НБУ – оприлюднено Проект Розпорядження Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

19.11.2020

Як зазначено на сайті НБУ потреба прийняття розпорядження зумовлена відсутністю нормативно-правового акту Нацкомфінпослуг або Національного банку, який би встановлював вимоги до структури власності учасників ринків небанківських фінансових послуг.


Дія цього Положення буде поширюватись на фінансові установи, крім банків та кредитних спілок, юридичні особи, що не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також юридичні особи, які мають намір надавати фінансові послуги (далі – надавачі фінансових послуг).

Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 27, 28, 29 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою встановлення вимог до структури власності небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі – Положення), що додається.

2. Небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – надавачі фінансових послуг) протягом:

1) двох місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України відомості про свою структуру власності згідно з додатками 1-3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг в паперовому та в електронному вигляді станом на дату набрання чинності цією постановою і на дату подання цих відомостей до Національного банку України;

2) двох місяців оприлюднити відомості про свою структуру власності згідно з додатками 1-3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг на власному вебсайті в мережі Інтернет станом на дату оприлюднення цих відомостей;

3) п’яти місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

3. Власникам істотної участі та ключовим учасникам у структурі власності надавача фінансових послуг протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою подати надавачу фінансових послуг відомості про себе, необхідні для формування інформації за формою, що наведена в додатках 2 та 3 до Положення.

4. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Ольга Гурбич) після офіційного опублікування довести до відома надавачів фінансових послуг, інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову та заступника Голови Національного банку України Дмитра Сологуба.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено згідно із Законами України “Про Національний банк України”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги) та визначає вимоги до структури власності осіб, які мають намір провадити/провадять діяльність з надання фінансових послуг, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, та порядок подання ними відомостей про структуру власності до Національному банку України (далі – Національний банк).

Дія цього Положення не поширюється на банки та кредитні спілки.

2. Особи, які мають намір провадити/провадять діяльність з надання фінансових послуг, подають Національному банку України відомості про свою структуру власності в порядку, визначеному цим Положенням.

3. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в таких значеннях:

 • бенефіціарне право власності у трастовій конструкції (далі – бенефіціарне право власності) – право на отримання будь-якої вигоди та/або доходу від трастової конструкції;
 • вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному капіталі або правами голосу за акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи в розмірі від 50 відсотків, та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
 • держава-агресор – держава, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”;
 • значний вплив на управління або діяльність юридичної особи – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному капіталі або правом голосу за акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи в розмірі від 10 до 50 відсотків та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
 • кваліфікована фондова біржа – фондова біржа, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

вона створена згідно із законодавством держави – члена Європейського Союзу;

сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Положення;

 • керівник надавача фінансових послуг – одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради – за наявності) надавача фінансових послуг;
 • ключовий учасник у структурі власності юридичної особи або надавача фінансових послуг (далі – ключовий учасник юридичної особи) – це будь-яка:
 1. фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, при цьому:
 • якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників-фізичних осіб, ключовими учасниками юридичної особи вважаються 20 учасників – фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
 • якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному капіталі юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам-фізичним особам, ключовими учасниками юридичної особи вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи;
 • юридична особа, яка володіє часткою (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи;
 • вважається, що публічна компанія не має ключових учасників юридичної особи;
 • ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи – інформація про склад ключовиx учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключовиx учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;
 • надавач фінансових послуг ‒ фінансова установа, яка не є банком або кредитною спілкою, особа, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, або юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність надавача фінансових послуг;
 • остаточні ключові учасники надавача фінансових послуг – це ключові учасники – фізичні особи, а також ключові учасники – юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників.

         Остаточними ключовими учасниками є держава (в особі відповідного державного органу), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія у разі, якщо вони володіють двома і більше відсотками корпоративних прав надавача фінансових послуг або ключового учасника у структурі власності надавача фінансових послуг.

 • публічна компанія – іноземна компанія, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;
 • публічні діячі – національні публічні діячі, іноземні публічні діячі відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;
 • рівень володіння корпоративними правами юридичної особи – відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;
 • трастова конструкція – заснований на договорі або іншому правочині, режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам);
 • уповноважена особа Національного банку – член Правління Національного банку або інша особа, уповноважена Національним банком;
 • уповноважений представник – фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій від імені фізичної або юридичної особи на підставі установчих документів, закону, довіреності або інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства;
 • юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність надавача фінансових послуг – юридична особа, яка звертається до Національного банку з метою отримання ліцензії в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку, що встановлює порядок видачі ліцензії надавачам фінансових послуг;
 • особа, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги – оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, юридичні особи, які надають послуги фінансового лізингу;
 • юридичне право власності в трастовій конструкції (далі – юридичне право власності) – право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів).

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, наведених в Законі про фінансові послуги, інших законах України, а також нормативно-правових актах Національного банку.

4. Національний банк під час вчинення дій, передбачених цим Положенням, керується принципами, передбаченими пунктами 1-5 частини першої статті 29 та статтею 34 Закону про фінансові послуги.

5. Документи, що подаються надавачем фінансових послуг відповідно до вимог цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень і неточностей.

6. Документи, складені іноземною мовою, для подання Національному банку мають перекладатися на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, складені іноземною мовою, у разі одночасного наведення їх тексту українською мовою.

Документи, які видані в іноземній країні, для подання Національному банку мають легалізовуватися в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Надавач фінансових послуг у разі неможливості дотримання визначених абзацом другим цього пункту вимог щодо оформлення документів, виданих в іноземній країні, з незалежних від нього причин, подає Національному банку відповідні обґрунтовані пояснення. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній країні, оформлені без дотримання вимог, визначених абзацом другим цього пункту, якщо визнає пояснення заявника обґрунтованими та не матиме сумнівів щодо достовірності документів і викладеної в них інформації.

Документи щодо юридичної особи, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за нотаріально засвідченим підписом уповноваженого представника юридичної особи.

Документи щодо фізичної особи, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за нотаріально засвідченим підписом фізичної особи або її уповноваженого представника.

7. Документи, передбачені цим Положенням, подаються Національному банку у один з таких  способів:

1) у формі електронного документу, підписаного уповноваженим представником шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) через вебпортал Національного банку, розміщений на вебсторінці https://portal.bank.gov.ua. Технічні вимоги щодо формування файлів, накладання КЕП, завантаження файлів через вебпортал Національного банку розміщуються на вебпорталі Національного банку;

2) у формі електронного документу з накладенням КЕП уповноваженого представника надавача фінансових послуг електронним повідомленням на офіційну електронну скриньку Національного банку – nbu@bank.gov.ua або іншими засобами, установленими нормативно-правовими актами Національного банку;

3) у паперовій формі із власноручним підписом уповноваженого представника з одночасним обов’язковим поданням електронних копій цих документів (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації [USB-флеш-накопичувачах]. Сторінки документів на паперових носіях мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені підписом уповноваженого представника надавача фінансових послуг. Електронні копії документів створюються шляхом сканування з документів в паперовій формі з урахуванням таких вимог:

 • документ сканується у файл формату pdf;
 • сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
 • файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа;
 • документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
 • роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.

