НБУ– небанківські фінансові установи повинні будуть розкривати повну інформацію про послуги кредитування та їх повну вартість

06.05.2021

НБУ – небанківські фінансові установи повинні будуть розкривати повну інформацію про послуги кредитування та їх повну вартість

Як зазначено на сайті НБУ, – це стосується вебсайтів фінансових установ, реклами, інформування під час користування кредитом, а також особливостей розкриття інформації щодо мікрокредитів.

Зокрема, на вебсайтах та в рекламі фінансових установ має в повному обсязі відображатися правдива інформація про умови надання споживчих кредитів, а саме: зазначатися загальна вартість кредиту з усіма комісіями та платежами, реальна  річна процентна ставка, строки та суми погашення кредиту, штрафні санкції в разі порушення умов тощо. 

Під час користування кредитом фінансові установи зобов’язуватимуться надавати інформацію про суму та дату погашення кредиту на обраний споживачем канал для комунікацій, наприклад через смс-інформування, месенджер або особистий кабінет клієнта на сайті фінансової установи. 

Раніше Національним банком вже було запроваджено аналогічні вимоги до банків. 

Зазначені вимоги закріплено в проєкті постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування”

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ НБУ 

“Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування”

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 3-1, 11, 12, 20, 21, 27,  28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 5 Закону України “Про споживче кредитування”, статті 24 Закону України  “Про рекламу”, з метою встановлення мінімального обсягу інформації, яка повинна надаватися фінансовою установою споживачу щодо надання послуг споживчого кредитування, порядок розкриття нею такої інформації та переліку ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг фінансовою установою під час поширення реклами ускладнює її візуальне сприйняття Правління Національного банку Українипостановляє:

1. Затвердити Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Кирила Шевченка.

3. Постанова набирає чинності через три місяці з дня її офіційного опублікування.

Положення
про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України “Про Національний банк України”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” , “Про споживче кредитування”, “Про рекламу”.

2. Це Положення визначає мінімальний обсяг інформації, яка надається ​ споживачу про умови та порядок надання споживчих кредитів небанківською фінансовою установою, яка відповідно до закону має право надавати відповідну фінансову послугу (далі – фінансова установа), порядок розкриття нею такої інформації та перелік ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг фінансовою установою під час поширення реклами ускладнює її візуальне сприйняття.  

3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в таких значеннях:

1) інформування споживача – надання (розкриття) інформації фінансовою установою споживачу відповідно до вимог законодавства щодо послуги споживчого кредиту, надання мінімального обсягу інформації про умови та істотні характеристики цієї послуги визначеної цим Положенням шляхом розміщення такої інформації на власному вебсайті фінансової установи, в рекламі, надання інформації під час користування послугою з надання споживчого кредиту, а також надання іншої інформації, передбаченої внутрішніми документами фінансової установи; 

2) істотна характеристика послуги з надання споживчого кредиту – відомості та/або дані про послугу з надання споживчого кредиту, визначені цим Положенням

3) калькулятор – інструмент, що розміщується на власному вебсайті фінансової установи для розрахунку витрат за послугою з надання споживчого кредиту з урахуванням вибраних споживачем умов цієї послуги;

4) мікрокредит – споживчий кредит (кредит) за договором про споживчий кредит загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення такого договору; 

5) неповна інформація про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування – недостатня порівняно з вимогами законодавства за обсягом або повнотою інформація про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування, яка вводить або може ввести споживача в оману щодо прийняття рішення про отримання споживчого кредиту, включно через не забезпечення такою інформацією, що надається споживачу, правильного    розуміння  суті фінансової послуги; 

6) недостовірна інформація про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування – інформація, що надається споживачу фінансової послуги, яка не відповідає дійсності [містить відомості або вказує на події (факти), яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності], неповна чи перекручена інформація про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування;

7) перекручення інформації про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування – перебільшення чи применшення інформації, що надається споживачу, про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування, яке вводить або може ввести споживача в оману щодо прийняття рішення про отримання споживчого кредиту, включно через не забезпечення такою інформацією, що надається споживачу, правильного розуміння суті фінансової послуги;

8) поширення недостовірної інформації про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування – розміщення безпосередньо фінансовою установою або на замовлення фінансової установи на власному  вебсайті фінансової установи та/або в рекламі інформації, яка є недостовірною.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених Законами України “Про споживче кредитування”, “Про рекламу”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про звернення громадян”, іншими законами України.

4. Фінансова установа надає повну, точну та достовірну інформацію споживачу фінансових послуг щодо споживчого кредиту з дотриманням вимог законодавства України та несе визначену законом відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання (поширення) недостовірної інформації про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування під час інформування споживача згідно цього Положення. Фінансова установа забезпечує актуальність та зрозумілість  цієї інформації.  

