ФІНМОНІТОРИНГ – 01.01.2021 року набула чинності Постанова КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу» №850 від 09.09.2020 року

01.02.2021

Постановою затверджено Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Порядку поширюється на всіх суб’єктів та відокремлені підрозділи суб’єкта, які є окремими юридичними особами та яким суб’єктом надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу (крім суб’єктів, щодо яких Національний банк відповідно до статті 18 Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду).

Постанова КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу» №850 від 09.09.2020 року

Деякі питання організації фінансового моніторингу

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 8, частин першоїчотирнадцятої статті 16, частини п’ятої статті 25 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552 “Деякі питання організації фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2120);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 343 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1408).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.

ПОРЯДОК подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

1. Цей Порядок визначає механізм подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти) до Держфінмоніторингу відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон) інформації, необхідної для взяття їх на облік як суб’єктів та зняття з обліку/поновлення на обліку, реєстрації та подання суб’єктами Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – інформація, пов’язана з проведенням фінансового моніторингу).

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів та відокремлені підрозділи суб’єкта, які є окремими юридичними особами та яким суб’єктом надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу (крім суб’єктів, щодо яких Національний банк відповідно до статті 18 Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду).

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

візуальна форма повідомлення – відображення електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання людиною змісту даних, які містить повідомлення;

е-кабінет системи фінансового моніторингу (е-кабінет) – електронна система взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними та іншими державними органами;

користувач – особа, уповноважена суб’єктом на інформаційний обмін з Держфінмоніторингом з використанням е-кабінету;

особистий кабінет – приватна складова е-кабінету, що створюється користувачем для забезпечення передбаченого Законом інформаційного обміну з Держфінмоніторингом, доступ до якого надається після проходження користувачем електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації чи кваліфікованого електронного підпису;

повідомлення – електронний документ (файл інформаційного обміну), що містить інформацію для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єкта чи інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, що надається суб’єктом до Держфінмоніторингу, а також інформацію, що доводиться до суб’єкта Держфінмоніторингом відповідно до Закону;

прикладний програмний інтерфейс – складова е-кабінету, що забезпечує автоматизацію взаємодії користувача з функціоналом е-кабінету.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі, Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”“Про електронні довірчі послуги”.

4. Подання суб’єктом будь-якої інформації Держфінмоніторингу здійснюється в електронній формі до єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – єдина інформаційна система) з використанням складових е-кабінету: особистого кабінету або прикладного програмного інтерфейсу.

Строком подання суб’єктом інформації в електронній формі є дата та час подання повідомлення в особистому кабінеті або у разі використання прикладного програмного інтерфейсу – дата та час формування Держфінмоніторингом відповідного повідомлення про обробку такої інформації.

Підтвердженням факту подання суб’єктом інформації в електронній формі є отримання ним відповідного повідомлення Держфінмоніторингу.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт подає її в паперовій формі шляхом надсилання заповненої візуальної форми повідомлення поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку.

Підтвердженням факту подання суб’єктом інформації у паперовій формі є наявність у суб’єкта документа, виданого оператором поштового зв’язку, що засвідчує факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення, або відмітки Держфінмоніторингу про отримання інформації (із зазначенням дати та часу її отримання).

Доведення Держфінмоніторингом інформації до суб’єкта здійснюється в електронній формі через е-кабінет.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості отримання інформації через е-кабінет, – в паперовій формі шляхом надсилання візуальної форми повідомлення на поштову адресу суб’єкта, яка внесена ним до е-кабінету.

Строком доведення до суб’єкта інформації в електронній формі є дата та час формування Держфінмоніторингом відповідного повідомлення, що зазначені у ньому.

Строком доведення до суб’єкта інформації у паперовій формі є дата реєстрації отриманого повідомлення суб’єктом або наявність у Держфінмоніторингу документа, виданого оператором поштового зв’язку, що засвідчує факт отримання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Формат, структура, реквізити повідомлень, вимоги, довідники для їх заповнення, візуальна форма повідомлень, порядок інформаційної взаємодії суб’єкта з Держфінмоніторингом, а також порядок створення особистого кабінету та доступу до е-кабінету визначаються Мінфіном з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

5. Суб’єкти, зазначені у пунктах 1-689, та спеціально визначені суб’єкти, які є юридичними особами, зазначені у підпунктах “а” – “в” та “е” пункту 7 частини другої статті 6 Закону, стають на облік у Держфінмоніторингу як суб’єкти протягом трьох робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом).

Спеціально визначені суб’єкти, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, зазначені у підпунктах “а” – “в” та “е” пункту 7 частини другої статті 6 Закону, стають на облік у Держфінмоніторингу як суб’єкти не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом).

Спеціально визначені суб’єкти, зазначені у підпунктах “г” – “д” та “є” – “з” пункту 7 частини другої статті 6 Закону, стають на облік у Держфінмоніторингу як суб’єкти не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених статтею 10 Закону.