8. Паперові копії документів мають бути засвідчені в такому порядку:

 • копія документа, виданого уповноваженим державним органом, засвідчується органом, який видав цей документ, або нотаріально;
 • копія документа фізичної особи засвідчується підписом такої особи або її уповноваженого представника;
 • копія документа юридичної особи засвідчується підписом її уповноваженого представника.

9. Національний банк у разі наявності розбіжностей між даними, що містяться в документах в паперовій формі, і в електронних документах чи електронних копіях документів, надає перевагу даним, наведеним в документах на паперових носіях. Національний банк має право вимагати від заявника надання пояснень щодо розбіжностей між документами на паперових носіях та їх електронними копіями, а також усунення цих розбіжностей.

10. Національний банк в особі уповноваженої особи Національного банку має право здійснювати офіційну комунікацію із надавачем фінансових послуг засобами електронної пошти Національного банку (шляхом направлення  з офіційної електронної пошти Національного банку – nbu@bank.gov.ua) під час розгляду пакета документів. Така комунікація може включати:

1) запитування додаткової інформації, документів і пояснень, необхідних для прийняття рішення згідно із цим Положенням;

2) отримання від надавача фінансових послуг або його уповноваженого представника інформації, пояснень, додаткових документів у вигляді електронних документів та/або електронних копій документів;

3) надсилання повідомлень про рішення, прийняті Національним банком відповідно до цього Положення.

11. Надавач фінансових послуг у повідомленні про подання структури власності (далі – Повідомлення), складеному за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, зобов’язаний вказати адресу електронної пошти уповноваженого представника.

Така адреса електронної пошти вважається офіційною адресою для комунікації з надавачем фінансових послуг.

Надавач фінансових послуг письмово повідомляє Національний банк про зміну електронної пошти для офіційної комунікації з Національним банком.

12. Після отримання електронного листа Національного банку надавач фінансових послуг зобов’язаний протягом 2 робочих днів надіслати у відповідь електронне повідомлення, яке підтверджує отримання електронного листа Національного банку.

13. Національний банк має право здійснювати комунікацію з надавачем фінансових послуг у паперовому вигляді.

Національний банк здійснює комунікацію з надавачем фінансових послуг у паперовому вигляді у разі недотримання надавачем фінансових послуг строків, визначених в пункті 12 розділу І цього Положення.

14. Національний банк у разі потреби отримання додаткових пояснень, інформації та/або документів з метою уточнення відомостей, наведених у поданих Національному банку документах, та необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення, має право вимагати від надавача фінансових послуг та/або його власників істотної участі, надання таких пояснень, інформації та/або документів.

15. Національний банк у разі подання надавачем фінансових послуг неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам цього Положення, має право рекомендувати надавачу фінансових послуг та/або його уповноваженому представнику виправити виявлені недоліки протягом строку, визначеного Національним банком.

ІІ. Розрахунок розміру участі

16. Розмір участі особи в надавачі фінансових послуг розраховується шляхом додавання її прямої та опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг.

17. Розмір опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг за такою формулою:

де РОУ – розмір розрахункової опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг;

У – розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

n – кількість рівнів володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг.

18. Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг, визначений у пункті 17 розділу ІІ цього Положення, не поширюється на розрахунок участі в надавачі фінансових послуг особи, яка прямо або опосередковано через юридичних осіб  здійснює контроль учасника/учасників надавача фінансових послуг. Розмір опосередкованої участі такої особи в надавачі фінансових послуг дорівнює розміру прямої участі в надавачі фінансових послуг учасника/учасників надавача фінансових послуг, якого/яких вона контролює.

19. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, якій учасник/учасники надавача фінансових послуг передав/передали за довіреністю/довіреностями права голосу за корпоративними правами, дорівнює розміру частки, яку такі корпоративні права становлять у статутному капіталі надавача фінансових послуг.

20. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, якій передано в управління корпоративні права надавача фінансових послуг, дорівнює розміру частки, яку такі корпоративні права становлять у статутному капіталі надавача фінансових послуг.

21. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, якій передано в управління акції/частку в статутному капіталі юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг, розраховується у порядку, передбаченому пунктами 17-18 розділу ІІ цього Положення.

22. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, яка незалежно від формального володіння має можливість значного впливу на управління чи діяльність надавача фінансових послуг, прирівнюється до 10 відсотків.

23. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, яка незалежно від формального володіння має можливість вирішального впливу на управління чи діяльність надавача фінансових послуг, прирівнюється до 100 відсотків.

24. Частина розподілених часток у статутному капіталі надавача фінансових послуг та/або юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами прирівнюється до 100%, якщо одночасно є інша частина нерозподілених часток.

25. Публічна компанія не є остаточним ключовим учасником надавача фінансових послуг, якщо у структурі власності такої публічної компанії є учасники, які є власниками істотної участі в надавачі фінансових послуг.

ІІІ. Вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

26. Структура власності надавача фінансових послуг має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним цим Положенням.

Структура власності надавача фінансових послуг є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності надавача фінансових послуг дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у надавачі фінансових послуг або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність надавача фінансових послуг;

усіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами надавача фінансових послуг;

характер взаємозв’язків між надавачем фінансових послуг та/або особами, зазначеними вище;

2) документи про структуру власності надавача фінансових послуг відповідають вимогам цього Положення;

3) набуття/збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг погоджено всіма особами, які володіють такою істотною участю в порядку, установленому законодавством України (не застосовується до юридичних осіб, які мають намір здійснювати діяльність надавача фінансових послуг);

4) у структурі власності надавача фінансових послуг відсутні прямі та/або опосередковані власники істотної участі, які є податковими резидентами або громадянами держави-агресора;

5) у структурі власності надавача фінансових послуг відсутні особи, яким відповідно до законодавства їхнього постійного місця проживання або громадянства, заборонено володіти корпоративними правами надавача фінансових послуг та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність надавача фінансових послуг.

27. Структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою, якщо:

1) структура власності надавача фінансових послуг не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним в пункті 26 розділу IІІ цього Положення;

2) у структурі власності наявна трастова конструкція, якщо при цьому не дотримано вимоги пункту 28 розділу IІІ цього Положення;

3) структура власності надавача фінансових послуг є циклічною.

Циклічною вважається така структура власності надавача фінансових послуг, у якій:

надавач фінансових послуг є власником істотної участі в юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, та/або

власники істотної участі надавача фінансових послуг одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами, прямо та/або опосередковано, в сукупному розмірі не менше 25%;

4) документи про структуру власності містять недостовірну інформацію.