5. Внутрішні документи, які визначають порядок інформування споживачів фінансової установи, повинні відповідати вимогам законодавства. Порядок інформування споживачів може бути включений окремим розділом у внутрішні правила з надання фінансових послуг, затверджені фінансовою установою, відповідно до яких укладаються договори про надання споживчих кредитів.

6. Фінансова установа здійснює інформування споживача в частині поширення реклами з урахуванням вимог законодавства про рекламу, споживче кредитування та про регулювання діяльності з надання фінансових послуг.

7. Фінансова установа надає споживачу інформацію про виконавця дослідження (прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи), дату проведення дослідження, інформацію про найменування видання, в якому опубліковані результати дослідження (за наявності) у разі використання інформації третіх осіб (результатів досліджень, рейтингів, класифікацій або інших аналогічних за змістом даних).

8. Фінансова установа під час інформування споживача на власному вебсайті про послугу з надання споживчого кредиту розміщує попередження про можливі наслідки згідно законодавства для споживачів в разі користування цією фінансовою послугою.

9. Фінансова установа має право на власний розсуд використовувати попередження в рекламі про можливі наслідки для споживача в разі користування послугою з надання споживчого кредиту.

10. Фінансова установа під час розміщення попереджень відповідно до цього Положення на власному вебсайті використовує таке виділення тексту:

 1. зазначення тексту в рамці та

2) напівжирний шрифт, гарнітура та розмір якого ідентичні гарнітурі та розміру шрифту тексту інформування споживача про умови надання послуги споживчого кредиту.

11. Фінансова установа під час інформування споживача на власному вебсайті  розміщує інформацію про дві та більше послуги з надання споживчого кредиту одного різновиду (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв в розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв) поряд, зазначивши в однаковий спосіб їх істотні характеристики.

12. Фінансова установа має право використовувати примітки для уточнення інформації, що надається нею під час інформування споживача. Гарнітура, колір і розмір шрифту такої примітки повинні бути ідентичними гарнітурі, кольору та розміру шрифту тексту інформування споживача про умови надання споживчого кредиту.

Інформація у примітках не може містити істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій.

13. Фінансова установа інформує споживача під час користування послугою з надання споживчого кредиту шляхом відправлення на обраний за згодою зі споживачем канал для комунікацій (включаючи смс-інформування, месенджер, електронна пошта, особистий кабінет споживача на вебсайті фінансової установи) кожного разу в дату зміни строку повернення кредиту та/або суми (ліміту) споживчого кредиту повідомлення такого змісту: 

1) щодо послуги з надання споживчого кредиту: 

дата повернення кредиту та процентів за ним (у випадку зміни); 

суму (ліміт) встановленого розміру кредиту та дату її (його) встановлення (у випадку зміни)

2) щодо послуги з надання мікрокредиту (додатково до інформації, зазначеної у підпункті 1 пункту 13 розділу І цього Положення) – максимальний розмір платежу, загальну кількість платежів, включаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати.

14. Фінансова установа інформує споживача під час користування послугою з надання споживчого кредиту про зміну строку повернення кредиту та/або його суми (ліміту) по договорах, укладених за бажанням споживача з використанням дистанційних каналів комунікації через особистий кабінет споживача на вебсайті фінансової установи, шляхом відправлення повідомлення в цей особистий кабінет споживача на вебсайті з таким змістом (додатково до інформації, зазначеної у підпункті 1 пункту 13 розділу І цього Положення):

1) детальний розпис складових загальної вартості кредиту у вигляді графіка платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі про споживчий кредит) у розрізі сум та дат погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх додаткових та супутніх послуг, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб за кожним платіжним періодом або гіперпосилання на графік платежів;

2) текст договору або гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено текст договору про надання споживчого кредиту, укладеного зі споживачем;

3) попередження, що продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення заборгованості за договором споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору відбувається без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача, разом із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні

Інформація передбачена пунктом 14 розділу I цього Положення має бути доступна споживачу починаючи з дати надання споживчого кредиту.

15. Фінансова установа при поширенні (розкритті) інформації споживачу про умови надання споживчого кредиту будь-якій формі та в будь-який спосіб, не повинна вводити споживачів в оману щодо цих умов і надає та оприлюднює такі умови послуги:

 1. максимальну суму/ліміт  кредиту, гривень;
 2. строк кредитування, днів/місяців/років;

3) реальну річну процентну ставку, відсотків річних.

