (цифрами і словами)уключаючи: _________________________________________________________________________________,
  (індекс2, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами) усього за індексом ___________ грн,       усього місць  _______________________.                                                                                                   (сума цифрами)                                (кількість цифрами, назва місця3) Загальна кількість місць    __________________________________  шт.
                                                     (назва місця3, кількість цифрами)
Уповноважена особа уповноваженого банку
 
  
____________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)
   

Зазначається за призначенням.

Зазначається за наявності.

Для монет не зазначається.

Додаток 15

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 97 розділу VII)

Національний банк України 
Департамент грошового обігу“___” ____________ _____ року№  ____

___________________________________  (найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу) (на заявку №____ від _____________)                                            (дата) 

АНУЛЮВАТИ

Дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами

Дозволяємо здійснити переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні до ______________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)в сумі ___________________________________________________________________ грн,
                                                                            (цифрами і словами)уключаючи:______________________________________________________________________________, 
(індекс1, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами)усього за індексом ___________ грн,     усього місць  _________________________.                               (сума цифрами)                         (кількість цифрами, назва місця2) Загальна кількість місць      ___________________________________ шт.
                                                (назва місця2, кількість цифрами)
Уповноважена особа Національного банку України                         
          Підпис                       Ім’я ПРІЗВИЩЕ

Зазначається за наявності.

Для монет не зазначається.

Додаток 16

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними  (пункт 104  розділу VIII)

_________________________________________

(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)

Опис цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах)

                                                                                                                  індекс “___”

ДатаНомі-налСума залиш-куПідпис відповідаль-ної особи сховища ДатаНомі-налСума залишкуПідпис відповідаль-ної особи сховища
12345678
        
        
Додаток 17
до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банківта  проведення операцій з ними  (пункт 111 розділу IX)

 __________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)
Національний банк України 
   Департамент грошового обігу
“___” __________ ____ року
№ ________
 

Заявка на зменшення/збільшення1 готівки із (до) запасів готівки на зберіганні

Прошу надати дозвіл на видачу готівки із/приймання готівки до1  запасів готівки на зберіганні до (із) операційної каси на загальну суму ______________________________________________________________ грн,
                                                (цифрами і словами)
уключаючи: _________________________________________________________________________,
(індекс2, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами)

усього за індексом ________ грн,   усього місць   ________________________.                                (сума цифрами)                     (кількість цифрами, назва місця3)Загальна кількість місць     ____________________________________шт.
                                               (назва місця3, кількість цифрами)
Уповноважена особа
уповноваженого банку
 
_______________
(підпис)
_______________________
   (ініціали, прізвище)

Зазначається за призначенням.

Зазначається за наявності.

Для монет не зазначається.

Додаток 18
до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними(пункт 116 розділу IX)
Національний банк України 
Департамент грошового  обігу
 _____________________________________  (найменування уповноваженого банку,  адреса та найменування відокремленого підрозділу) (на заявку №____ від _____________)                                                (дата) 

 “___” ____________ ____ року
  № ________

Дозвіл на зменшення/збільшення1 готівки із (до) запасів готівки на зберіганні

Дозволяємо видати готівку із/прийняти готівку до1 запасів готівки на зберіганні до (із) операційної каси _______________________________________________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)
на загальну суму__________________________________________________ грн, 
                                                            (цифрами і словами)уключаючи:___________________________________________________________________,
(індекс2, номінали, сума за номіналами, кількість місць за номіналами цифрами)

усього за індексом _________ грн,      усього місць  ________________________.                             (сума цифрами)                      (кількість цифрами, назва місця3) Загальна кількість місць        ____________________________________шт.
                                                  (назва місця3, кількість цифрами)
Уповноважена особа Національного банку  України  
Підпис
Ім’я ПРІЗВИЩЕ

     Зазначається за призначенням.

     Зазначається за наявності.

     Для монет не зазначається.