28. Надавач фінансових послуг має право використовувати трастову конструкцію в своїй структурі власності виключно за умови розкриття Національному банку повної та достовірної інформації про всіх осіб, які мають юридичне право власності та бенефіціарне право власності у такій конструкції, а також інших осіб, які входять до складу трастової конструкції.

Структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою, у разі нерозкриття або відмови у розкритті, або надання недостовірної/неповної інформації про трастову конструкцію.

IV. Порядок подання відомостей про структуру власності надавача фінансових послуг та розміщення інформації у мережі Інтернет та на сторінках офіційного Iнтернет-представництва Національного банку

29. Надавач фінансових послуг подає Національному банку документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.

30. Надавач фінансових послуг подає Національному банку такі документи про структуру власності (далі – Документи про структуру власності):

1) Повідомлення, складене за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 2 до цього Положення (далі – Відомості про остаточних ключових учасників);

3) відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 3 до цього Положення (далі – Відомості про власників істотної участі);

4) схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг (далі – Схема).

Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності надавача фінансових послуг на дату їх подання. Інформація, зазначена у Схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до Відомостей про остаточних ключових учасників та Відомостей про власників істотної участі.

Зразки заповнення Відомостей про остаточних ключових учасників, Відомостей про власників істотної участі та складання Схеми наведені в додатках 4 – 9 до цього Положення.

31. Повідомлення подається у формі та способом, передбаченими підпунктом 2 пункту 7 розділу I цього Положення.

Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схема подаються у формі та способом, що передбачені підпунктом 1 пункту 7 розділу I цього Положення.

32. Документи про структуру власності вважаються поданими Національному банку з моменту отримання Національним банком всіх Документів про структуру власності, визначених цим Положенням, та заповнених з дотриманням вимог цього Положення.

33. Надавач фінансових послуг подає Національному банку Документи про структуру власності протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності (переходу права власності на корпоративні надавача фінансових послуг, переходу права власності на корпоративні права особи, яка має пряму або опосередковану участь в надавачі фінансових послуг) станом на дату таких змін, якщо такі зміни стосуються:

1) складу власників істотної участі в надавачі фінансових послуг або розміру їх участі в надавачі фінансових послуг, за умови, що зміна розміру участі власника істотної участі у структурі власності надавача фінансових послуг перевищує п’ять відсотків статутного капіталу надавача фінансових послуг (а для страховиків – двох відсотків статутного капіталу);

2) складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг або розміру їх участі в надавачі фінансових послуг, за умови, що зміна розміру участі остаточного ключового учасника у структурі власності надавача фінансових послуг перевищує п’ять відсотків статутного капіталу надавача фінансових послуг (а для страховиків – двох відсотків статутного капіталу);

3) збільшення або зменшення особою участі в надавачі фінансових послуг, унаслідок чого зазначена розмір участі особи становитиме більше або менше 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого надавача фінансових послуг;

4) трастової конструкції в надавачі фінансових послуг;

5) появи публічного діяча в структурі власності надавача фінансових послуг.

У Повідомленні, яке подається в складі Документів про структуру власності у зв’язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов’язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

34. Сторона договору купівлі-продажу або іншого правочину, унаслідок виконання якого: 

1) відбудуться зміни, передбачені підпунктами 1-2 пункту 33 розділу IV цього Положення, в складі власників істотної участі надавача фінансових послуг або 10 найбільших остаточних ключових учасників надавача фінансових послуг, або

2) серед прямих або опосередкованих власників (учасників) надавача фінансових послуг з’явиться публічний діяч або трастова конструкція, –

зобов’язана подати оригінал або нотаріально засвідчену копію такого правочину надавачу фінансових послуг протягом 5 робочих днів із дати настання події, що призводить до відповідних змін.

Надавач фінансових послуг зобов’язаний надати оригінал або нотаріально засвідчену копію такого правочину Національному банку за його окремим запитом у строки, встановлені Національним банком.

35. Надавач фінансових послуг має забезпечити розміщення Відомостей про остаточних ключових учасників, Відомостей про власників істотної участі та Схеми на вебсайті надавача фінансових послуг в мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікових карток платників податків) у файлі формату pdf.

Інформація, яку надавач фінансових послуг розміщує на власному вебсайті в мережі Інтернет, повинна підтримуватись надавачем фінансових послуг в актуальному стані, не суперечити документам про структуру власності, поданих Національному банку, та бути доступною на безоплатній основі всім заінтересованим особам.

36. Національний банк протягом 10 робочих днів з дня отримання повного пакету Документів про структуру власності розміщує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схему з урахуванням пункту 30 розділу IV цього Положення (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та за обов’язкової наявності такої примітки: “Ця інформація опублікована на підставі наданої надавачем фінансових послуг інформації”).

Національний банк має право відмовити надавачеві фінансових послуг в розміщенні інформації про структуру власності надавача фінансових послуг на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі:

 • неподання окремих Документів про структуру власності;

2) невідповідності Документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення та складання, визначеним цим Положенням та додатками до нього;

3) надання неповної інформації, або інформації, що суперечить інформації, яка є в Національного банку.

V. Здійснення Національним банком контролю за дотриманням вимог щодо структури власності надавача фінансових послуг

37. Національний банк за наявності підстав уважати, що заявлена структура власності надавача фінансових послуг не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, Національний банк вправі здійснити повну перевірку структури власності надавача фінансових послуг.

Повна перевірка структури власності надавача фінансових послуг включає аналіз поданих документів про структуру власності та документів на їх підтвердження, їх співставлення з даними, отриманими Національним банком з інших джерел, запитування додаткових документів та пояснень для оцінки відомостей про структуру власності.

38. Національний банк, за наявності підстав вважати, що будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг, є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, або вимогам, встановленим у розділі ІІІ цього Положення, Національний банк має право запитати у таких осіб додаткові документи, а також установити строк для надання таких документів.

Форму та спосіб подачі додаткових документів встановлює Національний банк з урахуванням вимог пункту 7 розділу І цього Положення.

39. Національний банк у разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності надавача фінансових послуг відповідає дійсності, має право визнати таку структуру власності непрозорою у порядку, визначеному цим Положенням.