II. Інформування споживачів шляхом розміщення інформації на власному вебсайті фінансової установи

16. Фінансова установа під час розміщення на власному вебсайті  інформації щодо отримання споживчого кредиту, окрім іншої необхідної відповідно до законодавства інформації, розкриває таку інформацію:

1) перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв в розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються фінансовою установою споживачу;

2) істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту;

3) умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії;

4) суму (ліміт), на яку(ий) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального); 

5) інформацію про наявність, перелік і вартість додаткових та супутніх послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства

6) гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору (уключаючи його публічної  частини, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою;

7) попередження про:

можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит;

те, що порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту в майбутньому;

те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;

 те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

те, що можливі витрати зі сплати споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;

те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит відбувається без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача, разом із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні;

8) калькулятор;

9) гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ;

10) повідомлення  із рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи;

11) інформацію про порядок та процедуру захисту персональних даних споживачів (включаючи витяги з них);

12) відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Фінансова установа надає інформацію, визначену в підпунктах 2 – 7 пункту 16 розділу II цього Положення, в розрізі кожного різновиду споживчого кредиту.

Фінансова установа має право використовувати приклади під час розміщення інформації, визначеної в підпунктах 2 – 5 пункту 16 розділу II цього Положення. 

Фінансова установа надає інформацію, визначену в абзаці дев’ятому підпункту 7 пункту 16 розділу II цього Положення, в системі дистанційного обслуговування (уключаючи особистий кабінет на вебсайті фінансової установи), в якій здійснюється ініціювання споживачем продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору.

17. Фінансова установа розміщує на власному вебсайті (на сторінці з інформацією про фінансову послугу) інформацію про істотні характеристики послуги  споживчого кредиту, включаючи послуги з надання мікрокредиту,  згідно додатків 1 – 4 до цього Положення.

18. Фінансова установа розміщує на власному вебсайті інформацію, зазначену в пункті 17 розділу II цього Положення, як окремий документ (файл) з використанням гарнітури Times New Roman, шрифту розміром 14 друкарських пунктів та у форматі pdf для можливості роздрукувати та завантажити цю інформацію.

19. Фінансова установа на власному вебсайті розкриває інформацію про порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту, який має включати посилання на розділ “Захист прав споживачів” офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

20. Фінансова установа розміщує на власному вебсайті (на сторінці з інформацією про послугу) калькулятор/калькулятори для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту з урахуванням додаткових та супутніх послуг фінансової установи, кредитних посередників і третіх осіб, включно з податковими платежами та зборами з урахуванням вимог законодавства України.

Фінансова установа має право  використовувати функцію ЧИСТВНДОХ (XIRR) програмного продукту Microsoft Excel або іншу ідентичну функцію під час розроблення калькулятора для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту.

Фінансова установа під час надання відповідно до цього Положення інформації про вартість додаткових та супутніх послуг бере до розрахунку максимально можливе значення вартості додаткових і супутніх послуг за послугою з надання споживчого кредиту, якщо немає можливості достовірно оцінити вартість цих послуг. Фінансова установа, якщо немає інформації про вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, що є обов’язковими для отримання споживчого кредиту, для надання такої інформації має право зазначати вартість цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості за аналогічними договорами про споживчий кредит, які вже укладені фінансовою установою за попередні три місяці, або, якщо немає цих договорів, здійснює розрахунок середньої вартості такої послуги, що пропонується щонайменше трьома постачальниками на ринку цих послуг, шляхом проведення аналізу вартості цих послуг.

21. Фінансова установа забезпечує відображення таких результатів розрахунків калькулятора:

1) для послуги з надання споживчого кредиту: 

загальні витрати за споживчим кредитом, гривень;

суму платежу за розрахунковий період [включає платіж за кредитом, проценти за користування кредитом, розмір платежів за додаткові та супутні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], гривень;

загальну вартість кредиту для споживача, гривень;

реальну річну процентну ставку, відсотків річних; 

2) для послуги з надання мікрокредиту (додатково до інформації, зазначеної у підпункті 1 пункту 21 розділу ІІ цього Положення) – 

максимальний розмір платежу, загальну кількість платежів, включаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати.

22. Фінансова установа розміщує на сторінці з інформацією про послугу з надання споживчого кредиту приклади результатів розрахунків калькулятора, до яких включає інформацію про всі припущення, використані для розрахунку загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту.

23. Пропозиція фінансової установи, адресована невизначеному колу осіб, укласти договір (оферту) щодо надання споживчого кредиту у вигляді публічної частини договору про надання споживчого кредиту, що укладається шляхом приєднання [далі – публічна пропозиція (оферта), публічна частина договору] розміщується фінансовою установою на її власному вебсайті.

Фінансова установа на вимогу споживача зобов’язана надати йому редакцію публічної частини договору, яка була чинною на зазначену споживачем дату. ​

24. Фінансова установа під час здійснення публічної пропозиції (оферти) на власному вебсайті розміщує таку інформацію:  

1) повне найменування фінансової установи;

2) ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;

3) контактну інформацію та адресу власного вебсайта фінансової установи;

4) гіперпосилання на відомості про свідоцтво, ліцензії та дозволи, надані фінансовій установі;

5) гіперпосилання на Державний реєстр фінансових установ на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

6) відомості про:

види фінансових послуг, що надаються фінансовою установою споживачу, гіперпосилання на тарифи та вебсторінку фінансової установи, де розміщено істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту;

гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено інформацію про порядок і процедуру захисту персональних даних (включаючи витяги з них); 

порядок дій фінансової установи в разі невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит;

гіперпосилання на внутрішній документ (витяг) фінансової установи, який регламентує порядок розгляду фінансовою установою звернень споживачів, а також гіперпосилання на розділ “Захист прав споживачів” офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень;

дату набрання чинності публічною пропозицією (офертою);

7) попередження про те, що підписання споживачем публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання споживчого кредиту.