Додаток 19

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 121 розділу IX)

Відомість про результати перерахування готівки  

_______________________________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)

за _______________

(дата)

Відповідно до дозволу від _____________   № ______

НоміналІндекс до перерахуванняІндекс за результатами перерахуванняСума (грн)
1234
    
    
Усього за індексом: 
    
    
Усього за індексом: 
    
    
Разом 

Відповідальні  особи  сховища  уповноваженого  банку:

                                                 __________________      ________________________;

                                                          (підпис)                  (ініціали, прізвище)

                                                 __________________      ________________________;

                                                          (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

                                                   _______________          ________________________.

                                                          (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

Додаток 20

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 122 розділу IX)

 __________________________________
(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)
Національний банк України 
   Департамент грошового обігу
“___” __________ ____ року
№ ________
 

Заявка на перенесення готівки з індексу на індекс у запасах готівки на зберіганні

Прошу надати дозвіл на перенесення готівки з індексу _____ (дозвіл № ___ від _______) на індекс ____ у запасах готівки на зберіганні на загальну суму ____________________________________________________________ грн,
                                                            (цифрами і словами)
уключаючи:______________________________________________________,
                                            (номінали, сума за номіналами)
усього за індексом ___________ грн.                                 (сума цифрами)
 
Уповноважена особа
уповноваженого банку
 
_______________
(підпис)
_______________________
      (ініціали, прізвище)

Додаток 21

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 123 розділу IX)

Національний банк України 
Департамент грошового обігу“___” ____________ ____ року  № ________
    _____________________________________  (найменування уповноваженого банку,  адреса та найменування відокремленого підрозділу) (на заявку №____ від _____________)                                                  (дата) 

Дозвіл 

на перенесення готівки з індексу на індекс у запасах готівки на зберіганні

 Дозволяємо_________________________________________________________
                               (найменування уповноваженого банку, адреса та найменування 
                                                        відокремленого підрозділу)
перенести готівку з індексу ________ на індекс ________ у запасах готівки на зберіганні на загальну суму ____________________________________________________________ грн,
                                                                   (цифрами і словами)уключаючи:___________________________________________________________,
                                                    (номінали, сума за номіналами)

усього за індексом __________ грн.                                             (сума цифрами)                                                   
 Уповноважена особа
Національного банку України
 
Підпис
Ім’я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 22

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 142розділу X)

“___” __________ _______ року

  ____________________________________________________________________________

(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)

                                                                       Акт про ревізію

Комісією в такому складі:

          керівник ________________________________________________________________________________;

                                                                                                  (ініціали, прізвище)

            члени комісії: ___________________________________________________________________________;

                                                              (ініціали, прізвище)

                                         ___________________________________________________________________________;

                                            (ініціали, прізвище)

                                         ___________________________________________________________________________

                                                     (ініціали, прізвище)

на підставі__________________________________________________________________________________________________                                                                                                                      (наказ, розпорядження)

станом на “____”__________20___ року проведена ревізія запасів готівки на зберіганні та перевірка порядку їх зберігання, ревізія готівки операційної каси банку в національній валюті у ________________________________________________________________________________________________ .

Ревізію розпочато “___” ___________ 20__ року

За результатами ревізії встановлено:

Номер рахунку(індекс, номінал)Сума за данимивідомос-тей та книгоблікуСума за даними бухгалтер-ськогообліку банкуСума за данимиобліку Національного банку Фактична наявність за наклад-ками та ярликамиРезультатСума перераху-ванняРезультат поаркушного (за кружками) перерахування 
надлиш-кинедоста-чінадлиш-кинедоста-чіcумнів-ні
1234567891011
 1. Національна валюта
           
Усього за індексом          
           
Усього за індексом          
           
Разом          
           

1.Зауваження комісії: ______________________________________________________________________________________________________________________.

2. Готівка операційної каси не зберігалася в одному сховищі із запасами готівки на зберіганні.

Ревізію закінчено “___” _______________ 20__ року.

Керівник  комісії      ___________ ___________________ ___________;                

                                              (підпис)    (ініціали, прізвище)    (дата)

         члени  комісії:                                                          

                                               ________________                           ________________________;

                                                           (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

                                               ________________                           _______________________;

                                                           (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

                                               ________________                           _______________________.

                                                           (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

Комісія перевірила всю готівку в національній валюті в нашій присутності в повному обсязі, результати перевірки повністю внесені до акта, у  зв’язку з чим претензій до комісії не маємо. Цінності, зазначені в акті, перебувають на нашому відповідальному зберіганні.