40. Національний банк з метою підтвердження або спростування підстав вважати, що структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою, може враховувати інформацію з відкритих джерел, від надавача фінансових послуг, будь-яких осіб у структурі власності надавача фінансових послуг, державних органів України та інших держав та/або інших осіб , яка свідчить про:

1) наявність ознак невідповідності структури власності надавача фінансових послуг вимогам цього Положення;

2) наявність інших власників істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім особи, щодо якої Національним банком було виявлено факт набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг або збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг до рівня, визначеного в частині п’ятій статті 9 Закону про фінансові послуги, без отримання письмового погодження Національного банку);

3) здатність особи впливати на обрання/призначення керівників надавача фінансових послуг;

4) можливість особи брати участь у прийнятті рішень із основних стратегічних напрямів діяльності надавача фінансових послуг (вплив на бізнес-модель надавача фінансових послуг, на порядок та умови надання фінансових послуг надавачем фінансових послуг) незалежно від того, чи обіймає ця особа посаду керівника та/або отримує винагороду чи іншу компенсацію за виконання таких функцій у надавачі фінансових послуг;

5) наявність репутаційних критеріїв, визначених в додатку 10 до цього Положення;

6) наявність реєстраційних критеріїв, визначених в додатку 11 до цього Положення;

7) наявність операційних критеріїв, визначених в додатку 12 до цього Положення;

8) наявність економічних критеріїв, визначених в додатку 13 до цього Положення.

VI. Контроль надавача фінансових послуг за дотриманням вимог щодо структури власності

41. Надавач фінансових послуг зобов’язаний здійснювати постійний контроль за відповідністю своєї структури власності вимогам цього Положення.

42. Надавач фінансових послуг зобов’язаний своєчасно та у повному обсязі повідомляти Національному банку про зміни в структурі власності, повідомлення про які вимагається цим Положенням, а також про будь-яку інформацію, яка може свідчити про невідповідність структури власності надавача фінансових послуг вимогам цього Положення.

Надавач фінансових послуг у разі встановлення обставин, що можуть свідчити про порушення вимог цього Положення, зобов’язаний повідомити про це Національному банку протягом 10 робочих днів з моменту виявлення відповідних обставин.

43. Надавач фінансових послуг зобов’язаний забезпечити отримання інформації від своїх власників істотної участі та ключових учасників, необхідної для виконання надавачем фінансових послуг вимог цього Положення.

Надавач фінансових послуг у разі неможливості отримання від власників істотної участі та ключових учасників в структурі власності надавача фінансових послуг інформації, необхідної для виконання надавачем фінансових послуг вимог цього Положення, зобов’язаний повідомити про це Національний банк протягом 10 робочих днів з моменту виявлення відповідних обставин.

44. Надавач фінансових послуг має право визначити уповноваженого представника (який не є керівником надавача фінансових послуг), відповідального за подання інформації про структуру власності до Національного банку, а також здійснення постійного контролю за її відповідністю вимогам цього Положення.

45. Надавач фінансових послуг зобов’язаний повідомити Національному банку про призначення (обрання) уповноваженого представника протягом 10 робочих днів з дня такого призначення (обрання).

Надавач фінансових послуг разом з повідомленням про призначення (обрання) уповноваженого представника надає документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника діяти від імені надавача фінансових послуг.

Національний банк у разі встановлення факту невиконання уповноваженим представником надавача фінансових послуг обов’язку, визначеного в пункті 46 розділу VI цього Положення, має право вимагати від надавача фінансових послуг заміни такого уповноваженого представника у встановлений Національним банком строк.

46. Уповноважений представник надавача фінансових послуг зобов’язаний:

1) отримувати інформацію, необхідну для дотримання надавачем фінансовим послуг вимог цього Положення;

2) повідомляти Національному банку про обставини або події, що можуть свідчити про невідповідність структури власності надавача фінансових послуг вимогам цього Положення;

3) забезпечувати комунікацію власників істотної участі, ключових учасників надавача фінансових послуг щодо всіх питань, які можуть виникати, у Національного банку, у зв’язку з розкриттям структури власності надавача фінансових послуг;

4) отримувати інформацію щодо трастових конструкцій, що використовуються в структурі власності надавача фінансових послуг та необхідної для виконання вимог цього Положення.

VІI. Порядок розгляду питання про визнання

структури власності надавача фінансових послуг непрозорою

47. Національний банк у разі виявлення невідповідності вимогам структури власності надавача фінансових послуг, передбаченим пунктом 26 розділу ІІІ цього Положення, направляє письмове повідомлення про це надавачу фінансових послуг та встановлює строк для приведення структури власності надавача фінансових послуг у відповідність до цих вимог. Національний банк має право зазначити в повідомленні перелік заходів, які надавачу фінансових послуг, власникам істотної участі в ньому та ключовим учасникам у структурі власності надавача фінансових послуг рекомендується вжити для приведення структури власності надавача фінансових послуг у відповідність до вимог цього Положення.

Національний банк має право прийняти рішення про визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою (рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг), якщо структуру власності надавача фінансових послуг не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений Національним банком .

Національний банк повідомляє надавача фінансових послуг про визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою та надсилає надавачу фінансових послуг копію такого рішення протягом трьох робочих днів після його прийняття.

48. Національний банк приймає рішення про визнання структури власності надавача фінансових послуг прозорою (рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг) у разі приведення структури власності цього надавача фінансових послуг, яка була визнана непрозорою, у відповідність до вимог Національного банку та подання надавачем фінансових послуг до Національного банку відповідного клопотання та підтвердних документів. Національний банк повідомляє надавача фінансових послуг про це рішення та надсилає копію такого рішення протягом трьох робочих днів після його прийняття.

Національний банк має право надіслати надавачу фінансових послуг повідомлення та копію рішення, передбачені пунктами 47-48 розділу VІI цього Положення в письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або електронною поштою Національного банку. 

Національний банк за окремим запитом надавача фінансових послуг надсилає повідомлення та копію рішення, передбачені пунктами 47-48 розділу VІI цього Положення в письмовій формі поштою з повідомленням про вручення.

Структура власності такого надавача фінансових послуг може бути повторно визнана непрозорою в разі виникнення підстав, визначених цим Положенням.

Додаток 1
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг 
(підпункт 1 пункту 30 розділу ІV)
Повідомлення про подання відомостейпро структуру власності надавача фінансових послуг__________________________________________ (далі – надавач фінансових послуг) (повне найменування, код за ЄДРПОУ надавача фінансових послуг)подає Національному банку України такі документи про структуру власності надавача фінансових послуг:1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг.2. Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг.3. Схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг.Подані документи відображають структуру власності надавача фінансових послуг станом на ____________ 20__ року.                                        (зазначити дату)Документи подаються _________________________________________________________________________________
(зазначити підставу подання: у зв’язку із зверненням до Національного банку України з метою отримання 
_________________________________________________________________________________
ліцензії, щорічне подання або подання у зв’язку зі змінами відомостей. У разі подання документів у зв’язку зі 
_________________________________________________________________________________
змінами відомостей про структуру власності надавача фінансових послуг в повідомленні зазначаються _________________________________________________________________________________
зміни, що відбулися з посиланням на відповідні правочини)Адреса електронної пошти уповноваженого представника надавача фінансових послуг __________________________________________________________________________.Я,_______________________________________________________________,
                            (прізвище та ім’я уповноваженого представника надавача фінансових послуг)несу персональну відповідальність за достовірність наданої інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її надання.Надаю дозвіл на перевірку Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” маю дозвіл/ згоду суб’єкта персональних даних на збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у цьому повідомлені.Суб’єкти персональних даних не заперечують проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.Запевняю, що структура власності надавача фінансових послуг відповідає вимогам цього Положення.У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цьому повідомленні та додатках до нього, зобов’язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей відповідно до вимог цього Положення може призвести до визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою.
_____________________________
(посада уповноваженого представника надавача фінансових послуг/ реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений представник)
__________
(підпис)
_______________________
(прізвище та ім’я)
Додаток 2
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 30 розділу ІV)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на ___________ 20__ року