Фінансова установа має право розмістити на власному вебсайті іншу інформацію щодо публічної пропозиції (оферти). 

25. Інформація, зазначена в пункті 24 розділу II цього Положення, розміщується на початку першої сторінки публічної пропозиції (оферти) на власному вебсайті фінансової установи

III. Інформування споживачів шляхом поширення реклами 

26. Фінансовій установі забороняється під час інформування споживачів про умови надання споживчого кредиту шляхом поширення реклами надавати інформацію у спосіб, що ускладнює її візуальне сприйняття.

27. Ознаками, які свідчать, що спосіб викладення інформації про умови надання споживчого кредиту шляхом поширення реклами ускладнює її візуальне сприйняття, є використання:

1) приміток, виділення тексту з використанням напівжирного шрифту та/або похилого накреслення, візуальних елементів, великих літер (включаючи абревіатури), розміщених поруч, якщо такі способи виділення тексту реклами в сукупності становлять 40 та більше відсотків від загальної(го) площі/обсягу реклами;

2) кольорів тексту реклами, загальна кількість яких становить більше трьох;

3) стилю цифр іншого, ніж арабські;

4) відстані між рядками тексту реклами, яка менша 120 відсотків від кегля шрифту;

5) відстані між літерами тексту реклами, яка менша за товщину обведення цифр і літер або більша за ширину однієї літери цього тексту;

6) пропорційного співвідношення між висотою великих і малих літер тексту реклами іншого, ніж 3:2;

7) побудови геометричних фігур із рядків тексту реклами;

8) розміщення тексту реклами на полях рекламної площини;

9) фону тексту реклами, колір якого є однаковим з кольором тексту реклами, або використання як фону для тексту малюнків, фотографій або інших аналогічних зображень.

Надпись: Додаток 1
до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо  надання послуг споживчого кредитування (пункт 16 розділу ІІ)
Логотип фінансової установи

Інформація 
про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою мікрокредиту та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав)

I. Загальна інформація

Таблиця


з/п
Вид інформаціїІнформація для заповнення фінансовою установою
123
11. Інформація про фінансову установу
2Найменування 
3Номер і дата видачі ліцензії / свідоцтва 
4Адреса 
5Номер контактного(них) телефону(ів) 
6Адреса власного вебсайта 
72. Основні умови мікрокредиту
8Цільова група споживачів 
9Сума/ліміт кредиту, грн 
10Строк кредитування, дн./міс. 
   Продовження додатка 1Продовження таблиці
123
11Реальна річна процентна ставка, відсотки річних 
12Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту 
13Спосіб надання кредиту 
14Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору 
153. Інформація про орієнтовну загальну вартість мікрокредиту для споживача
16Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії фінансової установи та інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн 
17Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 
184. Порядок повернення мікрокредиту
19Періодичність погашення: 
20суми кредиту 
21відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом  
22Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності 
23Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України
245. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов’язків за договором про мікрокредит
        Продовження додатка 1       Продовження таблиці
123
25Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору [уключаючи неустойку (штраф, пеню)]   
26Інші заходи:
27право фінансової установи  у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за споживчим кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання
286. Права споживача згідно із законодавством України
29До укладення договору:
30отримання від фінансової установи  пояснень з метою оцінки договору про мікрокредит з огляду на потреби та фінансовий стан споживача
31безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору про мікрокредит в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору з споживачем
32звернення до фінансової установи  щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій 
33Після укладення договору:
34відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України “Про споживче кредитування” або договором) 
35Обов’язковою умовою для укладення договору щодо отримання мікрокредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.
    Продовження додатка 1                                                                                       Продовження таблиці
123
367. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду
37До фінансової установи:
38перелік контактних даних фінансової установи  зазначено в рядках 2, 4 – 6 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі – Положення). Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. 
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти календарних днів або
39до Національного банку України:
40перелік контактних даних розміщено в розділі “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. 
Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його 
надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти календарних днів або
41до суду:
42споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

Продовження додатка 1

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 1

1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 8 – категорія споживачів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх кредитоспроможності;

2) у рядку 9 – мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може бути наданий споживачу, та порядок його зміни;

3) у рядку 10 – мінімальний та максимальний строк кредитування (може встановлюватися в місяцях або днях);

4) у рядку 11 – максимальна плата за договором про мікрокредит з урахуванням вартості всіх додаткових та супутніх послуг фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

5) у рядку  12 – розмір власного платежу (фінансової участі) споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту;

6) у рядку  13 – спосіб надання  мікрокредиту   (готівковим або безготів-ковим шляхом на рахунок);

7) у рядку 14 –  так/ні та умови автоматичного продовження строку дії договору про мікрокредит;

8) у рядку 16 – мінімальний та максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про мікрокредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити суму або базу розрахунку). 