Відповідальні особи сховища:                 ____________________  ________________________  ___________;

                                                                                                       (підпис)             (ініціали, прізвище)          (дата)

       ____________________  _______________________  ___________;

                                                                                                       (підпис)             (ініціали, прізвище)         (дата)

       ____________________  ________________________  ___________.

                                                                                                      (підпис)             (ініціали, прізвище)         (дата)

           Керівник відокремленого підрозділу

         уповноваженого банку                            __________      ________________

                                                                                         (підпис)     (ініціали, прізвище)

            Цінності передав     _______     ______________.                  Цінності прийняв     _______     _______________. 

                                            (підпис)  (ініціали, прізвище)                                                (підпис) (ініціали, прізвище)

Пояснення до заповнення додатка

1. Колонка 4 таблиці заповнюється в разі проведення ревізії запасів готівки на зберіганні за розпорядчим актом Національного банку.

2. У разі зберігання готівки операційної каси уповноваженого банку в одному сховищі із запасами готівки на зберіганні таблиця після рядка з реквізитом “Разом” доповнюється рядком, у якому зазначається інформація щодо готівки операційної каси уповноваженого банку в національній валюті (без розподілу за індексами та номіналами).

3. Пункт 2 цього додатка зазначається, якщо готівка операційної каси уповноваженого банку не зберігалася в одному сховищі із запасами готівки на зберіганні.  

4. Інформація щодо передавання/приймання цінностей друкується в разі зміни відповідальних осіб сховища.

5. Якщо немає інформації, то у колонках таблиці проставляються прочерки.   

Додаток 23

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 146 розділу X)

Національний банк УкраїниДепартамент грошового обігуКерівнику________________________                (найменування уповноваженого банку/відокремленого підрозділу)______________________________________ (прізвище, ініціали) 

Запит №

на отримання документів та інформації

“___” ____________ ____ року

У зв’язку з проведенням ревізії/перевірки в ____________________________________________________________________

(найменування уповноваженого банку/відокремленого підрозділу, місто) 

(далі – Банк) відповідно до розпорядчого акта Національного банку України від “___” ____________ ____ року № ___ просимо надати такі документи та інформацію в строк до ___________: 

№з/пНазва документаФорма виконанняелектронна/паперова  (Е/П)Дата виконання
1234
    

Якщо в Банку немає інформації чи документів за будь-яким пунктом запиту, то просимо надати відповідне пояснення в письмовій формі за підписом керівництва Банку.

Керівник ревізійної комісії/групи перевірників    ________  ________________.

                                                                              (підпис)  (ініціали, прізвище)

Пояснення до заповнення додатка

1. До передбаченого цим додатком запиту на отримання документів та інформації додатково надається інформація у формі паперової довідки щодо осіб (зазначити посаду та прізвище, ініціали працівника), відповідальних за виконання запиту (у розрізі пунктів запиту).

2. У колонці 3 таблиці  зазначається, у якій формі надаються документи та інформація: в електронній (Е) та/або паперовій (П), засвідчені належним чином.

Додаток 24

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (пункт 149розділу X)

Акт про приймання-передавання документів під час проведення Національним банком ревізії/перевірки


з/п
Номер запиту
(на який надаєть-ся інфор-мація)
Перелік документів, матеріалів, інформаціїФорма наданняПередано уповноваженим банком/відокрем-леним підрозділомОтримано керівником ревізійної комісії/групи перевірниківПередано керівником ревізійної комісії/групи перевірниківОтримано уповноваженим банком/відокрем-леним підрозділом
дата, час надан-няініціали, прізвище, підписдата, час отри-манняініціали, прізвище, підписдата, час надан-няініціали, прізвище, підписдата, час отри-манняініціали, прізвище, підпис
123456789101112
            


Акт складено та підписано у двох примірниках, які мають однакову силу. 


Джерело інформації сайт  НБУ – https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-rozshiriv-mojlivosti-upovnovajenih-bankiv-efektivnishe-zdiysnyuvati-operatsiyi-iz-zapasami-gotivki-12474