_____________________________________ (далі – надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасникаТип особиЧи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послугІнформація про особуУчасть особи в надавачі фінансових послуг, %Опис взаємозв’язку особи з надавачем фінансових послуг
прямаопосередкованасукупна
123456789
         

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиРозрахунок
123
   
____________________________
(посада уповноваженого представника надавача фінансових послуг/ реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений представник)
_____________________
(підпис)
_______________________
(прізвище та ім’я)
_____________________
(дата)
______________________
(прізвище та ім’я виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиць 1 і 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг. Особи повинні бути зазначені в таблиці згідно з порядком зменшення розміру сукупної участі в надавачі фінансових послуг (колонка 8).

2. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я та прізвище англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

3) “ПК” – для публічної компанії;

4) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) “ФО” – для фізичної особи;

6) “ЮО” – для юридичної особи;

7) “І” – для осіб, що не відносяться до вищезазначених категорій

4. У колонці 4 зазначається “Так” – якщо особа є власником істотної участі в надавачеві фінансових послуг, “Ні” – якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дані щодо нерезидентів – фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 зазначається відсоток прямої участі особи в надавачі фінансових послуг.

7. У колонці 7 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг.

8. У колонці 8 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 зазначаються взаємозв’язки особи з надавачем фінансових послуг та власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками надавача фінансових послуг:

1) якщо особа має тільки пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг;

2) якщо особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в надавачі фінансових послуг;

3) якщо серед власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників надавача фінансових послуг є асоційовані особи та/або особи, пов’язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв’язок з остаточним ключовим учасником, зазначається інформація щодо такого зв’язку.

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в надавачі фінансових послуг, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 30 розділу ІV)

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на ___________ 20__ року

________________________________________________(далі – надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послугТип особиТип істотної участіІнформація про особуУчасть особи в надавачі фінансових послуг, %Опис взаємозв’язку особи з надавачем фінансових послуг
прямаопосередкованасукупна
123456789
         
____________________________
(посада уповноваженого представника надавача фінансових послуг/ реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений представник)
_____________________
(підпис)
_______________________
(прізвище та ім’я)
_______________________
(дата)
______________________
(прізвище та ім’я виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиці 1

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

3) “ПК” – для публічної компанії;

4) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) “ФО” – для фізичної особи;

6) “ЮО” – для юридичної особи;

7) “І” – для осіб, що не відносяться до вищезазначених категорій.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) “П” – пряма істотна участь;

2) “О” – опосередкована істотна участь;

3) “П, О” – пряма та опосередкована істотна участь;

4. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дані щодо нерезидентів – фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 зазначається відсоток прямої участі особи в надавачі фінансових послуг.

7. У колонці 7 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг.

8. У колонці 8 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 зазначаються взаємозв’язки особи з надавачем фінансових послуг та підстави, у зв’язку з якими особа є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, а також дата та номер рішення Національного банку України/ Нацкомфінпослуг/ Держкомфінпослуг про надання згоди на набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг, а також:

1) якщо особа має пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг, та наводиться її частка в статутному капіталі надавача фінансових послуг;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, – щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв’язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв’язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг/ юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв’язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Що стосується всіх документів, які зазначені в колонці 6, наводяться дата їх видачі та строк дії.

У колонці зазначається сукупний відсоток одноособової та спільної участі особи в надавачі фінансових послуг та наводиться опис непрямої участі.

Додаток 4 
до Положення про вимоги до структури власності надавача фінансових послуг
(підпункт 4 пункту 30 розділу ІV)

Схематичне зображення структури власності ПАТ “Надавач фінансових послуг”
станом на ____________20__ року

Зразок

____________________________
(посада уповноваженого представника надавача фінансових послуг/ реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений представник)
_____________________
(підпис)
_______________________
(прізвище та ім’я)
_______________________
(дата)
______________________
(прізвище та ім’я виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)
Додаток 5
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 30 розділу ІV)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на ___________ 20__ року в Публічному акціонерному товаристві “Надавач фінансових послуг” (далі – надавач фінансових послуг)

 
(зразок заповнення таблиці додатка 2 до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг відповідно до схематичного зображення структури власності надавача фінансових послуг, наведеного в додатку 4 до цього Положення)