Суб’єкти стають на облік шляхом подання Держфінмоніторингу інформації, необхідної для взяття їх на облік.

6. Інформація, необхідна для взяття суб’єкта на облік, обов’язково повинна містити відомості про реєстрацію суб’єкта, його місцезнаходження, відповідального працівника, особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності (у разі призначення такої особи), а також відокремлені підрозділи, що є окремими юридичними особами та яким надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу.

7. Інформація про припинення/поновлення діяльності, необхідна для зняття з обліку/поновлення на обліку суб’єкта, обов’язково повинна містити причини припинення/поновлення діяльності.

Інформація про припинення діяльності подається суб’єктом не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події, зокрема:

завершення процедури ліквідації суб’єкта з внесенням запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на провадження суб’єктом діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта;

виключення суб’єкта з реєстру, що надає право на провадження суб’єктом діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта;

рішення (наказу) державного органу про припинення діяльності суб’єкта;

прийняття суб’єктом згідно з установчими документами рішення про припинення провадження певного виду діяльності, що підпадає під дію Закону, у разі, коли після його прийняття суб’єкт не провадить такого виду діяльності та/або не проводить фінансові операції, продовжуючи займатись професійною та/або господарською діяльністю.

Інформація про поновлення діяльності/певного виду діяльності, що підпадає під дію Закону, подається суб’єктом не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події, зокрема прийняття суб’єктом згідно з установчими документами рішення про поновлення діяльності / певного виду діяльності, що підпадає під дію Закону.

8. У разі зміни інформації, яка подана суб’єктом до Держфінмоніторингу для взяття його на облік, суб’єкт протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін подає Держфінмоніторингу відповідне повідомлення.

9. У разі подання неналежним чином оформленої суб’єктом інформації, необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку / поновлення на обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік), (подання інформації не в повному обсязі або з помилками), Держфінмоніторинг відмовляє у взятті її на облік та доводить відповідну інформацію до суб’єкта. У такому разі суб’єкт протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення зобов’язаний подати інформацію у повному обсязі та/або без помилок.

10. Реєстрація суб’єктом фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу, проводиться шляхом внесення відповідної інформації до реєстру, який ведеться суб’єктом.

Реєстром є послідовна сукупність записів про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншу інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, які формуються суб’єктом за визначеними у пункті 12 цього Порядку реквізитами.

11. До реєстру вноситься інформація про:

порогові фінансові операції або спробу їх проведення;

підозрілі фінансові операції (діяльність) або спробу їх проведення;

відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції;

розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом у результаті проведення належної перевірки клієнта;

зупинення фінансових операцій;

зупинення видаткових фінансових операцій;

замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

12. Під час внесення інформації до реєстру зазначаються:

порядковий номер і дата реєстрації інформації;

дані про вид інформації;

дата та час надіслання інформації до Держфінмоніторингу;

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка внесла інформацію до реєстру;

дата та час отримання від Держфінмоніторингу інформації про взяття на облік / відмову у взятті на облік наданої суб’єктом інформації.

13. Суб’єкт забезпечує реєстрацію фінансових операцій та іншої інформації, пов’язаної з проведенням фінансового моніторингу, зокрема з використанням засобів автоматизації.

За рішенням суб’єкта згідно з вимогами, встановленими суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за цим суб’єктом, його відокремлені підрозділи, які є окремими юридичними особами, можуть самостійно проводити реєстрацію фінансових операцій та іншої інформації, пов’язаної з проведенням фінансових операцій, та подавати інформацію про них до єдиної інформаційної системи шляхом внесення її до е-кабінету.

14. Реєстр ведеться в електронній формі за місцезнаходженням суб’єкта.

Виправлення інформації, внесеної до реєстру, не допускається. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до реєстру, така інформація анулюється, а виправлена інформація вноситься до реєстру під новим номером і новою датою реєстрації.

15. Суб’єкт подає Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції та іншу інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, у визначених Законом випадках шляхом внесення її до е-кабінету.

16. У разі подання неналежним чином оформленої суб’єктом інформації про фінансові операції та іншої інформації, пов’язаної з проведенням фінансового моніторингу (подання інформації не в повному обсязі або з помилками), Держфінмоніторинг відмовляє у взятті її на облік та внесенні до е-кабінету і доводить відповідну інформацію до суб’єкта. 

17. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті на облік поданої інформації суб’єкт зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлену інформацію про фінансову операцію або іншу інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу.

18. У разі виявлення суб’єктом за результатами внесення змін до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, суб’єкт зобов’язаний негайно повідомити Держфінмоніторингу про таку особу.

19. В інформації, яка подається на запит Держфінмоніторингу, суб’єкт зазначає перелік документів (їх копій), що подаються.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання інформації на запит Держфінмоніторингу в електронній формі, суб’єкт подає інформацію у паперовій формі шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку.ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 вересня 2020 р. № 850

ПОРЯДОК ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі – інформація про фінансову операцію), відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та “Про захист персональних даних”.

3. Інформація про фінансові операції береться на облік шляхом її внесення до єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

4. На облік береться інформація про фінансові операції, що оформлена та подана відповідно до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

5. У разі надходження неналежним чином оформленої інформації про фінансові операції Держфінмоніторинг відмовляє у взятті її на облік.

6. Держфінмоніторинг повідомляє суб’єкту про взяття (відмову у взятті) інформації про фінансові операції на облік не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після її надходження в електронній формі, а у разі подання в паперовій формі – не пізніше ніж протягом третього робочого дня після її надходження.

7. Інформація про фінансові операції зберігається Держфінмоніторингом не менш як п’ять років.

Після закінчення зазначеного строку Держфінмоніторинг продовжує строк зберігання інформації про фінансову операцію у разі, коли така інформація стала об’єктом фінансового моніторингу та:

фінансове розслідування щодо такої фінансової операції триває або завершено менш як п’ять років тому;

інформація про неї подана правоохоронним та розвідувальним органам у складі узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), за якими такими органами не прийнято рішення або рішення прийнято менш як п’ять років тому;

інформація про неї подана правоохоронним та розвідувальним органам у складі узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), що використані судом під час ухвалення рішення менш як п’ять років тому.

8. Інформація про фінансові операції, строк зберігання якої закінчився, за рішенням Держфінмоніторингу знищується або знеособлюється (в частині персональних даних).ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 вересня 2020 р. № 850

ПОРЯДОК ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу (їх відокремлених підрозділів) (далі – суб’єкти), які відповідно до пункту 1 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” подали інформацію для взяття їх на облік, та механізм зняття з обліку/поновлення на обліку суб’єктів за їх зверненням у разі припинення/поновлення ними відповідної діяльності або зняття з обліку суб’єктів за зверненням суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до зазначеного Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами, чи на підставі інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), чи у разі державної реєстрації смерті (для фізичних осіб).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

е-кабінет системи фінансового моніторингу (е-кабінет) – електронна система взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними та іншими державними органами;

інформація про суб’єкта – відомості про реєстрацію суб’єкта, його місцезнаходження (місце проживання), відповідального працівника, особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності (у разі призначення такої особи).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”“Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.

3. Ведення Держфінмоніторингом обліку суб’єктів здійснюється в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – єдина інформаційна система) на підставі інформації, поданої та оформленої відповідно до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

4. У разі надходження неналежним чином оформленої суб’єктом інформації Держфінмоніторинг відмовляє у взятті його на облік.

5. Інформація про суб’єкта обліковується в єдиній інформаційній системі та відображається в е-кабінеті не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати її надходження.

6. Держфінмоніторинг знімає суб’єкта з обліку шляхом внесення інформації до єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету на підставі:

звернення суб’єкта у разі припинення ним діяльності;

звернення суб’єкта державного фінансового моніторингу про припинення відповідної діяльності суб’єкта, за яким він здійснює функції з державного регулювання і нагляду (зокрема, у разі анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на провадження діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта, поданого у порядку, визначеному відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу разом з Мінфіном);

інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) суб’єкта;

інформації про державну реєстрацію смерті (для фізичних осіб) суб’єкта, отриманої в установленому законодавством порядку;

відсутності в державних реєстрах інформації про державну реєстрацію суб’єкта або інформації про державну реєстрацію суб’єкта, що зареєстрував відповідні відокремлені підрозділи;

звернення суб’єкта державного фінансового моніторингу у разі відсутності в єдиній інформаційній системі інформації про здійснення функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктом іншим державним регулятором, а в разі наявності такої інформації – до інформації про суб’єкта в єдиній інформаційній системі вносяться зміни щодо припинення здійснення функції з державного регулювання та нагляду відповідним державним регулятором.

7. Про зняття суб’єкта з обліку суб’єкт та суб’єкт державного фінансового моніторингу повідомляються Держфінмоніторингом через е-кабінет.

8. Інформація про суб’єкта зберігається Держфінмоніторингом п’ять років після зняття його з обліку.

9. Після закінчення зазначеного строку інформація про суб’єкта знищується, крім випадків використання інформації про фінансові операції для формування узагальнених матеріалів.

У разі коли подана суб’єктом інформація про фінансові операції використовується у сформованих узагальнених матеріалах, строк зберігання інформації про суб’єкта продовжується до п’яти років після прийняття правоохоронними органами або судами рішень у справах, під час розгляду яких використовувалися узагальнені матеріали.


Джерело інформації сайт Верховної ради https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2020-п#Text