Якщо немає інформації про вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання мікрокредиту, фінансова установа для надання такої інформації враховує вимоги законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Якщо фінансова установа застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про мікрокредит залежно від строку його дії або суми основного зобов’язання за цим договором, то в колонці 3 рядка 16 таблиці додатка 1 до Положення зазначається їх найвище значення; 

9) у рядку 17 – мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов’язання споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про мікрокредит та включає суму коштів, які можуть бути надані споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 9 таблиці додатка 1 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 16 таблиці додатка 1 до Положення;

10) у рядку 22 – гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності (за адресами центрів обслуговування споживачів, через термінали самообслуговування фінансової установи, через термінали самообслуговування партнерів, через установи банків, системи дистанційного обслуговування або іншого способу погашення, за наявності);

11) у рядку 25 – інформація про можливі наслідки для споживача за прострочення виконання та/або невиконання умов договору щодо надання мікрокредиту, уключаючи максимальну суму або відсоток неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а також інші платежі, які має право вживати фінансова установа як відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору.

Надпись: Додаток 2
до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо  надання послуг споживчого кредитування
(пункт 17 розділу ІІ)
Логотип фінансової установи

Інформація 
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави)

(ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаються споживачу до укладення договору у формі паспорта споживчого кредиту)

I. Загальна інформація

Таблиця


з/п
Вид інформаціїІнформація для заповнення фінансовою установу
123
11. Інформація про фінансову установу
2Найменування 
3Номер і дата видачі ліцензії / свідоцтва 
4Адреса 
5Номер контактного(них) телефону(ів) 
6Адреса електронної пошти 
7Адреса власного вебсайта 
82. Основні умови споживчого кредиту
    
    Продовження додатка 2 Продовження таблиці
123
9Мета отримання кредиту 
10Цільова група споживачів 
11Сума/ліміт кредиту, грн 
12Строк кредитування, міс./р. 
13Процентна ставка, відсотки річних 
14Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) 
15Реальна річна процентна ставка, відсотки річних 
16Розмір власного платежу споживача ( за наявності), відсотки від суми кредиту 
17Спосіб надання кредиту 
18Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору 
19Забезпечення виконання зобов’язань порукою 
203. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для споживача
21Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії фінансової установи та інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн 
22Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 
     Продовження додатка 2 Продовження таблиці
123
234. Порядок повернення споживчого кредиту
24Періодичність погашення: 
25суми кредиту 
26відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом 
27Схема погашення 
28Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності 
29Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України
305. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов’язків за договором
31Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору [уключаючи неустойку (штраф, пеню)]   
32Інші заходи:
33право фінансової установи  у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання
34унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому
356. Права споживача згідно із законодавством України
36До укладення договору:
37отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан споживача 
   Продовження додатка 2Продовження таблиці
123
38безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору з споживачем
39звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій
40Після укладення договору:
41відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України “Про споживче кредитування” або договором) 
42Обов’язковою умовою для укладення договору щодо отримання споживчого кредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.
437.Подання споживачем звернення та терміни його розгляду
44До фінансової установи :
45перелік контактних даних фінансової установи  зазначено в рядках 2, 4 – 7 таблиці додатка 2 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі – Положення). 
Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. 
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти календарних днів або
46до Національного банку України:
  Продовження додатка 2Продовження таблиці
123
47перелік контактних даних розміщено в розділі “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. 
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти календарних днів, або
48до суду:
49споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

 

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 2

1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 10 – категорія споживачів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх кредитоспроможності;

2) у рядку 11 – мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може бути наданий споживачу, та порядок його зміни;

3) у рядку 12 – мінімальний та максимальний строк кредитування (може встановлюватися в роках, місяцях);

4) у рядку 13 – максимальна плата за договором про споживчий кредит, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

5) у рядку 14 – тип процентної ставки (фіксована або змінювана), порядок її обчислення та індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки, уключаючи порядок зміни змінюваної процентної ставки та наслідки цієї зміни для споживача (можливе зростання змінюваної процентної ставки залежно від зростання погодженого сторонами індексу);

6) у рядку 15 – максимальна плата за договором про споживчий кредит з урахуванням вартості всіх додаткових та супутніх послуг фінансової установи,

Продовження додатка 2 

 кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

7) у рядку 16 – розмір власного платежу (фінансової участі) споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту;

8) у рядку 17 – спосіб надання кредиту    (готівковим або безготівковим шляхом на рахунок);

9) у рядку 18 –  так/ні та умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору;   

10) у рядку 19 – так/ні та хто може виступати поручителем виконання зобов’язань споживача;

11) у рядку 21 – мінімальний та максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити суму або базу розрахунку).