Таблиця 1

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасникаТип особиЧи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послугІнформація про особуУчасть особи в надавачі фінансових послуг, %Опис взаємозв’язку особи з надавачем фінансових послуг
прямаопосередкованасукупна
123456789
1Фізична особа 2ФОТакУкраїна, інша інформація про особу3333Через Юридичну особу 3 (55 %), ТОВ “Юридична особа 2”, якому належить 33 % акцій надавача фінансових послуг. Контролер Юридичної особи 3 та ТОВ “Юридична особа 2”
2Фізична особа 9ФОТакУкраїна, інша інформація про особу1717Через ПрАТ “Юридична особа 6” (51 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 9 в ПрАТ “Юридична особа 6”. Є власником істотної участі як контролер ПрАТ “Юридична особа 6”, якому належить 17 % акцій надавача фінансових послуг
3Фізична особа 3ФОТакФранція, інша інформація про особу14,107514,1075Через Юридичну особу 3 (45 %) та ТОВ “Юридична особа 2”
4Публічна компанія 1 (Company 1)ПКТакВелика Британія, інша інформація про особу12,212,2Акціонер надавача фінансових послуг
5Фізична особа 1ФОТакУкраїна, інша інформація про особу11,6511,65Через ТОВ “Юридична особа 1” (100 %), якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг.
Через ТОВ “Юридична особа 2” (5 %), якому належить 33 % акцій надавача фінансових послуг
6Фізична особа 18ФОТакУкраїна, інша інформація про особу10,310,3Представник за довіреністю Фізичної особи 16 та Фізичної особи 15
7Фізична особа 8ФОНіУкраїна, інша інформація про особу9,339,33Через ПрАТ “Юридична особа 6” (49 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 8 в ПрАТ “Юридична особа 6”.
Через ТОВ “Юридична особа 5” (50 %), якому належить 20 % у ПрАТ “Юридична особа 5”, якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг
8Фізична особа 4ФОНіУкраїна, інша інформація про особу5,25,2Акціонер надавача фінансових послуг
9Фізична особа 16 (Individual 16)ФОНіСША, інша інформація про особу5,25,2Акціонер надавача фінансових послуг, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 15 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю
10Фізична особа 15 (Individual 15)ФОНіРеспубліка Кіпр, інша інформація про особу5,15,1Акціонер надавача фінансових послуг, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 16 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю
11Фізична особа 12ФОНіУкраїна, інша інформація про особу3,723,72Через ПрАТ “Юридична особа 4” (35 %), якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг.
Через ТОВ “Юридична особа 5” (11 %), якому належить 20 % у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг
12Фізична особа 11ФОНіУкраїна, інша інформація про особу2,52,5Через ПрАТ “Юридична особа 4” (25 %), якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг.
13Фізична особа 13ФОНіУкраїна, інша інформація про особу2,282,28Через ПрАТ “Юридична особа 4” (19 %), якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг.
Через ТОВ “Юридична особа 5” (19 %), якому належить 20 % у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг
14Фізична особа 6ФОНіУкраїна, інша інформація про особу1,541,54Акціонер надавача фінансових послуг. Фізична особа 5 є дружиною Фізичної особи 6
15Фізична особа 14 (Individual 14)ФОНіУкраїна, інша інформація про особу0,50,5Через ПрАТ “Юридична особа 4” (1 %), якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг.
Через ТОВ “Юридична особа 5” (20 %), якому належить 20 % у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг
16Фізична особа 5 (Individual 5)ФОНіФедеративна Республіка Німеччина, інша інформація про особу0,460,46Акціонер надавача фінансових послуг. Фізична особа 6 є чоловіком Фізичної особи 5

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в надавачеві фінансових послуг (колонка 7 таблиці):

Таблиця 2

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиРозрахунок
123
1Фізична особа 233
2Фізична особа 917
3Фізична особа 345 · 0,95 · 0,33 = 14,1075
4Фізична особа 110 + 5 · 0,33 = 11,65
5Фізична особа 185,1 + 5,2 = 10,6
6Фізична особа 849 · 0,17 + 50 · 0,2 · 0,1 = 9,33
7Фізична особа 1235 · 0,1 + 11 · 0,2 · 0,1 = 3,72
8Фізична особа 1125 · 0,1 = 2,5
9Фізична особа 131,9 + 19 · 0,2 · 0,1 = 2,28
10Фізична особа 140,1 + 20 · 0,2 · 0,1 = 0,5
____________________________
(посада уповноваженого представника надавача фінансових послуг/ реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений представник)
_____________________
(підпис)
_______________________
(прізвище та ім’я)
_________________________
(дата)
______________________
(прізвище та ім’я виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)
Додаток 6
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 30 розділу ІV)

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на ___________ 20__ року

в Публічному акціонерному товаристві “Надавач фінансових послуг” (далі – надавач фінансових послуг)

(зразок заповнення таблиці додатка 3 до Положення про структуру власності надавача фінансових послуг відповідно до схематичного зображення структури власності надавача фінансових послуг, наведеного в додатку 4 до цього Положення)

Таблиця 1

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послугТип особиТип істотної участіІнформація про особуУчасть особи в надавачі фінансових послуг, %Опис взаємозв’язку особи з надавачем фінансових послуг
прямаопосередкованасукупна
123456789
1ТОВ “Юридична особа 2”ЮОПУкраїна, інша інформація про особу3333Акціонер надавача фінансових послуг, якому належить 33 % акцій надавача фінансових послуг
2ПрАТ “Юридична особа 6”ЮОПУкраїна, інша інформація про особу1717Акціонер надавача фінансових послуг, якому належить 17 % акцій надавача фінансових послуг
3Публічна компанія 1 (Public company 1)ЮОПВелика Британія, інша інформація про особу12,212,2Акціонер надавача фінансових послуг, якому належить 12,2 % акцій надавача фінансових послуг
4ТОВ “Юридична особа 1”ЮОПУкраїна, інша інформація про особу1010Акціонер надавача фінансових послуг, якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг
5ПрАТ “Юридична особа 4”ЮОПУкраїна, інша інформація про особу1010Акціонер надавача фінансових послуг, якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг
6Юридична особа 3 (Company 3)ЮООВелика Британія, інша інформація про особу3333Учасник ТОВ “Юридична особа 2” (частка 95 %), якому належить 33 % акцій надавача фінансових послуг
7Фізична особа 1ФООУкраїна, інша інформація про особу11,6511,65Учасник (контролер) ТОВ “Юридична особа 1” (частка 100 %), якому належить 10 % акцій надавача фінансових послуг.
Учасник ТОВ “Юридична особа 2” (частка 5 %), якому належить 33 % акцій надавача фінансових послуг
8Фізична особа 2ФООУкраїна, інша інформація про особу3333Учасник (контролер) ТОВ “Юридична особа 3” (частка 55 %), яке є учасником ТОВ “Юридична особа 2” (частка 95 %), якому належить 33 % акцій надавача фінансових послуг
9Фізична особа 9ФООУкраїна, інша інформація про особу1717Акціонер (контролер) ПрАТ “Юридична особа 6”, якому належить 17 % акцій надавача фінансових послуг
10Фізична особа 3ФООФранція, інша інформація про особу14,114,1Учасник ТОВ “Юридична особа 3” (частка 45 %), яке є учасником ТОВ “Юридична особа 2” (частка 95 %), якому належить 33 % акцій надавача фінансових послуг
11Фізична особа 18ФООУкраїна, інша інформація про особу10,310,3Має право голосу на загальних зборах акціонерів надавача фінансових послуг за дорученням акціонерів надавача фінансових послуг: фізичної особи 15, якій належить 5,1 % акцій надавача фінансових послуг (довіреність від 01 січня 2020 року, термін дії – до 01 січня 2021 року); фізичної особи 16, якій належить 5,2 % акцій надавача фінансових послуг (довіреність від 01 січня 2020 року, термін дії – до 01 січня 2021 року)
____________________________
(посада уповноваженого представника надавача фінансових послуг/ реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений представник)
_____________________
(підпис)
_______________________
(прізвище та ім’я)
_________________________
(дата)
______________________
(прізвище та ім’я виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)

Додаток 7 
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 4 пункту 30 розділу ІV)

Схематичне зображення структури власності ПАТ “Надавач фінансових послуг” станом на ____________ 20__ року

(зразок)

____________________________
(посада уповноваженого представника надавача фінансових послуг/ реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений представник)
_____________________
(підпис)
_______________________
(прізвище та ім’я)
_________________________
(дата)
______________________
(прізвище та ім’я виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)
Додаток 8
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 30 розділу ІV)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг

станом на ___________ 20__ року в Публічному акціонерному товаристві “Надавач фінансових послуг” (далі – надавач фінансових послуг)

(зразок заповнення таблиці додатка 2 до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг відповідно до схематичного зображення структури власності надавача фінансових послуг, наведеного в додатку 7 до цього Положення)

Таблиця 1

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасникаТип особиЧи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послугІнформація про особуУчасть особи в надавачі фінансових послуг, %Опис взаємозв’язку особи з надавачем фінансових послуг
прямаопосередкованасукупна
123456789
1Федеральний Уряд НімеччиниДТакІнша інформація про особу31,931,9Через Юридичну особу 4 (80 %), якій належить 31,9 % акцій надавача фінансових послуг Контролер Юридичної особи 4
2Міжнародна фінансова установаМФУТакІнша інформація про особу126,3918,39Акціонер надавача фінансових послуг.
Через Юридичну особу 4 (49 %), якій належить 31,9 % акцій надавача фінансових послуг
3Фізична особа 5ФОТакУкраїна, інша інформація про особу10,7810,78Через Юридичну особу 3 (49 %), якій належить 22 % акцій надавача фінансових послуг
4Фізична особа 7ФОТакУкраїна, інша інформація про особу7,77,7Через Юридичну особу 3 (35 %), якій належить 22 % акцій надавача фінансових послуг
5Фізична особа 10ФОТакУкраїна, інша інформація про особу7,57,5Акціонер надавача фінансових послуг
6Фізична особа 2ФОТакУкраїна, інша інформація про особу6,296,29Через Юридичну особу 2 (37 %), якій належить 17 % акцій надавача фінансових послуг
7Фізична особа 3ФОТакІзраїль, інша інформація про особу5,785,78Через Юридичну особу 2 (34 %), якій належить 17 % акцій надавача фінансових послуг
8Фізична особа 1ФОТакУкраїна, інша інформація про особу5,55,5Акціонер надавача фінансових послуг
9Фізична особа 4ФОТакСША, інша інформація про особу4,934,93Через Юридичну особу 2 (29 %), якій належить 17 % акцій надавача фінансових послуг
10Фізична особа 6ФОТакУкраїна, інша інформація про особу3,523,52Через Юридичну особу 3 (16 %), якій належить 22 % акцій надавача фінансових послуг
11Фізична особа 9ФОТакУкраїна, інша інформація про особу2,32,3Акціонер надавача фінансових послуг
         

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в надавачеві фінансових послуг (колонка 7 таблиці):

Таблиця 2

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиРозрахунок
123
1Федеральний Уряд Німеччини31,9
2Фізична особа 549 · 0,22 = 10,78
3Міжнародна фінансова установа20 · 0,319 = 6,39
4Фізична особа 735 · 0,22 = 7,7
5Фізична особа 237 · 0,17 = 6,29
6Фізична особа 334 · 0,17 = 5,78
7Фізична особа 429 · 0,17 = 4,93
8Фізична особа 616 · 0,22 = 3,52
____________________________
(посада уповноваженого представника надавача фінансових послуг/ реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений представник)
_____________________
(підпис)
_______________________
(прізвище та ім’я)
_________________________
(дата)
______________________
(прізвище та ім’я виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)
Додаток 9
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 30 розділу ІV)

Відомості про власників істотної участі в надавача фінансових послуг станом на ___________ 20__ року

в Публічному акціонерному товаристві “Надавач фінансових послуг” (далі – надавач фінансових послуг)

(зразок заповнення таблиці додатка 3 до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг відповідно до схематичного зображення структури власності надавача фінансових послуг, наведеного в додатку 7 до цього Положення)

Таблиця 1

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послугТип особиТип істотної участіІнформація про особуУчасть особи в надавачі фінансових послуг, %Опис взаємозв’язку особи з надавачем фінансових послуг
прямаопосередкованасукупна
123456789
1Юридична особа 4 (Company 4)ЮООНімеччина, інша інформація про особу31,931,9Акціонер надавача фінансових послуг, якому належить 31,9 % акцій надавача фінансових послуг
2Міжнародна фінансова установаМФУП, ОІнша інформація про особу126,3918,39Акціонер надавача фінансових послуг, якому належить 18,39 % акцій надавача фінансових послуг
3Юридична особа 3 (Company 3)ЮОПКіпр, інша інформація про особу2222Акціонер надавача фінансових послуг, якому належить 22 % акцій надавача фінансових послуг
4Юридична особа 2 (Company 2)ЮОПНідерланди, інша інформація про особу1717Акціонер надавача фінансових послуг, якому належить 17 % акцій надавача фінансових послуг
5Федеральний Уряд НімеччиниДОІнша інформація про особу31,931,9Акціонер (котролер) Юридичної особи 4 (частка 80 %), якій належить 31,9 % акцій надавача фінансових послуг
6Фізична особа 1ФОПУкраїна, інша інформація про особу5,55,5Акціонер надавача фінансових послуг. Спільно з асоційованою особою – Фізичною особою 10 є власником істотної участі в надавача фінансових послуг в розмірі 13 % (Фізична особа 1 є дружиною Фізичної особи 10)
7Фізична особа 10ФОПУкраїна, інша інформація про особу7,57,5Акціонер надавача фінансових послуг. Спільно з асоційованою особою – Фізичною особою 1 є власником істотної участі в розмірі 13 % у надавача фінансових послуг (Фізична особа 10 є чоловіком Фізичної особи 1)
8Фізична особа 5ФООУкраїна, інша інформація про особу10,7810,78Акціонер Юридичної особи 3 (частка 49 %), якій належить 22 % акцій надавача фінансових послуг
9Фізична особа 4ФООСША, інша інформація про особу4,934,93Акціонер Юридичної особи 2 (частка 29 %), якій належить 17 % акцій надавача фінансових послуг. Є власником істотної участі в надавача фінансових послуг в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до якої кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями надавача фінансових послуг, які належать Юридичній особі 2
10Фізична особа 2ФООУкраїна, інша інформація про особу6,296,29Акціонер Юридичної особи 2 (частка 37 %), якій належить 17 % акцій надавача фінансових послуг. Є власником істотної участі в надавача фінансових послуг в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 3 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями надавача фінансових послуг, які належать Юридичній особі 2
11Фізична особа 3ФООІзраїль, інша інформація про особу5,785,78Акціонер Юридичної особи 2 (частка 34 %), якій належить 17 % акцій надавача фінансових послуг. Є власником істотної участі в надавача фінансових послуг в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями надавача фінансових послуг, які належать Юридичній особі 2
12Фізична особа 7ФООУкраїна, інша інформація про особу7,77,7Акціонер Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій надавача фінансових послуг. Спільно з Фізичною особою 6 є власником істотної участі в надавача фінансових послуг в складі групи осіб, пов’язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа – Фізична особа 8
13Фізична особа 6ФООУкраїна, інша інформація про особу3,523,52Акціонер Юридичної особи 3 (частка 16 %), якій належить 22 % акцій надавача фінансових послуг. Спільно з Фізичною особою 7 є власником істотної участі в надавача фінансових послуг в складі групи осіб, пов’язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 в Юридичній особі 3 є одна й та сама особа – Фізична особа 8
14Фізична особа 9ФООУкраїна, інша інформація про особу2,32,3Акціонер надавача фінансових послуг. Власник істотної участі в надавача фінансових послуг незалежно від формального володіння, оскільки представник Фізичної особи 9 – Фізична особа 11 – обраний членом Наглядової ради надавача фінансових послуг.
(Примітка: Ця ознака наявності значного впливу на діяльність надавача фінансових послуг зазначається на схемі лише у випадку відсутності формальних ознак визнання особи власником істотної участі)
____________________________
(посада уповноваженого представника надавача фінансових послуг/ реквізити документа, на підставі якого діє уповноважений представник)
_____________________
(підпис)
_______________________
(прізвище та ім’я)
_________________________
(дата)
______________________
(прізвище та ім’я виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)
Додаток 10
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 5 пункту 40 розділу V)

