НБУ – розширено перелік  забезпечень, які враховуються під час розрахунку нормативів

16.11.2021

НБУ – розширено перелік забезпечень, які враховуються під час розрахунку нормативів

Як зазначено на сайті НБУ, – Національний банк розширив можливості банків зменшувати розмір кредитного ризику під час розрахунку економічних нормативів. 

Зокрема, до переліку прийнятних інструментів зменшення кредитного ризику додано договори, які передбачають відшкодування банку суми заборгованості боржника у разі невиконання ним зобов’язань перед банком. 

Тепер, прийнятними надавачами такого забезпечення є міжнародні банки розвитку та банки, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижчий, ніж рівень “АА-” за класифікацією рейтингового агентства “Standard&Poor’s” або рейтингового агентства “Fitch Ratings”/рівень “Аа3” за класифікацією рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”. 

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 12 листопада 2021 року № 117 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” та набирають чинності з 20 грудня 2021 року.

Офіційно опубліковано 15.11.2021

  
  
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
12 листопада 2021 рокум. Київ117
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 35, 52, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою забезпечення стабільності діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпунктів 2–4 пункту 1 Змін, які набирають чинності з 20 грудня 2021 року.

ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
  

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

12 листопада 2021 року № 117

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 5 глави 1 замінити чотирма новими абзацами першим – четвертим такого змісту:

“5. Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для:

1) погашення цією особою будь-яких зобов’язань перед пов’язаною з банком особою;

2) придбання активів пов’язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою;

3) придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов’язаною з банком особою або права на які має пов’язана з банком особа.”;

2) у пункті 2.5 глави 2:

у підпункті 1:

в абзаці першому слово “безвідкличних” виключити;

абзаци сьомий – чотирнадцятий замінити дев’ятьма новими абзацами сьомим – п’ятнадцятим такого змісту:

“Гарантії/резервні акредитиви, визначені в абзацах третьому – шостому підпункту 1 пункту 2.5 глави 2 розділу VI цієї Інструкції, мають відповідати:

уніфікованим правилам для гарантій або іншим міжнародним документам, що регулюють питання здійснення операцій за гарантіями/контргарантіями, з урахуванням міжнародної стандартної банківської практики та особливостей, визначених цією Інструкцією, і що не суперечать законодавству України;

уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів або іншим міжнародним документам, розробленим Міжнародною торговельною палатою (далі – МТП), які регулюють питання проведення розрахунків за акредитивами, затвердженими МТП, з урахуванням міжнародної стандартної банківської практики та особливостей, визначених цією Інструкцією, і що не суперечать законодавству України.

Гарантія/резервний акредитив є прийнятним забезпеченням за одночасного дотримання таких умов:

банк-кредитор має право вимоги до гаранта/емітента резервного акредитива;

чітко визначена сума гарантії/резервного акредитива та вид заборгованості, що забезпечується;

гарантія/резервний акредитив є безвідкличною(ним) та безумовною(ним), тобто немає умов, які дадуть змогу гаранту/емітенту резервного акредитива в односторонньому порядку припинити дію гарантії/резервного акредитива або збільшити вартість гарантії/резервного акредитива внаслідок погіршення кредитоспроможності боржника, або зменшити строк дії гарантії/резервного акредитива, або не сплатити коштів за гарантією/резервним акредитивом уповному обсязі чи частково;

банк-кредитор у разі невиконання боржником зобов’язань, забезпечених гарантією/резервним акредитивом, має право вимагати від гаранта/емітента резервного акредитива сплатити кошти за гарантією/резервним акредитивом та не має зобов’язань щодо вжиття заходів для погашення боржником боргу як передумови для сплати за відповідною гарантією/резервним акредитивом.

Гарантії/резервні акредитиви, складені іноземною мовою, мають перекладатися на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову гарантії/резервні акредитиви, складені іноземною мовою, у разі одночасного наведення їх тексту українською мовою;”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“9) договорів, що передбачають обов’язок надавача забезпечення сплатити банку-кредитору суму заборгованості боржника/контрагента цього банку в разі невиконання боржником/контрагентом своїх зобов’язань перед банком-кредитором (далі – договір з надання забезпечення виконання зобов’язання), що укладені банком з:

міжнародними банками розвитку;

банками, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень “АА-” за класифікацією рейтингового агентства “Standard&Poor’s” або рейтингового агентства “Fitch Ratings”/рівень “Аа3” за класифікацією рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”.

Договір з надання забезпечення виконання зобов’язання є прийнятним забезпеченням за одночасного дотримання таких умов:

банк-кредитор має право вимоги до надавача забезпечення;

чітко визначена сума забезпечення та вид заборгованості, що забезпечується;

зобов’язання надавача забезпечення є безвідкличними та безумовними, тобто немає умов, які дадуть змогу надавачеві забезпечення в односторонньому порядку припинити дію договору з надання забезпечення виконання зобов’язання або збільшити видатки банку-кредитора внаслідок погіршення кредитоспроможності боржника, або зменшити строк дії такого договору, або не сплатити коштів за таким договором у повному обсязі чи частково;

банк-кредитор у разі невиконання боржником зобов’язань, забезпечених договором з надання забезпечення виконання зобов’язання, має право вимагати від надавача забезпечення сплатити кошти за договором з надання забезпечення виконання зобов’язання та не має зобов’язань щодо вжиття заходів для погашення боржником боргу як передумови для сплати за цим договором.

Договори з надання забезпечення виконання зобов’язання, складені іноземною мовою, мають перекладатися на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову договори з надання забезпечення виконання зобов’язання, складені іноземною мовою, у разі одночасного наведення їх тексту українською мовою.”;

3) у пункті 5 глави 4:

у підпункті 1:

в абзаці першому слово “безвідкличних” виключити;

абзац третій замінити двома новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

“міжнародних банків розвитку.

Гарантії/резервні акредитиви мають відповідати вимогам, визначеним в абзацах сьомому – п’ятнадцятому підпункту 1 пункту 2.5 глави 2 розділу VI цієї Інструкції;”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“6) договорів з надання забезпечення виконання зобов’язання, що укладені з міжнародними банками розвитку, за умови відповідності таких договорів вимогам абзаців четвертого – дев’ятого підпункту 9 пункту 2.5 глави 2 розділу VI цієї Інструкції.”;

4) у підпунктах 2, 3 пункту 3 глави 5 слова та цифри “підпункті 1 пункту 2.5 глави 2 та підпункті 1” замінити словами та цифрами “підпунктах 1, 9 пункту 2.5 глави 2 та підпунктах 1, 6”.


Джерело інформації сайт НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/dopovneno-perelik-zabezpechennya-yake-moje-vrahovuvatisya-pid-chas-rozrahunku-normativiv