Якщо немає інформації про вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, фінансова установа для надання такої інформації враховує вимоги законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Якщо фінансова установа застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про споживчий кредит залежно від строку його дії або суми основного зобов’язання за цим договором, то в колонці 3 рядка 21 таблиці додатка 2 до Положення зазначається їх найвище значення;

12) у рядку 22 – мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов’язання споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про споживчий кредит та включає суму коштів, які можуть бути надані споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 11 таблиці додатка 2 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 21 таблиці додатка 2 до Положення; 

13) у рядку 27 – суть схеми погашення споживчого кредиту із зазначенням її типу та можливих наслідків для споживача в разі застосування цієї схеми [погашення заборгованості за фінансовим кредитом однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення

Продовження додатка 2 

 заборгованості) або погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)];

14) у рядку 28 – гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності (за адресами центрів обслуговування споживачів, через термінали самообслуговування фінансової установи, через термінали самообслуговування партнерів, через установи банків, системи дистанційного обслуговування або іншого способу погашення, за наявності);

15) у рядку 31 – інформація про можливі наслідки для споживача за прострочення виконання та/або невиконання умов договору щодо надання мікрокредиту, уключаючи максимальну суму або відсоток неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а також інші платежі, які має право вживати фінансова установа як відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору.

Надпись: Додаток 3
до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо  надання послуг споживчого кредитування
(пункт 17 розділу ІІ)
Логотип фінансової установи

Інформація 
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу)

(ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаються споживачу до укладення договору у формі паспорта споживчого кредиту)

I. Загальна інформація

Таблиця


з/п
Вид інформаціїІнформація для заповнення фінансовою установою
123
11. Інформація про фінансову установу
2Найменування 
3Номер і дата видачі ліцензії / свідоцтва 
4Адреса 
5Номер контактного(них) телефону(ів) 
6Адреса електронної пошти 
7Адреса власного вебсайта 
82. Основні умови споживчого кредиту
  Продовження додатка 3Продовження таблиці
123
9Мета отримання кредиту 
10Цільова група споживачів 
11Сума/ліміт кредиту, грн 
12Строк кредитування, міс./р. 
13Процентна ставка, відсотки річних 
14Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) 
15Реальна річна процентна ставка, відсотки річних 
16Розмір власного платежу споживача ( за наявності), відсотки від суми кредиту 
17Спосіб надання кредиту 
18Забезпечення виконання зобов’язань порукою 
193. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для споживача
20Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії фінансової установою та інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн 
21Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 
224. Забезпечення за споживчим кредитом
23Застава(Так/ні)
24Вид застави 
   Продовження додатка 3Продовження таблиці
123
25Орієнтовна мінімальна ринкова вартість рухомого майна, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 3 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі –Положення) (якщо застосовується)(Зазначити відповідні суми, грн)
26Наявність пропорційної залежності доступного розміру кредиту від ринкової вартості рухомого майна (якщо застосовується) 
27Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту 
285. Порядок повернення споживчого кредиту
29Періодичність погашення: 
30суми кредиту 
31відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом 
32Схема погашення 
33Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності 
34Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України
356. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов’язків за договором
  
  Продовження додатка 3Продовження таблиці
123
36Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору [уключаючи неустойку (штраф, пеню)]   
37Інші заходи:
38право фінансової установи  у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання
39унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому
40звернення стягнення на передане в заставу рухоме майно згідно із законодавством України
41у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в заставу рухомого майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно споживача може бути звернено стягнення для погашення кредиту
42Попередження: фінансова установа задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в заставу рухомого майна в позасудовому порядку в разі наявності відповідного застереження в договорі застави
43Попередження: застава майна припиняється у разі повного погашення заборгованості споживача за договором, закінчення строку дії договору або реалізації предмета застави
447. Права споживача згідно із законодавством України
45До укладення договору:
46отримання від фінансової установи  пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан споживача
47безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору з споживачем
     Продовження додатка 3Продовження таблиці
123
48звернення до фінансової установи  щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій
49Після укладення договору:
50відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України “Про споживче кредитування” або договором) 
51Обов’язковою умовою для укладення договору щодо отримання споживчого кредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.
528. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду
53До фінансової установи:
54перелік контактних даних фінансової установи  зазначено в рядках 2, 4 – 7 таблиці додатка 3 до Положення. Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. 
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти календарних днів або
55до Національного банку України:
56перелік контактних даних розміщено в розділі “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
  Продовження додатка 3Продовження таблиці
123
 Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. 
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти календарних днів, або
57до суду:
58споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 3

 1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 10 – категорія споживачів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх кредитоспроможності;