Репутаційні критерії, які Національний банк може враховувати для підтвердження або спростування підстав вважати, що структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою

 • Власник істотної участі юридичної особи є учасником багатьох інших юридичних осіб, у деяких є керівником та/або бухгалтером/підписантом (уповноваженим на підставі акта юридичної особи, договору та довіреності);
 • У статуті юридичної особи наявні обмеження повноважень керівника, який є власником істотної участі;
 • Вчинення правочинів або звернення третьої особи за довіреністю у зв’язку з обмеженою дієздатністю власника істотної участі, позбавленням волі або проходженням військової служби;
 • Наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі або юридичної особи, її керівників та/або представників;
 • Наявність інформації про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень власником істотної участі стосовно господарської діяльності юридичної особи;
 • Невизначеність, необізнаність власника істотної участі у питаннях планування подальшої господарської діяльності юридичної особи, її стратегічних цілей, розподілу та використання дивідендів;
 • Наявна інформація про неодноразове обмеження прав власника істотної участі юридичної особи та/або самої юридичної особи щодо розпоряджання грошовими коштами, розміщеними на його/її рахунку (ах), виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта – юридичної особи, зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) клієнта – юридичної особи за ініціативою банків/спеціально уповноваженого органу;
 • Інші критерії репутаційного характеру, які можуть свідчити про наявність ознак номінальності.
Додаток 11
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 6 пункт 40 розділу V)

Реєстраційні критерії, які Національний банк може враховувати для підтвердження або спростування підстав вважати, що структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою

 • Адреса місцезнаходження юридичної особи збігається з адресою масової реєстрації платників податків (за винятком адрес розміщення бізнес-центрів);
 • Наявні факти неодноразової зміни власника істотної участі та/або керівника юридичної особи, та/або зміни найменування юридичної особи за відсутності ознак економічної доцільності таких змін;
 • Наявність інформації про реєстрацію юридичної особи за викраденими, втраченими документами або документами осіб, які померли або яких не існує;
 • Керівником юридичної особи є особа:
 • яка належить до соціально вразливих верств населення (студенти, пенсіонери, перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 • із специфічним соціальним статусом (малозабезпечені, жебраки);
 • молодого (до 20 років) чи похилого віку (після 75 років);
 • яка зареєстрована на непідконтрольній Україні території (тимчасово окупована територія у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь);
 • Місцезнаходженням юридичної особи є квартира за адресою, що є місцезнаходженням іншої юридичної особи, учасник(ки) яких не є власниками або асоційованими особами власника такої квартири;
 • Наявна інформація, що власник істотної участі/контролер юридичної особи не здійснював дій щодо реєстрації юридичної особи та реєстрація юридичної особи відбулася без його відома;
 • Місцезнаходженням юридичної особи є вигадана або недійсна адреса;
 • Наявні факти зміни власника істотної участі або керівника юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб;
 • Інші критерії, які стосуються реєстраційних питань та які можуть свідчити про наявність ознак номінальності.
Додаток 12
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 7 пункту 40 розділу V)

Операційні критерії, які Національний банк може враховувати для підтвердження або спростування підстав вважати, що структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою

 • Юридична особа не має (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності, або обсяги господарської діяльності неспівставні з обсягами наявних активів;
 • Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики;
 • Кількість працівників (у тому числі таких, що працюють за цивільно-правовими угодами, зокрема договорами підряду) юридичної особи не відповідає виду та обсягам її діяльності;
 • Юридичні особи, які зазначають, що мають різних власників істотної участі, керівників і різне місцезнаходження, проводять банківські платежі, використовуючи одну і ту саму ІР-адресу (Інтернет-протокол);
 • Основний вид діяльності власника істотної участі надавача фінансових послуг:
  • оптова торгівля;
  • консалтингові, юридичні, брокерські послуги;
  • інші аутсорсингові та посередницькі види діяльності.
 • Юридична особа часто (більше двох разів на рік) змінює основні види діяльності;
 • Інші критерії, які стосуються питань господарської діяльності юридичної особи та які можуть свідчити про наявність ознак номінальності.
Додаток 13
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 8 пункту 40 розділу V)

Економічні критерії, які Національний банк може враховувати для підтвердження або спростування підстав вважати, що структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою

 • У власника істотної участі надавача фінансових послуг недостатній фінансово-майновий стан для здійснення управління надавачем фінансових послуг;
 • Фінансовий стан власника істотної участі в надавачі фінансових послуг не відповідає (є меншим) номінальній вартості розміру участі в статутному капіталі такого власника істотної участі в надавачі фінансових послуг;
 • Неможливість підтвердження власником істотної участі власного фінансово-майнового стану вимогам, визначеним нормативно-правовим актам Національного банку з питань ліцензування надавачів фінансових послуг;
 • Розмір грошових коштів власника істотної участі у надавачі фінансових послуг, розміщених на рахунках в банках, є меншим 500 000 гривень;
 • Постійний мінімальний або нульовий залишок грошових коштів за наявності значних оборотів за рахунками (за даними виписок);
 • Немає доходів або вони формуються переважно за рахунок непрофільних (неосновних) видів діяльності;
 • Операційні грошові потоки від’ємні протягом останніх декількох років та/або бізнес фінансується переважно за рахунок фінансової допомоги;
 • Наявність значних зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків), які не входять до структури власності надавача фінансових послуг;
 • Інші критерії економічного характеру, які можуть свідчити про наявність ознак номінальності.