Безвиїзний нагляд НБУ за фінансовими установами

01.02.2021

Порядок здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю фінансових установ встановлено Постановою НБУ «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг» 28.12.2020 № 169

Безвиїзний нагляд – форма здійснення Національним банком нагляду за дотриманням об’єктами безвиїзного нагляду вимог законів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг, а також відносини, що виникають у зв’язку із захистом прав споживачів таких фінансових послуг, без відвідування їх за місцезнаходженням

Національний банк здійснює безвиїзний нагляд за учасниками ринку небанківських фінансових послуг [небанківські фінансові установи, юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (лізингові компанії), особи, які надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, фізичні особи-підприємці, які надають фінансові послуги, зареєстровані відповідно до законодавства України постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній, які також одержали в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності] та небанківські фінансові групи, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк

Метою проведення безвиїзного нагляду є здійснення НБУ:

 • нагляду (контролю) за дотриманням об’єктами безвиїзного нагляду умов провадження діяльності з надання фінансових послуг та обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, правил надання фінансових послуг та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
 • контролю за достовірністю інформації, що надається об’єктами безвиїзного нагляду;
 • виявлення ознак здійснення небанківськими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів таких об’єктів;
 • своєчасного виявлення Національним банком ознак, що свідчать про погіршення фінансового стану страховика/кредитної спілки, та своєчасного попередження страховика/кредитної спілки про такі ознаки для вжиття ним/нею заходів щодо поліпшення свого фінансового стану;
 • аналізу стану, тенденцій та перспектив розвитку ринку небанківських фінансових послуг з урахуванням перспектив діяльності та потенційних ризиків його учасників;
 • своєчасного та ефективного реагування на встановлені порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг, ризикову діяльність, недоліки та негативні тенденції (негативна динаміка стосовно активів, операцій, діяльності, що може свідчити про погіршення фінансового стану та/або неналежне виконання зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг) у діяльності об’єктів безвиїзного нагляду;
 • контролю та моніторингу виконання об’єктами безвиїзного нагляду застосованих Національним банком заходів впливу.

Національний банк здійснює безвиїзний нагляд шляхом:

 1. моніторингу діяльності об’єктів безвиїзного нагляду на підставі аналізу звітності, документів (їх копій), операцій, опитувальників, письмових пояснень, інформації, отриманої від об’єктів безвиїзного нагляду, від підрозділів Національного банку, державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій, уключаючи інформацію/документи з офіційних джерел;
 2. регулярного оцінювання Національним банком загального фінансового стану небанківської фінансової установи, результатів її діяльності та якості корпоративного управління, системи внутрішнього аудиту (контролю) та управління ризиками, дотримання обов’язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

За результатами безвиїзного нагляду Національним банком може бути встановлено:

 1. відсутність/наявність порушень об’єктом безвиїзного нагляду нормативно-правових актів, що регулюють діяльність щодо надання небанківських фінансових послуг;
 2. відсутність/наявність ознак здійснення небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, ризикової діяльності;
 3. значення кількісних та якісних показників, що використовуються Національним банком для оцінювання критеріїв, за якими Національний банк оцінює ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається  періодичність  проведення планових інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;
 4. відсутність/наявність негативних тенденцій (негативної динаміки стосовно активів, операцій, діяльності, що може свідчити про погіршення фінансового стану та/або неналежне виконання зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг) у діяльності об’єкта безвиїзного нагляду;
 5. поліпшення/погіршення фінансового стану об’єкта безвиїзного нагляду;
 6. наявність визначених законодавством України підстав для проведення Національним банком позапланової інспекційної перевірки;
 7. факт виконання/невиконання об’єктом безвиїзного нагляду рішень Національного банку про застосування до нього заходів впливу.