2) у рядку 11 – мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може бути наданий споживачу, та порядок його зміни;

3) у рядку 12 – мінімальний та максимальний строк кредитування (може встановлюватися в роках, місяцях);

4) у рядку 13 – максимальна плата за договором про споживчий кредит, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

5) у рядку 14 – тип процентної ставки (фіксована або змінювана), порядок її обчислення та індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки, уключаючи порядок зміни змінюваної процентної ставки та наслідки цієї зміни для споживача (можливе зростання змінюваної процентної ставки залежно від зростання погодженого сторонами індексу);

6) у рядку 15 – максимальна плата за договором про споживчий кредит з урахуванням вартості всіх додаткових та супутніх послуг фінансової установи, 

кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

Продовження додатка 3 

7) у рядку 16 – розмір власного платежу (фінансової участі) споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту;

8) у рядку  17 – спосіб надання кредиту    (готівковим або безготівковим шляхом на рахунок) ;

9) у рядку 18 –  так/ні та хто може виступати поручителем виконання зобов’язань споживача; 

10) у рядку 20 – мінімальний та максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити суму або базу розрахунку).

Якщо немає інформації про вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, фінансова установа для надання такої інформації враховує вимоги законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Якщо додаткові та супутні послуги за фінансовим кредитом може надати лише фінансова установа або акредитована ним особа, то до цієї суми включають також витрати на оцінку переданого заставу рухомого майна (у разі проведення такої оцінки), державну реєстрацію прав власності на майно, нотаріальні послуги, страхування цього майна від ризиків випадкового знищення, пошкодження, псування та інші ризики, уключаючи фінансові, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит.

Якщо фінансова установа застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про споживчий кредит залежно від строку його дії або суми основного зобов’язання за цим договором, то в колонці 3 рядка 25 таблиці додатка 3 до Положення зазначається їх найвище значення;

11) у рядку 21 – мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов’язання споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про споживчий кредит та включає суму коштів, які можуть бути надані споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 11 таблиці додатка 3 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 25 таблиці додатка 3 до Положення;

Продовження додатка 3 

12) у рядку 24 – предмет рухомого майна, що може надаватися споживачем як забезпечення виконання своїх зобов’язань за договором щодо надання споживчого кредиту;

13) у рядку 26 – розмір співвідношення можливого розміру споживчого кредиту до ринкової вартості рухомого майна, що надано в заставу;

14) у рядку 27 – необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту (так/ні та за чий рахунок буде проводитися);

15) у рядку 32 – суть схеми погашення споживчого кредиту із зазначенням її типу та можливих наслідків для споживача в разі застосування цієї схеми [погашення заборгованості за фінансовим кредитом однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості) або погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)];

16) у рядку 33 – гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності (за адресами центрів обслуговування споживачів, через термінали самообслуговування фінансової установи, через термінали самообслуговування партнерів, через установи банків, системи дистанційного обслуговування або іншого способу погашення, за наявності);

17) у рядку 36 – інформація про можливі наслідки для споживача за прострочення виконання та/або невиконання умов договору щодо надання мікрокредиту, уключаючи максимальну суму або відсоток неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а також інші платежі, які має право вживати фінансова установа як відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору.

Надпись: Додаток 4
до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо  надання послуг споживчого кредитування
(пункт 17 розділу ІІ)
Логотип фінансової установи

Інформація 
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/ майновими правами на предмет нерухомості

(ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаються споживачу до укладення договору у формі паспорта споживчого кредиту )

I. Загальна інформація

Таблиця


з/п
Вид інформаціїІнформація для заповнення фінансовою установою 
123 
11. Інформація про фінансову установу 
2Найменування  
3Номер і дата видачі Ліцензії / Свідоцтва  
4Адреса  
5Номер контактного(них) телефону(ів)  
6Адреса електронної пошти  
7Адреса власного вебсайта  
   Продовження додатка 4 Продовження таблиці
123 
82. Основні умови споживчого кредиту 
9Мета отримання кредиту  
10Цільова група споживачів  
11Сума/ліміт кредиту, грн  
12Строк кредитування, міс./р.  
13Процентна ставка, відсотки річних  
14Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)  
15Реальна річна процентна ставка, відсотки річних  
16Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту  
17Спосіб надання кредиту  
18Забезпечення виконання зобов’язань порукою  
193. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для споживача 
20Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії фінансової установи та інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн  
21Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк   
      Продовження додатка 4 Продовження таблиці
123 
 користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн  
224. Забезпечення за фінансовим кредитом 
23Застава(Так/ні) 
24Вид застави  
25Орієнтовна мінімальна ринкова вартість майна / майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 4 до Положення (якщо застосовується)(Зазначити відповідні суми, грн) 
26Наявність пропорційної залежності доступного розміру кредиту від ринкової вартості майна / майнових прав (якщо застосовується)  
27Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту(Так/ні та за чий рахунок буде проводитися) 
285. Порядок повернення споживчого кредиту 
29Періодичність погашення:  
30суми кредиту  
31відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом  
32Схема погашення  
33Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності  
34Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України 
356. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов’язків за договором 
   Продовження додатка 4 Продовження таблиці
123 
36Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору [уключаючи неустойку (штраф, пеню)]    
37Інші заходи: 
38право фінансової установи  у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання 
39унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому 
40звернення стягнення на передане в заставу/іпотеку майно згідно із законодавством України 
41у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в заставу/іпотеку майна / майнових прав для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно споживача може бути звернено стягнення для погашення кредиту 
42Попередження: фінансова установа задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в заставу /іпотеку майна / майнових прав в позасудовому порядку в разі наявності відповідного застереження в договорі застави/іпотеки 
43Попередження: застава/іпотека майна припиняється у разі повного погашення заборгованості споживача за договором, закінчення строку дії договору або реалізації предмета застави/іпотеки 
447. Права споживача згідно із законодавством України 
45До укладення договору: 
46отримання від фінансової установи  пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан споживача 
47безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору з споживачем 
     Продовження додатка 4 Продовження таблиці
123 
48звернення до фінансової установи  щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій  
49Після укладення договору:  
50відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України “Про споживче кредитування” або договором)  
51Обов’язковою умовою для укладення договору щодо отримання споживчого кредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій. 
528. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду 
53До фінансової установи: 
54перелік контактних даних фінансової установи  зазначено в рядках 2, 4 – 7 таблиці додатка 4 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі – Положення). 
Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. 
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти календарних днів або
 
55до Національного банку України: 
56перелік контактних даних розміщено в розділі “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.  
  Продовження додатка 4 Продовження таблиці
123 
 Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти календарних днів, або
 
57до суду: 
58споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг) 

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 4

1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 10 – категорія споживачів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх кредитоспроможності;

2) у рядку 11 – мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може бути наданий споживачу, та порядок його зміни;

3) у рядку 12 – мінімальний та максимальний строк кредитування (може встановлюватися в роках, місяцях)

4) у рядку 13 – максимальна плата за договором про споживчий кредит, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

5) у рядку 14 – тип процентної ставки (фіксована або змінювана), порядок її обчислення та індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки, уключаючи порядок зміни змінюваної процентної ставки та наслідки цієї зміни для споживача (можливе зростання змінюваної процентної ставки залежно від зростання погодженого сторонами індексу);

6) у рядку 15 – максимальна плата за договором про споживчий кредит з урахуванням вартості всіх додаткових та супутніх послуг фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

7) у рядку 16 – розмір власного платежу (фінансової участі) споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту;

8) у рядку 17 – спосіб надання кредиту    (готівковим або безготівковим шляхом на рахунок);

9) у рядку 18 – так/ні та хто може виступати поручителем виконання зобов’язань споживача;

10) у рядку 20 – мінімальний та максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити суму або базу розрахунку).

Якщо немає інформації про вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, фінансова установа для надання такої інформації враховує вимоги законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Якщо додаткові та супутні послуги за фінансовим кредитом може надати лише фінансова установа або акредитована ним особа, то до цієї суми включають також витрати на оцінку переданого в іпотеку нерухомого майна (у разі проведення такої оцінки), державну реєстрацію іпотеки та/або реєстрацію прав власності на майно, нотаріальні послуги, страхування цього майна від ризиків випадкового знищення, пошкодження, псування та інші ризики, уключаючи фінансові, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит.

Якщо фінансова установа застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про споживчий кредит залежно від строку його дії або суми основного зобов’язання за цим договором, то в колонці 3 рядка 25 таблиці додатка 4 до Положення зазначається їх найвище значення;

11) у рядку 21 – мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов’язання споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про споживчий кредит та включає суму коштів, які можуть бути надані споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 11 таблиці додатка 4 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 25 таблиці додатка 4 до Положення;

12) у рядку 24 – предмет нерухомого майна, що може надаватися споживачем як забезпечення виконання своїх зобов’язань за договором щодо надання споживчого кредиту;

13) у рядку 26 – розмір співвідношення можливого розміру споживчого кредиту до ринкової вартості нерухомого майна, що надано в заставу;

14) у рядку 27 – необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту (так/ні та за чий рахунок буде проводитися);

15) у рядку 33 – гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності (за адресами центрів обслуговування споживачів, через термінали самообслуговування фінансової установи, через термінали самообслуговування партнерів, через установи банків, системи дистанційного обслуговування або іншого способу погашення, за наявності);

16) у рядку 36 – інформація про можливі наслідки для споживача за прострочення виконання та/або невиконання умов договору щодо надання мікрокредиту, уключаючи максимальну суму або відсоток неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а також інші платежі, які має право вживати фінансова установа як відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору.